INNOGY
VSDS
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2014

Tradičná 22. konferencia VYKUROVANIE 2014 sa tento rok uskutoční v dňoch 3.3. - 7.3.2014 v Novoľubovnianskych kúpeľoch.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2014

redakcia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, ZSVTS Bratislava, Katedra TZB SvF STU Bratislava, Slovenská komora stavebných inžinierov, RZ SKSI Bratislava, Slovenský zväz výrobcov tepla

Vás pozývajú na 22. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2014

Energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov

 • 3. - 7. marec 2014

 • Hotel Sorea Ľubovňa, Stará Ľubovňa

Tradičná 22. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2014 je v tomto roku zameraná na energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov. Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov

 • Progresívna výroba tepla

 • Obnoviteľné zdroje energie

 • Automatizácia vo vykurovaní

 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Popri uvedených odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoločenské podujatia a firemné koktailové prezentácie partnerov: Alfa Laval Slovakia, Brilon, Decon, ENERGO AQUA, ESM YZAMER, HERZ, MDL Expo, REHAU, SIEA, STEFE SK, Uponor, Vaillant Group Slovakia, VERTICAL INDUSTRIAL, Viessmann. Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Pondelok 3.3.2014 | ENERGETIKA BUDOV

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov

11.00 - 12.00 h 2. zasadnutie prípravného výboru

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA | vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., MH SR

1. Aktuálne ustanovenia návrhu novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
M. Dubnička, MH SR

2. Aktuálne problémy v energetike po implementácii 3. energetického balíčka
J. Holjenčík, URSO

3. Skúsenosti ŠEI z realizácie dozoru energetickej legislatívy v roku 2013
V. Mošat, V. Gajdoš, P. Saksun, P. Eckman, ŠEI

4. Cenová regulácia v tepelnej energetike
M. Marková, URSO

5. Aktuálne ustanovenia sekundárnej legislatívy k zákonu č. 250/2012 Z. z. o regulácii v tepelnej energetike
I. Jasenák, URSO

6. Premena a distribúcia energie z pohľadu smernice o energetickej efektívnosti
K. Šoltésová, SIEA

7. Smernica o energetickej efektívnosti z pohľadu dodávateľov tepla
J. Chudej, MH SR

15.00 - 15.30 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV | vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

1. Audity podľa smernice o energetickej efektívnosti
K. Šoltésová, SIEA, J. Chudej, MH SR

2. Spotreba energie vo vybraných typoch verejných budov
K. Korytárová, MH SR

3. Certifikácia udržateľnosti budov - v čom je iná?
L. Piršel, Alocons spol. s r.o.

4. Energetické hodnotenie a štítkovanie okien
I. Chmúrny, SvF STU Bratislava

5. Vplyv významnej obnovy základnej školy na energetickú hospodárnosť
R. Ingeli, SvF STU Bratislava

6. Možnosti vylepšenia energetickej bilancie existujúcich obytných budov
M. Budiaková, SvF STU Bratislava

7. Energetické hodnocení budov
J. Hirš, VUT Brno, (CZ)

8. Ekonomický prepočet efektívnosti transformácie budov
D. Lukášik, F. Vranay, Ľ. Tkáčik, M. Kušnír, J. Ferenci, Centrum výskumu ekonomiky odnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav

17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov | vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA

 • diskutujúci: M. Dubnička, J. Holjenčík, I. Chmúrny, V. Mošat

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov SIEA | vedie: Mgr. E. Jambor

19.30 - 20.00 h koktail hlavných partnerov

 • Brilon a.s.

 • MDL Expo, s.r.o.

 • SIEA

 • Stefe SK, a.s.

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2013

20.00 - 23.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER s country skupinou VODOPÁD


4.3.2013 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA | vedie: doc. Ing. Viktor Kabát, CSc., SjF STU Bratislava

1. Sú všetky opatrenia na znižovanie emisií znečisťujúcich látok energeticky efektívne?
J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s.

