Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2024 - aktualizovaná

V poradí 32. ročník konferencie s podtextom „Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2024

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 32. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2024

Zelená dohoda a budúcnosť zásobovania teplom

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Termín a miesto konania

 • 12. - 16. februára 2024 /pondelok-piatok/
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Alternatívne zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii a 4 diskusné fóra. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 35 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.


Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc. 
 • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU 
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU 
 • Ing. Michal Piterka, SBD Komárno 
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU 
 • prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • doc. Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice
Zahraničný prípravný výbor:
 • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
 • Prof. J. Nyers Dr. Sci. habl., VTS Subotica, Srbsko (RS)
 • Ing. B. Bokor, Ph.D., Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)
 • Dr. Ing. Lada Hensen Centnerová, Eindhoven University of Technology (NL)

Diskusné fórum:

 • R. Potočár, Energie-portal.sk
 • Ing. S. Janiš, predseda SZVT
 • prof. Ing. P. Tauš, PhD., FBERG TUKE
 • D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

Program konferencie

12. 2. 2024 pondelo: ENERGETIKA BUDOV

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h. 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 h. I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 h. Prestávka s Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 h. II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.00 h. Diskusné fórum A: Energetika budov
18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.15 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., Asociácia energetických managerov
 1. Prax preverí ambície Energetickej politiky a legislatívy EU, resp. SR v krátkodobom (3-ročnom) období | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
 2. Smernica EP a Rady (EU) 2023/1791 o energetickej efektívnosti a požiadavky na vykurovanie | M. Mariaš, MH SR
 3. Zákon o tepelnej energetike a nové výzvy | M. Petrus, MH SR
 4. Financovanie nízkouhlíkových opatrení | K. Šoltésová, SIEA
 5. Fit For 55 ako príležitosť pre nové obchodné modely a spoluprácu so samosprávou | M. Olejníková, Veolia Energy Slovakia, S. Janiš, predseda SZVT
 6. Pozícia zemného plynu pred eurovoľbami 2024 | J. Klepáč, MGBM, SPNZ
 7. Úloha distribútora plynu v efektívnej dekarbonizácii | M. Paál, SPP-distribúcia, a.s.

15.00 - 15.30 h. Prestávka s Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h. II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. REHVA a jej aktivity (nielen) v oblasti EPBD | L. Hensen Centnerová, Eindhoven University of Technology (NL)
 2. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | K. Kabele, ČVUT v Praze (CZ)
 3. Návratnosť investície pri obnove RD v programe „obnovdom.sk“ | O. Temori, SAŽP - Sekcia Plánu obnovy
 4. Vplyv úrovne energetickej hospodárnosti rodinného domu na tepelnú stabilitu | R. Ingeli, P. Buday, SvF STU v Bratislave
 5. Emisie z individuálneho vykurovania zemným plynom po prechode do A0 | J. Roth, SPP-distribúcia, a.s.
 6. Energetická hospodárnosť budov rodinného domu (bungalovu) v rôznych klimatických podmienkach Slovenska | P. Buday, P. Jánošková, SvF STU v Bratislave
 7. Vznik energetických spoločností na Slovensku | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR
 8. Building modelling and simulation for energy efficiency | J.L.M. Hensen, Eindhoven University of Technology (NL)

17.30 - 18.00 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Radovan Potočár, Energie-portal.sk
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, K. Šoltésová, K. Kabele, L. Hensen Centnerová

18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálneho partnera: SPP - distribúcia, a.s.
 • príhovor hlavného partnera: Veolia Energy Slovakia

