Podnikanie v energetike | ENERGIE-PORTAL.SK
VSDS
INNOGY
INNOGY

Podnikanie v energetike

Čo patrí pod podnikanie v energetike?

Podnikanie v energetike

Čo patrí pod podnikanie v energetike?

Podnikanie v energetike je výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny. Ďalej je podnikaním v energetike aj činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu. Nie je ním ani dodávka elektriny a plynu pre iné osoby za nákupné ceny vrátane zložiek ceny za prenosa a distribúciu a ostatné služby spojené s dodávkou bez ďalšieho zvýšenia. Podnikaním v energetike nie je ani výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom.

Osoby podnikajúce v energetike majú oznamovaciu povinnosť začiatku, ukončenia a zmeny tejto činnosti. K svojej činnosti musia byť odborne spôsobilí, teda preukázať požadované vzdelanie, odbornú prax a úspešné vykonanie skúšky. Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ministerstvo po predložení dokladov a po úspešnom vykonaní skúšky.

Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti. Povolenie sa nevyžaduje na niektoré činnosti, napríklad na výrobu a dodávku elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, na výrobu a dodávku plynu z biomasy a ďalšie činnosti.

Na vydanie povolenia musí fyzická osoba spĺňať viacero podmienok, napríklad mať vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti, pobyt na území alebo doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, odbornú spôsobilosť, ako aj preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností. Povolenie na podnikanie v energetike sa vydáva na základe písomnej žiadosti.

Podmienky podnikania upravujú § 4-11 zákona o energetike.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem na Energie-portal.sk

Adresár firiem patrí dlhodobo k najnavštevovanejším stránkam denníka Energie-portal.sk.