2. Enviromentálny vplyv budovania lokálnych zdrojov tepla
S. Malý, F. Urban, Ľ. Kučák, P. Muškát, J. Breznai, SjF STU Bratislava

3. Optimalizácia prevádzky teplovodného zdroja
P. Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.

4. Účinnosť zdrojov tepla na spaľovanie zemného plynu v reálnych podmienkach
J. Jandačka, SjF ŽU Žilina

5. Mohou komíny jedné vesnice vypustit tolik prachu jako velká teplárna?
J. Horák, VSB Ostrava

6. Ekonomické porovnanie nákladov na teplo z odovzdávacích staníc tepla a domových kotolní
F. Urban, P. Muškát, Ľ. Kučák, S. Malý, SjF STU Bratislava

7. Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny
J. Jankovský, Apertix s.r.o. Lieskovec

8. Ozva seizmického vlnenia na kotlové sústavy
S. Žiaran, O. Chlebo, SjF STU Bratislava

9. Progresívne zdroje tepla
J. Rehuš, Vaillant Group Slovakia s.r.o.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom JAGA GROUP s.r.o.

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE | vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina

1. Dodržiavanie hodnôt emisných limitov pri kogenerácii na báze spaľovacích motorov
J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s.

2. Podpora kogenerácie a iných technológií na báze zemného plynu
R. Illith, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava

3. Využitie neštandartných palív pre kogeneračné jednotky
R. Isterník, ELTECO, a.s., Žilina

4. Skladovanie hydrátov zemného plynu za účelom jeho využitia pre krytie špičiek v spotrebe plynu kogenerácii
J. Rajzinger, J. Foltín, SjF STU Bratislava

5. Praktický príklad využitia kogeneračnej jednotky v kombinácii s parným vyvíjačom využívajúcej bioplyn v mliekarni v Kežmarku
I. Hodulová, Intech Slovakia s.r.o., Bratislav

6. Plynové mikroturbíny - cesta k zvýšeniu energetickej efektívnosti
E. Izakovič, Yzamer Trnava

7. Skúsenosti s prevádzkou mikrokogeneračnej jednotky na báze palivového článku
M. Patsch, J. Čierny, Š. Papučík, M. Malcho, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina

8. Skúsenosti s prevádzkou mikrokogeneračnej jednotky na báze Stirlingového článku
J. Čierny, M. Patsch, Š. Papučík, M. Malcho, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina

9. Komplexná diagnostika a sanácia konštrukcií energomostu
M. Letovanec, B. Slaný, Vertical Industrial, a.s.

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT | vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

1. Faktor primárnej energie pre sústavy CZT využívajúce geotermálnu energiu pred zateplením a po zateplení
M. Bukoviansky, J. Takács, SvF STU Bratislava

2. Súčasný stav teplárenstva v Maďarsku a výhľady do budúcnosti
György Sigmond, Maďarská teplárenská spoločnosť, Budapešť

3. Skúsenosti s prevádzkou tepelného hospodárstva v Nitre
A. Letko, Energoprojekt Nitra

4. Tepelné hospodárstvo Petržalka - skúsenosti s prevádzkou
M. Gazdarica, Dalkia, spol. s r.o., Bratislava

5. Skúsenosti s prevádzkou sústavy CZT s využitím geotermálnej vody v Seredi
O. Halás, Slovgeoterm, a.s.

6. Rekonštrukcie sústavy zásobovania teplom s geotermálnou energiou v školských objektoch v Lakiteleku
J. Kontra, Stavebná fakulta BME Budapešť (H)

7. Geotermálna energia a jej využitie v sústave CZT v Šali
K. Mikloš, Met Šaľa, spol. s r.o.

8. Vplyv voľby optimalizačného kritéria na optimalizáciu prevádzky teplárne
F. Urban, Ľ. Kučák, P. Muškát SjF STU Bratislava

