Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2019 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
VSDS
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2019

Tradičná 27. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2019 je v tomto roku zameraná na tému „Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2019

Konferencia sa uskutoční 1. - 5. apríla 2019 v hoteli Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry.

Tradičná 27. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2019 je v tomto roku zameraná na tému „Smart technológie a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


PROGRAM


Pondelok 1. 4. 2019 | ENERGETIKA BUDOV

 • Generálny partner: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru

13.00 - 15.00 h | I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., MH SR
 1. Kľúčové úlohy návrhu nového zákona o tepelnej energetike
  M. Dubnička, MH SR
 2. Novela zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a sekundárna legislatíva EÚ k revidovanej smernici o EU ETS
  M. Grajcar, MŽP SR
 3. Nové požiadavky na teplo a chlad v novele smernice o energetickej efektívnosti
  M. Mariaš, MH SR
 4. Vykurovanie vo svetle „Energetického a klimatického balíku EK“
  R. Hanulák, S. Janiš, SZVT
 5. Dopad európskej a národnej legislatívy na vykurovanie z pohľadu OZE
  J. Novák, MH SR
 6. Odborne o energii – národný projekt SIEA
  K. Šoltésová, SIEA
 7. Aká je budúcnosť zemného plynu na zelenom Slovensku?
  J. Klepáč, MGBM Slovenský plynárenský a naftový zväz

15.00 - 15.30 h PRESTÁVKA s portálom Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h | II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Podpora zatepľovania rodinných domov
  P. Gergeli, MDVRR SR
 2. Druhá generácia európskych noriem na EHB
  E. Marsová, ÚNMS SR
 3. Hodinový krok na určenie reálnej energetickej hospodárnosti v procese obnovy na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie
  R. Bendžalová, S. Ligier, J. Zirngibl, ENBEE
 4. Porovnanie výhodnosti zdrojov tepla pre individuálnu a bytovú výstavbu
  J. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
 5. Vplyv zvyšovania tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií na tepelnú bilanciu budov
  I. Chmúrny, SvF STU Bratislava
 6. Analýza vplyvu vykurovania krbovým telesom na energetickú hospodárnosť rodinného domu
  P. Buday, R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 7. Využitie geologických štruktúr na inovatívne zásobovanie teplom
  J. Plch, D. Fülle, MŽP SR

17.30 - 18.30 h | Diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M.Dubnička, P. Gergeli, I. Chmúrny, M. Grajcar

18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo: SIEA

20.00 - 20.30 h prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

 • koktail Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
 • koktail Hlavného partnera: Národná energetická spoločnosť a.s.
 • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2018

20.30 - 23.00 h | Spoločenský večer s kapelou Kanci paní nadlesní

 • DEGUSTÁCIA VÍN s vinárstvom VINIDI


Utorok 2. 4. 2019 | PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

 • Generálny partner: Brilon a.s.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h | III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 1. Využitie elektródových kotlov v parných a horúcovodných energetických zdrojoch
  J.Renč, PARAT Halvorsen AS, I. Slavkov, ISENG -MONT, s.r.o., Levice
 2. Realizácia tepelného zdroja pre historickú budovu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
  P. Muškát, Robert Bosch s.r.o., divízia Termotechnika, značka Buderus
 3. Vplyv konštrukcie horáka na kvalitu spaľovania peliet
  J. Jandačka, J. Trnka, M. Holubčík, N. Kantová, SjF ŽU v Žiline
 4. Vplyv nestacionárneho prúdenia spalín kotla na dynamiku recirkulačného ventilátora
  S. Žiaran, O. Chlebo, SjF STU Bratislava
 5. Modernizácia a efektívnosť zdrojov tepla v pestovateľských páleniciach
  K. Víchová, SvF STU Bratislava
 6. Možnosť získania prostriedkov z fondov EÚ pre subjekty ústrednej a územnej samosprávy s cieľom redukcie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
  M. Kerestúr, SAZP
 7. Kotle Elco na slovenskom trhu
  J. Kouba, Brilon@brilon.sk
 8. Revolučné možnosti pri výstavbe a rekonštrukcii tepelných rozvodov
  S. Glusac, R. Štefanec, NRG flex, s.r.o.

