Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Šiesty ročník konferencie s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 2. - 4. septembra tohto roku v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

Pozvánka na kenferenciu: Energetický manažment 2020

Foto: Energie-portal.sk

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZ, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Asociácia energetických manažérov ASENE, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Vás pozývajú na 6. ročník konferencie

Energetický manažment 2020

Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie


Termín a miesto konania

 • 2. - 4. septembra 2020
 • Grand hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 6. ročník konferencie Energetický manažment.

Konferencia nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 2015 až 2019 stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti. Vzhľadom na dôležitosť komplexného riešenia pri návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov zaujal energetický manažment pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva.

Konferencia pozostáva zo šiestich sekcií, ktoré budú zamerané na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia v oblasti energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou bohatého programu budú aj dve diskusné fóra.

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Odborní garanti:
 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
 • Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
 • Ing. Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava (ECB)
 • Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov (ASENEM)
 • Ing. Vladímír Vacho, EkoFin Bratislava, s.r.o.

Spolupracujúce organizácie:

 • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
 • ASENEM - Asociácia energetických manažérov
 • ECB - Energetické centrum Bratislava
 • SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave

Program konferencie

Streda 2. 9. 2020

11.00 - 18.00   Registrácia účastníkov
13.45 - 14.00   Otvorenie konferencie
14.00 - 16.00   I. sekcia
16.00 - 16.30   Prestávka na kávu
16.30 - 17.30   Diskusné fórum
17.30 - 20.00   Priestor na wellness
20.00 - 23.00   Koktail partnerov

Štvrtok 3. 9. 2020

08.00 - 18.00   Registrácia účastníkov
08.30 - 10.30   II. sekcia
10.30 - 11.00   Prestávka na kávu
11.00 - 13.00   III. sekcia
13.00 - 14.00   Prestávka na obed
14.00 - 16.00   IV. sekcia
16.00 - 16.30   Prestávka na kávu
16:30 - 18.30   V. sekcia
20.00 - 23.00   Spoločenský večer s hudbou

Piatok 4. 9. 2020

08.00 - 12.00   Registrácia účastníkov
09.00 - 11.00   VI. sekcia
11.00 - 12.00   Záverečná diskusia
12.00               Záver konferencieStreda 2. 9. 2020

11.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov

13.45 - 14.00 h Otvorenie konferencie

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti
 • príhovor generálnych partnerov

14.00 - 16.00 h

I. sekcia: STRATÉGIA A LEGISLATÍVA V ENERGETICKOM MANAŽMENTE

 • vedie: Ing. Milan Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických manažérov
  hlavný partner sekcie: ENVIROS, s.r.o.
 1. Energetická politika Slovenska ako východisko efektívneho energetického manažmentu
  Milan Dubnička, Asociácia energetických manažérov Bratislava
 2. Legislatíva pre energetický manažment v Maďarsku
  Albín Zsebík, JOMUTI Kft Budapest (H)
 3. Možnosti financovania projektov zo štrukturálnych fondov s výhľadom do roku 2027
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA Bratislava
 4. Vývoj energetického manažmentu na strane využívania energie
  Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov Bratislava
 5. Prínos GIS pri analýze možností využívania OEZ v rámci manažérskeho rozhodovania
  Jaroslav Kultan, EU v Bratislave

16.00 - 16.30 h Prestávka na kávu

16.30 - 17.30 h Diskusné fórum – Legislatíva v energetickom manažmente

17.30 - 20.00 h Priestor na wellness

20.00 - 23.00 h Prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA
                          Koktail partnerov


Štvrtok 3. 9. 2020

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h

II. sekcia: OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY ENERGIE REALIZÁCIOU EFEKTÍVNYCH PROJEKTOV

 • vedie: Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov
  hlavný partner sekcie: SmartEN a.s.

 1. Program „ Energetická efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť v teplárni “
  I
  van Stranovský, Slovnaft, a.s. Bratislava
 2. Optimalizácia spotreby energie realizáciou opatrení z energetického auditu
  Juraj Klukan, H + W Service, s.r.o. Prievidza
 3. Energetický manažérsky systém Eman
  Energodata
 4. Problematika spätného získavania tepla z technologických procesov a jeho vplyv na spotrebu energie firmy
  Stanislav Gavlas, Žilinská univerzita v Žiline
 5. SW řešení eSADA – nástroj pro sledování a optimalizaci spotřeb energetických zdrojů
  Petr Šnyta, EG-Expert, s.r.o.
 6. Riešenia pre obmedzenie energetických špičiek
  Peter Dzurko, Elvosolar, a.s. Bratislava
 7. Optimalizácia spotreby tepla v priemyselnom parku v Hnúšti zásobovanom zo systému CZT
  Roman Bajtoš, Národná energetická, a.s. Bratislava

