VSE
VSE
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2023 - aktualizovaná

V poradí 31. ročník konferencie s podtextom „Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom" sa uskutoční v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2023

Foto: SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 31. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2023

Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom


Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Termín a miesto konania

 • 20. - 24. marca 2023 (pondelok-piatok)
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Alternatívne zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii a 4 diskusné fóra. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.


Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc. 
 • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU 
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU 
 • Ing. Michal Piterka, SBD Komárno 
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU 
 • prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • doc. Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Zahraničný prípravný výbor:

 • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
 • Prof. J. Nyers Dr. Sci. habl., VTS Subotica, Srbsko (RS)
 • Ing. B. Bokor, Ph.D., Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)

Program konferencie

20. 3. 2023 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

Generálny partner: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.30 h Diskusné fórum A: Energetika budov
18.30 - 19.00 h Odborné energetické poradenstvo
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Aktuálne riešenie problémov v súvislosti so schválenou politikou a legislatívou EU resp. SR v energetike | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
 2. Vývoj regulácie tepla v čase energetickej krízy | A. Juris, predseda URSO
 3. Novela zákona o tepelnej energetike | M. Petrus, MH SR
 4. Uplatňovanie kritérií udržateľnosti na palivá z biomasy podľa zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore OZE a VU KVET | J. Novák, MH SR
 5. Slovenské teplárenstvo a energetika v kontexte Európskej zelenej dohody (Green deal) | S. Janiš, predseda SZVT, M. Olejníková, Veolia Energy Slovakia
 6. Financovanie nízkouhlíkových opatrení prostredníctvom Programu Slovensko | K. Šoltésová, SIEA
 7. Použitie záruk pôvodu obnoviteľných plynov v systéme EÚ ETS | J. Roth, SPP-distribúcia, a.s.

15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Legislatíva tvorby komunitnej energetiky na slovensku a v zahraničí | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR (CZ)
 2. Dekarbonizácia individuálneho vykurovania – hodnota za peniaze? | J. Vopálenský, SPP-distribúcia, a.s.
 3. Datová základna pro výpočet energetické náročnosti budov v ČR hodinovým krokem výpočtu | K. Kabele, M. Urban, ČVUT v Praze (CZ)
 4. Nové softvérové možnosti pre projektantov HVAC (nielen) na platforme AutoCAD | M. Slovák, GS SOFT Slovakia s.r.o.
 5. Program Obnov dom aktuálne | M. Kerestúr, SAŽP
 6. Feasibility study elektrifikácie vykurovania pre vybranú obec | R. Illith, SPP-distribúcia, a.s.
 7. Analýza vzostupu vnútornej teploty pri obnove historickej budovy so zohľadnením požiadaviek na EHB | R. Ingeli, P. Buday, SvF STU v Bratislave

17.30 - 18.00 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, R. Potočár, K. Kabele

18.00 - 19.45 h Večera

19.45 - 20.15 h

 • príhovor odborného garanta pre energetiku: SIEA
 • príhovor Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
 • príhovor Hlavných partnerov: GS SOFT Slovakia s.r.o.

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2022

20.15 - 22.00 h Spoločenský večer s kapelou Kanci paní nadlesní

Ochutnávka vín vinárstva VINIDI


21 . 3. 2023 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

Generálny partner: Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA
11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo
17.00 - 18.00 h Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU v Bratislave
 1. Emisné parametre 500 kW kotla pri prevádzkovaní s alternatívnymi tuhými palivami | M. Holubčík, R. Nosek, J. Jandačka, M. Nicolanská, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 2. Elektrina ako médium pre výrobu tepla a pary v priemysle | M. Zvára, Viessmann, s.r.o.
 3. Bilancia spotreby vodíka a energetickej náročnosti jeho výroby v zmesi plynov v plynárenských sieťach SR | F. Világi, P. Mlynár, F. Urban, SjF STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení
 4. Funkcia a efektivita kondenzačnej techniky pri rekonštrukcii plynovej kotolne | R. Nováček, Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus
 5. Možnosti využitia odpadového tepla spalín z malých zdrojov tepla pomocou tepelných trubíc na akumuláciu do teplej vody a na zvýšenie účinnosti zdroja tepla | M. Malcho, J. Jandačka, L. Martvoňová, N. Holešová, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 6. Kombinácia kondenzačného kotla a obnoviteľného zdroja vo verejnej budove | M. Hadbavný, Hoval SK spol. s r. o.
 7. Alternatívy zásobovania teplom pre SCZT vo vybraných mestách z JE Mochovce | J. Jankovský, J. Katina, Apertis, s.r.o., PTH, a.s.
 8. Poučenie z uplynulých rokov: Zemný plyn zostáva pilierom energetickej bezpečnosti Slovenska i Európy | J. Klepáč, SPNZ

