INNOGY
INNOGY
INNOGY

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej "VOP") pre zákazníkov objednávajúcich si službu „Predplatné Energie-portal.sk.“

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov 
objednávajúcich si službu „Predplatné Energie-portal.sk“

Článok I
Úvodné ustanovenia a definície

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, tak, ako sú títo definovaní nižšie.

2. Spoločnosť Energo Press s.r.o., sídlo: Cintorínska ul. 3/a, 811 08 BRATISLAVA 1, IČO: 44 750 480, DIČ: 2022821911, IČ DPH: 2022821911; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka: 58443/B, bankové spojenie: 2925879546/1100, banka: Tatra Banka, a.s. (ďalej len „Poskytovateľ“), prevádzkuje službu „Predplatné Energie-portal.sk“ (ďalej len "Predplatné").

3. Zákazník Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“) je každá osoba, ktorá uhradí Poskytovateľovi Poplatok  (tak ako je tento definovaný nižšie) za Predplatné.

4. Predplatným sa na účely týchto VOP rozumie nasledovná Poskytovateľom prevádzkovanú službu:

- Umožnenie prístupu Zákazníka do spoplatnených sekcií a článkov jednotlivých web stránok internetového denníka Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933), internetová adresa: https://www.energie-portal.sk/, ako aj všetkých jeho spoplatnených stránok a podstránok na obdobie 12 mesiacov (1 rok) odo dňa aktivácie v súlade s  Článkom II ods. 2;

5. Užívateľské konto je rozhranie internetového portálu https://www.energie-portal.sk/Auth/Predplatne.aspx, prostredníctvom ktorého Zákazník vstupuje do režimu, v ktorom zadáva identifikačné údaje (e-mailová adresa a heslo) a  má možnosť vyplniť objednávku služby Predplatné. Po zaplatení Poplatku a následnej aktivácii Predplatného nadobúda Zákazník prostredníctvom Užívateľského konta po vyplnení e-mailovej adresy a hesla (prístupového kódu) prístup do spoplatnených sekcií a článkov jednotlivých web stránok internetového denníka Energie-portal.sk a to na dobu podľa nižšie uvedených ustanovení.

6. Poplatkom sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Zákazník uhradí Poskytovateľovi za prístup k Predplatnému na dobu 1 roka, a to podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

7. Jednoročná lehota podľa ods. 6 tohto článku I začne plynúť dňom aktivácie Predplatného v súlade s článkom II ods. 2..

8. Registráciou prostredníctvom Užívateľského konta Zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP. Samotnou registráciou nevzniká Zákazníkovi povinnosť uhradiť Poplatok.

Článok II
Platba Poplatku a prístup Zákazníka k Predplatnému

1. Poplatok môže byť uhradený výhradne jednorazovým prevodom z účtu Zákazníka alebo inej osoby s jej súhlasom na účet Prevádzkovateľa uvedený v článku I ods. 2.

2. Predplatné bude aktivované zo strany Poskytovateľa  bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania sumy Poplatku na účet Poskytovateľa, po uskutočnení týchto krokov: 1.) registrácia Zákazníka prostredníctvom Užívateľského konta (https://www.energie-portal.sk/Register.aspx), 2.) vyplnenie a potvrdenie objednávky zo strany Zákazníka, 3.) úhrada Poplatku zo strany Zákazníka, podľa vygenerovanej faktúry v Užívateľskom konte, 4.) pripísanie sumy Poplatku na účet Poskytovateľa.

3. O aktivácii Predplatného bude Zákazník upovedomený správou zaslanou na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii Zákazníka v Užívateľskom konte.

4. V prípade, že Zákazník vyplní a potvrdí objednávku v súlade s ods. 2 tohto článku II, Poskytovateľ má nárok na úhradu Poplatku bez ohľadu na to, či Zákazník skutočne využíva služby poskytované v rámci Predplatného.

Článok III
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi prístup ku všetkým službám Predplatného za podmienok uvedených v týchto VOP.

