VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2015

V poradí 23. konferencia Vykurovanie 2015 sa uskutoční 2.-6. marca v Novoľubovnianskych kúpeľoch, ktoré sú už niekoľko rokov tradičným miestom stretávania sa odborníkov v oblasti tepelného hospodárstva, vykurovania, energetickej hospodárnosti budov a ďalších súvisiacich odborov.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2015

http://www.energie-portal.sk/files/Priloha/VYKUROVANIE_2015_1.jpg

Konferencia patrí medzi najvýznamnejšie odborné akcie v tejto oblasti na Slovensku, na ktorej sa stretávajú odborníci zo všetkých sfér spoločenského života.

Tento rok organizátori pripravili nasledovné odborné sekcie:

I. Energetická legislatíva

II. Energetická hospodárnosť budov

III. Zdroje tepla

IV. Kogeneračné zdroje energie

V. Odovzdávacie stanice tepla

VI. Zdroje tepla na báze biomasy

VII. Tepelné čerpadlá

VIII. Slnečná energia

IX. Meranie a rozpočítanie tepla

X. Regulácia a riadenie vykurovacích sústav

XI. Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav

XII. Progresívne vykurovacie sústavy

XIII. Energetický management

Organizátorom podujatia je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, ktorá v súčasnosti ponúka záujemcom partnerstvo podujatia, najneskôr do 30.1.2015.


PROGRAM

2. 3. 2015 ENERGETIKA BUDOV

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov

11.00 – 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru

13.00 – 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA | vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., MH SR

1. Aplikácia zákona č. 100/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v súvislostiach so stavebným zákonom v praxi
M. Dubnička, MH SR

2. Výzvy pre nové regulačné obdobie v oblasti teplárenstva a súvisiacich sieťových odvetví
J. Holjenčík, URSO

3. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020 Pre budovy a verejný sektor
K. Korytárová, MH SR

4. Financovanie projektov na úspory energie a využívanie OZE z operačného programu „Kvalita životného prostredia“
K. Šoltésová, SIEA

5. Legislatívne zmeny v regulácii cien tepla
M. Marková, URSO

6. Energetický audit po novom
J. Chudej, MH SR

7. Komplexné posúdenie využitia potenciálu CZT, VU KVET, tepelná mapa SR a stanovenie faktoru primárnej energie pre CZT
M. Mariaš, MH SR

15.-00 - 15.30 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV | vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

1. Energetické hodnotenie a preukázanie n ZEB
I. Chmúrny, SvF STU Bratislava

2. Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ, Bernolákovo
K. Mičušík, Herz, spol. s r.o.

3. Modelový případ energetické bilance Smart Regionu
E. Velísková, J. Hirš a kol., FAST VUT Brno (CZ)

4. Aj budova Autosalónu môže byť vzduchotesná
P. Bohuš, e-Dome s.r.o.

5. Prevádzkové hodnotenie energetickej hospodárnosti rodinného domu
R. Ingeli, SvF STU Bratislava

6. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a parametrov komfortu
Z. Magyar, N. Harmati, TU Budapešť (H), University of Novi Sad, (RS)

7. Zjednodušená metóda výpočtu normatívnej vykurovacej záťaže budovy
E. Draxler, HTBL Pinkafeld MATEJ, P. Porr Design & Engineering GmbH, (A)

8. Vonkajšie tienenie obytných budov a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť
P. Buday, SvF STU Bratislava

17.30 - 18.30 h DISKUSNÉ FÓRUM A: Energetika budov | vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
diskutujúci: M. Dubnička, J. Holjenčík, I. Chmúrny, M. Marková

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov Slovenskej inovačnej energetickej agentúry
vedie: Ing. E. Jambor

19.30 - 20.00 h koktail Generálneho partnera: Slovenská inovačná energetická agentúra
koktail Partnerov: Národná energetická spoločnosť, a.s. MDL Expo, s.r.o.
Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2014

20.00 - 23.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER so skupinou Silent Trio


3 . 3. 2015 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA | vedie: doc. Ing. Viktor Kabát, CSc., SjF STU Bratislava a doc. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava

1. Dopady smernice EPAR o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení na prevádzkovateľov týchto zariadení v podmienkach SR
J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s.