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2023

20.15 - 23.00 h. Raut + Spoločenský večer s kapelou SILENT TRIO

Ochutnávka vín vinárstva VINIDI


13. 2. 2024 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

 • Generálni partneri: NRG flex, s.r.o. a Robert Bosch, spol. s r. o. - BUDERUS

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h. III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 h. Prestávka s vydavateľstvom JAGA
11.00 - 13.00 h. IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 h. Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h. V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 h. Prestávka s tzbinfo
17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 20.00 h. Večera
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.15 - 23.00 h. Spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h. III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU v Bratislave
 1. Zmena zdrojov energie pre zdroje tepla v EÚ | J. Jankovský, R. Januščák, Apertis, s.r.o.
 2. Bude plyn nasledovať jadro? | S. Janiš, SZVT
 3. Podpora moderných plynových technológií zemného plynu – znižovanie emisií pri náhrade uhlia | V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s.
 4. Experimentálna verifikácia systému na spätné získavanie tepla v malých zdrojoch pomocou Loop HP | M.Malcho, J. Jandačka, N. Hrušková, I. Martinček, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 5. Transformácia zdrojov tepla na Hornej Nitre - Špičkový zdroj Prievidza | M. Zvara, Viessmann, s.r.o.
 6. Hydraulické zapojenie zdroja tepla v Nemocnici Bory Bratislava | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r.o. - Termotechnika Buderus
 7. Modelovanie procesu vykurovania/chladenia viacúčelového priestoru pomocou CFD | M. Rimár, A. Kulikov, M. Fedák, M. Šmajda, TU v Košiciach, Katedra procesnej techniky

10.30 - 11.00 h. Prestávka s JAGA

11.00 - 13.00 h. IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU v Žiline
 1. Nová legislatíva v oblasti v oblasti znižovania emisií kogeneračných jednotiek | J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s.
 2. Využívanie odpadového tepla z kogeneračných jednotiek | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 3. Kogeneračná jednotka na báze zemného plynu ako zdroj tepla a el. energie pre biometánovú stanicu. Vodíkové projekty v SPP-distribúcia | R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.
 4. Trigenerácia v teplárenstve s mikroturbínou Capstone | E. Izakovič, ESM YZAMER s.r.o.
 5. Integrácia nového zdroja pary do parnej siete rafinérie | M. Variny, P. Furda, D. Kraviarová, I. Čerňanský, FCHPT STU v Bratislave, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, M. Hucik, Slovnaft Bratislava
 6. Zdroje tepla účinného centralizovaného zásobovania teplom | F. Urban, F. Ridzoň, F. Vilagi, P. Mlynár, SjF STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení
 7. Kogeneračná jednotka ako zdroj energie pre domy v energetickej komunite | P. Ďurčanský, N. Hrušková, J. Jandačka, M. Malcho, B. Zvada, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky

13.00 - 14.30 h. Obed

14.30 - 16.30 h. V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Možnosti prediktívnej údržby doskových výmenníkov a jej dopad na energetickú účinnosť systémov vykurovania a chladenia | M. Baláži, Alfa Laval Slovakia s.r.o.
 2. Technické riešenie na zvýšenie úspory tepla v privádzačoch a väčších dimenziách v tepelných sieťach | R. Štefanec, E. Švarcová, NRG flex, s.r.o.
 3. Variantní řešení návrhu CZT s využitím SW HESCOnet | O. Chalupka, Systherm SK, s.r.o. (CZ)
 4. Moderné centralizované zásobovanie teplom v meste Nitra - realizácia, plány | M. Havrlent, RACEN spol. s r.o.
 5. Výmenníkové stanice PEWO | R. Alman, NRG flex, s.r.o.
 6. Medzinárodný projekt o centralizovanom zásobovaní teplom - Low2High District Heating | M. Mudrá, SvF STU v Bratislave
 7. Bezpečnosť riadiacich systémov v CZT od spoločnosti Siemens | P. Brieška, Siemens s.r.o.

16.30 - 17.00 h. Prestávka s tzbinfo

17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. S. Janiš, predseda SZVT
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, R. Illith

18.00 - 20.00 h. Večera

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálnych partnerov: NRG flex, s.r.o. a Robert Bosch, spol. s r.o. – BUDERUS
 • príhovor hlavného partnera: DECON, SPOL.S.R.O.; ESM YZAMER s.r.o.; Siemens s.r.o.;Systherm SK, s.r.o. (CZ)

20.15 - 23.00 h. Spoločenský večer s kapelou Kanci paní nadlesní


14. 2. 2024 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

 • Generálny partner: HERZ, spol. s r.o. a Viessmann, s.r.o.

