VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2024 - aktualizovaná

V poradí 32. ročník konferencie s podtextom „Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2024

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 32. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2024

Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Termín a miesto konania

 • 12. - 16. februára 2024 /pondelok-piatok/
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Alternatívne zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii a 4 diskusné fóra. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 35 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.


Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc. 
 • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU 
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU 
 • Ing. Michal Piterka, SBD Komárno 
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU 
 • prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • doc. Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice
Zahraničný prípravný výbor:
 • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
 • Prof. J. Nyers Dr. Sci. habl., VTS Subotica, Srbsko (RS)
 • Ing. B. Bokor, Ph.D., Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)
 • Dr. Ing. Lada Hensen Centnerová, Eindhoven University of Technology (NL)

Diskusné fórum:

 • R. Potočár, Energie-portal.sk
 • Ing. S. Janiš, predseda SZVT
 • prof. Ing. P. Tauš, PhD., FBERG TUKE
 • D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

Program konferencie

12. 2. 2024 pondelo: ENERGETIKA BUDOV

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h. 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 h. I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 h. Prestávka s Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 h. II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.00 h. Diskusné fórum A: Energetika budov
18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.15 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., Asociácia energetických managerov
 1. Prax preverí ambície Energetickej politiky a legislatívy EU, resp. SR v krátkodobom (3-ročnom) období | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
 2. Smernica EP a Rady (EU) 2023/1791 o energetickej efektívnosti a požiadavky na vykurovanie | M. Mariaš, MH SR
 3. Zákon o tepelnej energetike a nové výzvy | M. Petrus, MH SR
 4. Financovanie nízkouhlíkových opatrení | K. Šoltésová, SIEA
 5. Fit For 55 ako príležitosť pre nové obchodné modely a spoluprácu so samosprávou | M. Olejníková, Veolia Energy Slovakia, S. Janiš, predseda SZVT
 6. Pozícia zemného plynu pred eurovoľbami 2024 | J. Klepáč, MGBM, SPNZ
 7. Úloha distribútora plynu v efektívnej dekarbonizácii | M. Paál, SPP-distribúcia, a.s.

15.00 - 15.30 h. Prestávka s Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h. II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. REHVA a jej aktivity (nielen) v oblasti EPBD | L. Hensen Centnerová, Eindhoven University of Technology (NL)
 2. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | K. Kabele, ČVUT v Praze (CZ)
 3. Návratnosť investície pri obnove RD v programe „obnovdom.sk“ | O. Temori, SAŽP - Sekcia Plánu obnovy
 4. Vplyv úrovne energetickej hospodárnosti rodinného domu na tepelnú stabilitu | R. Ingeli, P. Buday, SvF STU v Bratislave
 5. Emisie z individuálneho vykurovania zemným plynom po prechode do A0 | J. Roth, SPP-distribúcia, a.s.
 6. Energetická hospodárnosť budov rodinného domu (bungalovu) v rôznych klimatických podmienkach Slovenska | P. Buday, P. Jánošková, SvF STU v Bratislave
 7. Vznik energetických spoločností na Slovensku | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR
 8. Building modelling and simulation for energy efficiency | J.L.M. Hensen, Eindhoven University of Technology (NL)

17.30 - 18.00 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Radovan Potočár, Energie-portal.sk
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, K. Šoltésová, K. Kabele, L. Hensen Centnerová

18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálneho partnera: SPP - distribúcia, a.s.
 • príhovor hlavného partnera: Veolia Energy Slovakia

