Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2023 - aktualizovaná | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2023 - aktualizovaná

V poradí 31. ročník konferencie s podtextom „Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 31. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2023

Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom


Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Termín a miesto konania

 • 20. - 24. marca 2023 (pondelok-piatok)
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Alternatívne zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii a 4 diskusné fóra. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.


Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc. 
 • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU 
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU 
 • Ing. Michal Piterka, SBD Komárno 
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU 
 • prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • doc. Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Zahraničný prípravný výbor:

 • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
 • Prof. J. Nyers Dr. Sci. habl., VTS Subotica, Srbsko (RS)
 • Ing. B. Bokor, Ph.D., Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)

Program konferencie

20. 3. 2023 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

Generálny partner: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.30 h Diskusné fórum A: Energetika budov
18.30 - 19.00 h Odborné energetické poradenstvo
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Aktuálne riešenie problémov v súvislosti so schválenou politikou a legislatívou EU resp. SR v energetike | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
 2. Vývoj regulácie tepla v čase energetickej krízy | A. Juris, predseda URSO
 3. Novela zákona o tepelnej energetike | M. Petrus, MH SR
 4. Uplatňovanie kritérií udržateľnosti na palivá z biomasy podľa zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore OZE a VU KVET | J. Novák, MH SR
 5. Slovenské teplárenstvo a energetika v kontexte Európskej zelenej dohody (Green deal) | S. Janiš, predseda SZVT, M. Olejníková, Veolia Energy Slovakia
 6. Financovanie nízkouhlíkových opatrení prostredníctvom Programu Slovensko | K. Šoltésová, SIEA
 7. Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS | J. Roth, SPP-distribúcia, a.s.

15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Legislatíva tvorby komunitnej energetiky na slovensku a v zahraničí | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR (CZ)
 2. Dekarbonizácia individuálneho vykurovania – hodnota za peniaze? | J. Vopálenský, SPP-distribúcia, a.s.
 3. Datová základna pro výpočet energetické náročnosti budov v ČR hodinovým krokem výpočtu | K. Kabele, M. Urban, ČVUT v Praze (CZ)
 4. Nové softvérové možnosti pre projektantov HVAC (nielen) na platforme AutoCAD | M. Slovák, GS SOFT Slovakia s.r.o.
 5. Program Obnov dom aktuálne | M. Kerestúr, SAŽP
 6. Feasibility study elektrifikácie vykurovania pre vybranú obec | R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.
 7. Analýza vzostupu vnútornej teploty pri obnove historickej budovy so zohľadnením požiadaviek na EHB | R. Ingeli, P. Buday, SvF STU v Bratislave

17.30 - 18.00 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, R. Potočár, K. Kabele

18.00 - 19.45 h Večera

19.45 - 20.15 h

 • príhovor odborného garanta pre energetiku: SIEA
 • príhovor Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
 • príhovor Hlavných partnerov: GS SOFT Slovakia s.r.o.

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2022

20.15 - 22.00 h Spoločenský večer s kapelou Kanci paní nadlesní

Ochutnávka vín vinárstva VINIDI


21 . 3. 2023 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

Generálny partner: Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA
11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo
17.00 - 18.00 h Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU v Bratislave
 1. Emisné parametre 500 kW kotla pri prevádzkovaní s alternatívnymi tuhými palivami | M. Holubčík, R. Nosek, J. Jandačka, M. Nicolanská, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 2. Elektrina ako médium pre výrobu tepla a pary v priemysle | M. Zvára, Viessmann, s.r.o.
 3. Bilancia spotreby vodíka a energetickej náročnosti jeho výroby v zmesi plynov v plynárenských sieťach SR | F. Világi, P. Mlynár, F. Urban, SjF STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení
 4. Funkcia a efektivita kondenzačnej techniky pri rekonštrukcii plynovej kotolne | R. Nováček, Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus
 5. Možnosti využitia odpadového tepla spalín z malých zdrojov tepla pomocou tepelných trubíc na akumuláciu do teplej vody a na zvýšenie účinnosti zdroja tepla | M. Malcho, J. Jandačka, L. Martvoňová, N. Holešová, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 6. Kombinácia kondenzačného kotla a obnoviteľného zdroja vo verejnej budove | M. Hadbavný, Hoval SK spol. s r. o.
 7. Alternatívy zásobovania teplom pre SCZT vo vybraných mestách z JE Mochovce | J. Jankovský, J. Katina, Apertis, s.r.o., PTH, a.s.
 8. Poučenie z uplynulých rokov: Zemný plyn zostáva pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska i Európy | J. Klepáč, SPNZ

