Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2018 | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
VSDS
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2018

V poradí 26. ročník konferencie sa uskutoční v dňoch 12. - 16. februára 2018 v hoteli Grand Hotel Permon.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na konferenciu

VYKUROVANIE 2018
Nové trendy v zásobovaní budov teplom

Konferencia sa uskutoční v dňoch 12. - 16. február 2018 v Grand Hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry.

Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 je v tomto roku zameraná na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

Odborný garant

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  Stavebná fakulta STU
  Katedra TZB
  Radlinského 11
  813 68 Bratislava
  dusan.petras@stuba.sk

Organizačný garant

 • Jana Polakovičová
  Koceľova 15
  815 94 Bratislava
  +421 (903) 562 108
  +421 5556 7748
  sstp@zsvts.sk

Prípravný výbor

 • RNDr. M. Dubnička CSc., MH SR
 • doc. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
 • doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
 • Ing. M. Piterka, SBD
 • doc. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Predsedovia združení

 • Ing. Ľ. Jánoš, CVTTi
 • Ing. L. Kukura, PhD., Rada pre zelené budovy
 • Ing. M. Šamková, ZSVB na Slovensku
 • Ing. M. Vereš, ZpPOBD
 • Ing. M. Krajčík PhD., SK - AEE
 • Ing. J. Karaba, SAPI

PROGRAM


Pondelok 12. 2. 2018 | ENERGETIKA BUDOV

08.00 - 18.00 | registrácia účastníkov

11.00 - 12.00 | 3. zasadnutie prípravného výboru

13.00 - 15.00 | I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., MH SR
 1. Aktuálne tézy návrhu nového zákona o tepelnej energetike
  M. Dubnička, MH SR
 2. Aktuálna právna úprava ochrany ovzdušia týkajúca sa spaľovacích zariadení
  Z. Kocunová, MŽP
 3. Ročná správa o pokroku pri plnení národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2017
  K. Korytárová, MH SR
 4. Reforma systému podpory elektriny z OZE a VU KVET
  J. Novák, MH SR
 5. Kombinovaná výroba elektriny a tepla – spracovanie štatistických údajov
  K. Šoltésová, SIEA
 6. Zápas o zemný plyn v energetike pokračuje
  J. Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz

15.00 - 15.30 | PRESTÁVKA s denníkom Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 | II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Novelizácia smernice 2010/31/EU o energetickej hospodárnosti budov
  A. Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 2. Vytápění budov s takmer nulovou spotřebou energie – platí osvědčené principy?
  K. Kabele, ČVUT Praha (CZ)
 3. Vzdelávacie programy na podporu navrhovania NZEB
  I. Chmúrny, SvF STU Bratislava
 4. Prevádzkové hodnotenie ultranízkoenergetického rodinného domu
  R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 5. Faktory ovlivňující spotřebu energie na vytápění
  K. Kabele, O. Horák, ČVUT Praha (CZ)
 6. Vliv obnovitelných zdrojů na kvalitu vnitřního prostředí
  Z. Veverková, K. Kabele, M. Urban, ČVUT Praha (CZ)
 7. (Super)moderné trendy prípravy tepla pre rodinné domy. Hodnota za peniaze.
  R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.

17.30 - 18.30 | diskusné fórum A: Energetika budov

  • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
  • diskutujúci: M. Dubnička, J. Klepáč, I. Chmúrny, A. Ohradzanská

  18.30 - 19.00 | stretnutie sympatizantov: SIEA

  19.30 - 20.00 | prípitok odborného garanta pre energetiku SIEA a koktail

  • Hlavní partneri koktailu: BELIMO Handelsgesellschaft m.b.H., Bratislavská teplárenská, a.s., Marox s.r.o., SPP – distribúcia, a.s.
  • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2017

  20.00 - 23.00 | SPOLOČENSKÝ VEČER s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ

  • DEGUSTÁCIA VÍN S vinárstvom VINIDI

  Vykurovanie 2017


  Utorok 13 . 2. 2018 | PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

  08.00 - 18.00 | registrácia účastníkov

  08.30 - 10.30 | III. sekcia: ZDROJE TEPLA

  • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
  1. Prevádzkové parametre zdroja tepla využívajúceho odpadové teplo z elektrických oblúkových pecí
   M. Malcho, S. Gavlas, R. Lenhard, J. Jandačka, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
  2. Aplikácia frekvenčných meničov a ich vplyv na spotrebu elektriny v zdrojoch tepla v SCZT
   P. Štetka, Bratislavská teplárenská, a.s.
  3. Kvalitné vnútorné prostredie – požiadavky dnešnej doby
   P. Krahulec, WOLF Slovenská republika s.r.o.
  4. Vízia SCZT v meste Nitra
   A. Letko, Energoprojekt SLOVAKIA, a.s.
  5. Novinka pri prevádzke klasických zdrojov tepla
   K. Víchová, SvF STU Bratislava
  6. Návrh zásobovania teplom mesta s 10 000 obyvateľmi
   F. Urban, Ľ. Kučák, I. Fabušová, M. Fabuš, SjF STU Bratislava
  7. Príčiny nežiaduceho kmitania a hluku kotlov a kogeneračných jednotiek vo výhrevniach
   S. Žiaran, SjF STU Bratislava
  8. Čistenie a ochrana vykurovacích systémov – sekcia úprava vody
   R. Lacko, MAROX s.r.o.

  10.30 - 11.00 | PRESTÁVKA

  VIESSMANN

  11.00 - 13.00 | IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

  • vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
  1. Prevádzka kogeneračných jednotiek z pohľadu novely zákona o ovzduší a vykonávacích predpisov
   J.Šoltés, Národná energetická spoločnosť a.s.
  2. Energetická a ekonomická efektívnosť zdrojov KVET v rámci slovenskej elektrizačnej sústavy
   J. Jankovský, Apertis s.r.o.
  3. Energetická bilancia bioplynovej stanice v Kapušanoch pri Prešove
   J. Sarvaš, D. Hrbková, T. Vaško, Výskumno-vzdelávacie centrum bioenergie Kapušany,EU Bratislava
  4. Zvyšovanie účinnosti kogeneračných jednotiek v systémoch CZT z pohľadu výroby tepla
   M.Rimar, M. Abraham, M. Fedák, A. Kulikov, FVT v Prešove, TU Košice
  5. Rekonštrukcia zdroja tepla v nemocnici s poliklinikou s využitím kogeneračného zdroja a plynových tepelných čerpadiel
   R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s.
  6. Porovnanie produkcie emisií pri prevádzke mikrokogeneračnej jednotky so Stirlingovým motorom a mikrokogeneračnej jednotky na báze palivového článku
   M. Patsch, P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
  7. Porovnanie prevádzkových režimov teplárne
   F. Urban, J. Jankovský, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení, Apertis, s.r.o.
  8. Tlakovo nezávislé ventily s elektronickým meraním prietoku média, Cloud služba.
   V. Janotka, BELIMO Handelsgesellschaft m.b.H, (A)

  13.00 - 14.30 | OBED

  Vykurovanie 2017

  14.30 - 16.30 | V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

  • vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Budúcnosť CZT vo svetle Zimného legislatívneho balíčka EÚ
   R. Hanulák, S. Janiš, SZVT
  2. Energetické a environmentálne aspekty CZT
   J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
  3. Použitie celonerezových doskových výmenníkov v systémoch prípravy TV a súčasné trendy v oblasti DVT
   B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia s.r.o. + DECON, s.r.o.
  4. Skúsenosti z prevádzky sústav CZT vo vybraných lokalitách
   T. Daníček, Systherm a.s. (CZ)
  5. Modelovanie výmenníkov tepla v geotermálnych systémoch v poľnohospodárstve
   J. Takács, S. Gažíková, SvF STU Bratislava
  6. Rekonštrukcia sústavy centralizovaného zásobovania teplom nemocnice na báze geotermálnej energie
   J. Kontra, Stavebná fakulta BME Budapešť (H)
  7. Efektívne modulárne aj na mieru šité odovzdávacie stanice tepla
   A. Kaliský, Danfoss spol. s r.o.
  8. Efektívna distribúcia tepla v systémoch CZT
   I. Maco, REHAU S.R.O.

  16.30 - 17.00 | PRESTÁVKA s portálom Energie pre Vás

  17.00 - 18.00 | diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

  • vedie: Ing. P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
  • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, S. Janiš

  18.00 - 18.30 | stretnutie sympatizantov:

  18.30 - 19.00 | stretnutie sympatizantov: CVTTi

  19.30 - 20.00 | koktail

  • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
  • Hlavní partneri: Decon, spol. s r.o., IMP PUMPS SK s.r.o., REHAU s.r.o., SYSTHERM s.r.o., WOLF Slovenská republika s.r.o., Danfoss spol. s r.o.

