Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: ENEF 2018

V poradí 13. ročník konferencie o energetickej efektívnosti ENEF 2018, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sa uskutoční tento rok v Hoteli pod Zámkom Bojnice.

Pozvánka na konferenciu: ENEF 2018

Asociácia energetických manažérov a reklamná agentúra MEEN v spolupráci so spoluorganizátormi a partnermi Vás pozýva na 13. ročník medzinárodnej konferencie ENEF 2018, ktorá sa uskutoční 6. - 7. novembra 2018 do Hotela pod Zámkom v Bojniciach.

Téma konferencie:
„Inteligentne na energetickú efektívnosť“

Konferencia sa tematicky prioritne zameriava na využívateľov energie (odberateľov) zo všetkých sektorov národnej ekonomiky.

Naším spoločným cieľom je trvale dosiahnutie konkurencieschopnej energetiky, ktorá zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa, životného prostredia, pri dodržaní atribútov bezpečnosti zásobovania a technickej bezpečnosti.


Odborné sekcie

 1. Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny
 2. Progresívne technológie a riešenia pre využívanie obnoviteľných foriem energie
 3. Racionálne využitie solárnej energie
 4. Elektromobilita – trvalo udržateľná doprava
 5. Garantované energetické služby – kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti
 6. Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj
 7. Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov

 • výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
 • energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
 • spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
 • zástupcov štátnej správy a samosprávy
 • vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Organizátori

 • Miroslav Kučera – prezident ASENEM, Bratislava, predseda výboru a organizačný garant
 • Marian Rutšek – člen predstavenstva SK AEE, odborný garant
 • Ján Mesík – MEEN, s.r.o., Banská Bystrica, organizačný garant
 • Prípravný výbor konferencie:
 • Svetlana Bartoňová, EHB Meridian s.r.o., Bratislava
 • Jana Hoffmanová, EHB Meridian, s.r.o. Bratislava
 • Tomáš Jančařík, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom
 • Michal Krajčík, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Monika Rothova, Energetické centrum Bratislava
 • Peter Ševce, SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu
 • Alojz Taraj, Slovnaft, a.s. Bratislava
 • Jozef Víglaský, Technická univerzita Zvolen / SK BIOM

Program, prihlášku a organizačné pokyny nájdete na www.enef.eu.


Pozrite si fotogalériu z ENEF 2016Program ENEF 2018

ČASOVÝ ROZPIS PROGRAMU KONFERENCIE:

1. deň – 6. novembra 2018

09,45 h

 • 1. SEKCIA Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny

12,15 h OBED

13,45 h

 • 2. SEKCIA Progresívne technológie a riešenia pre využívanie obnoviteľných foriem energie
 • 4. SEKCIA Elektromobilita - trvalo udržateľná doprava

15,45 h PRESTÁVKA

16,00 h

 • 3. SEKCIA Racionálne využitie solárnej energie
 • 5. SEKCIA Garantované energetické služby - kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti

20,00 h SPOLOČENSKÝ VEČER

2. deň - 7. novembra 2018

09,00 h

 • 6. SEKCIA Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj

11,00 h PRESTÁVKA

11,30 h

 • 7. SEKCIA Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére

13,30 h ZÁVER KONFERENCIE

OBED

Pozrite si fotogalériu ENEF 2014


Prednášky ENEF 2018

6. novembra 2018

1. SEKCIA: SÚČASNÁ ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA A OČAKÁVANÉ ZMENY | Predsedajúci: Miroslav Kučera

 • Otvorenie
 • Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky
  František Janíček, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
 • Čo nového v Bruseli?
  Jozef Badida, Portál Energie pre Vás, Bratislava, Slovenská republika
 • Novela smernice Európskej rady a Európskeho parlamentu o energetickej efektívnosti; ciele do roku 2020
  Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 • Význam a úloha dobrovoľných dohôd priemyselných odberateľov energie pri plnení záväzku SR
  Peter Drotár, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 • Elektromobilita v novele smernice č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov
  Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava, Slovenská republika
 • Odborne o energii - prezentácia projektu
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Banská Bystrica, Slovenská republika
 • Význam a prevádzka monitorovania energetickej efektívnosti
  Peter Štibraný, SIEA, Banská Bystrica, Slovenská republika
 • AEE a jej aktivity vo svete v roku 2018
  Larry Good, AEE Atlanta, USA

2. SEKCIA: PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE A RIEŠENIA NA VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH FORIEM ENERGIE | Predsedajúci: Jozef Víglaský

 • Perspektíva tuhého biopaliva v podmienkach Slovenska
  Július Jankovský, APERTIS s.r.o., Lieskovec, Slovenská republika
 • Alternatívny zdroj biomasy - substrátu pre bioplynovú stanicu
  Ján Gaduš, SPU v Nitre, Slovenská republika
 • Komunálny zdroj tepla na báze tuhého paliva
  Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 • Tepelná úprava tuhého bioodpadu pre sektor energetiky
  Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
 • Potenciál aditiva pre zefektívnenie prevádzky BPS
  Juraj Klukan, H W Service, s.r.o., Prievidza, Slovenská republika
 • Praktické skúsenosti z realizácií tepelných čerpadiel v komunálnej sfére
  Peter Kuliaček, Wiessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