10.30 - 11.00 h | Prestávka s GREEN MAGAZINE

11.00 - 13.00 h | IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
 1. Nové emisné limity prevádzka kogeneračných jednotiek
  J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť, B. Bystrica
 2. Porovnanie rôznych spôsobov kombinovanej výroby elektriky a tepla
  J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 3. Metódy zvyšovania účinnosti energetických zariadení na báze kogenerácie
  M. Rimar, M. Abraham, M. Fedák, A. Váhovský, A. Kulikov, FVT v Prešove, TU Košice
 4. Modernizácia teplárne v Žiline - zmena média z parného na horúcovodné a nový zdroj
  M. Hrobárik, Žilinská teplárenská, Žilina
 5. Pohon obehových čerpadiel a elektrického ohrevu v ostrovnej prevádzke KVET
  R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 6. Aplikácia numerických metód pri určovaní výkonových parametrov kogeneračnej jednotky
  P. Ďurčanský, M. Patsch, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 7. Optimalizácia prevádzky teplárne
  F. Urban, F. Ridzoň, P. Mlynár, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení
 8. Celoročná prevádzka mikrokogeneračnej jednotky s palivovými článkami v rodinnom dome
  M. Patsch, P. Ďurčanský, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Vplyv akumulácie tepla na prevádzku zdrojov a sústav CZT
  J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
 2. Využitie bioplynu pri zásobovaní teplom
  S. Ježek, SYSTHERM s r.o. Plzeň (CZ)
 3. Nové poznatky zo statickej a dynamickej regulácie sústav CZT
  L. Garbai, A. Jasper, J. Kontra, BME Budapešť (H)
 4. Technické riešenia pre dosiahnutie účinného CZT v jestvujúcich sústavách
  M. Havrlent, Racen spol. s r.o.
 5. Prefabrikované odovzdávacie stanice Danfoss – riešenie na úrovni doby
  A. Kaliský, Danfos spol. s r.o.
 6. Predstavenie novej generácie doskových výmenníkov tepla Alfa Laval
  B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
 7. Návrat stabilného partnera na trh – CETETHERM
  J. Vantuch, CETETHERM
 8. Nasledovania hodný príklad riešenia geotermálneho energetického systému pre zásobovanie teplom mesta Veľký Meder
  J. Takács, S. Gažíková, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács,

18.00 - 20.00 h WELLNESS

20.00 - 20.30 h | Koktail Generálneho partnera: Brilon a.s.

 • koktail Hlavných partnerov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
 • Robert Bosch spol. s r.o.
 • SYSTHERM s.r.o.
 • NRG flex, s.r.o.

20.30 - 23.00 h | Koktail + diskotéka


3. 4. 2019 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 -10.30 h VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
 1. Využitie drevných peliet na vykurovanie v krboch
  K. Víchová, Jozef Baťala, SvF STU Bratislava, TS motory, s.r.o.
 2. Systém CZT založený na výrobe tepla z drevnej biomasy a solárnych panelov v Hnúšti - päťročné skúsenosti, dosiahnuté výsledky a vízia ďalšieho zefektívnenia
  I. Ďuďák, R. Bajtoš, Intech Slovakia, s. r. o.
 3. Lokálna výroba energií (Jej hlavné zameranie bude možnosť a prekážky výroby elektriny a tepla z iných
  zdrojov ako zo Slnka)

  D. Jeleň, KUVOZE
 4. Možnosti technologického a energetického zhodnotenia predseparovaného komunálneho odpadu
  R. Prochazka, VUMZ SK, s.r.o.
 5. Výroba biopalív termochemickou konverziou
  J. Gaduš, SPU v Nitre
 6. Negatíva spaľovania alternatívnych palív v krbovej vložke
  J. Jandačka, SjF ŽU v Žiline
 7. Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO
  M. Lisý, VUT FSI Brno (CZ)
 8. Parná kotolňa z biomasy. Kondenzačné kotly na pelety
  R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.

