Súťaž na verejné osvetlenie v Bratislave má pochybenia | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo 2

Otázky okolo súťaže na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave

Zmluva a text súťažných podkladov pripúšťajú, že parameter sa môže meniť na základe rozhodnutia objednávateľa.

verejné osvetlenie

Foto: Fotolia

Koncom mája bolo vyhlásené Hlavným mestom SR Bratislava verejné obstarávanie „Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia“.

Po preštudovaní zverejnených súťažných podkladov pre uvedenú súťaž na stránke UVO o 14:00 hod. musím vysloviť názor, že úspora energie v rámci hodnotenia ponúk uchádzačov je nástrojom na možnú manipuláciu výsledku verejnej súťaže v prospech uchádzača, ktorý má viac informácií o predmete verejného obstarávania ako ostatní súťažiaci.

V horšom prípade niektoré parametre zadané v rámci hodnotenia ponúk, najmä uvedené v Prílohe 7 Tabuľka výpočtu odplaty (Cenová ponuka a Výpočet predpokladanej ceny zákazky po zohľadnení predpokladaných hodnôt parametrov) pri odkaze na Zmluvu o prevádzke systému verejného osvetlenia umožňujú domnievať sa, že v prípade dohody medzi uchádzačom, ktorého preferuje obstarávateľ, môže uchádzač v priebehu elektronickej aukcie meniť ponuku takým spôsobom, ktorý si iný uchádzači nemôžu dovoliť, lebo nemajú k dispozícii túto podstatnú informáciu.

Tiež musím konštatovať, že parametre a vzorce navrhnuté v zmluve v súbehu so spôsobom zadania parametrov v tabuľke v prílohe 7 sú nezmyselné a zavádzajúce.

V priloženom súbore EXCEL si to môže čitateľ overiť vrátane ostatných záverov uvedených v tomto článku. V súbore uvádzam výpočty v zmysle zverejnených súťažných podkladov a nižšie uvádzam upravenú tabuľku tak, aby som mohol odstrániť chyby, ktorých sa podľa môjho názoru dopustil spracovateľ súťažných podkladov.

Tak ako som mal zvykom pri každej súťaži, na ktorú som mal spracovať ponuku, začal som modelovaním súťažných kritérií.

Keď som uvedený model podľa súťažných podkladov spracoval a dosadil do neho mnou predpokladané hodnoty, vyšli mi zjavne nezmyselné čísla. Prvou mojou reakciou bolo skontrolovať si, či som správne odpísal vzorce, ale keď po tretej kontrole to bolo stále niečo neuveriteľné, tak som začal hľadať, kde spracovateľ spravil chybu.

Podľa môjho názoru je to prinajmenšom zlyhanie spracovateľa súťažných podkladov, lebo za normálnych okolností by si mal všetko čo zadá overiť kontrolným výpočtom. Ak je jeho tabuľka správna, tak potom je chyba v prepisovaní a uvádzaní údajov a ide prinajmenšom o uvádzanie uchádzača v omyl z nedbalosti.

Chyby vo vzorcoch a v jednotkách

V tabuľke 7 je hodnota parametrov PAKT.SB Aktuálny priemerný príkon osvetľovacej sústavy na jedno svetelné miestoPREF.SB Referenčný priemerný príkon osvetľovacej sústavy na jedno svetelné miesto uvedená vo wattoch, CEE - Trhová cena za elektrickú energiu v EUR/MWh a INF – Priemerná ročná inflácia v %.

Potom Cena výmeny stožiarov podľa bodu 3.1.3. Zmluvy ktorá sa rovná súčinu CST* INF, kde CST je cena výmeny jedného stožiara vynásobená počtom 24 000 stožiarov a vydelená dobou trvania kontraktu 20 rokov. INF je Priemerná ročná inflácia vyjadrená harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

Avšak, ak uplatníme tento vzorec v tabuľke v prílohe 7, znamená to, že vypočítaná hodnota je len jedna stotina skutočne zamýšľanej ceny.

