Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Ústavný súd rozlúskol posledný oriešok sporu medzi výrobcami elektriny a distribučkami

VSD pri pozastavení vyplácania podpory v roku 2015 postupovala správne a v súlade s legislatívou SR.

Ústavný súd rozlúskol posledný oriešok sporu medzi výrobcami elektriny a distribučkami

Foto: Fotolia

Momentálne najviac rezonuje v médiách problematika súdnych sporov týkajúcich sa platby za prístup výrobcov elektriny do distribučnej sústavy. V rokoch 2015 a 2016 bola takouto témou tzv. kauza „Strata podpory 2015“, nakoľko prevádzkovatelia distribučných sústav nevyplatili v roku 2015 podporu tej časti výrobcov elektriny, ktorí si v roku 2014 nesplnili povinnosti uložené zákonom, čo priamo zo zákona znamenalo zánik nároku na podporu v nasledujúcom kalendárnom roku. Zo strany výrobcov elektriny boli podané v roku 2015 takisto desiatky žalôb voči distribučným spoločnostiam.

Zaujímavosť tejto témy klesala priamo úmerne s počtom výrobcov, ktorí v súdnych sporoch neuspeli.

Dá sa povedať, že jedinou otvorenou otázkou zostalo posúdenie, či na vzájomné vzťahy medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav a výrobcov elektriny v rámci oznamovania si rôznych povinností možno aplikovať správny poriadok a s tým súvisiaca otázka, či lehotu „k 15. augustu“, dokedy si bolo treba zo strany výrobcov oznamovaciu povinnosť splniť, je potrebné chápať ako lehotu hmotnoprávnu (15.augusta musela byť informácia v dispozičnej sfére distribučnej spoločnosti), alebo ako lehotu procesnoprávnu (informáciu stačilo dňa 15. august podať na poštovú prepravu).

Všeobecné súdy uvedenú lehotu posúdili ako procesnoprávnu, čo viedlo k viacerým úspešným súdnym sporom z pohľadu výrobcov elektriny.

Zo strany spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. však nasledovalo podanie sťažnosti na Ústavný súd Slovenskej republiky, pričom predmetom posudzovania Ústavného súdu SR bolo práve posúdenie charakteru a povahy lehoty „k 15. augustu“.

V náleze Ústavného súdu pod spisovou značkou: IV. ÚS 491/2018-65 zo dňa 31.01.2019 sa jednoznačne konštatuje, že „je podľa názoru ústavného súdu z ústavného hľadiska neudržateľný právny záver vyslovený v napadnutých rozhodnutiach okresného a krajského súdu o procesno-právnom charaktere lehoty" , a ďalej, že právny názor všeobecných súdov „nereflektuje súkromno-právny charakter vzťahu medzi žalobkyňou ako výrobcom elektriny z OZE a sťažovateľkou ako prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy“.

Ústavný súd týmto nálezom zároveň vrátil vec Krajskému súdu v Košiciach na opätovné prejednanie.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. nález Ústavného súdu jednoznačne víta, nakoľko potvrdil doterajšiu judikatúru Ústavného súdu, o ktorú sa spoločnosť VSD v rámci sporových konaní opierala, keď už v predchádzajúcich nálezoch Ústavný súd deklaroval vzťah medzi prevádzkovateľmi sústav a výrobcami elektriny v rámci plnenia oznamovacích povinností ako vzťah súkromnoprávny.

Tento nález z pohľadu spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. zároveň potvrdzuje, že táto pri pozastavení vyplácania podpory v roku 2015 postupovala správne a v súlade s legislatívou SR.

JUDr. Miroslav Šipoš
vedúci odboru Právo a vecná regulácia vo VSD, a.s.


Spoločnosť Východoslovenská distribučná je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ako má vyzerať klimatická politika? Odpovedajú Beňová, Galek, Hojsík, Kurilla a Štefanec

Ako má vyzerať klimatická politika? Odpovedajú Beňová, Galek, Hojsík, Kurilla a Štefanec

Má štát riešiť energetickú chudobu? Ako znižovať emisie? Treba podporovať obnoviteľné zdroje? Väčšina politických strán otázky súvisiace s klimatickou politikou ignorovala.

Tomáš Drápela: Sociálnu politiku nemôže financovať energetika. Teplárom v ČR hrozí kolaps

Tomáš Drápela: Sociálnu politiku nemôže financovať energetika. Teplárom v ČR hrozí kolaps

Slovenská teplárenská legislatíva je mi sympatická, ale v českých podmienkach ju nepresadíme, tvrdí predseda výkonnej rady Teplárenského združenia ČR.

Marián Christenko: Bez zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov nesplníme ciele EÚ

Marián Christenko: Bez zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov nesplníme ciele EÚ

„Chceme konkurovať skládkovaniu vytvorením centier pre materiálové aj energetické zhodnocovanie odpadov,“ hovorí Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT, a.s.