10.30 - 11.00 h Prestávka s JAGA

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU v Žiline
 1. Skúsenosti s údržbou a servisom kogeneračných jednotiek v rámci MH teplárenského holdingu | V.Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding
 2. Vplyv teploty obehovej vody pre SCZT na výrobu elektrickej energie v bloku jadrovej elektrárne | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 3. Kogenerácia na báze kvapalného oleja a procesného plynu z depolymerizácie polymérnych odpadov - rôzne aspekty | Ľ. Jančošek, J. Zbranek, P. Kunc, Engul s.r.o.
 4. Energetická bilancia vodíkového metalhydridového autobusu s palivovým článkom | T. Brestovič, SjF TU v Košiciach, Katedra energetickej techniky
 5. Simulácia prevádzky olejového hospodárstva v kogeneračnej jednotke | P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, B. Zvada, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 6. Analýza vplyvu metód delenia nákladov pri KVET na variabilné ceny tepla | F. Urban, F. Ridzoň, F. Vilagi, P. Mlynár, SjF STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení
 7. Zámena parných turbín za elektromotory | M. Variny, J. Janošovský, M. Hucik, D. Kállay, FCHPT STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení, Slovnaft Bratislava

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Optimálny návrh doskových výmenníkov tepla a prepočet náhrad v existujúcich KOST | M. Ekrt, Alfa Laval
 2. Hydraulika primárnych tepelných sietí sústav CZT po zateplení objektov a dopad na čerpaciu prácu | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 3. Skúsenosti s realizáciou rekonštrukcií tepelných sietí v hybridnom prevedení – výhody plastových flexibilných potrubí | E. Švarcová, R. Štefanec, NRG flex
 4. Předizolované potrubí pro teplovodní a parní sítě - návrh a ekonomie provozu | T. Slavík, SYMONTA s.r.o.(CZ)
 5. Řídící systém předávacích stanic a zdrojů tepla vs. odbornost obsluhy | Z. Herman, Systherm SK, s.r.o. (CZ)
 6. Vízia prechodu na účinné CZT v tepelných hospodárstvach spoločnosti Veolia Energia Slovensko | M. Mudrá, Veolia Energia Slovensko a.s.
 7. Desigo CC – otvorený dispečerský systém pre CZT | P. Brieška, Siemens s.r.o.
 8. Problematika šetrenia energiou v oblasti temperačných staníc | R. Isteník, IPECON, s.r.o.
 9. Trendy a výzvy v systémoch CZT | R. Bohunčák, Danfoss spol. s r.o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo

17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, S. Janiš

18.00 - 19.45 h večera

19.45 - 20.15 h príhovor Generálneho partnera: Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus

príhovor Hlavných partnerov:

 • Decon, spol.s.r.o.
 • Hoval SK spol. s r.o.
 • MH Teplárenský holding
 • NRG flex, s.r.o.
 • Siemens s.r.o.
 • Veolia Energia Slovensko, a.s.
 • Systherm SK, s.r.o.
 • SYMONTA s.r.o.

20.15 - 22.00 h spoločenský večer s Jurajom Bačom a Party Beat


22. 3. 2023 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Generálny partner: Viessmann, s.r.o. a Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine
11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie
17.00 - 18.00 h Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Diskotéka

08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. História tepelných čerpadiel na Slovensku a súčasnosť | B. Füri, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 2. Hybridné tepelné čerpadlo = Úsporná prevádzka aj v rekonštrukcií | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Floor cooling systems in buildings using heat pump or heat exchanger (Podlahové chladiace systémy v budovách využívajúce tepelné čerpadlo alebo výmenník tepla) | J. Nyers, VTS Subotica, Srbsko (RS)
 4. Vlastné tepelné čerpadlo v byte? | M. Baboľ, Robert Bosch spol. s r. o. - Buderus
 5. Dôsledky predimenzovania tepelných čerpadiel | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 6. Praktické skúsenosti využitia tepelných čerpadiel v rekonštrukciách a v jestvujúcich objektoch | A. Brestovský, Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
 7. Optimalizácia návrhov a prevádzky tepelných čerpadiel | D. Popluhár, DAIKIN
 8. Tepelné čerpadlá ako štandard v bytovom dome | L. Živner, NIBE Energy Systems CZ & SK
 9. Kratky prehlad portfolia TČ TRANE + moznosti prenajmu TČ | J. Široký, TRANE ČR spol. s r.o.