Okrem toho, pri uvedenom zadaní ceny by správne ročná cena výmeny stožiarov v roku R mala byť vypočítavaná ako CST. R-1 * (1+INFR-1), teda ako cena výmeny stožiarov v predošlom roku R-1 vynásobená koeficientom zahŕňajúcim infláciu v roku R-1 (je to kvôli tomu, aby sa inflácia nepočítala viacnásobne).

Tak ako sú spravené vzorce, t.j. že neumožňujú vývoj parametra po jednotlivých rokoch, tak uvažujú, že by bola napríklad v parametri Cena za prevádzku a údržbu jedného svetelného bodu na rok pre rok 2026 započítaná len inflácia v roku 2026 a zanedbával by sa kumulovaný vplyv inflácie za obdobie 2018-2025.

To, že tento vplyv autor súťažných podkladov nepopiera, potvrdzuje parameter Trhovej ceny elektrickej energie CEE, ktorý sa mení v tabuľke kumulovaním inflácie.

Táto chyba vo vzorci spojená s infláciou má rovnaký dopad aj na Cenu Riadnej služby a Služobnej prevádzky. Cena Riadnej služby a Služobnej prevádzky = FIXSB*NAKT.SB*INF. (FIXSB predstavuje konečnú cenu za prevádzku a údržbu jedného svetelného miesta počas celého trvania realizácie zmluvy - hodnota je stanovená uchádzačom v Euro bez DPH, NAKT.SB je aktuálny počet svetelných miest v osvetľovacej sústave aktualizovaný na ročnej báze).

Správny vzorec by mal byť pri zachovaní jednotiek uvedených v tabuľke v prílohe 7 ako Cena Riadnej služby a Služobnej prevádzky = FIXSB.R*NAKT.SB.R*(1+INFR).

Pri výpočte Ceny energií ktorá je udávaná vzorcom Cena energií = PAKT.SB * NAKT.SB*D*CEE sa táto jednotková heterogenita a zlé počítanie prejavuje tak, že kombinácia ceny uvedenej v MWh/hod vynásobenej príkonom vo wattoch dáva 1 000 000 násobok skutočnej ceny. (PAKT.SB je aktuálny priemerný príkon osvetľovacej sústavy na jedno svetelné miesto, NAKT.SB je aktuálny počet svetelných bodov, D je požadovaná doba svietenia verejného osvetlenia).

To isté platí aj pre cenu modernizácie Sústavy verejného osvetlenia vypočítavanej zo vzorca Cena modernizácie Sústavy verejného osvetlenia = (PREF.SB * NREF.SB*DR*CEE.R) – (PAKT.SB.R * NREF.SB*DR*CEE.R), kde NREF je referenčný počet svetelných bodov.

Ak to zhrnieme, tak správny vzorec pre výpočet ročnej odplaty v roku R by mal byť:

Ročná odplataR (FIXSB.R*NAKT.SB.R*(1+INFR)) + (CST. R * (1+INFR))+ ((PREF.SB * NREF.SB*DR*CEE.R) - (PAKT.SB.R * NREF.SB*DR*CEE.R)) + (PAKT.SB.R * NAKT.SB.R*DR*CEE.R)

Na reálnej úspore energií v súťaži vôbec nezáleží

Cena modernizácie Sústavy verejného osvetlenia sa udáva vzorcom (PREF.SB * NREF.SB*D*CEE) - (PAKT.SB * NREF.SB*D*CEE).

Tento môžeme pre lepšie pochopenie jeho zmyslu upraviť na (PREF.SB -PAKT.SB )* (NREF.SB*D*CEE).

V popise zložiek ročnej odplaty sa uvádza, že: „Cena modernizácie Sústavy verejného osvetlenia zahŕňa odplatu za Modernizáciu Sústavy verejného osvetlenia v zmysle Prílohy č. 2 a 3 a článku III tejto Zmluvy, pričom závisí od dosiahnutej úspory elektrickej energie pri riadnom chode Sústavy verejného osvetlenia.“.

