Dvořák Hager & Partners
Dny teplárenství a energetiky
TVIP

Pozvánka na konferenciu: SANHYGA 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pozývajú už na 22. ročník vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 – Vodovody, kanalizácia, plynovody v dňoch 19. až 20. októbra 2017 do Hotela Magnólia v Piešťanoch.

sanhyga

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás pozývajú na 22. vedecko - technickú konferenciu SANHYGA, ktorá sa uskutoční 19. - 20. októbra 2017 v Hoteli Magnólia, Piešťany.

Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017, ktorej 22. ročník sa bude konať v dňoch 19. a 20. októbra 2016 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách. Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 22. medzinárodnej vedecko - technickej konferencie SANHYGA 2017 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

 • legislatíva a trendy v zdravotnej technike
 • kvalita vody a jej úprava
 • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe
 • vodovody v budovách
 • príprava teplej vody

Odborný garant:

 • doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 • Stavebná fakulta STU Bratislava
 • Radlinského 11, 810 05 Bratislava
 • jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

 • prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
 • prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
 • doc. Ing. Ján Takács, PhD. Bratislava
 • Ing. Kamila Víchová, PhD., Bratislava
 • Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ
 • Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ

Organizačný garant:

 • Tatiana Škopková
 • SSTP, Koceľova 15
 • 815 94 Bratislava
 • tel.: +421 (905) 591 578
 • sstp@zsvts.sk
 • www.sstp.sk

PROGRAM

19. 10. 2017 štvrtok

8.00 - 8.45 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

8.45 - 9.00 OTVORENIE KONFERENCIE

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie

1. tematický okruh: LEGISLATÍVA A TRENDY V ZDRAVOTNEJ TECHNIKE

 • vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

9.00 - 9.15 Európske normy pre oblasť využitia zrážkovej a sivej vody| J.Peráčková, SvF STU Bratislava

9.15 - 9.30 Svetový výskum v oblasti vodovodov a kanalizácií - 43. medzinárodné sympózium CIB W062 |Z. Vranayová, SvF TU Košice

9.30 - 9.45 Experimentálna strecha LIBTUKE | M. Rysulová, Z. Poórová, Z. Vranayová, SvF TU Košice

9.45 - 10.00 Ako môže prispieť regulácia URSO k odstraňovaniu investičného dlhu v plynárenstve a vodárenstve? | J. Legényi, Rajecké Teplice

10.00 - 10.15 Zdravotně technické instalace a BIM| Z. Žabička, Brno, CZ

10.15 - 10.30 DISKUSIA

10.30 - 10.45 PRESTÁVKA

2. tematický okruh : KVALITA VODY A JEJ ÚPRAVA

 • vedie: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

10.45 - 11.00 Úprava pitnej vody v domácnosti – áno alebo nie | J. Ilavský, D. Barloková, SvF STU Bratislava

11.00 - 11.15 Analýza výskytu legionel v sústavách teplej vody a opatrenia proti nim | M. Eördöghné, TU Pécs, Maďarsko , J.Takács, SvF STU Bratislava

11.15 - 11.30 Teplá voda – biocid – baktérie | Z. Pospíchal, QZP, s.r.o. Brno, CZ

11.30 - 11.45 Důsledek vodní náplně potrubí stabilního hasičského zařízení - problémy a havarijní stavy | Z. Pospíchal st., Z. Pospíchal ml., L. Urban, QZP, s.r.o. Brno, CZ

11.45 – 12.00 DISKUSIA

12.00 – 13.00 firemné prezentácie ( 15 min / firma )

WAVIN ? AEROFLEX-SK ? WALEON ? WALRAVEN

13.00 - 14.30 OBED

3. tematický okruh: REALIZÁCIA ZTI – SKÚSENOSTI Z PRAXE

vedie: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

14.30 - 14.45 Výmena spoločných potrubí vnútorného vodovodu, kanalizácie a plynovodu v bytových domoch - návrh, realizácia a autorský dozor | M. Botka, EMPONT, s.r.o. Šaľa

14.45 – 15.00 Nepravidelně obývané objekty a jejich řešení z hlediska odvádění odpadních vod| K. Plotěný, J.Vacek, ASIO NEW, s.r.o. , Brno, CZ

15.00 - 15.15 Přívod vzduchu pro plynové spotrebiče | A. Rubina, FAST VUT Brno, CZ

15.15 - 15.30 Spotřeba vody v profesionálních kuchyních , možnosti jejího snížení | J.Válek, L. Bestová, MAVA Ostrava, CZ

15.30 - 15.45 Rekonštrukcia rozvodov zdravotnotechnických inštalácií | K.Víchová, SvF STU Bratislava

15.45 - 16.00 Vsakovanie povrchového odtoku – princípy návrhu | G. Markovič, Z.Vranayová, SvF, TU Košice

16.00 -16.15 DISKUSIA

16.15 – 16.30 PRESTÁVKA

4. tematický okruh: VODOVODY V BUDOVÁCH A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

 • vedie: Ing. Jakub Vrána, PhD.