2. Zmeny podmienok v prevádzke zdrojov tepla
J. Jankovský, Apertix s.r.o.

3. Intenzívny transport tepla do akumulačnej nádoby bez obehového čerpadla
M. Malcho, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina

4. Využitie odpadového tepla z technologických procesov pre vykurovanie
M. Malcho, J. Jandačka, S. Gavlas, SjF ŽU Žilina

5. Analýza hodnotenia účinnosti kotlov na drevnú štiepku a pelety
K. Malinová, SvF STU Bratislava

6. Určenie prevádzkovej účinnosti kotlov na spaľovanie biomasy
P. Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.

7. Zostavenie energetických a ekonomických charakteristík energetických strojov a zariadení
F. Urban, P. Muškát, Z. Závodný, SjF STU Bratislava

8. Nízkofrekvenčné vlnenie generované kotlovými sústavami
S. Žiaran, SjF STU Bratislava

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s časopisom Komunálna a priemyselná energetika

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE | vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina

1. Nové emisné limity pri kogenerácii
J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s.

2. Ročné skúsenosti z prevádzky kombinovanej výroby elektriny a tepla z bioplynu v mliekarni TAMI
I. Hodulová, Intech Slovakia s.r.o.

3. Vplyv parametrov biopaliva na prevádzku zdrojov KVET
J. Jankovský, Apertis, s.r.o.

4. Monitoring kogeneračných jednotiek systémom Globmon
R. Isterník, Ľ. Kaestner, ELTECO, a.s. Žilina

5. Termodynamická analýza možnosti využitia tlakovej energie plynu v systémoch s kogeneráciou
J. Rajzinger, S. Gajdošík, F. Ridzoň, SjF STU Bratislava, Teplo GGE s.r.o.

6. Technicko-ekonomická analýza možnosti aplikácie expanznej turbíny s kogeneráciou v prevádzke
S. Gajdošík, J. Rajzinger, F. Ridzoň, Teplo GGE s.r.o., SjF STU Bratislava

7. Podpora technológií na báze ZP v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
V. Hricová, R. Illith, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava

8. Vplyv prevádzkovania kogeneračných jednotiek na účinné centrálne zásobovanie
J. Jandačka, M. Malcho, M. Holubčík, SjF STU Žilina

9. Prechodové javy mikrogeneračnej jednotky na báze palivového článku
M. Patsch, J. Čierny, M. Malcho, J. Jandačka, SjF STU Žilina

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT | vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

1. Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v meste Svidník s využitím progresívnych optimalizačných metód pri návrhu a prevádzke
A. Kaliský, Systherm SK, s.r.o.

2. Jadrová energia a obnoviteľné zdroje priestor pre synergiu
A. Letko, Energoprojekt Nitra

3. Definovanie kritérií na optimalizáciu prevádzky zdrojov tepla v SCZT
F. Urban, P. Muškát, Z. Závodný, SjF ŽU Žilina

4. Optimalizácia prevádzky geotermálneho energetického systému v Šali
K. Mikloš, Met Šaľa, spol. s r.o.

5. Rekonštrukcie sústavy zásobovania teplom obytného súboru s nízkoteplotného geotermálneho zdroja
J. Kontra, J. Takács, Stavebná fakulta BME Budapešť (H), SvF STU Bratislava

6. Riešenie kondenzátneho hospodárstva pri parných OST
V. Hager, IPU Slovensko s.r.o.

7. Skúsenosti s bytovými stanicami v praxi
K. Mičušík, HERZ spol. s r.o.

8. Overenie kavitačnej turbíny na vykurovacie účely
M. Masaryk, F. Mlynár, SjF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s časopisom iDB Journal

17.00 - 18.00 h DISKUSNÉ FÓRUM B: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA | vedie: Ing. M. Obšivaný, Slovenský zväz výrobcov tepla

Diskutujúci: J. Jandačka, V. Kabát, F. Urban, J. Takács

18.00 - 18.30 h stretnutie sympatizantov Teplárenské združenie na Slovensku | vedie: doc. Ing. P. Michalec, CSc.

