VSE
VSE
Belimo

Základné pojmy v plynárenstve

Definície pojmov v plynárenstve sa nachádzajú v zákone o energetike.

Základné pojmy v plynárenstve

Výrobca plynu je osoba, ktorá ťaží zemný plyn, prevádzkuje ťažobnú sieť na ťažbu zemného plynu alebo vyrába bioplyn, plyn z biomasy alebo plyn z plynného uhľovodíka.

Vertikálne integrovaný plynárenský podnik je plynárenský podnik alebo skupina plynárenských podnikov, v ktorých je na vykonávanie kontroly priamo alebo nepriamo oprávnená tá istá osoba alebo osoby alebo ktorákoľvek z osôb vykonávajúcich spoločnú kontrolu, a kde podnik alebo skupina podnikov vykonáva najmenej jednu z činností preprava plynu, distribúcia plynu, prevádzkovanie zariadení na skvapalňovanie zemného plynu, uskladňovanie plynu a jednu z činností výroba plynu alebo dodávka plynu.

Plynárenský podnik je osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu, nákup plynu na účel ďalšieho predaja plynu alebo uskladňovanie plynu vrátane trvalého uskladňovania skvapalneného zemného plynu a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; plynárenským podnikom nie je koncový odberateľ plynu.

Prevádzkovateľ prepravnej siete je plynárenský podnik oprávnený na prepravu plynu. Prevádzkovateľ distribučnej siete je plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu.

Dodávateľ plynu je osoba, ktorá má povolenie na dodávku plynu.

Prevádzkovateľ zásobníka je plynárenský podnik, ktorý je držiteľom povolenia na uskladňovanie plynu. Prevádzkovateľ zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu je osoba oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu.

Užívateľ siete je osoba, ktorá plyn dodáva alebo plyn odoberá prostredníctvom siete alebo má s prevádzkovateľom siete zmluvný vzťah.

Odberateľ plynu je osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby. Koncový odberateľ plynu je odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti, ktorý nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu. Odberateľ plynu v domácnosti je fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti. Odberateľ plynu mimo domácnosti je osoba, ktorá nakupuje plyn, ktorý nie je využívaný na vlastnú spotrebu odberateľa plynu v domácnosti. Odberateľ plynu je osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu.

Prevádzkovateľ kombinovanej siete je plynárenský podnik oprávnený prevádzkovať kombinovanú sieť.

Chránený odberateľ je odberateľ plynu, ktorý je pripojený k distribučnej sieti a ktorý je

  • odberateľom plynu v domácnosti,

  • malý podnik,

  • odberateľom plynu, ktorý vyrába teplo a teplú úžitkovú vodu určené pre domácnosť7) alebo pre osoby podľa bodov 16.4 až 16.7 a ktorý nie je pri výrobe tepla schopný prejsť na iné palivo,

  • prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia,

  • zariadením sociálnych služieb,

  • zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

  • školou.

Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti je odberateľ plynu v domácnosti, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v pravidlách trhu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X