VSE
VSE
Belimo

Zákon o ovzduší

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je základným zákonom určujúcim podmienky podnikania vo vzťahu k ochrane ovzdušia.

Zákon o ovzduší

Dreamstime

Zákon o ovzduší (úplné znenie na stiahnutie tu) upravuje ciele v kvalite ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia. Definuje aj práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia.

Zákon upravuje podmienky osvedčovania odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov, oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody. Venuje sa tiež pôsobnosti orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a správnym deliktom v oblasti ochrany ovzdušia.

Prvá časť zákona obsahuje základné ustanovenia: predmet úpravy, vymedzenie základných pojmov, definíciu zdroja znečisťovania ovzdušia a prípustnej úrovne jeho znečistenia.


Čítajte: Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší | JASPI


Druhá časť zákona sa venuje samotnej kvalite ovzdušia. Popisuje ciele v kvalite ovzdušia, prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia, informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia a hodnotenie kvality ovzdušia. Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu, okresný úrad v sídle kraja vypracuje akčný plán, ktorému sa venuje táto časť zákona o ovzduší.

Povinnosti osôb upravuje tretia časť zákona. Ide najmä o povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov, podmienky odborného posudku, povolenia na oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku a inšpekciu zhody. Na viacero činností je tiež potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

V štvrtej časti zákon definuje povinnosti a pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, ktorými sú ministerstvo, inšpekcia, okresné úrady a obce.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X