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov SZVT | vedie: Ing. M. Obšivaný

19.30 - 20.00 h koktail Generálneho partnera: Vaillant Group Slovakia s.r.o. | koktail Partnerov: ELTECO a.s., STAViMEX Slovakia, a.s., STEFE SK

20.00 - 23.00 h KOKTAIL


4. 3. 2015 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY | vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava

1. Výroba a trh ušľachtilích tuhých biopalív doma i v zahraničí
Ľ. Šooš, SjF STU Bratislava

2. Optimalizácia parametrov zhutňovania biopalív
P. Križan, SjF STU Bratislava

3. Rýchlorastúce dreviny - zdroj tepla
P. Otepka, PU Nitra

4. Splaňovanie biomasy - technológia, linky, stroje a zariadenia
P. Andok, GB Consulting SK, s.r.o.

5. Využitie kondenzačného tepla spalín pri spaľovaní biomasy
P. Szemzö, STAVIMEX Slovakia, a.s.

6. Zmena tepelnotechnických parametrov zdroja tepla na spaľovanie biomasy v závislosti od vlhosti
M. Holubčík, J. Jandačka, R. Nosek, SjF ŽU Žilina

7. Linky, stroje a zariadenia na spracovanie biomasy
M. Vích, VEKAMAF spol. s r.o. (CZ)

8. Využitie biomasy v podmienkach Slovenska
J. Gardian, HERZ spol. s r.o.

9. Národné centrum obnoviteľných zdrojov energie na STU v Bratislave
Ľ. Kolláth, SjF STU Bratislava

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom V.O.Č. Slovakia s.r.o.

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ | vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

1. Exergetické hotnotenie sálavých tokov stropného odovzdávacieho systému nízkoteplotného systému
B. Füri, SvF STU Bratislava

2. Hodnoty COP, SCOP a SPF výpočty a porovnania
P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka

3. Heat Pump Heating System´s discrete and continual Control Strategy
J. Nyers, J. Tick, D. Golubovic, Z. Pék, VŠT Subotica (Srbsko)

4. Primárne straty pre tepelné čerpadlá - odpadové teplo, ľadový zásobník, ...
P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.

5. Porovnanie tepelných čerpadiel „ON-OFF“ vs. „Internetová technológia“ a diaľková správa
A. Brestovský, STIEBEL – ELTRON, s.r.o.

6. Zvyšování provozní účinnosti tepelného čerpadla
P. Komínek, J. Hirš, VUT Brno (CZ)

7. Monitorovanie prevádzky TČ v zimnom režime
L. Živner, SvF STU Bratislava

8. Inštalácia tepelného čerpadla v plynovej kotolni s kogeneračnou jednotkou
D. Čurka, COFELY a.s.

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA | vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava

1. Skúsenosti s realizáciou a prevádzkou solárnych systémov
M. Novák, Thermosolar, s.r.o.

2. Sluneční záření ve Vila Tugendhat
L. Maurerová, J. Hirš, FAST VUT Brno, (CZ)

3. Modelovanie parametrov zásobníka tepla v slnečných systémoch
L. Skalík, SvF STU Bratislava

4. Možnosti zvyšovania prestupu tepla v solárnych kolektoroch
M. Novák, Thermosolar, s.r.o. Žiar nad Hronom

5. Možnosti využitia hybridného slnečného okna
L. Zálešáková, SjF STU Bratislava

6. Solárne sety pre ohrev teplej vody
J. Rehuš, Vaillant Group Slovakia s.r.o.

7. Optimálny návrh solárneho systému pre bytový dom
P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.

8. Skúsenosti s návrhom koncentrického solárneho kolektora
J. Matušov, P. Ďurčanský, S. Gavlas, Výskumné centrum ŽU, Žilina

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom Technika a SolarTechnika

17.00 - 18.00 H DISKUSNÉ FÓRUM C: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE | vedie: prof. Ing. Ľ. Šooš, PhD., SjF STU Bratislava

Diskutujúci: B. Füri, O. Halás, Ľ. Kolláth, O. Lulkovičová, M. Novák

18.00 - 18.30 h stretnutie sympatizantov CVTTi | vedie: Ing. Ľ. Jánoš

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov Rady pre Zelené budovy | vedie: Ing. L. Piršel, PhD.

19.30 - 20.00 h koktail Generálneho partnera: Viessmann s.r.o | koktail Hlavného partnera: Herz spol. s r.o., koktail Partnerov: COFELY a.s., Tatramat - ohrievače vody, s.r.o.

20.00 - 23.00 h KOKTAIL


5. 3. 2015 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA | vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno

1. Montáž určených a neurčených meradiel v nákupných centrách
J. Tešlár, ENERGO AQUA, s.r.o.,

2. Meranie spotreby tepla, chladu, kondenzátu a vody pomocou ultrazvukových meradiel J. Krutáková, Landis + Gyr s.r.o., organ.zložka

3. Úspora vody v praxi
J. Bojkovský, Techem s.r.o.

