Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚKV po novele schválenej 19.10.2022

Prinášame konsolidované znenie zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a VÚ KVET po novele, ktorú schválila NR SR dňa 19. 10. 2022. Novela bola publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 363/2022 Z. z. dňa 8. 11. 2022.

energetická legislatíva

Energie-portal.sk | Canva License

Ide o konsolidované znenie zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 1033).

Konsolidované znenie vychádza zo Schváleného znenia zákona NRSR, tlač 1033 (147 KB), ktorého text je zverejnený na webe NR SR. Ide o verziu zverejnenú na webe NR SR po schválení Národnou radou SR.

Konsolidované znenie je redakčným spracovaním bez záruky, slúži pre čitateľov denníka Energie-portal.sk na orientačný prehľad v prijatej zmene legislatívy. Odkaz na proces schvaľovania nájdete v závere článku.

IPESOFT

Konsolidované znenie je nezáväzným dokumentom, ktorý nemá žiadnu právnu hodnotu. Právne záväzné znenie predpisov Zbierky zákonov SR poskytuje jedine listinná podoba Zbierky zákonov SR, ktorá je určená zákonom 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

VSE
 

Zákon č. 309/2009 Z. z. z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Konsolidované znenie zákona po novele schválenej v NR SR dňa 19. 10. 2022)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby

1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

3. biometánu,

b) práva a povinnosti výrobcov

1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,

2. elektriny kombinovanou výrobou,

3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

4. biometánu,

5. tepla z paliva vyrobeného z biomasy,

Rozširuje sa predmet úpravy zákona aj o ustanovenie práv a povinností výrobcov tepla z biomasy. Ide o rozšírenie povinnosti dodržiavať kritériá trvalej udržateľnosti pri využívaní biomasy aj na výrobcov tepla, ktorí nevyrábajú súčasne elektrinu.

c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,

d) práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely.

Všetko o plyne

§ 2
Základné pojmy

(1) Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie

a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje:

1. vodná energia,

2. slnečná energia,

3. veterná energia,

4. geotermálna energia,

5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu,

6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,

7. biometán,

8. aerotermálna energia,

9. hydrotermálna energia.

a to vodná energia, veterná energia, slnečná energia, geotermálna energia, energia z okolia, biomasa, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a energia prílivu, vĺn a iná energia oceánu.

V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa upravujú niektoré definície a zavádzajú sa nové pojmy ako obnoviteľný plyn, energia z okolia a energia z prílivu, vĺn a iná energia oceánu.

b) elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,

c) výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,

d) biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva, rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva vrátane rastlinných a živočíšnych látok, z lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry a biologicky rozložiteľné časti odpadu vrátane priemyselného a komunálneho odpadu biologického pôvodu,

e) bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou, plynné palivo vyrobené z biomasy,

V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa upravujú niektoré definície a zavádzajú sa nové pojmy ako obnoviteľný plyn, energia z okolia a energia z prílivu, vĺn a iná energia oceánu.

f) biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,

g) geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,

h) aerotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší,

h) poľnohospodárskou biomasou biomasa, ktorá je produktom poľnohospodárstva,

i) hydrotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách,

i) lesnou biomasou biomasa, ktorá je produktom lesníctva,

j) Národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov dokument, ktorý určuje národné ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020, pričom zohľadňuje vplyv

j) palivom z biomasy plynné palivo a tuhé palivo vyrobené z biomasy,

1. opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou na konečnú energetickú spotrebu,

2. opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie národných cieľov vrátane spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi,

3. plánovaných štatistických prenosov alebo spoločných projektov,

4. politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov a nových zdrojov biomasy,

5. opatrení, ktoré sa majú prijať na účely zjednodušenia administratívnych predpisov a postupov, zabezpečenia informovania a odbornej prípravy fyzických osôb a zavedenia požiadaviek kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny a obsahuje vyhodnotenie potreby vybudovania novej infraštruktúry diaľkového zásobovania teplom a chladom,

k) štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), do iného členského štátu,

l) spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi na výstavbe alebo rekonštrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie.

m) energiou z okolia prirodzene sa vyskytujúca tepelná energia a energia akumulovaná v prostredí s obmedzenými hranicami, ktorá môže byť uložená v okolitom vzduchu okrem odvetrávaného vzduchu alebo v povrchovej vode a odpadovej vode.

