Obnoviteľné zdroje a energetická infraštruktúra v Pláne obnovy a odolnosti | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Obnoviteľné zdroje a energetická infraštruktúra v Pláne obnovy a odolnosti

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland je venovaný Komponentu 1, programu v oblasti Zelená ekonomika, ktorý vyšiel v prílohe ENERGO v decembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/12.

Obnoviteľné zdroje a energetická infraštruktúra v Pláne obnovy a odolnosti

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  12.12.2021 |  Mgr. Ján Macej, PhD., Mgr. Filip Kozoň

Plán obnovy Európskej únie je predstavený ako komplexná odpoveď prijatá v reakcii na dôsledky krízy spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj reakcia na hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky1.

Pozostáva z 18 súčastí (komponentov), pričom jedným z komponentov je aj program v oblasti Zelená ekonomika (ďalej ako „Komponent 1“). Komponent 1 sleduje tzv. zelenú a digitálnu transformáciu Slovenska. Jeho cieľom je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj ako „OZE“) na energetickom trhu.

Článok sa zameriava na Komponent 1, ktorého účelom je prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti zmeny klímy do roku 2030 prostredníctvom reforiem a investícií do obnoviteľných zdrojov energie.

Hlavné ciele

Komponent 1 zahŕňa tri reformy a tri investície. Jeho cieľom je predovšetkým dosiahnuť širšie využívanie čistých technológií pre udržateľnú, dostupnú a smart energetiku a tým prispievať najmä k výstavbe a integrácii 40 % z celkového plánovaného objemu 500 GW obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.

Odhadované náklady na celý Komponent 1 sú 232 mil. EUR, z toho 2 % (4,6 mil. EUR) je vyčlenených na administratívne náklady súvisiace s implementáciou komponentu.

Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti2

Cieľom reformy je úprava právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti vyplývajúcej zo smernice o energetickej efektívnosti3. Táto reforma predpokladá vytvorenie podmienok na znižovanie primárnej a koncovej spotreby energie.

Predpokladá uplatňovanie princípu „energy efficiency first“ (energetická efektívnosť ako priorita) pri plánovaní, modernizácii a realizácii projektov zvyšujúcich podiel zelenej energie v elektrine a teple, čím sa obmedzí potreba investícií do nových zdrojov energie.

Reforma 2: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky

Cieľom reformy je novelizovať zákon o energetike4 a zákon o regulácii v sieťových odvetviach5 v zmysle smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou6 uľahčením prístupu subjektov na trh s elektrinou, zvýšením flexibility elektrizačnej sústavy a celkovým zlepšením možnosti pripojenia nových OZE do slovenskej elektrizačnej sústavy. Implementácia reformy je plánovaná do 31. 12. 2022.

Reforma 3: Úprava systému podpory nových OZE

Účelom tejto reformy je najmä podporiť zvyšovanie podielu nových OZE v sektore dopravy, elektroenergetiky a teplárenstva prostredníctvom novelizácie zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie7 a zákona o tepelnej energetike8.

Plánuje sa prijatie dlhodobých investičných schém pre nové OZE a podporných investičných schém na modernizáciu existujúcich OZE (tzv. repowering). Implementácia reformy je plánovaná do 31. 12. 2022.

Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE

V rámci investícií do výstavby nových zdrojov OZE sa v priebehu rokov 2021 – 2026 počíta s výstavbou nových výrobných kapacít elektrickej energie z OZE s inštalovaným výkonom 10 kW až 50 MW, pričom v rámci schémy podpory sa plánuje zaistiť nová kapacita v objeme aspoň 120 MW pripojením nových OZE do elektrizačnej sústavy.

Dotácie budú prideľované na základe výsledkov výberových konaní, pričom hlavným kritériom budú náklady na MWh vyrobenej elektriny.

Plánujú sa podporiť len projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia, pričom v rámci lehôt stanovených v podmienkach výberových konaní sa kapacita projektov, ktoré sa nezrealizujú, ponúkne v poradí ďalším neúspešným záujemcom za pôvodne vysúťažených podmienok.

V rámci tejto investičnej schémy do výstavby nových zdrojov elektriny sa však nepočíta s podporou vodných elektrární. V prípade podpory výroby elektriny a tepla z biomasy bude s cieľom získať investičné prostriedky potrebné dodržiavať podmienky na minimálnu úsporu emisií CO2 vo výške 80 %.

Celkové náklady sa odhadujú na úrovni 103 mil. EUR.

Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE (tzv. „repowering“)

Cieľom je prostredníctvom investičnej pomoci predĺžiť technologickú životnosť, modernizáciu a zvýšenie efektívnosti existujúcich kapacít OZE. Bude sa týkať zariadení na výrobu elektriny z bioplynu a vodnej energie.

V rámci schémy sa plánuje zaistiť repowering minimálne 100 MW výkonu modernizovanej kapacity pripojenej do elektrizačnej sústavy. Očakáva sa, že implementácia investície sa začne v období do 1. 1. 2022 a dokončí sa do 30. 6. 2026.

Celkové náklady sa odhadujú na úrovni 62 mil. EUR, pričom väčšia časť je v súčasnosti plánovaná na modernizáciu bioplynových staníc.

Investícia 3: Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE

Investícia je zameraná na podporu zariadení na skladovanie elektriny vrátane riešení založených na využití vodíka a na zvýšenie regulačného výkonu vodných elektrární.

V rámci schémy podpory sa plánuje zaistiť zvýšenie regulačného výkonu sústavy aspoň o 68 MW vďaka novým skladovacím kapacitám a zvýšeniu výkonu existujúcich vodných elektrární. Do regulačného výkonu vodných elektrární v rámci tohto opatrenia sa neplánuje investovať viac ako 12 mil. EUR.

V rámci opatrenia budú podporené zariadenia na skladovanie energie, ktoré prispejú k zvýšeniu ponuky regulačného výkonu alebo znížia nároky variabilných OZE na regulačný výkon.

O podporu sa budú môcť uchádzať batériové úložiská, zariadenia na výrobu vodíka z OZE a vodné elektrárne (prečerpávacie vodné elektrárne), ktoré v rámci investície zvýšia rozsah regulačného výkonu najmenej o 25 %.

Celkové náklady sa odhadujú na úrovni 62 mil. EUR. Približne polovica by mala smerovať na projekty skladovania elektriny a zvyšná polovica by mala byť rovnakým dielom rozdelená medzi projekty výroby vodíka a rekonštrukcie vodných elektrární.


1 Bližšie informácie k Plánu obnovy a odolnosti dispozícii na: https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/

2 Táto reforma nie je zmieňovaná napr. v dokumente Rady EÚ dostupnom na:https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10156-2021-ADD-1/sk/pdf
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti
4 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ
7 Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8 Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Mgr. Ján Macej, PhD., Mgr. Filip Kozoň
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokáti vysvetľujú, ako bude prebiehať pripájanie lokálnych zdrojov.

Editoriál. Nezamýšľané dôsledky radikálnych politík

Editoriál. Nezamýšľané dôsledky radikálnych politík

Úvodník Radovana Kazdu vyšiel v septembrovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 07-09/2023 s prílohou ENERGO.

Pribudlo ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť teplo. Slovensko obstálo lepšie ako priemer EÚ (+mapa)

Pribudlo ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť teplo. Slovensko obstálo lepšie ako priemer EÚ (+mapa)

Zaplatiť si dostatočné vykúrenie domácnosti je problém najmä pre obyvateľov južnej Európy, ukazuje štatistika Eurostatu.