Zľavu pre niektorých nemožno považovať za poplatok pre ostatných | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo

Zľavu pre niektorých nemožno považovať za poplatok pre ostatných

Znížiť poplatok za distribúciu elektrickej energie tým odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme, je v poriadku. Téme sa venujeme v pravidelnej právnej rubrike od advokátov z Eversheds Sutherland Dvořák Hager.

Zľavu pre niektorých nemožno považovať za poplatok pre ostatných

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  18.07.2019 |  JUDr. Natália Jánošková

Na návrh fínskeho Súdu pre hospodárske veci sa Súdny dvor EÚ zaoberal otázkou, či je zníženie mesačného poplatku za distribúciu elektrickej energie voči konečným odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme, v súlade s európskou smernicou č. 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti1 (ďalej len „smernica 2012/27“).

Vo svojom rozsudku vo veci C-294/18 zo dňa 2. 5. 2019 Súdny dvor EÚ konštatoval, že zľavu z poplatku za distribúciu elektrickej energie, ktorá je poskytnutá konečným odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme, nemožno považovať za poplatok, ktorý sa v skutočnosti ukladá ostatným koncovým odberateľom, ktorí si zvolili inú formu poskytovania vyúčtovania, napríklad v papierovej forme alebo formou inkasa.

Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí ďalej uviedol, že poskytnutie zľavy nemožno považovať za obchádzanie pravidla bezplatného vyúčtovania a bezplatných informácií vyúčtovania zavedeného smernicou 2012/27.

Spor vo veci samej

Spoločnosť Oulun Sähkönmyynti Oy je maloobchodným dodávateľom elektrickej energie, ktorá od 1. 1. 2016 zaviedla prax, že poskytuje konečným odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme, zľavu z mesačného poplatku za distribúciu elektrickej energie vo výške 1 EUR. Odberateľom, ktorí si zvolili iné spôsoby vyúčtovania, túto výhodu neposkytuje, a teda títo odberatelia platia poplatok za distribúciu elektrickej energie v rovnakej výške bez poskytnutia uvedenej zľavy.

Fínska energetická agentúra (Energiavirasto) uvedenú prax spoločnosti Oulun Sähkönmyynti Oy spochybnila a vo svojom rozhodnutí zo dňa 20. 6. 2017 uviedla, že táto zľava „vedie zákazníkov, ktorí si nezvolili vyúčtovanie v elektronickej forme, k povinnosti zaplatiť sumu vo výške 1 EUR za ich vlastné vyúčtovania“.

Fínska energetická agentúra sa na vec tak pozrela z opačného konca a nepovažuje zľavu za výhodu pre skupinu odberateľov využívajúcich elektronické vyúčtovanie, naopak, má za to, že ostatní zákazníci využívajúci iný spôsob vyúčtovania platia za poskytnutie vyúčtovania mesačne 1 EUR.

Z tohto dôvodu uložila Fínska energetická agentúra spoločnosti Oulun Sähkönmyynti povinnosť zmeniť svoju prax vyúčtovania a zaručiť svojim odberateľom, aby dostávali svoje vyúčtovania bezplatne a zároveň vyzvala Oulun Sähkönmyynti Oy, aby vrátila časť poplatkov, ktoré od 1. 1. 2016 neoprávnene vybrala od odberateľov, ktorí si nezvolili vyúčtovanie v elektronickej forme.

Oulun Sähkönmyynti Oy podala proti rozhodnutiu Fínskej energetickej agentúry žalobu na Súd pre hospodárske veci (Markkinaoikeus).

Súd pre hospodárske veci sa domnieval, že poskytnutie uvedenej zľavy by naozaj mohlo znamenať, že ostatní odberatelia nedostanú svoje vyúčtovania bezplatne, preto sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či uvedená prax spoločnosti Oulun Sähkönmyynti Oy neodporuje požiadavke bezplatného vyúčtovania a bezplatných informácií o vyúčtovaní, ktorá je upravená v článku 11 ods. 1 smernice 2012/27.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-294/18

Na úvod Súdny dvor EÚ uviedol, že v zmysle „judikatúry Súdneho dvora treba na účely výkladu ustanovenia práva Únie zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj kontext, v ktorom sa nachádza, a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou“2.