10.30 - 11.00 h Prestávka na kávu

11.00 - 13.00 h

III. sekcia: SMART RIEŠENIA V OBLASTI ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
 • hlavný partner sekcie: SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
 1. Analýza pripravenosti trhu na energetické modelovanie stavieb (BEM)
  Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko
 2. Využitie BIM pri tvorbe energetickej koncepcie a energetickom manažmente budovy
  Lucia Kudiváni, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 3. Tepelný manažment v praxi - nástroj na úsporu nákladov na vykurovanie hál a nebytových priestorov
  Zdeno Boška, AUSTYN International s.r.o.
 4. Digitálne nástroje pre riadenie budov
  Michal Valašík, SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
 5. Získaj kontrolu nad energiou – staň sa inteligentnejším užívateľom energie
  Svetlana Bartoňová, OZ Zelená iniciatíva
 6. Lineárne programovanie a korelačná analýza - praktické nástroje moderného energetického manažmentu podniku
  Andrej Žiliak, Asociácia energetických manažérov Bratislava

13.00 - 14.00 h Prestávka na obed

14.00 - 16.00 h

IV. sekcia: ENERGETICKÉ SLUŽBY – KVALITA PROJEKTOV OD PRÍPRAVY PO REALIZÁCIU

 • vedie: Ing. Marcel Lauko, PhD., Energetické centrum Bratislava
 1. Legislatívny a regulačný rámec pre garantované energetické služby (GES)
  Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava
 2. Technická analýza pre GES a význam kvality jej spracovania
  Pavol Tužinský, Energetické centrum Bratislava
 3. Praktické skúsenosti s verejným obstarávaním GES na Slovensku
  Juraj Revický, Tatra Tender
 4. Pohľad klienta na kvalitu prípravy GES projektu
  Helena Kuchyňková, Ekonomická univerzita v Bratislave
 5. Monitoring úspor energie pri GES
  Daniel Čurka, ENGIE Services a.s.
 6. Význam energetického manažmentu v garantovanej energetickej službe
  Peter Bohuš, e-Dome s.r.o.

16.00 - 16.30 h Prestávka na kávu

16.30 - 18.30 h

V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT V PRIEMYSLE

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
  hlavný partner sekcie: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. 
 1. ISO 50001 a energetický manažment v priemysle
  Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 2. Plyn ako alternatívny zdroj energie
  Rudolf Slezák, SPP Bratislava
 3. Modernizácia osvetlenia výrobných a skladovacích priestorov
  Tomáš Suchoň, Knauf Insulation Nová Baňa
 4. Metóda Monitoring & Targeting s využitím pokročilého softwaru – základ dosiahnutia cieľov energetického manažmentu v priemyselných podnikoch
  Róbert Máček, ENVIROS, s.r.o.
 5. Potenciál využitia odpadového tepla z rotačnej pece na výpal vápna na výrobu elektrickej energie
  René Berta, Carmeuse Slovakia s.r.o., Košice
 6. EUREM - medzinárodný certifikovaný kurz pre energetických manažérov
  Katarína Pauerová, SNOPK Bratislava

20.00 - 23.00 h Spoločenský večer s hudbou


Piatok 4. 9. 2020

08.00 - 12.00 h Registrácia účastníkov

09.00 - 11.00 h

VI. sekcia: PODPORNÉ MECHANIZMY A FINANCOVANIE PROJEKTOV

 • vedie: Ing. Vladimír Vacho, Ekofin Bratislava, s.r.o.
 1. Ekonomické aspekty geotermálneho energetického systému vo Veľkom Mederi
  Ján Takács, Stavebná fakulta STU v Bratislave
 2. Obnova bytovej budovy z prostriedkov ŠFRB
  Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania
 3. Financovanie projektov energetickej efektívnosti a alternatívne spôsoby obstarávania
  Tomáš Kadlic, Aspiro, a.s.
 4. Zhodnotenie návrhu zefektívnenia prevádzky zdroja tepla z hľadiska energetiky a ekonomiky
  Martina Mudrá, Ján Takács, Stavebná fakulta STU Bratislava
 5. Príklady využitia energetického manažmentu pri obnove budov vo svete
  Veronika Gombošová, Stavebná fakulta STU v Bratislave

11.00 – 12.00 h Záverečná diskusia

12.00 h Záver konferencie
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia


Organizačný garant: 

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP | Koceľova 15 | 815 94 Bratislava
 • sstp@sstp.sk

Organizačné informácie:


Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

ČEPS v prvom polroku zvýšili výnosy a dosiahla zisk 66 miliónov eur

ČEPS v prvom polroku zvýšili výnosy a dosiahla zisk 66 miliónov eur

Náklady spoločnosti v čase protipandemických opatrení vzrástli.

Monitoring energetiky | 12. - 18. 10. 2020

Monitoring energetiky | 12. - 18. 10. 2020

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Křetínského EPH sa napriek kríze darí, v prvom polroku 2020 zvýšil tržby na 4,2 mld. eur

Křetínského EPH sa napriek kríze darí, v prvom polroku 2020 zvýšil tržby na 4,2 mld. eur

EPH pomáha najmä vysoký podiel regulovaných a dlhodobo kontrahovaných aktív, napríklad distribúcia elektriny a zemného plynu.