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h. VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
10.30 - 11.00 h. Prestávka s EKO bývanie
11.00 - 13.00 h. VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
13.00 - 14.30 h. Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h. VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
16.30 - 17.00 h. Prestávka s Green magazine
17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
18.00 - 20.00 h. Večera
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.15 - 23.00 h. Posedenie pri hudbe

08.30 -10.30 h. VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Reverzácia (reverzibilita) chladiacich okruhov v tepelných čerpadlách | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 2. Ľadový zásobník - energia zo Slnka, vody a Zeme pre tepelné čerpadlá | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Tepelné čerpadlá – áno, ale čo ďalej? | M. Baboľ, Robert Bosch, spol. s r.o. - Termotechnika Buderus
 4. Aplikácia tepelného čerpadla vzduch voda s klimafasádou | F. Vranay, SvF TU v Košiciach
 5. Experimentálne merania tepelného čerpadla v spojitosti s nízkoteplotnými sálavými systémami | M. Šimko, D. Petráš, D. Szabo, L. Živner, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 6. BKT – vykurovanie a chladenie v betóne v spojení s geotermikou a tepelným čerpadlom | I. Maco, Rehau s.r.o.

10.30 - 11.00 h. Prestávka s EKO bývanie

11.00 - 13.00 h. VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU v Bratislave
 1. Podpora obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v MSP (Národné projekty Zelená domácnostiam a Zelená podnikom) | M. Veverka, SIEA
 2. Najväčší termický solárny systém na Slovensku využívaný ako podpora pre tepelné čerpadlá | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Výpočet termického slnečného energetického systému | L. Skalík, SvF STU v Bratislave
 4. Možnosti využívania fotovoltaických systémov pri prevádzke bytových domov | P. Tauš, FBERG TUKE
 5. Potenciál strešnej fotovoltiky na území SR | J. Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE - SAPI
 6. Superkondenzátory ako energetické úložisko v ostrovných fotovoltických systémoch | I. Martinček, J. Jandačka, M. Malcho, M. Holubčík, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 7. Obvodové plášte montovaných stavieb s integrovanými energeticky aktívnymi prvkami využívajúcimi solárnu energiu | D. Kalús, S. Muhič, V. Mučková, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.30 h. Obed

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., SjF STU v Bratislave
 1. WtE projects - Polish experience of FCC Group (prednáška v AJ) | K. Szymik, FCC Slovensko, s.r.o.
 2. Nové trendy v oblasti kotlov na biomasu | R. Hrnčiar, HERZ, spol. s r.o.
 3. Specifika spalování alternativních a obnovitelných paliv | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Návrh energeticky nezávislé zdroje tepla pro vytápění domácnosti | D. Jecha, VUT Brno (CZ)
 5. Možnosti energetického zhodnocovania odpadných kalov z automobilového priemyslu | P. Pilát, M. Patsch, R. Cibula, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 6. Energetické zhodnocovanie odpadu z rúšok a respirátorov | N. Čajová Kantová, M. Holubčík, J. Jandačka, R. Nosek, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 7. Technologické možnosti využitia komunálneho odpadu pre jeho materiálové zhodnotenie a výrobu paliva | R. Procházka, VÚMZ SK s.r.o.
 8. Mokrá technológia separácie biologicky rozložiteľných odpadov | Ľ. Kolláth, SjF STU v Bratislave

16.30 - 17.00 h. Prestávka s Green magazine

17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: prof. Ing. P. Tauš, PhD., FBERG TUKE
 • diskutujúci: Ľ. Kolláth, R. Procházka, J. Karaba, R. Kazda, L. Skalík

18.00 - 20.00 h. Večera

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálnych partnerov: HERZ, spol. s r.o. a Viessmann, s.r.o.
 • príhovor hlavných partnerov: FCC Slovensko, s.r.o. a Rehau s.r.o.

20.15 - 23.00 h. Posedenie pri hudbe s kapelou Kanci paní nadlesní / MEKI tribute


15. 2. 2024 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

 • Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h.  IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
10.30 - 11.00 h. Prestávka s TOPIN
11.00 - 13.00 h. X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13.00 - 14.30 h. Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h. XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16.30 - 17.00 h. Prestávka s TOP STAVEBNÉ
17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness
20.00 - 20.15 h. Príhovor partnerov
20.30 - 23.00 h. Rozlúčkový spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h. IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
 1. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | M. Verčimák, ZSVB na Slovensku
 2. Vyhláška č. 503/2022 Z. z. v praxi | M. Petrus, MH SR
 3. Diaľkový odpočet meračov systémom NB loT | M. Gašperanová, V.I.Trade s.r.o.
 4. Stanovenie zálohovej platby za dodávku tepla do ÚK na rok 2023 | J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 5. Overovanie meradiel na určovanie spotreby tepelnej energie | T. Švantner, Slovenská metrologická spoločnosť