16.30 - 16.45 Regulácia tlaku vody vo výškových budovách – porovnanie rôznych konceptov | I. Belovič, Honeywell s.r.o., Bratislava

16.45 - 17.00 Dimenzování ohřívačů vody podle odběrové špičky | J. Vrána, FAST VUT Brno, CZ

17.00 - 17.15 Návrh velikosti zásobníkového ohřívače TV s ohledem na zvolený zdroj tepla a tepelnětechnické vlastnosti zásobníkového ohřívače TV | R.Vavřička, FS, CVUT Praha, CZ

17.15 - 17.30 Dezentrale Trinkwasser-Erwärmungsanlagen; Hygiene relevante Richtlinien für die Planung, die Errichtung und den Betrieb (Decentrálne systémy ohrevu pitnej vody; Hygienické pokyny pre návrh, výstavbu a prevádzku) | E. Draxler , HT Pinkafeld, Rakúsko

17.30 - 17.45 Zabezpečenie objektov proti vytopeniu z rozvodných sietí vody | K.Kratochvíl, ASIO-SK s.r.o. Bytča

17.45 - 18.00 DISKUSIA

17.45 - 18.45 firemné prezentácie ( 15 min / firma )

GEBERIT ? VIEGA ? HONEYWELL ? LAUFEN

20.00 Spoločenský večer a slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za rok 2017


20. 10. 2017 piatok

8.30 - 9.00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

5. tematický okruh: VODOVODY V BUDOVÁCH A PRÍPRAVA TEPLEJ VODY - pokračovanie

vedie: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

9.00 - 9.15 Příprava teplé vody odpadním teplem z technologie chlazení zimních stadionů | V. Linhartová, V. Jelínek, ČVUT SvF Praha, CZ

9.15 - 9.30 Tepelná ztráta prouděním teplé vody potrubím | V. Jelínek, V. Linhartová, ČVUT SvF Praha, CZ

9.30 - 9.45 Porovnání účinnosti mlhového SHZ se sprinklerovým SHZ | I. Koubková, ČVUT SvF Praha, CZ

9.45 - 10.00 PRESTÁVKA

10.00 - 10.15 Porovnanie návrhu vodovodu na hasenie požiaru v budovách podľa rôznych európskych noriem | T. Jánošková, SVF STU Bratislava

10.15 - 10.30 Stratifikačné zásobníky a ich využitie pre prípravu teplej vody | M. Krafčík, J. Peráčková, SvF STU Bratislava

10.30 – 10.45 DISKUSIA

10.45 - 11.45 firemné prezentácie ( 15 min / firma )

TZB Komplet ? ACO ? IVAR

12.00 ukončenie konferencie


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

 1. - 20. 10. 2017, Hotel MAGNÓLIA, Piešťany

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

 • účastník 50,00 + DPH = 60,00 €
 • účastník člen SSTP*, SKSI 40,00 + DPH = 48,00 €
 • jednotné vložné po uzávierke (10.10.2016) 55,00 + DPH = 66,00 €
 • zborník prednášok tlačený 20,00 + DPH = 24,00 €
 • zborník prednášok CD 7,00 + DPH = 8,40 €
 • Hlavný partner sekcie 350,00 + DPH = 420,00 €
 • Výstavný partner 200,00 + DPH = 240,00 €

*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenie konferencie zaplatili členský

príspevok na rok 2017.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 15. 10. 2017 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 23 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857,

BIC: SUBASKBX

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, IČ DPH (DIČ), v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Prednášatelia neplatia účastnícky poplatok, ani zborník, za uverejnený a prednesený príspevok dostanú 1 ks CD zborníka.

Súčasťou konferencie je aj prezentácia firiem, ktorá vo firemnom prezentačnom balíčku obsahuje: 15 min. prednášku, výstavný stolík, logo / panel v priestoroch konferencie, zborník prednášok z konferencie, účasť 1 zástupcu firmy, reklama v zborníku prednášok.

V prípade, že o účasť nemáte záujem, ponúknite pozvánku odborníkom z danej oblasti.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Záväznú prihlášku pošlite na sstp@zsvts.sk najneskôr do 15. 10. 2017.

Stiahnite si pozvánku na podujatie (pdf)

Stiahnite si prihlášku na podujatie (doc)

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., SvF STU Bratislava, jana.perackova@stuba.sk

Organizačný garant:
Tatiana Škopková, 0905/ 591 578, sstp@zsvts.sk, www.sstp.sk

Značky
SANHYGA

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Tri dôvody, prečo vás staré okná stoja peniaze

Tri dôvody, prečo vás staré okná stoja peniaze

Dožívajúce drevené okná v dome alebo byte nie sú iba esteticky rušivým elementom. Podstatne zvyšujú celkový účet za energie.

GDPR: Čo predstavuje nová legislatíva pre bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov?

GDPR: Čo predstavuje nová legislatíva pre bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov?

Dáta občanov EÚ získavajú globálnu ochranu. Nové európske nariadenie upravujúce ochranu osobných údajov General Data Protection Regulation (GDPR) nadobudne účinnosť už 25. mája 2018.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2018

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2018

Konferencia o efektívnych riešeniach využívania energie sa uskutoční 19. - 20.3.2018 v hoteli Patria**** na Štrbskom Plese.