  20.00 - 23.00 | KOKTAIL + DISKOTÉKA

  Vylurovanie 2017


  Streda 14. 2. 2018 | OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

  • Generálni partneri: HERZ, spol. s r.o.

  08.00 - 18.00 | registrácia účastníkov

  08.30 -10.30 | VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY

  • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
  1. Vplyv vlhkosti dreva na produkciu emisií pri jeho spaľovaní
   M. Holubčík, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina
  2. Ekologické aspekty spalování agropelet v domovních kotlech
   M. Lisý, VUT Brno
  3. Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů
   M. Lisý, VUT Brno
  4. Výskum vplyvu parametrov na kvalitu tuhých biopalív
   P. Križan, SjF STU Bratislava
  5. Výroba ušľachtilých biopalív z vlhkého polotovaru viacnásobným lisovaním
   Ľ. Šooš, SjF STU Bratislava
  6. Požadavky na kvalitu plynu pro kogenerační jednotky spalující alternativní plynná paliva
   J. Najser, VŠB TU Ostrava
  7. Realizácia kotolne na biomasu Pezinok
   R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.
  8. Skúsenosť s využitím drevnej biomasy a slamy pri vykurovaní mesta Trebišov
   I. Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o.

  10.30 - 11.00 | PRESTÁVKA S REDAKCIOU UV Group

  11.00 - 13.00 | VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

  • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel v rodinných domoch
   I. Skalíková, L. Živner, B. Füri, SvF STU Bratislava
  2. Dekarbonizácia vykurovania a chladenia využitím tepelných čerpadiel
   P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
  3. Posudzovanie hlučnosti tepelných čerpadiel vzduch/voda v praxi
   P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.
  4. Fresnelove solárne kolektory a ejektorové chladenie – šanca klimatizovať solárnym teplom
   M. Masaryk, P. Mlynár, UESZ SjF STU Bratislava
  5. Akumulácia tepelných čerpadiel
   M. Krafčík, SvF STU Bratislava
  6. Spolupráca fotovoltiky a systémov výroby tepla a chladu tepelnými čerpadlami
   B. Füri, SvF STU Bratislava
  7. Návrh a prevádzka tepelných čerpadiel vzduch / voda v 4-trubkovom vyhotovení s rekuperáciou tepla
   J. Kupčík, CLIMAPORT s.r.o.
  8. Hydraulické zapojenie tepelných čerpadiel
   P. Štvrtecký, Weishaupt spol. s r.o.

  13.00 - 14.30 | OBED

  Vykurovanie 2017

  14.30 - 16.30 | VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

  • vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
  1. Solárna podpora systémov vykurovania a prípravy teplej vody
   J. Tomčiak, Thermosolar, s.r.o.
  2. Slnečné energetické systémy a ich podpora na Slovensku
   L. Skalík, SvF STU Bratislava
  3. Solární hybridní fotovoltaicko - tepelné kolektory a jejich aplikace
   T. Matuška, N. Pokorný, B. Šourek, V. Jirka, ČVUT Praha (CZ)
  4. Prenos solárnej energie pre SVB
   P. Výboch, CVTTi
  5. Postup vybavovania a realizácie fotovoltického systému v rodinnom dome
   P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
  6. Matematický model pre výpočet výkonu parabolického žľabového kolektora
   P. Vician, P. Ďurčanský, P. Patsch, J. Jandačka, ŽU Žilina – Strojnícka fakulta, Výskumné centrum
  7. Solárne technológie pre budovy generujúce energiu
   J. Karaba, SAPI
  8. Integration of transpired solar collectors into heat producing and air conditioning systems
   B. Bokor, K. Vörös, L. Kajtár, E. Dogan, A. Hacer, VŠ technická a ekonomická v Budapešti (HU)

  16.30 - 17.00 | PRESTÁVKA s internetovým portálom TZB-info

  17.00 - 18.00 | diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

  • vedie: prof. Ing. Ľ. Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
  • diskutujúci: B. Füri, O. Halás, Ľ. Kolláth, O. Lulkovičová

  18.00 - 18.30 | stretnutie sympatizantov: Slovenská rada pre zelené budovy

  18.30 - 19.00 | stretnutie sympatizantov : SAPI / ČSSS

  19.30 - 20.00 | Koktail

  • Generálny partner: HERZ, spol. s r.o.
  • Hlavní partneri: ENERGO AQUA s.r.o., Sensus Slovensko a.s., V.I.Trade s.r.o.