4. Efektivita investovania do modernizácie a prevádzky centrálneho zdroja tepla v budove
D. Piták, Termoservis DP, s.r.o.

5. Vyhodnotenie nákladov prípravy a dodávky teplej vody
J. Buzaši, SBD Banská Bystrica

6. Námer dielikov na pomerových rozdeľovačoch tepla po výmene vykurovacieho telesa
D. Slobodník, P. Zelenay, F. Vranay, ENBRA Slovakia s.r.o., U.S.Steel, SvF TUKE

7. Chcete mať prehľad o spotrebe vody a tepla?
M. Pojtek, Byttherm s.r.o.

8. Praktické zkušenosti s radiovým odečtem měřidel a indikátorů
P. Holyszewski, ENBRA, a.s.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s časopisom TZB Haustechnik

11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV | vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava

1. Vplyv skokových zásahov regulačných armatúr na prevádzku veľkoplošného stropného vykurovania
D. Koudelková, SvF STU Bratislava

2. Dynamika veľkoplošných vykurovacích sústav s dvojpolohovou reguláciou
O. Šikula, VUT Brno (CZ)

3. Softvér riadiacich systémov pre vykurovanie
P. Kováčik, Regulaterm Bratislava

4. Analýza úspor dosiahnutých zónovou reguláciou vykurovania IQRC v Obchodnej akadémii v Seredi
M. Štefko, Amicus SK, s.r.o.

5. Nová úloha automatického riadenia techniky prostredia v dome s takmer nulovou potrebou energie
P. Ehrenwald, M. Kurčová, SvF STU Bratislava

6. Overenie rôznych prevádzkových stavov obehových čerpadiel v laboratórnych podmienkach
J. Takács, L. Rácz, SvF STU Bratislava

7. Komplexná diagnostika a sanácia konštrukcií energomostov
Mgr. R. Hajdučík, VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV | vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice

1. Dosah termostatickej hlavice na funkčnosť vykurovacieho telesa
J. Januška, SvF STU Bratislava

2. Energetická efektívnosť technických zariadení prostredníctvom izolácie z kamennej vlny
B. Kožík, M. Henčel, Rockwool Slovensko s.r.o., Rockwool Technical Insulation

3. Pôsobenie nočného útlmu na prevádzku existujúcich vykurovacích sústav
M. Kurčová, SvF STU Bratislava

4. Zásady hydraulického vyregulovania vykurovacích sústav
Š. Szekely, IMI Hydronic Engineering

5. Vplyv zateplenia na reguláciu vykurovaného objektu
F. Vranay, M. Kušnír, SvF TU Košice

6. Vplyv opotrebovania armatúr na kvalitu hydraulického vyregulovania
M. Gerboc, VYREGULOVANIE, spol. s r.o.

7. Skúsenosti a vyregulovaním teplej vody
J. Šmelík, M. Gerboc, Thermo-Eco-Engineering s.r.o., Bratislava

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s portálom tzbportal.sk

17.00 - 18.00 H DISKUSNÉ FÓRUM D: SPRÁVA A PREVÁDZKA BUDOV | vedie: Ing. D. Piták, TermoservisDP, Martin

Diskutujúci: M. Kurčová, D. Piták, M. Piterka, F. Vranay

18.00 - 18.30 h stretnutie sympatizantov Združenia pre podporu obnovy bytových domov | vedie: Ing. M. Vereš

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov AEE | vedie: Ing. M. Krajčík

19.30 - 20.00 h koktail Generálneho partnera: ENERGO AQUA s.r.o. | koktail Hlavného partnera: Rockwool Slovensko s.r.o., Rockwool Technical Insulation | koktail Partnerov: REHAU s.r.o., VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. IMI Hydronic Engineering

Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2014

20.00 - 23.00 h ROZLÚČKOVÝ SPOLOČENSKÝ VEČER


6. 3. 2015 ENERGETICKÉ SLUŽBY

08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAGEMENT | vedie: Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

1. Aspekty vyhodnocovania úspory prevádzkových nákladov po realizácii energeticky úsporných opatrení
M. Rutšek, RFC, s.r.o.

