Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo

SPP a TANAP chránia tatranské lesy vďaka spoločnému projektu

Prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Ekofond SPP sa spoločnosť rozhodla prispieť k zachovaniu vzácneho lesného genofondu na území Tatranského národného parku.

SPP a Správa TANAP-u vďaka spoločnému projektu chránia výnimočný genofond tatranských lesov

Foto: SPP

  • Aktuality |  22.04.2021 |  TS SPP / (ave)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v spolupráci s odborníkmi zo Správy TANAP-u, OZ LES a spoločnosťou Lesy mesta Kežmarok s.r.o., zabezpečil, že 107 viac ako storočných jedlí zostane trvalou súčasťou tatranských lesov.

„Lesy sú súčasťou nášho spoločného prírodného dedičstva a majú nezastupiteľné miesto pri ochrane životného prostredia aj pri adaptácii na klimatické zmeny. Zodpovednosť spojená s naším podnikaním je priamo úmerná nášmu postaveniu na trhu a našej tradícii, aj preto chceme v roku 2021, okrem produktov a služieb pre našich zákazníkov, šetrnejších k životnému prostrediu, venovať zvýšenú pozornosť otázkam udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Verím, že sa nám aj touto cestou podarí upriamiť pozornosť na potrebu ochrany biodiverzity a stability a funkčnosti slovenských lesov,“ uviedol Henrich Krejčí, člen predstavenstva SPP.

SPP bude v roku 2021 pokračovať aj vo výsadbe mladých stromov v Tatrách a prispeje k zachovaniu ďalších desiatok storočných stromov.

Aktuálny projekt nadväzuje na výsadbu takmer 18 tisíc mladých stromov v rámci produktu SPP Uhlíková stopka, kedy sa SPP zaviazal za každého zákazníka vysadiť dva mladé stromčeky v oblasti Západných a Vysokých Tatier, taktiež v spolupráci so Správou Tatranského národného parku.

V tomto projekte bude SPP pokračovať aj v roku 2021 a plánuje vysadiť 30 tisíc mladých stromčekov, pričom minimálne 1000 mladých stromčekov vysadia zamestnanci SPP.

Výber jedlí Správou TANAP-u v Kežmarských Žľaboch nebol náhodný. Pôvodné tatranské jedle stáročia rástli a mohutneli v geologicky a geomorfologicky špecifickom území, ktoré je výsledkom poľadovcového vývoja.

Dreviny navyšujú objem absorbovaného uhlíka

Výnimočná pôda prispela k vzniku jedinečných jedľových a jedľovo-smrekových porastov s veľkou kompaktnou rozlohou. Vykúpené stromy sú vzácne nielen vekom, ale aj svojou reprodukčnou schopnosťou zabezpečovať prirodzenú obnovu lesného porastu.

Priemerný vek jedlí vysokých až 26 m, ktorým projekt zabezpečil dožitie v prirodzených podmienkach, sa pohybuje od 115 do 140 rokov. Uvedené čísla však nie sú jediné obdivuhodné fakty spojené so životom jedlí. Stromy majú vo všeobecnosti významnú schopnosť viazať uhlík. Zároveň, čím dlhšie stromy žijú, tým viac prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu.

„Stromy ako dreviny sú jedinými rastlinami s dlhodobým hrúbkovým rastom, vďaka čomu počas svojho života dokážu neustále navyšovať objem absorbovaného uhlíka. Ide o proces, ktorý sa odborne nazýva sekvestrácia. Aj keď vykúpené jedle sú v podstate za vrcholom svojej uhlíkovej bilancie, stále prispievajú nielen k čistejšiemu ovzdušiu, ale navyše sú významnou oporou pre mladé stromy vo svojom okolí, ktoré sú ich generačnými potomkami," hovorí Ing. Slavomír Celer, PhD., odborný pracovník Správy TANAP-u a dodáva:

"Práve dospelé stromy umožňujú mladým stromčekom vytvárať priaznivé klimatické a ekologické podmienky, či už ide o zadržiavanie vlahy alebo ochranu pred vetrom. Umožňujú im tak prosperovať a komfortne pokračovať v napĺňaní spoločného poslania.“

Symbióza starých a mladých stromov je v súvislosti so zabezpečovaním priaznivého stavu lesných biotopov nenahraditeľná. Vykupovanie cenných jedlí zaručuje, že stromy zostanú trvalou súčasťou porastov. Zároveň budú aj pravidelne monitorované a kontrolované.

SPP pripravuje nové projekty na ochranu životného prostredia

„V prípade kalamity, spadnutého stromu na chodník, či cestu budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia, aby stromy neboli hrozbou ani prekážkou, drevo však naďalej ostane v poraste. Aktivity spojené s výkupom sa netýkajú len spomínaných jedlí, ale aj ďalších vzácnych drevín ako je napríklad smrekovec opadavý, borovica, javor horský, či buk, teda stromov, ktoré sú trvácne a odolné aj voči kalamitám," pokračuje S. Celer.

Spoločnosť SPP ako najväčší dodávateľ energií na Slovensku, si uvedomuje zodpovednosť za ochranu životného prostredia a klímy. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality bude potrebné ďalšie úsilie a preto je pripravená byť jeho súčasťou. Z tohto dôvodu pripravuje nové projekty, ktoré umožnia integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do sektoru plynárenstva, vrátane rozvoja výroby a využívania biometánu vyrobeného z odpadu, či vodíka.

Ochrane životného prostredia a udržateľnosti sa bude SPP venovať nielen prostredníctvom rozvoja inovatívnych služieb a produktov pre svojich zákazníkov, ale aj v rámci projektov a aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti a rozvíjania konceptu ESG.

V roku 2021 sa SPP prostredníctvom interných opatrení zameria aj na znižovanie dopadu fungovania spoločnosti na životné prostredie.

Viac informácií nájdete na stránke Udržateľnosť a ochrana životného prostredia.

O spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa, okrem dodávky energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu.

Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám.

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP.

Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zdroj: SPP

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO plánuje reformu regulácie, projekt podporí Európska komisia

ÚRSO plánuje reformu regulácie, projekt podporí Európska komisia

Reforma bude zameraná na transpozíciu legislatívneho balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, rozvoj inovácií, ochranu spotrebiteľov a transformáciu energetiky.

Monitoring energetiky | 11. - 13. 5. 2021

Monitoring energetiky | 11. - 13. 5. 2021

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Vyúčtovanie tepla sa v roku 2021 možno posunie, pandémia komplikuje odpočty

Vyúčtovanie tepla sa v roku 2021 možno posunie, pandémia komplikuje odpočty

Správcovia bytov stále nemajú k dispozícii všetky odpočty, ktoré potrebujú pre vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu. Podľa platnej legislatívy pritom vyúčtovanie tepla musia stihnúť do 31. mája 2021.