Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Otvorený list združenia Potenciál: BIOPLYN ministrovi hospodárstva SR

Znenie otvoreného listu združenia prevádzkovateľov bioplynových a biometánových staníc v SR.

Otvorený list združenia Potenciál: BIOPLYN ministrovi hospodárstva SR

Ing. Tomáš Malatinský, MBA
minister hospodárstva SR
V Bratislave, dňa 18. 05. 2012

OTVORENÝ LIST

Vážený pán minister,

ako zástupcovia odvetvia výroby energie z bioplynu si dovoľujeme týmto otvoreným listom upriamiť Vašu pozornosť na aktuálnu legislatívnu úpravu, ohrozujúcu ďalší rozvoj sľubne sa rozvíjajúceho odvetvia.

Návrh Vyhlášky ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 225/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektronenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011, prináša v krátkom časovom slede ďalšie, podľa nášho názoru, neodôvodnené zníženie výkupných cien za elektrinu z bioplynu s účinnosťou od 1. júla 2012.

Rozdiel medzi výškou výkupnej ceny platnej ešte v júni 2011 a navrhovanou cenou od júla tohto roku prestavuje až 15,3 percenta (pri najčastejších inštalovaných výkonoch do 1 MW). Zníženie výkupnej ceny za elektrinu vyrobenú z bioplynu nie je v predložených materiáloch ničím podložené ani zdôvodnené.

Pokračuje v trende veľkej nestability a nepredikovateľnosti podnikateľského prostredia. Výrazne ohrozuje perspektívy tohto odvetvia a vznik stoviek nových pracovných miest, ktoré so sebou môže priniesť rozvoj bioplynových technológií u nás. 

Cenové návrhy ÚRSO sú podľa nás tiež v rozpore so všetkými energetickými stratégiami SR, v ktorých sú biomasa a bioplyn považované za najperspektívnejšie druhy OZE s veľkým potenciálom v podmienkach Slovenska.

Bioplynové a biometánové stanice:

 • Patria medzi stabilné (predikovateľné) zdroje výroby energie bez záťaže na prevádzku siete alebo nutnosti budovať záložné zdroje.

 • Vhodné podmienky: Slovensko disponuje vysokým potenciálom biomasy ako obnoviteľného zdroja energie.

 • Majú významný vplyv na rozvoj vidieckych oblastí a zamestnanosť v nich. Nielen pri prevádzke bioplynovej stanice, ale aj v naviazaných odvetviach poľnohospodárstva a využitia tepla.

 • Prinášajú potrebnú diverzifikáciu činností fariem a zabezpečenie cenovej stability pri pestovaní a predaji ich produkcie.

Slovensko je „bioplynový trpaslík“

Napriek dlhoročne deklarovanému i reálnemu potenciálu je Slovensko stále v „bioplynových plienkach“. I keď zákon č. 309/2009 o podpore OZE je v platnosti už takmer 3 roky, je na Slovensku podľa dostupných údajov v prevádzke len približne 20, zväčša poľnohospodárskych bioplynových staníc, s celkovým inštalovaným výkonom 16,7 MW (bez bioplynových staníc pri ČOV v počte 13 s inštalovaným výkonom 3,45 MW). Pre ilustráciu, v prvom polroku 2011 bolo dokončených 5 BPS s kumulatívnym výkonom 4,47 MW.

Počet bioplynových staníc rastie len pomaly a pri znížených cenách bude stagnovať:

 • Časté a nečakaná znižovanie cien vnáša do tohto podnikateľského odvetvia prvok obrovskej nestability, pričom je takmer nemožné predpokladať budúci vývoj výkupných cien. Od roku 2011 sa cena  znižovala celkovo trikrát, kumulatívne až o 15,3 percenta (pri predpoklade aktuálneho zníženia).

 • Považujeme za potrebné upozorniť na fakt, že už dnes je výkupná cena na hranici ekonomickej životaschopnosti projektu. Tú môže negatívne ovplyvniť dostupnosť a ťažko predpokladateľná cena vstupnej suroviny, pri ktorej navyše trvá riziko skokového rastu v klimaticky zlých rokoch, ale aj rastúce prevádzkové náklady. Je zrejmé, že nízka výkupná cena prináša veľké ekonomické riziká aj v ďalších rokoch prevádzky BPS.