10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU v Bratislave
 1. Podpora obnoviteľných zdrojov energie nielen v domácnostiach | M. Veverka, SIEA
 2. Systémové riešenia Viessmann s integrovaným systémom HEMS (Home Energy Management System) | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 3. Návrh solárneho systému na podporu prípravy TV v bytovom dome a jeho optimalizácia | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 4. Aplikácia solárnych striech v praxi | D. Kalús, V. Mučková, SvF STU v Bratislave
 5. Kvalitatívne parametre fotovoltickej inštalácie | J. Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE – SAPI
 6. Flow and Heat Transfer Evaluation of Transpired Solar Collectors for Dynamic Insulation (Hodnotenie prietoku a prestupu tepla v solárnych kolektoroch pre dynamickú izoláciu) | B. Bokor, M. Fawaier, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)
 7. OZE a slnečné energetické systémy v budovách na bývanie + predstavenie monografie o SES | L. Skalík, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., SjF STU Bratislava
 1. Súčasné trendy pri energetickom zhodnotení odpadu | R. Kazda, Odpady-portal.sk, Energie-portal-sk
 2. Spalování multi palivových změsí jako náhrada fosilních palív | D. Jecha, VUT Brno (CZ)
 3. Environmentální aspekty spalování alternativních paliv v lokálních zdrojích | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Waste-to-Energy as heat source - FCC experience (prednáška v AJ) | K. Szymik, FCC Slovensko, s.r.o.
 5. Možnosti využitia komunálneho odpadu pre materiálové a energetické zhodnotenie | R. Procházka, VÚMZ SK s.r.o.
 6. Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov v podmienkach Žilinského kraja | M. Holubčík, J. Jandačka, A. Klačko, SjF ŽU v Žiline
 7. Zhodnocování alternativních paliv vyrobených z odpadů termochemickou konverzí | J. Frantík, J. Najser, VŠB Ostrava (CZ)
 8. Economic Assessment of a Second Waste-to-Energy Plant Conception in Budapest
  (Ekonomické hodnotenie druhej koncepcie závodu na energetické využitie odpadu v Budapešti) | K. Kocsis, B. Bokor, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)

16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie

17.00 - 18.00 h Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: Ing. Radovan Kazda, Energie-portal.sk
 • diskutujúci: Ľ. Kolláth, R. Procházka, J. Karaba

18.00 - 19.45 h Večera

19.45 - 20.15 h Príhovor Generálnych partnerov: Viessmann, s.r.o. a Vailant Group Slovakia, s.r.o.

 • príhovor Hlavných partnerov: DAIKIN, FCC Slovensko, s.r.o., TRANE ČR spol. s r.o.

20.15 - 22.00 h Posedenie pri hudbe s Michaelou Regecovou


23. 3. 2023 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
10.30 - 11.00 h Prestávka s TOPIN
11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16.30 - 17.00 h Prestávka s TOP STAVEBNÉ
17.00 - 18.00 h Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer

08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 1. Vyhláška 503/2023 o rozpočítaní nákladov | M. Petrus, MH SR
 2. Dopad vyhlášky 503/2023 Z.z. na rozpočítanie tepla (P) | M. Petráň, TECHEM spol. s r.o.
 3. Metrologický systém SR a novela zákona o metrológii | M. Slezák, ÚNMS SR
 4. Poskytovanie mesačných informácií o spotrebe je v Českej republike realitou. Aký má nová legislatíva dopad na poskytovateľov merania a rozpočítania? | D. Samek, ista Slovakia, s.r.o.
 5. Pokročilá integrácia vzdialeného riadenia zdrojov, prvkov distribučnej siete tepla a merania energií v systéme TEDIS | M. Ďuračík, IPECON, s.r.o.
 6. Decentralizovaný zdroj tepla v bytovom dome F/12 v podmienkach energetickej krízy | M. Verčimák, ZSVB na Slovensku
 7. Budú náklady za dodávku tepla na vykurovanie vypočítané náhradným spôsobom dostatočným postihom pre konečných spotrebiteľov tepla aj za rok 2023? | J. Buzaši

