Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených

Hodnotiaca komisia vybrala projekty, ktoré zvýšia kvalitu života sociálne alebo zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených

Ilustračné foto: Pixabay (Grégory Roose)

  • Aktuality |  25.05.2022 |  TS SPP / (ave)

Nadácia SPP podporí v 11. ročníku grantového programu OPORA až 102 projektov zameraných na pomoc konkrétnym ľuďom čiastkou 60 000 eur. Finančný príspevok získajú organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby a uľahčujú ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.

O grant sa uchádzalo celkovo 158 žiadateľov. Hodnotiaca komisia, zložená z expertov pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb, vybrala projekty, ktoré zvýšia kvalitu života 102 konkrétnym, sociálne alebo zdravotne znevýhodneným ľuďom.

Z geografického hľadiska bolo najviac projektov predložených z Banskobystrického a Žilinského kraja. Maximálna výška podpory na jeden projekt, od jedného žiadateľa, bola 1 500 eur. Aktivity spojené s realizáciou úspešných projektov v aktuálnom ročníku programu musia byť zrealizované do 15. októbra 2022.

„Dôležitou a tradičnou súčasťou aktivít Nadácie SPP je ochrana a podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí. Preto už jedenásty rok podporujeme projekty, ktoré vychádzajú z reálnych potrieb týchto ľudí. Chceme im pomôcť vytvoriť také podmienky, ktoré zvýšia kvalitu ich života, aktivizujú ich potenciál a umožnia im v živote väčšiu samostatnosť a nezávislosť. Preto sú cieľovou skupinou v rámci tejto grantovej schémy telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnení ľudia, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, či osamelí seniori,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Do roku 2021 poskytla Nadácia SPP v rámci grantového programu „OPORA“ finančnú pomoc už 912 organizáciám, medzi ktoré prerozdelila celkovú sumu 930 378 eur.

Nadácia SPP od roku 2002 realizuje rôzne grantové programy orientované na podporu a ochranu zdravia, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávania, dobrovoľníctvo a podporu regiónov.

Informácie o všetkých podporených projektoch v rámci aktuálneho 11. ročníka grantového programu „OPORA“, ako aj a bližšie informácie o ostatných grantových programoch a podporených projektoch sú dostupné na stránke Nadácie SPP.

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.