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2023

20.15 - 23.00 h. Raut + Spoločenský večer s kapelou SILENT TRIO

Ochutnávka vín vinárstva VINIDI


13. 2. 2024 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

 • Generálni partneri: NRG flex, s.r.o. a Robert Bosch, spol. s r. o. - BUDERUS

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h. III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 h. Prestávka s vydavateľstvom JAGA
11.00 - 13.00 h. IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 h. Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h. V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 h. Prestávka s tzbinfo
17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 20.00 h. Večera
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.15 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h. III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU v Bratislave
 1. Zmena zdrojov energie pre zdroje tepla v EÚ | J. Jankovský, R. Januščák, Apertis, s.r.o.
 2. Bude plyn nasledovať jadro? | S. Janiš, SZVT
 3. Podpora moderných plynových technológií zemného plynu – znižovanie emisií pri náhrade uhlia | V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s.
 4. Experimentálna verifikácia systému na spätné získavanie tepla v malých zdrojoch pomocou Loop HP | M.Malcho, J. Jandačka, N. Hrušková, I. Martinček, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 5. Transformácia zdrojov tepla na Hornej Nitre - Špičkový zdroj Prievidza | M. Zvara, Viessmann, s.r.o.
 6. Hydraulické zapojenie zdroja tepla v Nemocnici Bory Bratislava | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r.o. - Termotechnika Buderus
 7. Modelovanie procesu vykurovania/chladenia viacúčelového priestoru pomocou CFD | M. Rimár, A. Kulikov, M. Fedák, M. Šmajda, TU v Košiciach, Katedra procesnej techniky

10.30 - 11.00 h. Prestávka s JAGA

11.00 - 13.00 h. IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU v Žiline
 1. Nová legislatíva v oblasti v oblasti znižovania emisií kogeneračných jednotiek | J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s.
 2. Využívanie odpadového tepla z kogeneračných jednotiek | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 3. Kogeneračná jednotka na báze zemného plynu ako zdroj tepla a el. energie pre biometánovú stanicu. Vodíkové projekty v SPP-distribúcia | R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.
 4. Trigenerácia v teplárenstve s mikroturbínou Capstone | E. Izakovič, ESM YZAMER s.r.o.
 5. Integrácia nového zdroja pary do parnej siete rafinérie | M. Variny, P. Furda, D. Kraviarová, I. Čerňanský, FCHPT STU v Bratislave, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, M. Hucik, Slovnaft Bratislava
 6. Zdroje tepla účinného centralizovaného zásobovania teplom | F. Urban, F. Ridzoň, F. Vilagi, P. Mlynár, SjF STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení
 7. Kogeneračná jednotka ako zdroj energie pre domy v energetickej komunite | P. Ďurčanský, N. Hrušková, J. Jandačka, M. Malcho, B. Zvada, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky

13.00 - 14.30 h. Obed

14.30 - 16.30 h. V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Možnosti prediktívnej údržby doskových výmenníkov a jej dopad na energetickú účinnosť systémov vykurovania a chladenia | M. Baláži, Alfa Laval Slovakia s.r.o.
 2. Technické riešenie na zvýšenie úspory tepla v privádzačoch a väčších dimenziách v tepelných sieťach | R. Štefanec, E. Švarcová, NRG flex, s.r.o.
 3. Variantní řešení návrhu CZT s využitím SW HESCOnet | O. Chalupka, Systherm SK, s.r.o. (CZ)
 4. Moderné centralizované zásobovanie teplom v meste Nitra - realizácia, plány | M. Havrlent, RACEN spol. s r.o.
 5. Výmenníkové stanice PEWO | R. Alman, NRG flex, s.r.o.
 6. Medzinárodný projekt o centralizovanom zásobovaní teplom - Low2High District Heating | M. Mudrá, SvF STU v Bratislave
 7. Bezpečnosť riadiacich systémov v CZT od spoločnosti Siemens | P. Brieška, Siemens s.r.o.

16.30 - 17.00 h. Prestávka s tzbinfo

17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. S. Janiš, predseda SZVT
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, R. Illith

18.00 - 20.00 h. Večera

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálnych partnerov: NRG flex, s.r.o. a Robert Bosch, spol. s r.o. – BUDERUS
 • príhovor hlavného partnera: DECON, SPOL.S.R.O.; ESM YZAMER s.r.o.; Siemens s.r.o.;Systherm SK, s.r.o. (CZ)

20.15 - 23.00 h. Spoločenský večer s kapelou Kanci paní nadlesní


14. 2. 2024 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

 • Generálny partner: HERZ, spol. s r.o. a Viessmann, s.r.o.

