Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Záruka pôvodu po novom a sporné otázky

Záruka pôvodu je podľa zákona o OZE1 doklad, ktorým sa preukazuje, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie. Článok vyšiel v prílohe pre energetiku ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/01.

Záruka pôvodu po novom a sporné otázky

Foto: IRP-Gallery

Od 1. 1. 2020 dôjde k zmene systému vydávania záruk pôvodu, pričom táto zmena sa podstatným spôsobom dotkne aj výrobcov elektriny, ktorí si uplatňujú nárok na podporu formou doplatku, resp. príplatku.

Právna úprava účinná do 31. 12. 2019

Záruky pôvodu doposiaľ vydával Úrad pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“), a to v elektronickej podobe každému výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak bol žiadateľ registrovaný v príslušnej elektronickej databáze a ak uviedol všetky potrebné údaje na vyplnenie tejto databázy, ktoré boli následne overené zo strany ÚRSO. Záruky pôvodu sa po splnení uvedených podmienok vydávali výrobcom elektriny automaticky.

Výrobcovia môžu so zárukami pôvodu nakladať rôznym spôsobom. Okrem naplnenia ich hlavného účelu, teda zdokladovania koncovému odberateľovi, že príslušný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, je s nimi možné aj obchodovať, teda prevádzať na tretie osoby. Záruky sa však využívajú aj v daňovej oblasti, a to na účely oslobodenia od spotrebnej dane na vyrobenú elektrinu2.

Doposiaľ platilo, že ak príslušný výrobca s právom na podporu nechcel prísť o podporu vo forme doplatku, bolo dôležité, aby záruku pôvodu nepreviedol na tretiu osobu, nakoľko podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. c) zákona o OZE sa na elektrinu, ktorá zodpovedá prevedenej záruke, nevzťahuje podpora formou doplatku.

Právna úprava účinná od 1. 1. 2020

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa celý systém záruk pôvodu mení. Subjektom zodpovedným za vydávanie záruk pôvodu, ako aj evidenciu ich prevodov, uplatnenia, uznania alebo rušenia, je Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou („OKTE“).

OKTE vydá záruku pôvodu v elektronickej podobe, a to na žiadosť výrobcu elektriny po splnení zákonom stanovených podmienok. Jednou z týchto podmienok však je, že výrobca nežiada o vydanie záruky pôvodu na elektrinu, na ktorú si daný výrobca uplatnil právo na podporu formou doplatku alebo príplatku.3

Z uvedeného vyplýva, že kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy mohli výrobcovia s právom na podporu stratiť podporu doplatkom v prípade, ak záruku pôvodu previedli na tretiu osobu, podľa nového systému to už nebude možné, nakoľko záruky pôvodu im nebudú vôbec vydané.

OKTE v týchto prípadoch záruky pôvodu síce vydá, ale budú evidované v elektronickej evidencii na vlastnom oddelenom účte a OKTE s nimi bude môcť obchodovať na trhu. Podľa dostupných informácií bude zisk z predaných záruk pôvodu použitý na zníženie tarify za prevádzkovanie systému.4

Sporné otázky spojené s novou právnou úpravou

V súvislosti s novou právnou úpravou vzniká otázka, ako by OKTE postupovalo, ak by výrobca, ktorý si uplatnil právo na podporu, predsa len požiadal o vydanie záruky pôvodu. Podľa nášho názoru OKTE v takomto prípade nesmie záruku vydať, a ak by ju výrobcovi aj napriek tomu vydalo, nepredstavovala by takáto skutočnosť dôvod straty nároku na podporu. Uvedené vyplýva z toho, že zákon o OZE neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého je vydanie záruky pôvodu dôvodom na stratu podpory.

Zákon o OZE síce zakotvuje právo OKTE domáhať sa vrátenia doplatku alebo príplatku voči výrobcovi elektriny, ktorý previedol záruku pôvodu na tretiu osobu5, táto úprava sa však vzťahuje len na prípady, ak došlo k prevodu záruky pôvodu a nie na prípady, keď bola záruka výrobcovi vydaná. Podľa nášho názoru malo byť toto ustanovenie zo zákona vypustené pre jeho neaplikovateľnosť podľa novej právnej úpravy.

V súvislosti s novou právnou úpravou ostáva taktiež otvorená otázka ohľadom nároku výrobcu elektriny na oslobodenie od spotrebnej dane.

Podľa zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu6 je od dane oslobodená elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja len vtedy, ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Podľa novej právnej úpravy však výrobcovia, ktorí si uplatnia podporu doplatkom alebo príplatkom, nebudú disponovať zárukou pôvodu, a preto nebudú mať ako colnému úradu preukázať nárok na oslobodenie od dane. Je otázne, či uvedené bolo cieľom zákonodarcu alebo ide len o nedomyslenie dopadov novej právnej úpravy na už existujúce právne predpisy.


1 Ustanovenie § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

3 Ustanovenie § 8b ods. 2 písm. d) zákona o OZE v znení účinnom od 1. 1. 2020

4 https://energoklub.sk/sk/clanky/zaruky-povodu-po-novom-otazky-z-konferencie-energoforum-2019/

5 Ustanovenie § 5b ods. 7 písm. c) zákona o OZE: „Zúčtovateľ podpory si uplatňuje u výrobcu elektriny vrátenie doplatku alebo príplatku za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ktorá bola vyrobená výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcom elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a výrobca elektriny previedol záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vzťahujúcu sa na túto vyrobenú elektrinu na iného účastníka trhu s elektrinou.“

6 Zákon č. 609/2007 Z. z.

Mgr. Mária Sadloňová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

J. Karaba: Slovensko je múzeum energetiky s nefungujúcim trhom

J. Karaba: Slovensko je múzeum energetiky s nefungujúcim trhom

Na seminári SAPI sa diskutovalo aj o balíčku Fit for 55 a úlohe obnoviteľných zdrojov pri ďalšom znižovaní emisií skleníkových plynov.

V Nemecku testujú prototyp kotla na 100 % vodík

V Nemecku testujú prototyp kotla na 100 % vodík

Pokým sa vodík dostane do distribúcie, kotol bude môcť fungovať na zemný plyn.

Slavomír Sabol z VSD: Neplatičov môže riešiť predplatený odber elektriny

Slavomír Sabol z VSD: Neplatičov môže riešiť predplatený odber elektriny

Predplatený odber spotrebiteľov chráni pred odpájaním a zároveň ich učí, že elektrina nie je zadarmo. Expert Východoslovenskej distribučnej v rozhovore priblížil úspešné projekty, ktoré sa na východe Slovenska podarilo dostať do praxe.