9. Ochrana pred škodami spôsobenými koróziou a vodným kameňom v uzatvorených teplovodných vykurovacích systémoch, ÖNORM H 5195-1
E. Draxler, HTBL Pinkafeld MATEJ, P. Porr Design & Engineering GmbH, (A)

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s časopisom Komunálna a priemyselná energetika

17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla | vedie: Ing. M. Obšivaný, Slovenský zväz výrobcov tepla

 • diskutujúci: J. Jandačka, V. Kabát, J. Takács, P. Michalec

18.00 - 18.30 h stretnutie sympatizantov TZS | vedie: doc. Ing. P. Michalec, CSc.

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov SZVT | vedie: Ing. M. Obšivaný

19.30 - 20.00 h koktail hlavných partnerov

 • Alfa Laval Slovakia, s.r.o.

 • Decon spol. s r.o.

 • Vaillant Group Slovakia s.r.o.

20.00 - 23.00 h KOKTAIL


5.3.2014 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY | vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava

1. Praktické skúsenosti z prevádzky kotlov spaľujúcich drevné pelety
P. Lenhart, združenie Biomasa

2. Prevádzkové problémy pri spaľovaní alternatívnych biopalív
M. Holubčík, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina

3. Výskum kompozitných palív na báze tuhých rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu
Ľ. Šooš, SjF STU Bratislava

4. Energy production by waste water sludge drying and burning
Raisz Iván (H)

5. Normalizované a prevádzkové hodnotenie kotlov na drevnú štiepku a pelety
K. Malinová, SvF STU Bratislava

6. Novinky v technológiách na biomasu
R. Krakovík, Herz, spol. s r.o.

7. Biomasová elektrárna pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
S. Veselý, Ekol, s.r.o. Brno

8. Peletovanie slamy
J. Kott, Konzix (CZ)

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s portálom Zelená architektúra

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ | vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

1. Integrované vykurovanie a chladenie tepelnými čerpadlami v stredobode pozornosti
B. Füri, SvF STU Bratislava

2. Chladivá v tepelných čerpadlách
P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka

3. Heat recovery from waste water using heat pumps
J. Nyers, A. Nyers, Z. Pék, VŠT Subotica (Srbsko)

4. Využitie potenciálu zeme a energetický potenciál budov
M. Molek, GEROtop, s.r.o.

5. Zelené átrium - pasívna polyfukcia
M. Machovič, ESM-YZAMER, s.r.o. Trnava

6. Tepelné čerpadlá vo väčších stavbách
P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.

7. Využitie tepelných čerpadiel v komerčných budovách
A. Brestovský, STIEBEL - ELTRON

8. Návrh a porovnanie aplikácií tepelných čerpadiel v rodinných domoch
L. Živner, SvF STU Bratislava

9. Návrh vykurovacej sústavy s tepelným čerpadlom použitím meteorologických údajov
G. Arbet, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h OBED

14.00 - 18.00 h Exkurzia - Návšteva energocentra v Tatranskej mliekarni Kežmarok s bioplynovou kogeneračnou jednotlou s parným vyvíjačom

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA | vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava

1. Blízka budúcnosť - Slnečná energia ako obnoviteľný zdroj v budovách s takmer nulovou spotrebou energie
O. Lulkovičová, SvF STU Bratislava

2. Analýza normalizovaného a prevádzkového hodnotenia prvkov a slnečných systémov
L. Skalík, SvF STU Bratislava

3. Obnoviteľné zdroje energie v logisticko-administratívnej nízkoenergetickej budove
J. Polák, B.J.A. Nature Energy s.r.o., PPP-ateliér

4. Skúsenosti s realizáciou a prevádzkou solárnych systémov
M. Novák, Thermosolar, s.r.o. Žiar nad Hronom

5. Možnosti využitia hybridného slnečného okna
D. Košičanová, J. Lojkovics, TU SvF Košice

6. Aplikácia uzatvoreného absorpčného a adsopčného systému chladenia budov
S. Michaličková, O. Lulkovičová, SvF STU Bratislava