  20.00 - 23.00 | VALENTÍNSKY VEČER s Dominikou Titkovou & Friends


  Štvrtok 15. 2. 2018 | AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

  • Generálny partner: TECHEM spol. s r.o.

  08.00 - 18.00 | registrácia účastníkov

  08.30 - 10.30 | IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

  • vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
  1. Novela smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti z pohľadu teplárenstva
   M. Mariaš, MH SR
  2. Prevádzka domovej kotolne v bytovom dome – meranie a rozpočítavanie nákladov na prevádzku
   M. Verčimák, ZSVB na Slovensku
  3. Vyhodnotenie opatrení zameraných na zníženie nákladov dodávky teplej vody konečnému spotrebiteľovi
   J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
  4. Spoľahlivý a bezpečný diaľkový zber údajov z meračov spotreby
   J. Bartko, Nobius Metering, s.r.o.
  5. Predstavenie nového merača tepla
   D. Hazucha, Sensus Slovensko a.s.
  6. Nové trendy v meraní spotreby tepla a chladu – MC603
   R. Režo, V.I.Trade s.r.o.
  7. Vplyv zateplenia na rozpočítanie
   E. Kostolány, Techem spol. s r. o.
  8. Využitie diaľkového zberu dát z meračov tepla ako podklad pre fakturáciu tepla odberateľom
   I. Paštrnák, SLOVNAFT, a.s.

  10.30 - 11.00 | PRESTÁVKA s časopisom STAVEBNÍCTVO a BÝVANIE

  11.00 - 13.00 | X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

  • vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
  1. Platná legislatíva v oblasti MaR vo vykurovaní
   D. Koudelková, SvF STU Bratislava
  2. Monitorovanie a riadenie výroby a dodávky tepla v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie
   J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, FVT TU Košice
  3. Alternatívne riešenia riadenia zdrojov tepla s využitím OZE
   M. Kurčová, SvF STU Bratislava
  4. Riadenie obnoviteľných zdrojov v malých kotolniach
   B. Slodičák, Siemens Bratislava
  5. Priemyselné armatúry LDM
   M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
  6. Regulace topných soustav prostřednictvím moderních oběhových čerpadiel
   P. Vacek, WILO CS, s.r.o.

  13.00 - 14.30 | OBED

  14.30 - 16.30 | XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

  • vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
  1. Riešenia pre hydraulické vyregulovanie centrálnych rozvodov
   K. Mičušík, Herz, spol. s r.o.
  2. Dopad neodbornej montáže primárnych rozvodov na hydrauliku vykurovacieho systému
   E. Mucha, ECONS ENERGY a.s.
  3. Chytrá regulace pomocí digitálně konfigurovatelných pohonů a tlakově nezávislých ventilů
   J. Jáchim, IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika
  4. Posúdenie nárokov na kvalitu vyregulovania rozvodov teplej vody (legislatíva vs. Technické možnosti)
   M. Gerboc, VYREGULOVANIE spol. s r.o.
  5. Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav po zateplení
   J. Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
  6. Obehové čerpadlá
   J. Marko, IMP PUMPS, s.r.o..
  7. Outsourcing inkasných služieb – zaužívané vs. efektívne spôsoby vymáhania nedoplatkov
   M. Perdík, Finlegal services, s.r.o.

  16.30 - 17.00 | PRESTÁVKA s vydavateľstvom EUROSTAV

  17.00 - 18.00 | diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

  • Vedie: Ing. Otília Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava
  • Diskutujúci: M.Kurčová, M. Piterka, F. Vranay, M. Perdík

  18.00 - 18.30 | stretnutie sympatizantov Združenia pre podporu obnovy bytových domov

  • Vedie: Ing. M. Vereš

  18.30 - 19.00 | stretnutie sympatizantov: SK – AEE

  • Vedie: doc. Ing. M. Krajčík, PhD.

  19.30 - 20.00 | Koktail

  • Generálni partneri: Finlegal services, s.r.o., TECHEM spol. s r.o.
  • Hlavní partneri: FENIX SLOVENSKO s.r.o., Finančné centrum a.s., LDM Bratislava s.r.o., Niko invest s.r.o., Weishaupt spol. s r.o.
  • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2017

  20.00 - 23.00 | ROZLÚČKOVÝ SPOLOČENSKÝ VEČER


  Piatok 16. 2. 2018 | ENERGETICKÉ SLUŽBY

  • Generálny partner: Finlegal services, s.r.o.

