Dvořák Hager & Partners
Dny teplárenství a energetiky
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2017

(Aktualizované 12. 10. 2017 o program konferencie.) Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI Vás pozývajú na 15. vedecko - odbornú konferenciu so zahraničnou účasťou FACILITY MANAGEMENT 2017.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia a Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI Vás pozývajú na

FACILITY MANAGEMENT 2017

(Facility management – poznatky z aplikácie metódy v praxi)

 1. - 25. október 2017

Hotel Patria, Štrbské Pleso

Vedecko - odborná konferencia so zahraničnou účasťou.

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje tohto roku jubilejný 15. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2017 na tému:

Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 4. tématických celkov:

 1. FACILITY MANAGEMENT
 2. SPRÁVA BUDOV
 3. PREVÁDZKA BUDOV A ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 4. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odborní garanti

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
  Stavebná fakulta STU Bratislava
  Radlinského 11, 813 68 Bratislava
  dusan.petras@stuba.sk, viera.somorova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor

 • Ing. Milan Hampl, prezident IFMA CZ
  Ing. Jiří Frýba, Společnost pro techniku prostředí, CZ
  doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava
  Ing. Otília Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava

Organizačný garant

 • Jana Polakovičová
  SSTP, Koceľova 15,815 94 Bratislava
  sstp@zsvts.sk
  tel.: +421 (903) 562 108
  www.sstp.sk

Editor zborníka

 • Mgr. Zuzana Švecová
  sstp@sstp.sk

PROGRAM


Utorok 24. 10. 2017

08.30 - 09.30 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09.30 – 09.40 h zahájenie konferencie | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., SvF STU Bratislava

09.40 - 12.00 h | I. sekcia: FACILITY MANAGEMENT

 • vedie: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
 • hlavný partner sekcie: ENGIE Services a.s.
 1. Facility management včera, dnes a zítra; Zamyšlení nad FM z pohledu lokálního i celosvětového, kam bude směřovat FM v éře průmyslu 4.0?
  Štrup, IFMA, FM Institute, s.r.o. (CZ)
 2. Facility management v praxi z aspektu poskytovateľa
  Maczko, Strabag Property and Facility Services s.r.o.
 3. Vývoj SW podpory (CAFM) za posledních 15 let
  Choutka, Alstanet, s.r.o. (CZ)
 4. Vzdelávanie ako jeden z predpokladov kvality vo Facility managemente
  Somorová, SvF STU Bratislava
 5. Pozice Facility vs. Procurement; Výhody / Nevýhody = Synergie
  Hrubý, McDonald’s ČR, s.r.o. (CZ)
 6. ENGIE Services a.s.
  firemná prezentácia

12.00 - 13.00 h OBED

13.00 - 15.20 h | II. sekcia: SPRÁVA BUDOV

 • vedie: Ing. Otília Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava
 • hlavní partneri sekcie: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Finlegal services s.r.o.
 1. Správa bytových domov
  Leskovská, lektorka SvF STU Bratislava
 2. Čo sa v knihách nedočítate alebo lessonslearntfromFacilitymanagment in Slovakia
  Čarabová, Svet zdravia, a.s., ProCare, a.s.
 3. Facility management v praxi z pohledu klienta
  Říha, Masarykova univerzita (CZ)
 4. Praktické zkušenosti s BOZP při stavební údržbě pláště
  P.Svoboda, ČVUT Praha, (CZ)
 5. Měření ploch v objektech a jeho
  Česelský, VŠB-TU Ostrava (CZ)
 6. Kvalitná správa a pravidelná údržba a obnova znižujú finančnú náročnosť prevádzky domu.
  Niňajová / M. Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 7. Možnosti efektívneho vymáhania pohľadávok
  Finlegal services s.r.o.

15.20 – 15.30 prestávka

15.30 – 16.30 h Panelová diskusia | Téma: Facility management - poznatky z aplikácie metódy v praxi

 • vedie: Ing. Ondřej Štrup
 • diskutujúci: M.Hampl, E. Maczko A. Čarabová, F. Kuda

16.30 - 18.30 h | III. sekcia: PREVÁDZKA BUDOV, ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: Ing. Jiří Frýba hlavní
 • partneri sekcie: STRABAG Property and Facility Services s. r. o., BOZPO, s.r.o.
 1. Historie řízení podpúrných procesú a zvláště provozu technických zařízení v budovách
  Frýba, Společnost pro techniku prostředí (CZ)
 2. Údržba budov v právních předpisech a zákonné povinnosti vlastníků stavby
  Kuda, VŠB-TU Ostrava (CZ)
 3. Hlavné faktory ovplyvňujúce trend údržby obvodových plášťov budov
  Kukla, B.E.Service, spol. s r.o.
 4. Audit vo facility managemente
  R.Matúšek, SvF STU Bratislava
 5. Energetický management ako súčasť ISO štandardu
  Prof. Petráš, STU Bratislava
 6. BOZPO, s.r.o.
  firemná prezentácia

18.30 – 19.00 diskusia

20.00 - 22.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER S ODOVZDÁVANÍM OCENENÍ

 • Najvernejšieho účastníka
 • Najvernejšiu firmu
 • Najvernejšieho partnera
 • Najvernejšieho mediálneho partnera
 • Najvernejšieho prednášateľa