Keďže v tabuľke výpočtu ceny zákazky na obdobie 20 rokov nemá možnosť uchádzač tento parameter meniť voľným dosadením, ale je vypočítavaný podľa vzorcov a hodnôt v tabuľke zadaných bez možnosti zmeny parametra PREF.SBPAKT.SB. Teda všetci uchádzači budú mať túto zložku ceny rovnakú bez možnosti ju zmeniť.

Parameter D – Požadovaná doba svietenia verejného osvetlenia – podozrivé dvere číslo 1 pre manipuláciu verejnej súťaže

Parameter D – Požadovaná doba svietenia verejného osvetlenia je v tabuľke zadaný natvrdo v hodnote 4107 hodín po dobu 20 rokov.

Ak si zoberieme niekoľko projektov a zmlúv uzavretých mestami na Slovensku v posledných rokoch, žiadne z nich neudávalo takú vysokú hodnotu. Najčastejšie sa táto doba pohybuje na úrovni 3900 hodín.

Čo je však najdôležitejšie, v zmluve o prevádzke v článku 10.8 sa uvádza : „D – Požadovaná doba svietenia verejného osvetlenia za rok bude stanovená zo strany Objednávateľa, (v roku 2017 na úrovni 4107 hodín za rok)“.

Zmluva a text súťažných podkladov teda pripúšťajú, že tento parameter sa môže meniť na základe rozhodnutia objednávateľa. Môže sa meniť aj režim svietenia, kde najmä možná doba útlmu osvietenia predstavuje výrazný parameter ovplyvňujúci celkovú spotrebu.

Z hľadiska transparentnosti súťaže je preto absolútne neprípustné, aby tento parameter vstupoval do hodnotiacich kritérií. (pre informáciu SHMÚ na svojej webovej stránke uvádza teoretickú hodnotu slnečného svitu pre Slovensko na 4447 hodín ročne, teda Slnko je za obzorom 4313 hodín, čo však neznamená, že je úplná tma a verejné osvetlenie je možné zapínať s určitým oneskorením, to isté v opačnom nastavení platí aj pre ranné svitanie).

Ak má byť súťaž reálne súťažou kde parametrom bude reálna a garantovaná úspora energií, hodnotiacim kritériom by mal byť napríklad garantovaný maximálny príkon celej sústavy alebo priemerný príkon jedného svietidla v príslušných rokoch, kde by sa vyhodnocoval kumulatívny rozdiel oproti referenčnej hodnote po celých dvadsať rokov. Týmto spôsobom by sa súťaž mohla úplne oddeliť aj zo závislosti výsledku na cene elektrickej energie.

Samotný parameter ceny elektrickej energie zakomponovaný do súťaže je totiž doslova zakomponovanie „videnia z krištáľovej gule“ do zmluvného vzťahu, preto, že pri dĺžke kontraktu na 20 rokov sa môže realita líšiť od projekcie aj viac ako o 25 % len pri zvýšení inflácie o 1 % oproti predpokladanej, nehovoriac o iných možných zásadných zmenách, ktoré sa môžu počas 20 rokov udiať.

Ďalej by bolo možné veľmi jednoznačne stanoviť sankciu za prekročenie tohto parametra, teda nadspotreby/neefektivity napríklad vo forme zníženia platby za spotrebovanú energiu a príslušnú hodnotu. Toto je štandardná súčasť každej dobrej zmluvy, ktorá má ambíciu naozaj garantovať úspory energie.

Parameter PAKT.SB – Aktuálny priemerný príkon osvetľovacej sústavy na jedno svetelné miesto zatvorené dvere pre skutočnú súťaž o úsporu energie, podozrivé dvere č. 2 pre manipuláciu verejnej súťaže a legalizáciu neprimeraného zisku.

Cena modernizácie Sústavy verejného osvetlenia sa udáva vzorcom (PREF.SB * NREF.SB*D*CEE) - (PAKT.SB * NREF.SB*D*CEE), ktorý som upravil na (PREF.SB -PAKT.SB )* (NREF.SB*D*CEE), aby jasnejšie ukazoval jeho fyzikálny zmysel.