  08.00 - 11.00 | registrácia účastníkov

  08.30 - 10.30 | XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

  • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Inovatívne modely EPC
   M. Rothová, Energy Centre Bratislava
  2. Software I+X6 : Výpočet dĺžky sezóny vykurovania a chladenia je rozhodujúci pre stanovenie energetickej hospodárnosti budov a technických zariadení
   I. Niko, I. Skalíková, Niko invest s.r.o.
  3. Útlum vytápění v energetickém managementu budov
   O. Šikula, VUT Brno (CZ)
  4. Energetická účinnosť podlahového vykurovania pri rozličnom výškovom usporiadaní nábytku
   J. Weyr, Forschung Burgenland GmBH (AT)
  5. Poistenie a tepelné hospodárstvo
   P. Drga, Š. Francisty, Finančné centrum, a.s.
  6. Optimalizácia výroby a distribúcie tepla
   F. Sás, ENGIE Services, a.s.
  7. Európsky energetický menežér
   E. Holúbek, SNOPK - EUREM

  10.30 - 11.00 | PRESTÁVKA S VYDAVATEĽSTVOM JAGA GROUP

  11.00 - 13.00 | XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

  • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Vliv okrajových podmínek na návrh otopné soustavy
   M. Kabrhel, J. Spurný, ČVUT Praha (CZ)
  2. Prirozené vytápění historických objektů
   M. Lysczas, K. Kabele, ČVUT Praha (CZ)
  3. Nové trendy v zásobovaní teplom
   D. Petráš, SvF STU Bratislava
  4. Energetická účinnosť podlahového vykurovania pri rozličnom výškovom usporiadaní nábytku
   P. Buday, SvF STU Bratislava
  5. Inteligentný fasádny systém s ATO
   D. Kalús, SvF STU Bratislava
  6. Elektrické vykurovacie systémy
   P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
  7. Sálavé vykurovacie sústavy v presklených budovách
   E. Némethová, SvF STU Bratislava
  8. Pasiivníí využití solárních zisků při dynamickém vytápění budov
   O. Šikula, L. Adjlout, O. Ladjedel, S.A. Reffas, T. Yahiaoui, VUT Brno

  13.00 - 14.00 | ZÁVER KONFERENCIE

  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


  ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE SSTP


  TERMÍN A MIESTO KONANIA

  • 12. 2. – 16. 2. 2018 Grand Hotel PERMON, PODBANSKÉ, VYSOKÉ TATRY

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK

  • vložné účastník 75,00 + DPH = 90,00 €
  • vložné účastník člen SSTP*, SKSI 50,00 + DPH = 60,00 €
  • jednotné vložné po uzávierke (5.2.2018) 120,00 + DPH = 144,00 €
  • zborník prednášok tlačený 25,00 + DPH = 30,00 €
  • zborník prednášok CD 15,00 + DPH = 18,00 €
  • vložné Výstavný partner1 600 + DPH = 720,00 €
  • vložné Reklama v zborníku2 300 + DPH = 360,00 €
  • *Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2018 *(viď členstvo na www.sstp.sk)

  PONUKA PRE PARTNEROV

  1) Ponuka pre „Výstavný partner“

  • propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
  • logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
  • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie,
  • predstaviteľ spoločnosti je hosťom konferencie a nehradí účastnícky poplatok

  2) Ponuka pre „Reklama v zborníku“

  • reklama v tlačenom a elektronickom zborníku prednášok konferencie (max. 2 listy A4, obojstranné)
  • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie

  ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

  Program a detaily k Vykurovaniu 2018 nájdete TU (pdf).

  Záväznú prihlášku k Vykurovaniu 2018 nájdete TU (doc).

  Prihlášky zasielajte e-mailom: sstp@zsvts.sk, najneskôr do 5. 2. 2018.


  Diskusia (0)

  Pridajte komentár

  Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.  Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


  Mohlo by vás zaujímať

  Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2022

  Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2022

  Dvadsiaty prvý ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu" sa uskutoční tradične vo Vysokých Tatrách.

  Elektromobily môžu distribútorom elektriny pomáhať s vykrývaním špičiek

  Elektromobily môžu distribútorom elektriny pomáhať s vykrývaním špičiek

  Technológiu obojsmerného dobíjania už automobilky inštalujú do vybraných modelov alebo ju testujú.

  SPP pokračuje v nákupe LNG. Najnovšie aj pre trh v Českej republike

  SPP pokračuje v nákupe LNG. Najnovšie aj pre trh v Českej republike

  SPP už začal vtláčať do zásobníkov plyn na ďalšiu zimnú sezónu.