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h. VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
10.30 - 11.00 h. Prestávka s EKO bývanie
11.00 - 13.00 h. VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
13.00 - 14.30 h. Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h. VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
16.30 - 17.00 h. Prestávka s Green magazine
17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
18.00 - 20.00 h. Večera
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.15 - 23.00 h. Posedenie pri hudbe

08.30 -10.30 h. VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Reverzácia (reverzibilita) chladiacich okruhov v tepelných čerpadlách | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 2. Ľadový zásobník - energia zo Slnka, vody a Zeme pre tepelné čerpadlá | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Tepelné čerpadlá – áno, ale čo ďalej? | M. Baboľ, Robert Bosch, spol. s r.o. - Termotechnika Buderus
 4. Aplikácia tepelného čerpadla vzduch voda s klimafasádou | F. Vranay, SvF TU v Košiciach
 5. Experimentálne merania tepelného čerpadla v spojitosti s nízkoteplotnými sálavými systémami | M. Šimko, D. Petráš, D. Szabo, L. Živner, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 6. BKT – vykurovanie a chladenie v betóne v spojení s geotermikou a tepelným čerpadlom | I. Maco, Rehau s.r.o.

10.30 - 11.00 h. Prestávka s EKO bývanie

11.00 - 13.00 h. VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU v Bratislave
 1. Podpora obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v MSP (Národné projekty Zelená domácnostiam a Zelená podnikom) | M. Veverka, SIEA
 2. Najväčší termický solárny systém na Slovensku využívaný ako podpora pre tepelné čerpadlá | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Výpočet termického slnečného energetického systému | L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 4. Možnosti využívania fotovoltaických systémov pri prevádzke bytových domov | P. Tauš, FBERG TUKE
 5. Potenciál strešnej fotovoltiky na území SR | J. Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE - SAPI
 6. Superkondenzátory ako energetické úložisko v ostrovných fotovoltických systémoch | I. Martinček, J. Jandačka, M. Malcho, M. Holubčík, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 7. Obvodové plášte montovaných stavieb s integrovanými energeticky aktívnymi prvkami využívajúcimi solárnu energiu | D. Kalús, S. Muhič, V. Mučková, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.30 h. Obed

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., SjF STU v Bratislave
 1. WtE projects - Polish experience of FCC Group (prednáška v AJ) | K. Szymik, FCC Slovensko, s.r.o.
 2. Nové trendy v oblasti kotlov na biomasu | R. Hrnčiar, HERZ, spol. s r.o.
 3. Specifika spalování alternativních a obnovitelných paliv | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Návrh energeticky nezávislé zdroje tepla pro vytápění domácnosti | D. Jecha, VUT Brno (CZ)
 5. Možnosti energetického zhodnocovania odpadných kalov z automobilového priemyslu | P. Pilát, M. Patsch, R. Cibula, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 6. Energetické zhodnocovanie odpadu z rúšok a respirátorov | N. Čajová Kantová, M. Holubčík, J. Jandačka, R. Nosek, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 7. Technologické možnosti využitia komunálneho odpadu pre jeho materiálové zhodnotenie a výrobu paliva | R. Procházka, VÚMZ SK s.r.o.
 8. Mokrá technológia separácie biologicky rozložiteľných odpadov | Ľ. Kolláth, SjF STU v Bratislave

16.30 - 17.00 h. Prestávka s Green magazine

17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: prof. Ing. P. Tauš, PhD., FBERG TUKE
 • diskutujúci: Ľ. Kolláth, R. Procházka, J. Karaba, R. Kazda, L. Skalík

18.00 - 20.00 h. Večera

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálnych partnerov: HERZ, spol. s r.o. a Viessmann, s.r.o.
 • príhovor hlavných partnerov: FCC Slovensko, s.r.o. a Rehau s.r.o.

20.15 - 23.00 h. Posedenie pri hudbe s kapelou Kanci paní nadlesní / MEKI tribute


15. 2. 2024 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

 • Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h.  IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
10.30 - 11.00 h. Prestávka s TOPIN
11.00 - 13.00 h. X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13.00 - 14.30 h. Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h. XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16.30 - 17.00 h. Prestávka s TOP STAVEBNÉ
17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.30 - 23.00 h. Rozlúčkový spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h. IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
 1. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | M. Verčimák, ZSVB na Slovensku
 2. Vyhláška č. 503/2022 Z. z. v praxi | M. Petrus, MH SR
 3. Diaľkový odpočet meračov systémom NB loT | M. Gašperanová, V.I.Trade s.r.o.
 4. Stanovenie zálohovej platby za dodávku tepla do ÚK na rok 2023 | J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 5. Overovanie meradiel na určovanie spotreby tepelnej energie | T. Švantner, Slovenská metrologická spoločnosť