2. Garantované energetické služby a využitie energetického manažmentu
M. Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb

3. Vplyv automatizácie na úsporu energie v budovách
T. Hanus, J. Vodný, Atos, s.r.o.

4. Algoritmus výpočtu cenovo optimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov
L. Borisová, SvF STU Bratislava

5. Projekt KC-INTELINSYS: Monitorovanie vnútorného prostredia budov
M. Krajčík, D. Petráš, SvF STU Bratislava

6. EuroEnergest project: Inteligentný systém energetického manažmentu pre priemysel
Z. Magyar, G. Nemeth, K. Kampouropoulos, Comfort Consulting Kft, (H), TU of Catalonia (E)

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom JAGA GROUP

11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY | vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

1. Vykurovanie zavesenými sálavými panelmi
Z. Straková, SvF STU Bratislava

2. Efektívne vykurovacie systémy v budovách - metódy výpočtu energetických požiadaviek a účinnosti systému
M. Krajčík, SvF STU Bratislava

3. Veľkoplošné nízkoteplotné vykurovanie s OZE
I. Krajčovič, REHAU s.r.o.

4. Analýza tepelného stavu pri stropnom sálavom vykurovaní
E. Némethová, D. Petráš, M. Krajčík, SvF STU Bratislava

5. Solárne teplovzdušné vykurovanie
B. Bokor, L. Kajtár, BME Budapest (H)

6. Energetická a environmentálna analýza zateplenej obytnej budovy
M. Budiaková, FA STU Bratislava

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

TERMÍN A MIESTO KONANIA

 • 2. 3. – 6. 3. 2015, Hotel SOREA Ľubovňa, Stará Ľubovňa, www.sorea.sk/lubovna

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

 • vložné účastník 70,00 + DPH = 84,00 €

 • vložné účastník člen SSTP*, SKSI 55,00 + DPH = 66,00 €

 • jednotné vložné po uzávierke (25. 2. 2014) 83,33 + DPH = 100,00 €

 • zborník prednášok tlačený 25,00 + DPH = 30,00 €

 • zborník prednášok CD 15,00 + DPH = 18,00 €

 • vložné Partner1) 850,00 + DPH = 1020,00 €

 • vložné Firemná výstavka2) 450,00 + DPH = 540,00 €

 • reklama v zborníku3) 215,00 + DPH = 258,00 €

 • *Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenie konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2015.

  1) Ponuka pre „Partnera“
  - odborná prednáška v rámci odbornej sekcie v trvaní 15 min.
  - zriadenie propagačného stolíka v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti
  - umiestnenie loga, panel/banner alebo roll-up v mieste konania konferencie
  - 1 ks CD zborník prednášok z konferencie
  - účasť dvoch zástupcov spoločnosti na konferencii

  2) Ponuka pre „Firemná výstavka“
  - zriadenie výstavného stolíka v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti
  - umiestnenie loga, panel/banner alebo roll-up v priestoroch konania konferencie počas celého jej trvania
  - 1 ks CD zborník prednášok z konferencie
  - účasť dvoch zástupcov spoločnosti na konferencii

  3) Ponuka pre „Reklama v zborníku“
  - reklama v tlačenom a elektronickom zborníku prednášok konferencie (max. 2 listy, obojstranná)
  - 1 ks CD zborník prednášok z konferencie

 • Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 26.2. 2015 na účet SSTP vo VÚB Bratislava, č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 16 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: spoločnosť, priezvisko
  IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX, naše IČO: 00896918, IČDPH: SK2021491241

  Daňový doklad - faktúru pošleme poštou po ukončení konferencie.

  Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

  Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

UBYTOVANIE (s raňajkami)

 • dvojlôžková izba 57,00 €

 • jednolôžková izba 41,00 €

 • apartmán 82,00 €

 • miestny poplatok, daň 0,75 €

  Mená záujemcov o ubytovanie, ako aj dátumy nocľahov uveďte v záväznej prihláške.
  V opačnom prípade Vám nebude ubytovanie rezervované.

  Ceny ubytovania a stravovania sú orientačné a nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku. Platbu za ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne v recepcii hotela.

STRAVOVANIE

 • obed formou bufetu 7,40 €

 • večera formou bufetu 7,40 €

  Stravovanie si môžete objednať na recepcii hotela pri ubytovávaní.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Ďalšie z podujatí efocus.sk o riešeniach pre domácnosti a energetické spoločenstvá a výzvach, ktoré je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.