Ecorec

(2) Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie

a) technológiou kombinovanej výroby

1. spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,

2. protitlaková parná turbína,

3. kondenzačná parná turbína s odberom pary,

4. spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,

5. spaľovací motor,

6. mikroturbína,

7. Stirlingov motor,

8. palivový článok,

9. Rankinove organické cykly alebo

10. iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,

b) kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba

1. elektriny a tepla,

2. mechanickej energie a tepla,

3. mechanickej energie, tepla a elektriny,

c) elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu,

d) zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej výroby,

e) využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,

f) ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými procesmi, ako je kombinovaná výroba,

g) kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia menším ako 50 kW,

h) kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW vrátane do 1 MW,

i) kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane,

j) vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba

1. veľmi malých výkonov,

2. malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie,

3. veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %,

k) výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,

l) celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného na ich výrobu,

m) ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne parametre zariadenia na kombinovanú výrobu,

n) dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla2a) okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch vrátane výroby elektriny.

(3) Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie

a) technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny, ktorá nepresahuje výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny v štvrťhodinovom rozlíšení,

Spresňuje sa definícia technologickej vlastnej spotreby elektriny. Týmto doplnením porovnania výroby elektriny voči jej spotrebe podľa časového úseku sa jednoznačne ustanovuje, že za technologickú vlastnú spotrebu sa považuje iba elektrina vyrobená v zariadení a spotrebovaná v uvedených častiach zariadenia podľa určeného časového úseku.

b) elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,

c) zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,

d) celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia,

Za účelom vytvorenia právneho rámca pre inštaláciu batériových systémov v odovzdávacích miestach zariadení na výrobu elektriny sa navrhuje právna úprava, ktorá vylúči pochybnosti týkajúce sa inštalovaného výkonu takýchto prepojených zariadení.

e) časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len „funkčná skúška“) podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,

f) spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,

g) účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,

h) diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,

i) diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov,

j) časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu,

k) malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10,8 kW,

V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa zvyšuje celkový inštalovaný výkon malých zdrojov z 10 kW na 10,8 kW

l) výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3,

m) výkupcom elektriny subjekt zúčtovania3aa) vybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) formou aukcie alebo určený ministerstvom, ktorý na základe povolenia3ab) vykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu a preberá zodpovednosť za odchýlku3ac) za výrobcu elektriny s právom na podporu,

n) lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta,

o) prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ktorého technologická časť nebola rekonštruovaná alebo modernizovaná.

p) zmluvou o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zmluva, ktorou sa odberateľ elektriny zaväzuje odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie priamo od výrobcu elektriny,

q) partnerským obchodovaním predaj elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s vopred určenými podmienkami automatického uskutočnenia a vyrovnania transakcie priamo medzi účastníkmi trhu s elektrinou na základe zmluvy o dodávke elektriny3ad) alebo zmluvy o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo nepriamo prostredníctvom agregátora na základe zmluvy o agregácii.3ae)

V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa dopĺňa pojem zmluva o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a pojem partnerské obchodovanie.

(4) Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) rozumie

a) bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,

b) biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,3a) c) bioplyn vyrobený z biomasy,

d) biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,

e) biometán vyrobený z biomasy,

f) biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,

g) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,

h) biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,

i) syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,

j) biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,

k) čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,

l) iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely,

m) kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorým je kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave a ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.