 • Výkupná cena pre BPS na Slovensku je dlhodobo, aj pred jej poslednými zníženiami, suverénne najnižšia v regióne (pri porovnaní s ČR, Rakúskom, Nemeckom).

 • Ochota bánk financovať projekty BPS je už aj pri súčasných výkupných cenách limitovaná. Ich ďalšie zníženie môže bankové financovanie, nevyhnutné pre rozvoj odvetvia, úplne zastaviť.

 • Počet BPS na Slovensku a tempo ich prírastku už dnes preto zaostáva nielen za svojim technickým potenciálom, ale aj odhadom MHV SR v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov z októbra 2010.

Tabuľka: znižovanie výkupnej ceny pre elektrinu vyrobenú v BPS

Inštalovaný výkon BPS

Pevná cena v eurách za MWh

2010

Jan - jún 2011

Júl – dec 2011

Jan 2012 - ???

Návrh od júla 2012

do 1 MW

148,72

148,72

145

136,33

129,02

nad 1 MW

131,45

132,45

129,44

118,13

118,13

Zníženie ceny ohrozuje stovky nových pracovných miest

Ani z dôvodovej správy k Vyhláške o cenách nám nie sú zrejmé dôvody ďalšieho zníženia výkupnej ceny pre bioplyn:

 • Pri stanovení ceny by ÚRSO, okrem iného, malo vychádzať aj z primeranej návratnosti investície do technológie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. O to prekvapivejšia je pre nás navrhované zníženie –výkupná cena výrazne klesá v období, keď ceny technológie, ako aj vstupných surovín a prevádzkových nákladov, preukázateľne rastú. Podľa kvalifikovaných odhadov Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry (SEIA) vzrastie investičná náročnosť bioplynovej technológie v rokoch 2010 – 2015 o 11 percent, cena vstupných surovín o 9 percent a ostatných prevádzkových nákladov o úroveň inflácie. Viac než 15 percentné zníženie výkupnej ceny medzi rokmi 2011 a 2012 je v jasnej disproporcii s týmto vývojom.

 • Realizácia projektu BPS presahuje horizont jedného roka. Len príprava projektu a inžinierska činnosť zaberie približne 6 mesiacov a samotná realizácia - od výkopových prác po spustenie elektrárne do prevádzky, ďalších 10 – 12 mesiacov. K zmene výkupnej ceny ako základného parametra investície, by pri bioplyne nemalo dochádzať častejšie ako na ročnej báze.

 • Nemôžeme súhlasiť asi s predpokladom „žiadneho dopadu“ na podnikateľské prostredia a zamestnanosť, ako je uvedené v doložke vplyvov k vyhláške. Zníženie ceny s istotou zabrzdí segment domácich výrobcov – dodávateľského priemyslu, stavebné spoločnosti, eliminuje plánované investície do výroby a montáže komponentov. Navyše v segmente BPS a naviazaných odvetviach poľnohospodárstva a priemyselného využitia tepla, zmarí vytvorenie stoviek nových pracovných miest.

Bioplynový „boom“ neexistuje

V posledných rokoch sa častejšie z laickej verejnosti ozývajú obavy z toho, že by počet BPS mohol napodobniť nečakaný rozmach fotovoltických elektrární a tým spôsobiť záťaž distribučných sietí, ohroziť spoľahlivosť dodávky elektriny alebo zvýšiť cenu energie pre koncových zákazníkov. Preto považujeme za potrebné poukázať aj na fakt, že bioplyn nie je v žiadnom ohľade podobný fotovoltike:

 • Projekt BPS je koncepčne, časovo aj materiálovo nepomerne náročnejší projekt na prípravu, realizáciu aj prevádzku. Kým 1 MW fotovoltickej elektrárne je možné postaviť za dva mesiace, BPS za 10 a viac mesiacov. Kým prevádzka fotovoltického zdroja si nevyžaduje takmer žiadnu obsluhu, materiálové vstupy či personálne zázemie, prevádzka BPS je nepretržitým kolobehom s potrebou zabezpečenia nevyhnutných vstupov a denného optimalizovania výrobného procesu. Pre porovnanie, v „bioplynovo rozvinutej“ susednej ČR je pomer fotovoltických elektrární a bioplynových staníc 1959 k 264 v MW inštalovaného výkonu. Fotovoltických elektrární je v inštalovanom výkone približne 7,5 krát viac.