Streda 25. 10. 2017

08.30 - 09.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09.00 - 10.30 h | IV. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • vedie: Ing. Milan Hampl
 • hlavný partner sekcie: Alstanet, s.r.o.
 1. Služby 4.0 Facility management ve světle iniciativ Prúmysl 4.0 a Stavebnictví 4.0
  Hampl, IKA DATA, spol. s r.o. (CZ)
 2. Energetický management jako součást facility managementu
  Prak, A. Tichá, FAST VUT v Brne (CZ)
 3. Softverové aplikácie ako súčasť energetického manažmentu
  Slodičák, Siprin, s.r.o.
 4. Lidský faktor vo využití CAFM a efektivitě facility managementu
  Talášek, ATALIAN CZ, s.r.o. (CZ)
 5. Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov. Aká je hodnota za peniaze
  Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.
 6. Alstanet, s.r.o.
  firemná prezentácia

10.30 - 11.00 h DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

 1. - 25.10. 2017,Hotel Patria, Štrbské Pleso

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

 • účastník 75,00 + DPH = 90,00 €
 • účastník člen SSTP* 60,00 + DPH = 72,00 €
 • účastník člen SKSI 60,00 + DPH = 72,00 €
 • jednotné vložné po uzávierke (20.10.2017) 90,00 + DPH = 108,00 €
 • zborník prednášok tlačený 22,50 + DPH = 27,00 €
 • zborník prednášok CD 10,00 + DPH = 12,00 €
 • Generálny partner konferencie 1000,00 + DPH = 1200,00 €
 • Hlavný partner konferencie 500,00 + DPH = 600,00 €
 • Výstavný partner 370,00 + DPH = 444,00 €
 • Reklama v zborníku 200,00 + DPH = 240,00 €

*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2017.

Uzávierka prihlášok je 20.10.2017.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 20.10. 2017 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č.ú.: 1307192857/ 0200, VS 23 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, IČ DPH (DIČ), v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

Daňový doklad - faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie na 24/25.10.2017 Vám vieme rezervovať. Zmluvné konferenčné ceny ubytovania:

 • 2-lôžková izba 75,00 €
 • 1-lôžková izba 60,00 €

Rezervácia:

Hotel Patria****, Štrbské Pleso

tel: + 421 (0) 52 784 89 99, e-mail: recepcia@hotelpatria.sk, www.hotelpatria.sk

Ubytovanie si hradí každý účastník samostatne, obed v prvý deň konferencie je zabezpečený.

Parkovanie v cene

GENERÁLNY PARTNER, HLAVNÝ PARTNER , VYSTAVOVATEĽ, REKLAMA V ZBORNÍKU - súčasť konferencie na prezentáciu firiem

Využite možnosť spolupráce na konferencii formou Generálny partner:

 • príhovor zástupcu spoločnosti počas spoločenského večera ? 15 min. prednášku ? výstavný stolík ? účasť 2 zástupcov firmy ? logo/panel v priestoroch konferencie ? CD zborník prednášok ? logo na pozvánke

Využite možnosť spolupráce na konferencii formou Hlavný partner:

 • 15 min. prednášku ? výstavný stolík ? účasť 2 zástupcov firmy ? logo/panel v priestoroch konferencie ? CD zborník prednášok

Vystavovateľ:

 • výstavný stolík ? CD zborník prednášok ? účasť 1 zástupcu firmy ?

Reklama v zborníku:

 • reklama v tlačenom a elektronickom zborníku prednášok ? CD zborník prednášok ? účasť 1 zástupcu firmy ?

Prihlášky zasielajte e-mailom: sstp@zsvts.sk najneskôr do 20.10. 2017.

Program a prihlášku nájdete aj na www.sstp.sk


PRIHLÁŠKA

Prihlášku na podujatie si môžete stiahnuť tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

Hoci robotizácia a automatizácia nahrádzajú ľudí vo viacerých oblastiach, odborníci na vykurovanie a klimatizáciu budú naďalej potrební. Tu sú dôvody.

V oblasti prevádzkových udalostí bol rok 2017 najlepším v doterajšej histórii prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení

V oblasti prevádzkových udalostí bol rok 2017 najlepším v doterajšej histórii prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení

Rok 2017 je pre spoločnosť JAVYS, a. s., z hľadiska počtu prevádzkových udalostí v porovnaní s predchádzajúcim päťročným obdobím najlepším. Spoločnosť v ňom nezaznamenala žiadnu prevádzkovú udalosť, ktorá by podliehala hláseniu dozorným orgánom a nevyskytli sa v ňom ani žiadne opakované prevádzkové udalosti.

Viessmann predstavil nové tepelné čerpadlá z radu Vitocal

Viessmann predstavil nové tepelné čerpadlá z radu Vitocal

Popredný svetový výrobca zariadení HVAC uvádza na trh nový rad tepelných čerpadiel. Zabezpečiť majú účinnú výrobu tepla pomocou obnoviteľnej energie a elektrického prúdu. Novinku predstavil 5. marca obchodný riaditeľ spoločnosti pre SR a ČR Branislav Sedlák.