7. Prevádzkové hodnotenie solárneho systému v rodinnom dome
M. Novotná, O. Lulkovičová, SvF STU Bratislava

8. Projekt fotovoltaického slnečného energetického systému v rodinnom dome
J. Polák, autorizovaný stavebný inžinier

9. 4. dôchodkový pilier - EKO dôchodok (...alebo keď slnko vypláca dividendy)
I. Satvár, o.z. OZÓN XXI

10. Spávny návrh solárneho systému cez program ESOP/nástroj zníženia rizika stagnácie systému
P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom Technika a SolarTechnika

17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie | vedie: prof. Ing. Ľ. Šooš, PhD., SjF STU Bratislava

 • diskutujúci: B. Füri, O. Halás, Ľ. Kolláth, O. Lulkovičová

18.00 - 18.30 h stretnutie sympatizantov Združenia pre podporu obnovy bytových domov | vedie: Ing. M. Vereš

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov Rady pre Zelené budovy | vedie: P. Kukura

19.30 - 20.00 h koktail hlavných partnerov

 • ESM Yzamer, s.r.o.

 • Herz spol. s r.o.

 • Viessmann, s.r.o.

20.00 - 23.00 h KOKTAIL


6.3.2014 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA | vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno

1. Bytové odovzdávacie stanice - základ problémov v rozpočítaní nákladov
M. Piterka, SBD Komárno

2. Rozpočítanie nákladov na SV, TV a vykurovanie v bytovom dome s bytovými KOS
T. Mičo, ENETHERM s.r.o.

3. Vplyv nesprávnej montáže určeného meradla na namerané výsledky
J. Tešlár, ENERGO AQUA, s.r.o., Banská Bystrica

4. Centralizovaný zber údajov z pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov
J. Kučerka, Certa K, s.r.o., Nitra

5. Vplyv rekonštrukcie rozvodov teplej vody v dome na náklady konečného spotrebiteľa
J. Buzaši, SBD Banská Bystrica

6. Odporúčania pre správnu montáž meračov tepla a prietokomerov ULTRAHEAT
J. Krutáková, Landis + Gyr, Bratislava

7. Dálkové odečty měřidel v bytovém domě
P. Holyszewski, EBBRA CZ

8. Vplyv reflexného obkladu steny za vykurovacím telesom na pomery v systéme ÚK
P. Zelenay, U.S. Steel Košice, s.r.o. - KORAD, F. Vranay, SvF TU Košice

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s portálom TZB-info

11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV | vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava

1. Ekvitermická regulácia - známa i neznáma
P. Ehrenwald, M. Kurčová, STU SvF Bratislava

2. Regulácia veľkoplošných podlahových systémov
D. Koudelková, STU SvF Bratislava

3. Model kvalitatívno-kvantitatívnej regulácie podlahového vykurovania
S. Števo, STU FEI Bratislava

4. Monitorovanie a vyhodnocovanie riadenia spaľovacieho procesu biomasy
J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, FVT TU Košice, Prešov

5. Analýza úspor nákladov na vykurovanie zónovou reguláciou IQRC
M. Štefko, Amicus SK, s.r.o.

6. Regulácia a integrácia na spoločnej platforme pre riadenie vykurovania
J. Ščepka, Honeywell s.r.o., Bratislava

7. Riadenie a monitorovanie zdrojov tepla s ohľadom na komplexnú obnovu budov
F. Gondža, Brilon a.s.

8. HescoNet - riadenie zdrojov a centrálny dispečing
A. Kaliský, Systherm SK, s.r.o.

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV | vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice

1. Postupy pri návrhu hydrauliky vykurovacích sústav po zateplení
Š. Szekely, TA Hydronics

2. Hydraulické pomery vo vykurovacej sústave po zateplení objektu
M. Kurčová, SvF STU Bratislava

3. Úpravy systému vykurovania po zateplení objektu - dopad na hydrauliku a ekonomiku
D. Slobodník, ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.