10.30 - 11.00 h Prestávka s TOPIN

11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Predikcia spotrieb energií v riadení výroby a dodávky tepla | J. Piteľ, K. Židek, A. Hošovský, P. Lazorík, J. Mižák, TU v Košiciach
 2. Priemyselné armatúry LDM | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 3. Využitie dát na optimalizáciu chodu zdroja tepla | J. Kir, Bratislava
 4. Danfoss výsledky meraní porovnania zónovej a ekvitermickej regulácie – skúsenosti z praxe | D. Lašák, Danfoss spol. s r.o.
 5. Riadiaci proces teplovzdušného vykurovania s rekuperáciou tepla | Z. Straková, SvF STU v Bratislave
 6. Automatizácia učebne využitím novej generácie riadiaceho systému Desigo | K. Bachoríková, Š. Kasala, M. Gulan, L. Bartalský, SjF STU v Bratislave
 7. Synchronizácia riadenia ekvitermickej regulácie s akumulačnou schopnosťou budovy | M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: doc. Ing. František Vranay, PhD., SvF TU v Košiciach
 1. Dopady komunitnej energetiky na systémy dodávky energií | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR (CZ)
 2. Perspektívy tepelných zdrojov v zdieľanom systéme zásobovania teplom | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 3. Ekonomické riešenie s hybridným vykurovacím systémom s ohľadom na cenu energií | J. Zbořil, Wolf Slovenská republika, s.r.o.
 4. OZE a ich zapojenie do viazdrojových sústav CZT | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 5. Opotrebenie armatúr na vyregulovaní teplej vody - riešenie | M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.
 6. Možnosti zistenia tepelných strát a spotreby v rozvodoch teplej vody | F. Vranay SvF TU v Košiciach
 7. Vplyv zapojenia podľa Tichelmanna na hydraulickú stabilitu stropného chladenia | K. Mičušík, HERZ, spol. s r.o.
 8. Hydraulické zapojenie OZE v sústavách CZT | Ján Šmelík, ENERGIA REAL, s.r.o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 - 18.00 h Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: F. Vranay, M. Piterka, J. Šmelík, J. Buzaši 

18.00 - 19.45 h Večera

19.45 - 20.15 h príhovor Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.

 • príhovor Hlavných partnerov: Danfoss spol. s r.o., IPECON s.r.o.,TECHEM spol. s r.o.,Wolf Slovenská republika, s.r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2022

20.15 - 22.00 h spoločenský večer s kapelou Sounds2good 


24. 3. 2023 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

Odborné energetické poradenstvo: SIEA

08.00 - 11.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
10.30 - 11.00 h Prestávka s tzbportal.sk
11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
13.00 -14.00 h Záver konferencie

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Stručný prehľad nástrojov na výpočet energetickej bilancie budov | V. Kudriashov, SvF STU v Bratislave
 2. Energetická efektívnosť budov vo verejnej správe | M. Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 3. Skúsenosti z realizácie EM | E-DOME
 4. Energetická efektívnosť typických rodinných domov na Slovensku | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 5. Vplyv nočného útlmu vykurovania na potrebu tepla bytového domu (video prednáška) | O. Šikula, VUT v Brně (CZ)
 6. Kurzy EUREM a EACB | K. Pauerová, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

10.30 - 11.00 h Prestávka s tzbportal.sk

11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Sálavé systémy vykurovania / chladenia s PCM | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 2. Skúsenosti s prevádzkou sálavých systémov vykurovania / chladenia | I. Krajčovič, Rehau s.r.o.
 3. Budovanie laboratória pre testovanie sálavých vykurovacích systémov | M. Šimko, D. Petráš, D. Szabó, SvF STU v Bratislave
 4. Posúdenie parametrov tepelnej pohody v miestnostiach so sálavým vykurovaním: potenciál pre výskum | B. Junasová, SvF STU v Bratislave
 5. Energeticky úsporná prevádzka vykurovania a vetrania v učebni | M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 6. Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom | D. Petráš, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • SSTP, Koceľova 15, BA
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

 • Stiahnite si podrobný program konferencie tu.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie tu (prihlásenie do 10. 3. 2023).

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatiaMohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2023

Deviaty ročník medzinárodnej konferencie sa uskutoční v polovici apríla v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

Ako bolo na konferencii Energetický manažment 2022 (FOTO)

K hlavným témam podujatia patrili garantované energetickú služby, energetická efektívnosť, budovy, obnoviteľné zdroje energie, ale aj podporné nástroje a energetická legislatíva.

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre vykurovanie starších domov, tvrdí štúdia

Prípadová štúdia porovnáva návrh tepelného čerpadla pre rodinný dom na severe Slovenska v pôvodnom aj rekonštruovanom stave.