Z hľadiska jeho fyzikálneho a ekonomického významu môžeme povedať, že predstavuje hodnotu ušetrenej elektrickej energie pri využití len referenčného počtu svetelných bodov.

Počas trvania zmluvy sa síce podľa prílohy 7 modeluje zvýšenie počtu svetelných bodov oproti referenčnému počtu 47 694 o 8,8% na 51 913, ale v zmluve je toto zvyšovanie dávané len ako možnosť a nie povinnosť. Čo je však najpodstatnejšie, z definície Ceny modernizácie Sústavy verejného osvetlenia vyplýva, že čím viac energie ušetrí prevádzkovateľ sústavy, tým viac mu hlavné mesto Bratislava zaplatí, samozrejme okrem toho, že mu zaplatí aj spotrebovanú energiu a náklady na prevádzku.

Teda namiesto toho, aby ušetrená energia znižovala úhradu za poskytnutú službu, ona ju ešte zvyšuje.

Keďže v zmluve sa uvádza, že tento príkon bude aktualizovaný na ročnej báze, znamená to, že ak prevádzkovateľ technickými opatreniami zníži priemerný príkon pod mieru stanovenú v modeli, dostane viac ako bola ponúknutá cena v súťaži, čo je dodatočný zisk.

Takéto nastavenie súťaže je doslova výsmechom zo zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý predpokladá pre verejný sektor pri dosahovanej úspore energií aj pozitívny finančný dopad, teda zníženie nákladov.

Elektronická aukcia ako poistka pre výber toho „pravého“ víťaza

K tomuto tvrdeniu ma oprávňuje vlastná skúsenosť z elektronickej aukcie organizovanej Ministerstvom vnútra na správu budov, kde sa súťažil sumu z cenníka zloženého z asi 300 položiek – výkonov pri údržbe.

Súťaž skončila tak, že víťaz bol asi na 1/3 reálnej cenníkovej ceny, pričom viac ako 100 položiek z cenníka boli nulové, teda že ich bude robiť zadarmo.

To si môže dovoliť len ten, ktorý buď z predošlej skúsenosti vie, aká akcia z cenníka sa nikdy nerobila, alebo vie resp. má dohodnuté, cez ktorú náhradnú položku z cenníka sa reálne bude ohodnocovať výkon, ktorý ocenil nulou – teda že ho bude robiť formálne zadarmo.

U tejto súťaže na prevádzku osvetlenia som iteráciou namodeloval pomocou tabuľky v prílohe 7 na predpokladanú cenu zákazky 143 697 471 eur bez DPH a predpokladaný parameter Ročná cena za obnovu sústavy stožiarov (24 000 stožiarov v priebehu 20 rokov) vo výške 600 000 eur (čo zodpovedá cene 500 eur na 1 stožiar v roku 2017) parameter Cena za prevádzku a údržbu jedného svetelného bodu na rok, ktorý je v tomto prípade 74,6333633 eur na jeden stožiar v roku 2017.

Podľa zverejnených zmlúv z posledných rokov na rekonštrukciu osvetlenia na Slovensku obe tieto hodnoty presahujú tie, ktoré boli už reálne vysúťažené a zazmluvnené.

Treba si uvedomiť, že obvykle už uskutočnené súťaže boli o 300 – 3000 stĺpoch osvetlenia, tu ide o 24 000 nových. V tomto modeli potom majú jednotlivé zložky Ročnej odplaty takúto hodnotu a podiel na celkovej Ročnej odplate:

Modelovanie zloženia Ročnej odplaty

2020

% Podiel na Ročnej odplate

2025

% Podiel na Ročnej odplate

2030

% Podiel na Ročnej odplate

2035

% Podiel na Ročnej odplate

Cena Riadnej údržby a Služobnej prevádzky

3 785 390

56%

4 305 922

56%

4 898 061

57%

5 571 578

57%

Cena výmeny stožiarov podľa bodu 3.1.3. Zmluvy

631 734

9%

700 911

9%

777 663

9%

862 820

9%

Cena modernizácie Sústavy verejného osvetlenia

468 652

7%

1 340 914

18%

1 446 742

17%

1 618 880

17%

Cena energií

1 874 627

28%

1 282 277

17%

1 502 175

17%

1 693 812

17%

Ročná odplata

6 760 403

100%

7 630 024

100%

8 624 641

100%

9 747 090

100%

 

Pri elektronickej aukcii budú teda súťažiaci mať možnosť ovplyvniť maximálne 65 až 66% z ceny, keďže však oba parametre sú zrejme nadsadené, tento podiel pri reálnych hodnotách sa zmenší.