10.30 - 11.00 h Prestávka s JAGA

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU v Žiline
 1. Skúsenosti s údržbou a servisom kogeneračných jednotiek v rámci MH teplárenského holdingu | V.Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding
 2. Vplyv teploty obehovej vody pre SCZT na výrobu elektrickej energie v bloku jadrovej elektrárne | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 3. Kogenerácia na báze kvapalného oleja a procesného plynu z depolymerizácie polymérnych odpadov - rôzne aspekty | Ľ. Jančošek, J. Zbranek, P. Kunc, Engul s.r.o.
 4. Energetická bilancia vodíkového metalhydridového autobusu s palivovým článkom | T. Brestovič, SjF TU v Košiciach, Katedra energetickej techniky
 5. Simulácia prevádzky olejového hospodárstva v kogeneračnej jednotke | P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, B. Zvada, SjF ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky
 6. Analýza vplyvu metód delenia nákladov pri KVET na variabilné ceny tepla | F. Urban, F. Ridzoň, F. Vilagi, P. Mlynár, SjF STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení
 7. Zámena parných turbín za elektromotory | M. Variny, J. Janošovský, M. Hucik, D. Kállay, FCHPT STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení, Slovnaft Bratislava

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Optimálny návrh doskových výmenníkov tepla a prepočet náhrad v existujúcich KOST | M. Ekrt, Alfa Laval
 2. Hydraulika primárnych tepelných sietí sústav CZT po zateplení objektov a dopad na čerpaciu prácu | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 3. Skúsenosti s realizáciou rekonštrukcií tepelných sietí v hybridnom prevedení – výhody plastových flexibilných potrubí | E. Švarcová, R. Štefanec, NRG flex
 4. Předizolované potrubí pro teplovodní a parní sítě - návrh a ekonomie provozu | T. Slavík, SYMONTA s.r.o.(CZ)
 5. Řídící systém předávacích stanic a zdrojů tepla vs. odbornost obsluhy | Z. Herman, Systherm SK, s.r.o. (CZ)
 6. Vízia prechodu na účinné CZT v tepelných hospodárstvach spoločnosti Veolia Energia Slovensko | M. Mudrá, Veolia Energia Slovensko a.s.
 7. Desigo CC – otvorený dispečerský systém pre CZT | P. Brieška, Siemens s.r.o.
 8. Problematika šetrenia energiou v oblasti temperačných staníc | R. Isteník, IPECON, s.r.o.
 9. Trendy a výzvy v systémoch CZT | R. Bohunčák, Danfoss spol. s r.o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s tzbinfo

17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, S. Janiš

18.00 - 19.45 h večera

19.45 - 20.15 h príhovor Generálneho partnera: Robert Bosch, spol. s r.o. - Buderus

príhovor Hlavných partnerov:

 • Decon, spol.s.r.o.
 • Hoval SK spol. s r.o.
 • MH Teplárenský holding
 • NRG flex, s.r.o.
 • Siemens s.r.o.
 • Veolia Energia Slovensko, a.s.
 • Systherm SK, s.r.o.
 • SYMONTA s.r.o.

20.15 - 22.00 h spoločenský večer s Jurajom Bačom a Party Beat


22. 3. 2023 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Generálny partner: Viessmann, s.r.o. a Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine
11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie
17.00 - 18.00 h Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Diskotéka

08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. História tepelných čerpadiel na Slovensku a súčasnosť | B. Füri, J. Takács, SvF STU v Bratislave
 2. Hybridné tepelné čerpadlo = Úsporná prevádzka aj v rekonštrukcií | P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
 3. Floor cooling systems in buildings using heat pump or heat exchanger (Podlahové chladiace systémy v budovách využívajúce tepelné čerpadlo alebo výmenník tepla) | J. Nyers, VTS Subotica, Srbsko (RS)
 4. Vlastné tepelné čerpadlo v byte? | M. Baboľ, Robert Bosch spol. s r. o. - Buderus
 5. Dôsledky predimenzovania tepelných čerpadiel | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 6. Praktické skúsenosti využitia tepelných čerpadiel v rekonštrukciách a v jestvujúcich objektoch | A. Brestovský, Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
 7. Optimalizácia návrhov a prevádzky tepelných čerpadiel | D. Popluhár, DAIKIN
 8. Tepelné čerpadlá ako štandard v bytovom dome | L. Živner, NIBE Energy Systems CZ & SK
 9. Kratky prehlad portfolia TČ TRANE + moznosti prenajmu TČ | J. Široký, TRANE ČR spol. s r.o.