10.30 - 11.00 h. Prestávka s TOPIN

11.00 - 13.00 h. X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | J. Piteľ, TU v Košiciach
 2. Vplyv vlastností vykurovacích sústav na voľbu stratégie regulácie | D. Koudelková, SvF STU v Bratislave
 3. 30 rokov armatúr LDM na Slovensku | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 4. Inteligentný energetický manažment bytového domu | B. Slodičák, SIPRIN s.r.o., J. Šmelík, ENERGIA REAL, s.r.o.
 5. Názov prednášky bude čoskoro doplnený | R. Bohunčák, M. Zborovjan. Danfoss spol. s r.o.
 6. Ekvitermická regulácia a zatepľovanie budov | M. Kurčová, SvF STU v Bratislave
 7. Certifikácie pre Smart Buildings | J. Kir, J&T Bratislava

13.00 - 14.30 h. Obed

14.30 - 16.30 h. XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: doc. Ing. František Vranay, PhD., SvF TU v Košiciach
 1. Prevádzkové problémy rozvodov UK a TV | F. Vranay, SvF TU v Košiciach
 2. Potenciál úspor energie hydraulickým vyregulovaním sústavy ústredného vykurovania | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 3. OZE a ich zapojenie do viac zdrojových sústav CZT | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 4. Opotrebenie armatúr na hydraulické vyregulovanie teplej vody, riešenie | M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.
 5. Ako dopraviť teplo z Ďurkova do Košíc | E. Mucha, SvF TU v Košiciach
 6. Regulačné armatúry HERZ a ich miesto v primárnych a sekundárnych rozvodoch tepla | P. Durdiak, HERZ, spol. s r.o.
 7. Geothermal Heat Utilisation in the Szeged District Heating System | B. Balázs, M. Mihály, BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, Gépészmérnöki Kar

16.30 - 17.00 h. Prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 - 18.00 h. Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: F. Vranay, M. Verčimák, J. Buzaši, M Kurčová

18.00 - 20.00 h. Priestor pre wellness

20.00 - 20.15 h.

 • príhovor generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
 • príhovor hlavného partnera: V.I.Trade s.r.o.

Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2023

20.15 - 23.00 h. RAUT + rozlúčkový spoločenský večer so skupinou HALOGEN + SMOKIE /revival/


16. 2. 2024 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

08.00 - 11.00 h. Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h. XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
10.30 - 11.00 h. Prestávka s tzbportal.sk
11.00 - 13.00 h. XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
13.00 -14.00 h. Záver konferencie

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. SHERLOCK - Medzinárodný projekt na podporu energetickej transformácie budov | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 2. Úspory energie při provozování slabě vytápěné budovy (video prednáška) | O. Šikula, VUT v Brně, Fakulta stavební (CZ)
 3. Pasívne chladenie budov pomocou dosiek z recyklovaného textilu - možnosti a príprava meraní | V. Kudriashov, SvF STU v Bratislave
 4. Energetické výpočty s podporou BIM - prehľad softvérových nástrojov | A. Václavová, SvF STU v Bratislave
 5. Kurzy EUREM a EACB | K. Pauerová, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

10.30 - 11.00 h. Prestávka s tzbportal.sk

11.00 - 13.00 h. XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Vyhodnotenie experimentálnych meraní vnútorného prostredia vo veľkopriestorovej kancelárii so stropnými sálavými panelmi | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 2. Testovanie podlahového, stropného a stenového vykurovania v laboratórnych podmienkach | M. Šimko, M. Krajčík, D. Petráš, B. Bielek, D. Szabó, SvF STU v Bratislave
 3. Porovnanie spôsobov použitia sálavého vykurovania a chladenia pri obnove budov | B. Junasová, SvF STU v Bratislave
 4. Porovnanie spôsobov použitia sálavého vykurovania a chladenia pri obnove budov | M. Budiaková, FAD STU v Bratislave
 5. Optimalizácia vykurovania okrajových zón interiérov v bytových domoch | D. Petráš, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h. Záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


 Organizačný garant:

Prihláška a program

 • Stiahnite si podrobný program konferencie tu.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie tu (prihlásenie do 2. 2. 2024).

Denník Energie-portal.sk je hlavným mediálnym partnerom podujatia


Mohlo by vás zaujímať

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Český dodávateľ integruje nemecký softvér Envelio. Softvér nemeckého scaleupu má pomôcť spoločnosti EG.D digitalizovať a automatizovať energetickú distribučnú sieť.