Ak by teoreticky okrem Ceny Riadnej údržby a Služobnej prevádzkyCeny výmeny stožiarov podľa bodu 3.1.3. Zmluvy mohli súťažiaci pohybovať s parametrom Ročná odplata, potom kvalifikovane to môže vykonať iba súčasný prevádzkovateľ systému, lebo všetci ostatní súťažiaci nemajú k dispozícii potrebné údaje a to najmä zoznam všetkých svetelných bodov s ich všetkými podstatnými technickými parametrami.

Príloha č. 1 súťažných podkladov nazvaná Zoznam zariadení verejného osvetlenia je totiž výstupom z OLAP kocky alebo relačnej databázy súčasného prevádzkovateľa resp. autora auditu systému osvetlenia, nedáva však možnosť presného výpočtu, ktorý je možný iba pri jednoznačnom definovaní každého osvetľovacieho bodu alebo udania počtu technicky identických svetelných bodov.

Vytvára sa tu zjavne informačná asymetria, ktorú verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neodstránil.

Domnievam sa, že v elektronickej aukcii dôjde k tomu, že po zreálnení Ceny za prevádzku a údržbu svetelného bodu FIXSB, čo bude zrejme prvý parameter, ktorý sa bude meniť, dôjde k znižovaniu Ceny za obnovu sústavy stožiarov CSThodnota víťaza bude hlboko pod reálnou cenou výmeny stožiarov.

Tento pokles však v absolútnej hodnote nepresiahne Cenu modernizácie Sústavy verejného osvetlenia (ak neuvažujem o tom, že aj parameter aktuálneho príkonu sústavy nie je nadhodnotený a nie je tam vytvorená „vata“ pre potreby súťaže).

Takáto elektronická súťaž však nie je súťažou, ale podľa môjho názoru je to partia pokeru s esami v rukáve.

V EXCEL súbore je pre zaujímavosť uvedený aj prípad, keď odstránime chybu spôsobenú rôznymi použitím príkonu vo wattoch a ceny v EUR/MWh. Príklad jasne ukazuje, ako záleží na správnosti použitých jednotiek a presnosti vyjadrovania ceny v závislosti od inflácie.

Ing. Jozef Legény

Príspevok je názorom zaslaným redakcii. Názory zverejňované v rámci zaslaných príspevkov môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie.
Energie-portal.skDiskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Ako je to s odvodom z nadmerných príjmov? (píše Radovan Ďurana)

Názor. Ako je to s odvodom z nadmerných príjmov? (píše Radovan Ďurana)

Energetický sektor potrebuje veľké investície, nové zdaňovanie ich spomalí. Politici, ktorí vytvorili podhubie súčasných problémov, nás chcú reguláciou cien z týchto problémov dostať.

Stropy a dane. Krízu majú zahojiť populistické riešenia, ktoré ju prehĺbia

Stropy a dane. Krízu majú zahojiť populistické riešenia, ktoré ju prehĺbia

Komentovaný prehľad nových textov v denníku Energie-portal.sk.

Pri vyššom podiele OZE bude potrebné sezónne skladovanie energie, plynári môžu pomôcť

Pri vyššom podiele OZE bude potrebné sezónne skladovanie energie, plynári môžu pomôcť

Možnosťou je prepojenie sektorov plynárenstva a elektroenergetiky, čo môže priniesť výhody aj z hľadiska poskytovania podporných služieb pre sústavu, hovorí Martin Kečkéš z SPP.