10.30 - 11.00 h Prestávka s Green magazine

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU v Bratislave
 1. Podpora obnoviteľných zdrojov energie nielen v domácnostiach | M. Veverka, SIEA
 2. Systémové riešenia Viessmann s integrovaným systémom HEMS (Home Energy Management System) | D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.
 3. Návrh solárneho systému na podporu prípravy TV v bytovom dome a jeho optimalizácia | M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r.o. – Buderus
 4. Aplikácia solárnych striech v praxi | D. Kalús, V. Mučková, SvF STU v Bratislave
 5. Kvalitatívne parametre fotovoltickej inštalácie | J. Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE – SAPI
 6. Flow and Heat Transfer Evaluation of Transpired Solar Collectors for Dynamic Insulation (Hodnotenie prietoku a prestupu tepla v solárnych kolektoroch pre dynamickú izoláciu) | B. Bokor, M. Fawaier, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)
 7. OZE a slnečné energetické systémy v budovách na bývanie + predstavenie monografie o SES | L. Skalík, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., SjF STU Bratislava
 1. Súčasné trendy pri energetickom zhodnotení odpadu | R. Kazda, Odpady-portal.sk, Energie-portal-sk
 2. Spalování multi palivových změsí jako náhrada fosilních palív | D. Jecha, VUT Brno (CZ)
 3. Environmentální aspekty spalování alternativních paliv v lokálních zdrojích | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Waste-to-Energy as heat source - FCC experience (prednáška v AJ) | K. Szymik, FCC Slovensko, s.r.o.
 5. Možnosti využitia komunálneho odpadu pre materiálové a energetické zhodnotenie | R. Procházka, VÚMZ SK s.r.o.
 6. Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov v podmienkach Žilinského kraja | M. Holubčík, J. Jandačka, A. Klačko, SjF ŽU v Žiline
 7. Zhodnocování alternativních paliv vyrobených z odpadů termochemickou konverzí | J. Frantík, J. Najser, VŠB Ostrava (CZ)
 8. Economic Assessment of a Second Waste-to-Energy Plant Conception in Budapest
  (Ekonomické hodnotenie druhej koncepcie závodu na energetické využitie odpadu v Budapešti) | K. Kocsis, B. Bokor, Technická a ekonomická univerzita v Budapešti (H)

16.30 - 17.00 h Prestávka s EKO bývanie

17.00 - 18.00 h Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: Ing. Radovan Kazda, Energie-portal.sk
 • diskutujúci: Ľ. Kolláth, R. Procházka, J. Karaba

18.00 - 19.45 h Večera

19.45 - 20.15 h Príhovor Generálnych partnerov: Viessmann, s.r.o. a Vailant Group Slovakia, s.r.o.

 • príhovor Hlavných partnerov: DAIKIN, FCC Slovensko, s.r.o., TRANE ČR spol. s r.o.

20.15 - 22.00 h Posedenie pri hudbe s Michaelou Regecovou


23. 3. 2023 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
10.30 - 11.00 h Prestávka s TOPIN
11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13.00 - 14.30 h Prestávka na obed
14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16.30 - 17.00 h Prestávka s TOP STAVEBNÉ
17.00 - 18.00 h Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h Koktail partnerov
20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer

08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 1. Vyhláška 503/2023 o rozpočítaní nákladov | M. Petrus, MH SR
 2. Dopad vyhlášky 503/2023 Z.z. na rozpočítanie tepla (P) | M. Petráň, TECHEM spol. s r.o.
 3. Metrologický systém SR a novela zákona o metrológii | M. Slezák, ÚNMS SR
 4. Poskytovanie mesačných informácií o spotrebe je v Českej republike realitou. Aký má nová legislatíva dopad na poskytovateľov merania a rozpočítania? | D. Samek, ista Slovakia, s.r.o.
 5. Pokročilá integrácia vzdialeného riadenia zdrojov, prvkov distribučnej siete tepla a merania energií v systéme TEDIS | M. Ďuračík, IPECON, s.r.o.
 6. Decentralizovaný zdroj tepla v bytovom dome F/12 v podmienkach energetickej krízy | M. Verčimák, ZSVB na Slovensku
 7. Budú náklady za dodávku tepla na vykurovanie vypočítané náhradným spôsobom dostatočným postihom pre konečných spotrebiteľov tepla aj za rok 2023? | J. Buzaši

