Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Zelené verejné obstarávanie myslí aj na energie

Efektívne využívanie energetických zdrojov sa týka napríklad vybavenia kancelárií. Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2017/07.

Zelené verejné obstarávanie myslí aj na energie

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  10.07.2017 |  Mag. Annamária Tóthová, JUDr. Eliška Cisáriková, LL.M. | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Aktuálny neudržateľný stav využívania zdrojov energií a spotreby energií s nepriaznivými následkami v oblasti životného prostredia sú jedným z dôvodov, ktoré neustále nútia Európsku úniu hľadať prostriedky na optimalizáciu a zmiernenie tohto nepriaznivého vývoja.

Jedným z takýchto prostriedkov je aj tzv. zelené verejné obstarávanie obsiahnuté v stratégii Európa 2020, ktoré sa v rámci Slovenskej republiky prejavilo prijatím už tretieho Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 – 2020 (NAP GPP III).

Čo je zelené verejné obstarávanie

Zelené verejné obstarávanie je definované ako „proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým environmentálnym dosahom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak.“1

Zelené verejné obstarávanie predstavuje dobrovoľný nástroj v oblasti environmentálnej politiky, ktorý nie je zákonom vynútiteľný a jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Členské štáty Európskej únie tak zelené verejné obstarávanie v súčasnosti realizujú na dobrovoľnej báze a sami si volia rozsah a úroveň implementácie tohto nástroja.

Jednou z hlavných výhod zeleného verejného obstarávania je plnenie vybraných cieľov v oblasti životného prostredia, ktoré sa v súvislosti s energiami prejavujú napríklad v snahe zachovávať prírodné zdroje energie, zvyšovať energetickú efektívnosť či investovať do energetických úspor.

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 – 2020

V rámci Slovenskej republiky je zelené verejné obstarávanie považované za významný nástroj, o čom svedčí schválenie už v poradí tretieho Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 – 2020 (ďalej aj ako „akčný plán“)2.

Vláda sa touto formou usiluje zamerať na celý kolobeh tovarov a služieb v kontexte environmentálneho napredovania, a to vrátane racionálneho a efektívneho využívania energetických zdrojov. Zároveň je snahou vlády vytváranie predpokladov na uplatňovanie a realizáciu tzv. zelených zákaziek a zvyšovanie dopytu po tzv. zelených službách a produktoch.

Hlavným strategickým cieľom akčného plánu je dosiahnuť 50 % podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov.

Na účely akčného plánu sa za vybrané (prioritné) skupiny produktov považujú tie produkty, ktoré ako prioritné označila Európska komisia. Vybranými (prioritnými) skupinami produktov sú:

 1. kopírovací a grafický papier;

 2. kancelárske IT zariadenia;

 3. zobrazovacie zariadenia (tlačiarne, multifunkčné zariadenia, kopírovacie zariadenia);

 4. čistiace prostriedky a upratovacie služby;

 5. potraviny a stravovacie služby;

 6. vozidlá a dopravné služby;

 7. nábytok;

 8. textil;

 9. elektrina;

 10. administratívne budovy – projektovanie, výstavba a riadenie;

 11. projektovanie, výstavba a údržba ciest;

 12. pouličné osvetlenie.

Analýza trhu a environmentálne charakteristiky

Ministerstvo životného prostredia bude v priebehu roka 2017 realizovať analýzu trhu so zameraním na reálnu ponuku služieb, tovarov, prác a spotreby energií v kontexte tzv. zelených zákaziek. Na základe výsledkov predmetnej analýzy dôjde v roku 2018 k zavedeniu povinného uplatňovania tzv. environmentálnych charakteristík pre vybrané produkty, a to:

 1. Kopírovací a grafický papier,

 2. Kancelárske IT zariadenia a 

 3. Vozidlá a dopravné služby.

Environmentálne charakteristiky by mali byť nastavené tak, aby sa priamo dali vložiť do súťažných podkladov.

Zavedenie environmentálnych charakteristík pri vyššie uvedených vybraných produktoch, ktorých uplatňovanie má byť podľa akčného plánu monitorované od roku 2018, sa v oblasti energetiky prejaví predovšetkým v súvislosti s produktmi druhej a tretej skupiny, a to Kancelárske IT zariadenia a Vozidlá a dopravné služby.

V súvislosti s produktmi druhej skupiny – Kancelárske IT zariadenia uvádza akčný plán environmentálne charakteristiky zamerané na zníženie spotreby energie, a to napríklad:

 • všetky výrobky musia spĺňať najnovšie normy energetickej účinnosti značky ENERGY STAR, nachádzajú sa na www.eu-energystar.org,

 • na hardvéri musia byť uvedené funkcie na riadenie spotreby energie.

V súvislosti s produktmi tretej skupiny – Vozidlá a dopravné služby, uvádza akčný plán environmentálne charakteristiky zamerané na ekologicky a energeticky úsporné vozidlá. V rámci zeleného verejného obstarávania sa v súlade s environmentálnymi charakteristikami pridelia dodatočné body tým vozidlám, ktoré využívajú alternatívne palivá.

Sledované a hodnotené budú počas trvania akčného plánu aj zvyšné skupiny produktov, a to s cieľom postupného vytvorenia povinných kritérií uplatňovaných v procese verejného obstarávania.

Nastavené opatrenia akčného plánu predstavujú rámec, ktorý má smerovať k uplatňovaniu zelených zákaziek v podmienkach Slovenskej republiky a vytvárať tak v budúcom období priestor na uplatňovanie udržateľného verejného obstarávania s ohľadom na environmentálny aspekt, ktorý zasiahne aj oblasť energií a energetiky.

1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov KOM(2008)400 s názvom „Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie“

2 Schválený 14. 12. 2016, zverejnený: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26092

Mag. Annamária Tóthová, JUDr. Eliška Cisáriková, LL.M.
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Využívanie fotovoltiky v bytovkách je obmedzené, pomôžu spoločenstvá

Využívanie fotovoltiky v bytovkách je obmedzené, pomôžu spoločenstvá

Vlastníci bytov môžu inštalovať fotovoltické systémy pre využitie v spoločných priestoroch a pripraviť sa tak na nové podmienky.

Neplatí, že ruský plyn je zázračne lacný. Aj Gazprom si účtuje podľa ceny na burze

Neplatí, že ruský plyn je zázračne lacný. Aj Gazprom si účtuje podľa ceny na burze

Zo Slovenska každý mesiac smerujú do Ruska stovky miliónov eur. Hlavnú časť tvoria dovozy surovín.

Stanovujme ciele pre obnoviteľnú energiu, ktoré naozaj dokážeme dosiahnúť, upozorňujú energetici

Stanovujme ciele pre obnoviteľnú energiu, ktoré naozaj dokážeme dosiahnúť, upozorňujú energetici

Je lepšie latku nastaviť nižšie, ale dosiahnuť viac, ako hľadať dôvody, prečo sa cieľ nesplnil, zaznelo v diskusii na konferencii Vykurovanie 2024.