4. Vplyv termostatickej hlavice na hmotnostný prietok vykurovacím telesom
J. Januška, SvF STU Bratislava

5. Hydraulické nedostatky anuloidu v prevádzke vykurovania
F. Vranay, M. Kušnír, SvF TU Košice

6. Alternatívy vyregulovania rozvodov teplej vody
M. Gerboc, VYREGULOVANIE, spol. s r.o.

7. Hydraulické vyváženie rozvodných sústav teplej vody
J. Šmelík, Thermo-Eco-Engineering s.r.o., Bratislava

8. Hydraulická stabilita a regulácia spotrebičov v sústavách s premenlivým prietokom s použitím tlakovo nezávislých 2-cestných regulačných ventilov
A. Reicher, Hydronic Systems Prague s.r.o.

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s časopisom TZB Haustechnik

17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov | vedie: Ing. O. Leskovská, ZSVB

 • diskutujúci: M. Kurčová, D. Piták, M. Piterka, F. Vranay

18.00 - 18.30 h stretnutie sympatizantov CVTTi | vedie: Ing. L. Jánoš

18.30 - 19.00 h stretnutie sympatizantov AEE | vedie: Ing. A. Zsebik, Ing. M. Krajčík

19.30 - 20.00 h koktail hlavných partnerov

 • ENERGO AQUA, s.r.o.

 • REHAU s.r.o.

 • Uponor GmbH, org. zložka

 • VERTICAL INDUSTRIAL a.s.

Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2013

20.00 - 23.00 h ROZLÚČKOVÝ SPOLOČENSKÝ VEČER s kapelou The Cellmates


7.3.2014 ENERGETICKÉ SLUŽBY

08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY | vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., STU Bratislava

1. Progresívne vykurovacie/chladiace sústavy
D. Pertáš, SvF STU Bratislava

2. Využitie slnečnej energie v domoch s aktívnou tepelnou ochranou
D. Kalús, M. Galváneková, SvF STU Bratislava

3. Teplovzdušné vytápění uzavřeného cvičného polygonu HZS
P. Jelínek, VUT Brno (CZ)

4. Progresívne riešenia NTV/VTCh v praxi
J. Babiak, Uponor GmbH, org.zložka

5. Experimentálne výsledky z prevádzky nízkoteplotného vykurovania v administratívnej budove
J. Bugáň, SvF STU Bratislava

6. Systémy vykurovania/chladenie na báze obnoviteľných zdrojov energie
I. Krajčovič, REHAU s.r.o.

7. Solárne energetické systémy pre obnovu bytových domov
D. Kováčová, SvF STU Bratislava

8. Optimálny návrh a záber obehového čerpadla významný prvok znižovania prevádzkových nákladov vykurovacích sústav
L. Rácz, J. Takács, SvF STU Bratislava

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom V.O.Č.

11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAGEMENT (SEMINÁR – AEE) | vedie: Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

1. Možnosti zlepšenia informovanosti konečných spotrebiteľov tepla
F. Urban, Ľ. Kučák, P. Muškát, J. Bereznai, SjF STU Bratislava

2. The Association of Energy Engineers - AEE opäť na Slovensku
M. Rutšek, The Association of Energy Engineers

3. STERED v dome
J. Plesník, PR Krajné, s.r.o.

4. Tepelná izolácia z kamennej vlny pre TZB
M. Henčel, Rockwool Slovensko s.r.o.

5. Metóda stanovenia nákladového optima pre bytové domy
L. Borisová, SvF STU Bratislava

6. Posúdenie variantov obnovy bytového domu z hľadiska nákladov počas životného cyklu
J. Kmeťková, SvF STU Bratislava

7. Múdre zelené budovy
A. Zsebik, AEE (H)

8. Projekt KC-INTELINSYS: Systém monitorovania a riadenia techniky prostredia pre optimalizáciu spotreby energie
M. Krajčík, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE


PARTNERI


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

TERMÍN A MIESTO KONANIA

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

 • vložné účastník: 65,00 + DPH = 78,00 €

 • vložné účastník člen SSTP: 50,00 + DPH = 60,00 €

 • jednotné vložné po uzávierke (25. 2. 2014): 75,00 + DPH = 90,00 €

 • zborník prednášok tlačený: 20,00 + DPH = 24,00 €

 • zborník prednášok CD: 7,50 + DPH = 9,00 €

 • vložné prezentujúca firma: 400,00 + DPH = 480,00 €

Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenie konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2014.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 1. 3. 2014 na účet SSTP vo VÚB Bratislava:

 • č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 15 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: spoločnosť, priezvisko

 • IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX, naše IČO: 00896918,

 • IČDPH: SK2021491241

Daňový doklad - faktúru pošleme poštou po ukončení konferencie.

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

UBYTOVANIE (s raňajkami)

 • dvojlôžková izba: 55,00 €

 • jednolôžková izba: 39,50 €

 • apartmán: 82,00 €

 • miestny poplatok, daň: 0,75 €

Mená záujemcov o ubytovanie, ako aj dátumy nocľahov uveďte v záväznej prihláške.

V opačnom prípade Vám nebude ubytovanie rezervované.

STRAVOVANIE

 • obed formou bufetu: 5,80 €

 • večera formou bufetu: 5,80 €

Stravovanie si môžete objednať na recepcii hotela pri ubytovávaní.

Ceny ubytovania a stravovania sú orientačné a nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku.

Platbu za ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne.

DOPRAVA

Doporučená trasa príjazdu do Ľubovnianskych kúpeľov: vlakom - najlepšie prestupovať v Poprade z obidvoch smerov (Bratislava, Košice) a potom smer Kežmarok - Stará Ľubovňa. V prípade autobusov je najlepšie cestovať spojmi, ktoré idú cez Starú Ľubovňu. Informácie na www.cp.sk. Hotelový mikrobus bude premávať v hodinových intervaloch od 9.00 h do 15.00 h z parkoviska medzi autobusovou a železničnou stanicou. Spojenie pred 9.00 h a po 15.00 h je možné na základe nahlásenia sa na recepcii hotela +421 (52) 43 217 51-54. Cena dopravy je 1€/osoba.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Prihlášky zasielajte e-mailom: sstp@stonline.sk alebo poštou na adresu SSTP najneskôr do 24. 2. 2014.

Kontaktná adresa:

 • SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

 • tel.: +421 (2) 5556 7748

 • mobil: +421 903 562 108

 • e-mail: sstp@stonline.sk

Pozvánku aj s celým program konferencie si môžete stiahnúť tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čerstvý vzduch pre vašu sieť

Čerstvý vzduch pre vašu sieť

Hexaflourid sírový unikať do atmosféry z elektrických zariadení vysokého a veľmi vysokého napätia, kde sa používa ako izolačný materiál, ktorý zabraňuje vzniku nehôd a požiaru.

Keď sa úspory naozaj oplatia

Keď sa úspory naozaj oplatia

Energetický monitoring a manažment umožňuje aktívne riadiť spotrebu s cieľom minimalizovať budúce náklady na energie. Pri realizácii opatrení pomôže garantovaná energetická služba.

Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?

Prečo by sa elektrárne mali zaujímať o ekologické riešenia?

Splnenie udržateľných cieľov a zachovanie konkurencieschopnosti si vyžaduje, aby výrobcovia a dodávatelia elektriny začali masívne integrovať obnoviteľné zdroje energie do všetkých úrovní siete, a postupne tak nahradili fosílne palivá.