10.30 - 11.00 h Prestávka s TOPIN

11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Predikcia spotrieb energií v riadení výroby a dodávky tepla | J. Piteľ, K. Židek, A. Hošovský, P. Lazorík, J. Mižák, TU v Košiciach
 2. Priemyselné armatúry LDM | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 3. Využitie dát na optimalizáciu chodu zdroja tepla | J. Kir, Bratislava
 4. Danfoss výsledky meraní porovnania zónovej a ekvitermickej regulácie – skúsenosti z praxe | D. Lašák, Danfoss spol. s r.o.
 5. Riadiaci proces teplovzdušného vykurovania s rekuperáciou tepla | Z. Straková, SvF STU v Bratislave
 6. Automatizácia učebne využitím novej generácie riadiaceho systému Desigo | K. Bachoríková, Š. Kasala, M. Gulan, L. Bartalský, SjF STU v Bratislave
 7. Synchronizácia riadenia ekvitermickej regulácie s akumulačnou schopnosťou budovy | M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: doc. Ing. František Vranay, PhD., SvF TU v Košiciach
 1. Dopady komunitnej energetiky na systémy dodávky energií | P. Čekanová, Asociace komunitní energetiky ČR (CZ)
 2. Perspektívy tepelných zdrojov v zdieľanom systéme zásobovania teplom | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 3. Ekonomické riešenie s hybridným vykurovacím systémom s ohľadom na cenu energií | J. Zbořil, Wolf Slovenská republika, s.r.o.
 4. OZE a ich zapojenie do viazdrojových sústav CZT | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 5. Opotrebenie armatúr na vyregulovaní teplej vody - riešenie | M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.
 6. Možnosti zistenia tepelných strát a spotreby v rozvodoch teplej vody | F. Vranay SvF TU v Košiciach
 7. Vplyv zapojenia podľa Tichelmanna na hydraulickú stabilitu stropného chladenia | K. Mičušík, HERZ, spol. s r.o.
 8. Hydraulické zapojenie OZE v sústavách CZT | Ján Šmelík, ENERGIA REAL, s.r.o.

16.30 - 17.00 h Prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 - 18.00 h Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: F. Vranay, M. Piterka, J. Šmelík, J. Buzaši 

18.00 - 19.45 h Večera

19.45 - 20.15 h príhovor Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.

 • príhovor Hlavných partnerov: Danfoss spol. s r.o., IPECON s.r.o.,TECHEM spol. s r.o.,Wolf Slovenská republika, s.r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2022

20.15 - 22.00 h spoločenský večer s kapelou Sounds2good 


24. 3. 2023 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

Odborné energetické poradenstvo: SIEA

08.00 - 11.00 h Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
10.30 - 11.00 h Prestávka s tzbportal.sk
11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
13.00 -14.00 h Záver konferencie

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU v Bratislave
 1. Stručný prehľad nástrojov na výpočet energetickej bilancie budov | V. Kudriashov, SvF STU v Bratislave
 2. Energetická efektívnosť budov vo verejnej správe | M. Škvarka, TWICE MRS, s.r.o.
 3. Skúsenosti z realizácie EM | E-DOME
 4. Energetická efektívnosť typických rodinných domov na Slovensku | A. Predajnianska, SvF STU v Bratislave
 5. Vplyv nočného útlmu vykurovania na potrebu tepla bytového domu (video prednáška) | O. Šikula, VUT v Brně (CZ)
 6. Kurzy EUREM a EACB | K. Pauerová, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

10.30 - 11.00 h Prestávka s tzbportal.sk

11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Sálavé systémy vykurovania / chladenia s PCM | E. Švarcová, SvF STU v Bratislave
 2. Skúsenosti s prevádzkou sálavých systémov vykurovania / chladenia | I. Krajčovič, Rehau s.r.o.
 3. Budovanie laboratória pre testovanie sálavých vykurovacích systémov | M. Šimko, D. Petráš, D. Szabó, SvF STU v Bratislave
 4. Posúdenie parametrov tepelnej pohody v miestnostiach so sálavým vykurovaním: potenciál pre výskum | B. Junasová, SvF STU v Bratislave
 5. Energeticky úsporná prevádzka vykurovania a vetrania v učebni | M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 6. Energetické koncepcie a bezpečnosť zásobovania teplom | D. Petráš, SvF STU v Bratislave

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová
 • SSTP, Koceľova 15, BA
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program

 • Stiahnite si podrobný program konferencie tu.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie tu (prihlásenie do 10. 3. 2023).

Denník Energie-portal.sk je mediálnym partnerom podujatiaMohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X