 • Ceny fotovoltických technológií klesli v posledných rokoch o viac ako 100 percent, pričom dôvodov tohto trendu je viacero, avšak ani jeden z nich sa nevzťahuje na ceny technológií a vstupných surovín pre BPS.

 • Prevádzková náročnosť BPS a riziká vyplývajúce z kolísania cien vstupných surovín, sú bariérou pre vstup čisto finančných investorov. Projekty BPS rozvíjajú najmä strategickí investori v oblasti energetiky v úzkej spolupráci s farmármi.

 • Technicky a realizačne možný len postupný prírastok počtu spustených BPS, v kombinácii s relatívne nízkymi výkupnými cenami, nepôsobí obavy z väčšieho vplyvu na spotrebiteľskú cenu elektriny.

Pre budúci rozvoj odvetvia BPS a podnikateľských subjektov v ňom pôsobiacich sú nevyhnutné dlhodobo stabilné podmienky výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE. K ich úprave, obidvomi smermi, by sa malo pristupovať v odôvodnených prípadoch, aby boli zachované podstata a duch Zákona o podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov a stabilné podnikateľské prostredie v tomto odvetví.

Z uvedených dôvodov si dovoľujeme apelovať na Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR a ÚRSO, aby prehodnotili návrh na zníženie výkupnej ceny za elektrinu vyrobenú BPS, a ak ju v tomto roku nezvyšovali, tak aspoň ponechali na súčasnej úrovni.

Ing. Peter Chalmovský
Poverený predseda Správnej rady
Potenciál: BIOPLYN
Združenie právnických osôb

K výzve sa pripájajú spoločnosti:

ABA SK alfa s. r. o, AGRIFOP, a.s. Stakčín, agriKomp Slovakia s.r.o., AGROCROP a. s., AGRONOFA s.r.o., Agropodnik Želovce, s. r. o., AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o., Agrofarma Klenovec, s.r.o., BASTAV, s.r.o., BIOLIPANY, s.r.o., BPS Belá, s.r.o., BPS Huncovce, s.r.o., BPS Veľké Ripňany s.r.o., Danubian Biogas s.r.o., EUROAGRO SENICA s.r.o., ELBIOGAS s.r.o., energotex, s.r.o., EnviTec Biogas SK s.r.o., GB Consulting SK, s.r.o., MENERT spol. s r.o., NP plyn s. r. o., OSKAR ENERGY s. r o., REPOX, s.r.o., RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO upozorňuje: energetických šmejdov pribúda. Najviac sťažností je na Slovakia Energy

ÚRSO upozorňuje: energetických šmejdov pribúda. Najviac sťažností je na Slovakia Energy

Odberatelia elektriny a plynu v tomto roku doručili úradu už 130 podaní, v ktorých upozorňujú na nekalé praktiky podomových predajcov elektriny a plynu. Každý tretí podnet smeroval voči spoločnosti Slovakia Energy. ÚRSO už momentálne vykonáva vo firme kontrolu.

Aká je najlepšia podlaha na podlahové kúrenie?

Aká je najlepšia podlaha na podlahové kúrenie?

Plávajúca laminátová podlaha, drevené parkety, keramická dlažba alebo vinyl? Tepelné vlastnosti materiálu ovplyvňujú spotrebu energie.

Na bioplynové stanice smerujú ďalšie dotácie z eurofondov

Na bioplynové stanice smerujú ďalšie dotácie z eurofondov

Na výstavbu zariadení, ktoré budú využívať bioplyn na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET), ide 15 miliónov eur. Výzva je otvorená do vyčerpania.