3. SEKCIA: RACIONÁLNE VYUŽITIE SOLÁRNEJ ENERGIE | Predsedajúci: Tomáš Jančařík

 • Vývoj solárnej techniky a jej aplikácie od 19. do 21. storočia
  Alfréd Gottas, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 • Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště
  Bořivoj Šourek, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
 • Přímý ohřev vody pomocí fotovoltaiky - teorie a prax
  Petr Wolf, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
 • Praktické príklady zmysluplného využitia fotovoltiky
  Peter Uhlík, Solárny dom s.r.o., Trnava, Slovenská republika
 • Solárna podpora ohrevu vody v bytových domoch - od návrhu po odovzdanie
  Ondrej Dobrocký, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 • Kombinácia solárneho termického systému s plynovým kotlom - zapojenie, regulácia, skúsenosti
  Jozef Pekľanský, REGULUS-TECHNIK, s.r.o., Prešov

4. SEKCIA: ELEKTROMOBILITA - TRVALO UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA | Predsedajúci sekcie: Peter Ševce

 • Aktuálny vývoj elektromobility v EÚ a na Slovensku
  Peter Ševce, Tomáš Krídla, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), Bratislava, Slovenská republika
 • Elektromobilita v SR - Quo Vadis?
  Milan Lešánek, Eco Auto s.r.o., Detva, Slovenská republika
 • Elektromobilita ako príležitosť (na podnikanie) i ako výzva (pre infraštruktúru)
  Richard Pieger, Innogy Slovensko s.r.o., Košice, Slovenská republika
 • Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá a elektrické autobusy
  Vladimír Kukučka, ABB s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 • eMobilita ako služba
  Marcel Lukačka, GO4 s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 • Nabíjacia stanica ako reklama jej prevádzkovateľa
  Radovan Slamka, Elmark Plus s.r.o., Šaľa, Slovenská republika

5. SEKCIA: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY - KĽÚČ K ZVYŠOVANIU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH BUDOV | Predsedajúci: Marcel Lauko

 • Príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu
  zástupca Ministerstva financií SR, Bratislava, Slovenská republika
 • Význam poradcu v procese prípravy GES pre verejný sektor (GuarantEE)
  Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, Bratislava, Slovenská republika
 • Kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu (QualitEE)
  Monika Róthová, Energetické centrum, Bratislava, Slovenská republika
 • Skúsenosti s realizáciou komplexnej renovácie budov prostredníctvom Energy Performance Contractingu (GES) v Dánsku
  Nils Daugaard, EC Network, Dánsko
 • Skúsenosti s kombinovaným financovaním cez EPC a štrukturálne fondy
  zástupca Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Praha, Česká republika
 • Nástroj na hodnotenie potenciálu rozsiahlejších renovácií budov
  Monika Róthová, Energetické centrum, Bratislava, Slovenská republika

7. novembra 2018

6. SEKCIA: INTELIGENTNÉ RIEŠENIA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ | Predsedajúci sekcie: Svetlana Bartoňová

 • Energia ako jeden z kľúčových prvkov udržateľného a inteligentného mestského plánovania
  Zoltán Csinege, H1 Systems Engineering Services LLC, Budapešť, Maďarsko
 • Smart city
  Igor Wzoš, Mestský úrad Poprad, Poprad, Slovenská republika
 • Energetická sebestačnosť obce alebo dánske riešenie pre ostrovný energetický systém
  Keld Balmer Hansen, Danske kirkers rad, Kodaň, Dánsko
 • Budova s takmer nulovou spotrebou energie ako aktívny prvok energetickej sústavy
  Pavol Jackuliak, Fenix Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
 • Budovy s takmer nulovou spotrebou energie, návrh a posúdenie v praxi
  Igor Niko, Niko Invest, spol. s r.o., Prievidza, Slovenská republika
 • Posúdenie denného osvetlenia interiérov - EÚ norma a jej energetické úskalia
  Stanislav Darula, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava, Slovenská republika

7. SEKCIA: INTELIGENTNÉ RIADIACE SYSTÉMY V KOMUNÁLNEJ A PRIEMYSELNEJ SFÉRE | Predsedajúci: Michal Krajčík

 • Nové riešenia energetického manažmentu pre 21. storočie
  Peter Chochol, Sféra a.s., Bratislava, Slovenská republika
 • Inteligentné meracie systémy - diaľkový prenos dát za účelom fakturácie a optimalizácie
  Silvester Valacsay, Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika
 • Cloudový dispečerský systém a dátová analytika
  Daniel Szantai, Energocentrum Plus, s.r.o., Praha, Česká republika
 • Inteligentné riadiace systémy v centrálnom zásobovaní teplom
  Albín Zsebík, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarsko
 • Využitie digitálnych technológií pre diaľkovú správu zdrojov tepla
  Tomáš Matušovič, Viessmann, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 • Building Information Modeling (BIM) v kontexte internetu vecí (IoT)
  Tomáš Funtík, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská republika
 • SMART SOLUTIONS pre úspory v priemyselnej energetike
  Michal Mihályfi, Adrian Group, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

Pozvánka na konferenciu: EnergyCamp 2019

EnergyCamp 2019 je dvojdňová konferencia plná príkladov z praxe o príprave a realizácii energetických stavieb, implementácii IT a IoT technológií a skúseností z energetického manažmentu.

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Dni teplárenstva a energetiky v Hradci Králové sú za dverami

Energetika prežíva obdobie búrlivých zmien v legislatíve aj v technológiách, s ktorými sa bude musieť vyrovnať aj teplárenstvo.

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Dimenzovanie fotovoltiky v budove umožňuje najlepšie hodinový výpočet potreby energie

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov vychádza z potreby energie podľa mesačnej a ročnej metódy. Tie však nezohľadňujú výrobu z fotovoltiky a vlastnú spotrebu v budove.