2. Poskytovateľ garantuje Zákazníkovi prístup k službám Predplatného podľa ods. 1 tohto článku III len pre prípad, že sa Zákazník naloguje prostredníctvom svojho Užívateľského konta zadaním emailovej adresy a hesla (prístupového kódu).

3. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok a negarantuje Zákazníkovi, že počas užívania Predplatného bude rozsah a obsah spoplatnených sekcií jednotlivých web stránok identický s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu registrácie Zákazníka alebo ku dňu uhradenia ďalšieho Poplatku.

4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto VOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, najmä okolností spôsobených vyššou mocou. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k Predplatnému spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré Zákazník používa.

5. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom mailu o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia Poplatku na ďalšie obdobie prístupu k Predplatnému a o aktuálnych ponukách produktov a služieb Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Informácie komerčnej komunikácie môžu byť elektronickou poštou doručované len v prípade, ak si ich Zákazník vopred vyžiadal.

6. Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup Zákazníka k Predplatnému bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti Poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, v prípadoch vyššej moci, v dôsledku rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, orgánu štátnej správy alebo samosprávy, alebo z dôvodu výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu internetovej stránky https://www.energie-portal.sk/. O dočasnom pozastavení prístupu k Predplatnému Poskytovateľ informuje Zákazníka e-mailom.

7. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup Zákazníka k službám Predplatného v prípade, ak Zákazník poruší ktorýkoľvek zo  záväzkov podľa článku IV ods. 2 alebo v prípade, ak Poskytovateľ bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k Predplatnému používa na základe jedného prístupového kódu viac fyzických osôb.

8. V prípade, ak Zákazník poruší ktorýkoľvek zo záväzkov podľa článku IV ods. 2, vzniká Poskytovateľovi voči Zákazníkovi nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie, t.j. za každý neoprávnený prístup k Predplatnému najmä v dôsledku  zverejnenia alebo sprístupnenia prístupových údajov Zákazníkom tretím osobám. Za porušenie podľa predchádzajúcej vety sa rovnako považuje aj iná forma  sprístupnenia údajov uvedených v spoplatnených častiach portálu Energie-portal.sk tretím osobám napr. preposlanie ich obsahu formou emailovej správy tretím osobám, nezabezpečenie dostatočnej ochrany a utajenia prístupových údajov Zákazníka či obsahu spoplatnených častí portálu zo strany Zákazníka a pod. Zákazník je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety do 3 dní odo dňa obdržania výzvy Poskytovateľa. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

Článok IV
Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník má za predpokladu úhrady Poplatku za príslušné obdobie právo na prístup k Predplatnému. Predplatné je prostredníctvom jedného prístupového kódu (hesla) oprávnený využívať výlučne len Zákazník. Ak je Zákazníkom právnická osoba, služby v rámci Predplatného je oprávnená využívať len jedna Zákazníkom určená fyzická osoba. Takto určená fyzická osoba môže byť počas doby platnosti Predplatného Zákazníkom (právnickou osobou) zmenená. Zmena podľa predchádzajúcej vety musí byť bezodkladne ohlásená Poskytovateľovi. Zákazník nie je oprávnený zdieľať Predplatné s akoukoľvek inou osobou ani umožniť užívanie Predplatného prostredníctvom svojho prístupového kódu (hesla) tretej osobe.

2. Zákazník sa zaväzuje, že prístupový kód (heslo) ani ďalšie súčasti Predplatného žiadnym spôsobom nezverejní ani nesprístupní tretej osobe. Zákazník je povinný zabezpečiť utajenie prístupového kódu (hesla) a ochranu pred jeho zneužitím akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto bodu je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa Článku III ods. 8 a nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku.

3. V prípade straty prístupového kódu, odhalenia zneužitia prístupového kódu alebo podozrenia zo zneužitia prístupového kódu je Zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. Po obdržaní oznámenia Zákazníka podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný prideliť Zákazníkovi nový prístupový kód (heslo) k Predplatnému a súčasne je oprávnený zablokovať prístup k Predplatnému prostredníctvom pôvodného prístupového kódu (hesla).

4. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené Zákazníkom na jednotlivých sekciách web stránok v rámci využívania Predplatného, ako aj za pravdivosť a správnosť Zákazníkom poskytnutých údajov pri registrácii prostredníctvom Užívateľského konta a v komunikácií s Poskytovateľom.

5. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov, vrátane osobných údajov v stanovenom rozsahu poskytnutých pri registrácii prostredníctvom Užívateľského konta Poskytovateľom. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Zákazník na dobu trvania Predplatného a nevyhnutnú dobu po jeho skončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Zákazník kedykoľvek odvolať.

6. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý bude využívať služby Predplatného na iné účely ako je výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „Spotrebiteľ“) je  oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzavretia zmluvy. Odstúpením sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu vrátane nákladov, ktoré Spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním služby. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa služba začala plniť so súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Článok V
Podmienky a spôsob reklamácie

1. Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád prístupu k Predplatnému u Poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom emailovej správy odoslanej na adresu: energie@energie-portal.sk.

2. Zákazník je povinný v emailovej správe odoslanej podľa ods. 1 tohto článku presne špecifikovať v čom spočíva (spočívala) reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla.

3. Reklamácia Zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak Zákazník nemal prístup k niektorej zo služieb Predplatného po dobu dlhšiu ako 72 po sebe nasledujúcich hodín. To neplatí, ak vada bola spôsobená okolnosťami, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá.

4. Poskytovateľ je povinný doručiť Zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. V prípade, ak je reklamácia Zákazníka v súlade s ods. 3 opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi náhradu formou predĺženia prístupu k Predplatnému o dobu, počas ktorej Zákazník nemal v dôsledku vád prístup k Predplatnému. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Zákazníka informovať.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé alebo sčasti neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Tieto VOP a všetky modifikácie k týmto VOP predstavujú celú zmluvu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom. Pre prípadné spory z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiace bola dohodnutá výlučná právomoc slovenských súdov.

2. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Zákazník nie je občanom SR.

3. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

4. V prípade zmeny VOP zverejní Poskytovateľ nové znenie VOP na svojej stránke https://www.energie-portal.sk/, o čom bude Zákazník informovaný v podobe pop-up hlásenia alebo v podobe presmerovania na samostatnú stránku s aktuálnym znením zmenených VOP pri najbližšom nalogovaní sa do svojho Užívateľského konta. Nové znenie VOP bude zároveň Zákazníkovi bezodkladne zaslané na jeho emailovú adresu. Zákazník je následne v lehote 30 dní odo dňa doručenia nového znenia VOP do jeho mailovej schránky alebo odo dňa obdržania informácie o zmenených VOP v podobe pop-up hlásenia resp. presmerovania na samostatnú stránku obsahujúcu aktuálne znenie VOP, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr, oprávnený vypovedať zmluvu uzatvorenú podľa týchto VOP s Poskytovateľom. Výpoveď je účinná dňom jej doručenia Poskytovateľovi. Poskytovateľ následne vráti Zákazníkovi alikvótnu časť Poplatku v závislosti od doby používania Predplatného.

5. Tieto VOP sú kedykoľvek k dispozícii na webovej stránke portálu Energie-portal.sk. Okrem toho sú tieto VOP ako aj každá ich aktualizácia zaslané na mailovú adresu Zákazníka.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 10. 2013.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 12. - 18. 3. 2018

Monitoring energetiky | 12. - 18. 3. 2018

Služba pre predplatiteľov.

SHMÚ varuje pred smogom. Situácia je najvážnejšia v dvoch oblastiach

SHMÚ varuje pred smogom. Situácia je najvážnejšia v dvoch oblastiach

Za vzniknutú situáciu podľa meteorológov zodpovedá vykurovanie tuhými palivami, priemysel a doprava v kombinácii s nepriaznivými rozptylovými podmienkami.

Monitoring energetiky | 4. - 11. 3. 2018

Monitoring energetiky | 4. - 11. 3. 2018

Služba pre predplatiteľov.