(4) Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie v doprave sa na účely tohto zákona rozumie

a) pohonnou látkou látka používaná na dopravné účely, ktorou je najmä

1. motorový benzín podľa osobitného predpisu,3af)

2. motorová nafta podľa osobitného predpisu,3ag)

3. ropný plyn podľa osobitného predpisu,3ah)

4. zemný plyn podľa osobitného predpisu3ai) stlačený alebo skvapalnený,

5. palivo s obsahom recyklovaného uhlíka,

6. biopalivo,

7. plynné palivo vyrobené z biomasy,

8. kvapalné palivo a plynné palivo z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu,

9. vodík,

10. zmes látok podľa prvého bodu až deviateho bodu,

b) palivom s obsahom recyklovaného uhlíka kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z kvapalných alebo tuhých odpadových tokov neobnoviteľného pôvodu, ktoré nie sú vhodné na materiálové zhodnotenie podľa osobitného predpisu,3aj) a z plynu zo spracovania odpadu a spalín, ktoré sú neobnoviteľného pôvodu a ktoré sú nevyhnutným a neúmyselným dôsledkom výrobného procesu v priemyselných zariadeniach,

c) biopalivom kvapalné palivo určené pre dopravu vyrobené z biomasy,

d) kvapalným a plynným palivom z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave, ktorého energetický obsah pochádza z iného obnoviteľného zdroja energie ako biomasa,

e) udržateľnou pohonnou látkou látka podľa písmena a) piateho bodu až ôsmeho bodu, ktorá spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti,

f) bioetyltercbutyléterom etyltercbutyléter vyrobený z bioetanolu s obsahom bioetanolu 47 % objemu; podiel obnoviteľnej energie bioetyltercbutyléteru je 37 % z jeho energetického obsahu,

g) bioetanolom etanol vyrobený z biomasy,

h) metylesterom mastných kyselín ester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho tuku.3a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3af až 3aj znejú:

3af) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

3ag) § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3ah) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3ai) § 28 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

3aj) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa upravujú pojmy súvisiace s podporou obnoviteľných zdrojov v doprave.

(5) Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou rozumie látka používaná na dopravné účely, ktorou je

a) motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej,

b) skvapalnený ropný plyn,

c) stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn,

d) biopalivo,

e) vodík,

f) zmes látok podľa písmen a) až e).

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k predchádzajúcemu bodu.

(65) Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná v MJ/kg alebo v MJ/l.

(76) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako dopravné účely dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu,

Legislatívno-technická úprava vo vzťahu k predchádzajúcemu bodu.

b) emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,

c) emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,

d) emisiami skleníkových plynov v predvýrobnej fáze emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka okrem biopaliva,

e) plodinami bohatými na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, najmä obilniny bez ohľadu na to, či sa využívajú len zrná alebo celé rastliny, hľuzové, koreňové plodiny a podcibuľové plodiny,

f) odpadom hnuteľná vec alebo látka podľa osobitného predpisu;3b) odpadom nie je hnuteľná vec alebo látka, ktorá bola úmyselne upravená alebo znečistená, aby splnila podmienky podľa osobitného predpisu,3b) g) zvyškom po spracovaní látka vznikajúca pri výrobe konečného produktu, o ktorého výrobu sa priamo usiluje v rámci výrobného procesu, ktorá nie je primárnym cieľom výrobného procesu a výrobný proces nebol úmyselne pozmenený tak, aby sa v ňom vyrábala táto látka,

h) zvyškami z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva zvyšky po spracovaní vyprodukované poľnohospodárskou, akvakultúrnou, rybolovnou alebo lesníckou činnosťou; nezahŕňajú zvyšky zo súvisiacich odvetví alebo spracovania,

i) lignocelulózovým materiálom surovina zložená z lignínu, celulózy a hemicelulózy, najmä biomasa pochádzajúca z lesov, drevité energetické plodiny a zvyšky a odpad z lesníckej činnosti,

j) nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s nižším obsahom lignínu ako lignocelulózový materiál, ktorá zahŕňa

1. zvyšky potravinových a krmivových plodín,

2. zvyšky trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu a krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich,

2. trávnaté energetické plodiny s nízkym obsahom škrobu

3. krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich,

4. úhorové plodiny,

35. priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín,

46. materiál z biologického odpadu,

k) celulózovým etanolom etanol vyrobený z nepotravinárskeho celulózového materiálu vrátane slamy.

k) splnením kritérií trvalej udržateľnosti splnenie kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov podľa § 19b ods. 1 písm. a).