Súdny dvor EÚ ďalej uviedol, že „uvedená smernica kladie dôraz hlavne na nevyhnutnosť posilniť postavenie koncových odberateľov, pokiaľ ide o prístup k informáciám z merania a vyúčtovania ich individuálnej spotreby energie, zavádzanie inteligentných meracích systémov, časté vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby, prístup k informáciám a spravodlivému a presnému vyúčtovaniu.“

Zároveň Súdny dvor EÚ poukázal na článok 10 ods. 3 písm. b) smernice 2012/27, ktorý ponúka možnosť poskytovania informácií v elektronickej forme, čo podľa názoru Súdneho dvora EÚ svedčí o vôli podporovať vyúčtovanie elektronickou formou.

Samotný Súd pre hospodárske veci vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania uviedol, že zľava bola poskytnutá koncovým odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme, už z existujúceho poplatku za distribúciu a zároveň podotkol, že po zavedení tejto zľavy koneční odberatelia, ktorí si zvolili iný spôsob vyúčtovania než vyúčtovanie v elektronickej forme, naďalej dostávali svoje vyúčtovanie a informácie o vyúčtovaní za spotrebu elektrickej energie, pričom výška poplatku za distribúciu elektrickej energie zostala pre nich nezmenená.

Súdny dvor EÚ poukázal tiež na fakt, že poskytnutá zľava predstavuje zníženie administratívnych nákladov dodávateľa elektrickej energie, čo je taktiež jeden z cieľov smernice 2012/2017. Aby dodávatelia mohli racionalizovať svoje administratívne náklady, musia mať k dispozícii prostriedky, ktoré môžu koncových odberateľov podporiť v tom, aby ľahšie prijali zmeny svojich návykov, pokiaľ ide o vyúčtovanie, ktoré prípadne vyvolá prijatie vyúčtovania v elektronickej forme. Prax spoločnosti Oulun Sähkönmyynti Oy je preto aj v tomto smere v súlade so smernicou 2012/2017.

Záver

Prax, ktorú zaviedla spoločnosť Oulun Sähkönmyynti Oy, spočívajúca v poskytovaní výhody vo forme zníženia poplatku za distribúciu elektrickej energie tým konečným odberateľom, ktorí si zvolili vyúčtovanie v elektronickej forme, je v súlade s článkom 11 ods. 1 smernice 2012/27, ktorý zavádza požiadavku bezplatného vyúčtovania a bezplatných informácií o vyúčtovaní.

Výhoda poskytnutá tejto skupine konečných odberateľov je v súlade s cieľom sledovaného smernicou 2012/27 – jednoduchšie a častejšie sprístupnenie informácií o vyúčtovaní a individuálnej spotrebe energie.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 006/32/ES

2 rozsudky z 2. septembra 2015, Surmačs, C-127/14, EU:C:2015:522, bod 28, a zo 16. novembra 2016, DHL Express (Austria), C-2/15

JUDr. Natália Jánošková
Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.


Mohlo by vás zaujímať

Čo bráni, aby Slovensko viac využívalo geotermálnu energiu? (anketa)

Čo bráni, aby Slovensko viac využívalo geotermálnu energiu? (anketa)

Geotermálne projekty brzdí nevhodne nastavená legislatíva aj povoľovacie procesy vysvetľujú oslovení respondenti.

Uspelo 4 952 žiadateľov, niektorí dostali státisíce. Zisťovali sme, ako dopadli energodotácie za rok 2022

Uspelo 4 952 žiadateľov, niektorí dostali státisíce. Zisťovali sme, ako dopadli energodotácie za rok 2022

Kompenzácie mali vykryť zvýšené náklady na plyn a elektrinu. Rezort hospodárstva takto rozdelil necelých 80 miliónov eur.

Komentár. EÚ chce vyhrať nad USA v pretekoch o dotovanie zelenej energetiky. To je cesta do pekla

Komentár. EÚ chce vyhrať nad USA v pretekoch o dotovanie zelenej energetiky. To je cesta do pekla

Na pozadí najdôležitejšieho a veľmi správneho postupu západného sveta voči agresii Putinovho režimu sa dejú aj menej správne veci.