10.30 - 11.00 h. Prestávka s TOPIN

11.00 - 13.00 h. X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | J. Piteľ, TU v Košiciach
 2. Vplyv vlastností vykurovacích sústav na voľbu stratégie regulácie | D. Koudelková, SvF STU v Bratislave
 3. 30 rokov armatúr LDM na Slovensku | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 4. Inteligentný energetický manažment bytového domu | B. Slodičák, SIPRIN s.r.o., J. Šmelík, ENERGIA REAL, s.r.o.
 5. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | R. Bohunčák, M. Zborovjan. Danfoss spol. s r.o.
 6. Ekvitermická regulácia a zatepľovanie budov | M. Kurčová, SvF STU v Bratislave
 7. Certifikácie pre Smart Buildings | J. Kir, J&T Bratislava

13.00 - 14.30 h. Obed

14.30 - 16.30 h. XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: doc. Ing. František Vranay, PhD., SvF TU v Košiciach
 1. Prevádzkové problémy rozvodov UK a TV | F. Vranay, SvF TU v Košiciach
 2. Potenciál úspor energie hydraulickým vyregulovaním sústavy ústredného vykurovania | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 3. OZE a ich zapojenie do viac zdrojových sústav CZT | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 4. Opotrebenie armatúr na hydraulické vyregulovanie teplej vody, riešenie | M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.
 5. Ako dopraviť teplo z Ďurkova do Košíc | E. Mucha, SvF TU v Košiciach
 6. Regulačné armatúry HERZ a ich miesto v primárnych a sekundárnych rozvodoch tepla | P. Durdiak, HERZ, spol. s r.o.
 7. Geothermal Heat Utilisation in the Szeged District Heating System | B. Balázs, M. Mihály, BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, Gépészmérnöki Kar

16.30 - 17.00 h. Prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: F. Vranay, M. Verčimák, J. Buzaši, M Kurčová

18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
 • príhovor hlavného partnera: V.I.Trade s.r.o.

Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2023

20.15 - 23.00 h. RAUT + rozlúčkový spoločenský večer so skupinou HALOGEN + SMOKIE /revival/


16. 2. 2024 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

08.00 - 11.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h. XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
10.30 - 11.00 h. Prestávka s tzbportal.sk
11.00 - 13.00 h. XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
13.00 -14.00 h. Záver konferencie

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. SHERLOCK - Medzinárodný projekt na podporu energetickej transformácie budov | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 2. Úspory energie při provozování slabě vytápěné budovy (video prednáška) | O. Šikula, VUT v Brně, Fakulta stavební (CZ)
 3. Pasívne chladenie budov pomocou dosiek z recyklovaného textilu - možnosti a príprava meraní | V. Kudriashov, SvF STU v Bratislave
 4. Energetické výpočty s podporou BIM - prehľad softvérových nástrojov | A. Václavová, SvF STU v Bratislave
 5. Kurzy EUREM a EACB | K. Pauerová, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

10.30 - 11.00 h. Prestávka s tzbportal.sk

11.00 - 13.00 h. XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Vyhodnotenie experimentálnych meraní vnútorného prostredia vo veľkopriestorovej kancelárii so stropnými sálavými panelmi | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 2. Testovanie podlahového, stropného a stenového vykurovania v laboratórnych podmienkach | M. Šimko, M. Krajčík, D. Petráš, B. Bielek, D. Szabó, SvF STU v Bratislave
 3. Porovnanie spôsobov použitia sálavého vykurovania a chladenia pri obnove budov | B. Junasová, SvF STU v Bratislave
 4. Porovnanie spôsobov použitia sálavého vykurovania a chladenia pri obnove budov | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave
 5. Optimalizácia vykurovania okrajových zón interiérov v bytových domoch | D. Petráš, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


 Organizačný garant:

Prihláška a program

 • Stiahnite si podrobný program konferencie tu.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie tu (prihlásenie do 2. 2. 2024).

Denník Energie-portal.sk je hlavným mediálnym partnerom podujatia


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Východoslovenská distribučná získala oprávnenie na prevádzku dronov v režime BVLOS. Dron takto dnes odštartoval z Elektrickej stanice v Lemešanoch

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

Zmluvy o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov prinášajú výrobcom aj odberateľom viacero výhod. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi nerozvíjajú.