V súlade so smernicou (EÚ 2018/2001 sa upravuje pojem nepotravinový celulózový materiál. Z dôvodu nadbytočnosti sa pojem celulózový etanol nahrádza novým pojmom splnenie kritérií trvalej udržateľnosti, ktoré zahŕňa splnenie kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov. Tieto kritériá udržateľnosti sa rozširujú okrem biopalív a biokvapalín aj na palivá z biomasy. Kritériá udržateľnosti a požadované úspory emisií skleníkových plynov budú ustanovené vo všeobecnom záväznom predpise, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia SR.

l) potravinárskymi a krmovinárskymi plodinami plodiny bohaté na škrob, cukornaté plodiny alebo olejniny vypestované na poľnohospodárskej pôde ako hlavná plodina okrem zvyškov, odpadu a lignocelulózového materiálu a dočasné plodiny, najmä medziplodiny a krycie plodiny, ak používanie takýchto dočasných plodín nevyvoláva dopyt po ďalšej pôde,

m) obnoviteľným plynom

1. obnoviteľný vodík,

2. plynné palivo vyrobené z biomasy, ktorým je najmä bioplyn a biometán,

3. skládkový plyn,

4. plyn z čistiarní odpadových vôd,

5. obnoviteľný syntetický plyn,

n) obnoviteľným vodíkom vodík, ktorého energetický obsah pochádza z obnoviteľných zdrojov energie,

o) obnoviteľným syntetickým plynom plyn, pri výrobe ktorého bola použitá energia z obnoviteľného zdroja energie, pričom jeho energetická hodnota zodpovedá energii z obnoviteľných zdrojov energie použitých na jeho výrobu,

p) uvedením zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky úspešné vykonanie funkčnej skúšky pripojenia zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu po jeho výstavbe alebo po ukončení rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na účel dosiahnutia výroby obnoviteľného plynu alebo trvalé užívanie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia,3)

q) povinnosťou využitia energie z obnoviteľných zdrojov systém podpory, v rámci ktorého sa vyžaduje od výrobcov energie, aby do svojej výroby zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov, od dodávateľov energie sa vyžaduje, aby do svojich dodávok zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov a od spotrebiteľov energie sa vyžaduje, aby do svojej spotreby zahrnuli určený podiel energie z obnoviteľných zdrojov vrátane systémov umožňujúcich splniť tieto požiadavky prostredníctvom zelených certifikátov.

V súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 sa dopĺňa pojem potravinárske a krmovinárske plodiny. Ustanovuje sa aj pojem obnoviteľný plyn. Tento pojem je vyjadrený explicitne vymenovaním plynných palív, ktoré je možné považovať za obnoviteľný plyn. V súvislosti so zavedením pojmu „obnoviteľný plyn“ sa dopĺňa definícia pojmu „uvedenie zariadenia na výrobu obnoviteľného plynu do prevádzky“.

§ 3
Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny

(1) Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje

a) prednostným

1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do distribučnej sústavy,4) 2. prístupom do sústavy,5) 3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,6) b) výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,

c) doplatkom,

d) prevzatím zodpovednosti za odchýlku3ac) výkupcom elektriny,

e) príplatkom.

(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu sa vzťahuje na zariadeniae výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon. Podpora podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktorého inštalovaný výkon je nižší ako 400 kW a pri zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky po 31. decembri 2025 nižší ako 200 kW.

 
 

Zostáva vám 92% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X