10.30 - 11.00 h | Prestávka s redakciou UV Group

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel pri KOBD
  I. Skalíková, B. Füri,. Stavebná fakulta STU v Bratislave
 2. Hodinová metóda pri návrhu tepelných čerpadiel
  P. Tomlein, SZ CHKT
 3. Realizácia vysokoteplotných tepelných čerpadiel Vitocal 350-HT PRO v systéme CZT
  P. Kuliaček, Viessmann, s r.o.
 4. Tepelné zisky striech - problém alebo potenciál
  M. Masaryk, ÚTE Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 5. Percentage in COP of heat exchanger and heat pumps in system of heat recovery
  J. Nyers, Óbuda University, Budapest (H)
 6. Luftwasserwärmepumpe, Wasserschaden an der Elektronik
  E. Draxler, HTBL Pinkafeld (A)
 7. Využitie energie z odpadového vzduchu pre tepelné čerpadlo
  L. Živner, NIBE - Družstevní závody - Dražice-strojírna s r.o.
 8. Trendy a postavenie techniky tepelných čerpadiel v súčasnosti
  B. Füri, J. Takács, Stavebná fakulta STU v Bratislave

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
 1. Podpora pre využívanie slnečných energetických systémov
  L. Skalík, I. Skalíková, SvF STU Bratislava
 2. Využitie solárnej energie pri aplikácií aktívnej tepelnej ochrany budov (ATO)
  D. Kalús, SvF STU Bratislava
 3. Metodika návrhu veľkých solárnych termických systémov a ich komponentov
  P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 4. Možný podiel OZE na energetickom mixe Slovenskej republiky
  P. Šimon, SAPI, Inštitút Aurela Stodolu
 5. Optimisaton of Transpired Solar Collector Size for Different European Climates
  A. Uzun, B. Bokor, D. Eryener, H. Akhan, L. Kajtár, University of Technology and Economics, Budapest (HU)
 6. Spalování agropelet v lokálním topeništi
  M. Lisý, VUT FSI Brno (CZ)
 7. Využití odpadního tepla z kompresorovny při zásobování teplem
  J. Najser, VŠB TU Ostrava (CZ)

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s internetovým portálom TZB-info

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. SvF STU Bratislava
 • diskutujúci: B. Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth,

18.00 - 20.00 h WELLNESS

20.00 - 20.30 h | Koktail Generálneho partnera: Viessmann, s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: Decon, spol. s r.o.
 • Cetetherm AB

20.30 - 23.00 h Koktail + diskotéka


4. 4. 2019 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

 • Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h | IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Tatjana Jánošková, PhD., SvF STU
 1. Náklady za dodávku teplej vody pred a po výmene rozvodov
  J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 2. Spracovanie a rozpočítavanie nákladov pri prevádzke centrálneho zdroja tepla v budove
  M. Verčimák, ZSVB na Slovensku
 3. Odpočtový systém Ready
  R. Režo, V.I.Trade s.r.o.
 4. Energetické úspory a nové trendy v rozvodoch teplej vody v bytových domoch
  P. Krajčík, TermoConsult s.r.o., M. Kašák, nVent Raychen
 5. Okrajové podmienky pre korektné rozúčtovanie tepla
  D. Piták, Termoservis DP, s.r.o.
 6. Analýza spotreby vody a teplej vody v bytových domoch
  T. Jánošková, SvF STU Bratislava
 7. Význam merania a rozpočítavania pre optimalizáciu spotreby tepla
  J. Habánek, energetický audítor, Žilina

10.30 - 11.00 h Prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie

11.00 - 13.00 h | X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
 1. Bezpečnostné odvody v kotolniach
  D. Koudelková, SvF STU Bratislava
 2. Dynamika podlahových vykurovacích plôch
  J. Oravec, O. Šikula, VUT Brno
 3. Priemyselné armatúry LDM
  M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 4. Aplikácia princípov štvrtej priemyselnej revolúcie v riadení a monitorovaní zdroja tepla
  J. Mižáková, J. Mižák, J. Piteľ, FVT TU Prešov
 5. Riadenie vykurovania v inteligentnej domácnosti
  B. Slodičák, Siprin s.r.o. Bratislava
 6. Stratos MAXO – prvé smart čerpadlo na svete
  P. Vacek, WILO CS s.r.o., o.z. Bratislava
 7. Smart technológie vo vykurovacích systémoch obytných budov
  M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice

 1. Hydraulické rozdiely medzi predizolovanými potrubiami
  E. Mucha, eCONS ENERGY a.s
 2. Regulace otopné soustavy na patě u zateplených domů – Chci šetřit, ale zároveň mít teplý radiátor“ touha všech majitelů bytů
  J. Jáchim, IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika
 3. Špecifiká vyregulovania vykurovacích sústav
  M. Gerboc, VYREGULOVANIE spol s r.o.
 4. Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody
  J. Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 5. Dopady výberu systémov vykurovania na hydrauliku
  F. Vranay, SvF TU v Košiciach
 6. Predstavenie možností dodávok spoločnosti SARMAT LT
  L. Tánczos, SARMAT LT, spol. s.r.o.
 7. 25 rokov hydraulického vyregulovania na Slovensku
  J. Habánek, energetický audítor, Žilina

16.30 - 17.00 h Prestávka s vydavateľstvom EUROSTAV

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, T. Jánošková

18.00 - 20.00 h WELLNES

20.00 - 20.30 h | Koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: V.I.Trade, s.r.o.
 • SARMAT LT, spol. s r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2018

20.30 - 23.00 h | Rozlúčkový spoločenský večer5. 4. 2019 ENERGETICKÉ SLUŽBY

Generálny partner:

08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Garantované energetické služby a ich kvalita
  M. Rothová, Energy Centre Bratislava
 2. Praktické skúsenosti s energetickým manažmentom mesta Trnava
  M. Škvarka, Manažér energetiky mesta Trnava
 3. Energy consumption of smart buildings (Spotreba energie inteligentných budov)
  Z. Magyar, Budapest University of Technology and Economics (H)
 4. Vícevrstvá reflexní tepelná izolace pro úsporu energie: in situ test a možnost zabudování v dřevostavbách
  J. Weyr, Forschung Burgenland GmBH (AT)
 5. Využitie garantovanej energetickej služby pri obnove budov - prípadová štúdia
  V. Gombošová, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 6. Energetické aspekty sálavého chladenia a problémov s vysušovaním vzduchu v administratívnej budove.
  M. Kubica, Atrios, s.r.o.

10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP

11.00 - 13.00 h | XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Progresívne smart technológie pri zásobovaní teplom
  D. Petráš, SvF STU Bratislava
 2. Možnosti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov
  I. Sánka, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 3. Termovízia vykurovacích sústav
  D. Šoltýs, AERO MONITOR, s.r.o.
 4. Technicko-ekonomické posúdenie zásobovania teplom bytových domov
  J. Bartošová, D. Petráš, SvF STU Bratislava
 5. Stenové vykurovanie pomocou panelov na reguláciu prechodu tepla
  M. Simko, D. Kalús, SvF STU Bratislava
 6. Nízkokonštrukčné,flexibilné a úsporné teplovodné vykurovanie podlahy so Schlüter- BEKOTEC...
  M. Krásny, Schlüter Systems KG, Nemecko,

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE


Organizačné informácie

Program a organizačné informácie - ubytovanie, kontakty (pdf)


Prihláška na konferenciu

Prihláška na podujatie (xlsx)


Viac informácií:

Denník Energie-portal.sk je tradičným mediálnym partnerom konferencie.


Pozrite si fotogalériu z minuloročnej konferencie Vykurovanie 2018


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2022

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2022

Dvadsiaty prvý ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu" sa uskutoční tradične vo Vysokých Tatrách.

Elektromobily môžu distribútorom elektriny pomáhať s vykrývaním špičiek

Elektromobily môžu distribútorom elektriny pomáhať s vykrývaním špičiek

Technológiu obojsmerného dobíjania už automobilky inštalujú do vybraných modelov alebo ju testujú.

SPP pokračuje v nákupe LNG. Najnovšie aj pre trh v Českej republike

SPP pokračuje v nákupe LNG. Najnovšie aj pre trh v Českej republike

SPP už začal vtláčať do zásobníkov plyn na ďalšiu zimnú sezónu.