INNOGY
INNOGY
INNOGY

Krajský súd Bratislava rozhodol: Odvedená daň z CO2 sa bude vracať

Daňové úrady nemajú na výber. Krajský súd Bratislava vydal ďalšie rozhodnutie, na základe ktorého budú musieť daň z CO2 kvót odvedenú v roku 2011 daňovým subjektom vrátiť.

Krajský súd Bratislava rozhodol: Odvedená daň z CO2 sa bude vracať

Foto: Fotolia

V tomto článku opäť nadviažeme na tému zdaňovania CO2 kvót v roku 2011, keď zákonodarcovia zaviedli daň z CO2 kvót so sadzbou 80 %. Po uplynutí takmer jeden a pol roka od podania žiadosti o vrátenie zaplatenej dane z emisných kvót sa ďalší daňový subjekt dočkal kladného rozhodnutia.

Krajský súd Bratislava svojím rozhodnutím sp. zn. 2S/4/2018 zo dňa 26. 9. 2018 rozhodol a zrušil rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, ako aj rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, ktorými bola zamietnutá žiadosť daňového subjektu o vrátenie zaplatenej dane z CO2 kvót.

Odôvodnenie Krajského súdu Bratislava

Napriek tomu, že Daňový úrad Bratislava a Finančné riaditeľstvo SR mali odlišný názor, Krajský súd Bratislava sa stotožnil s názorom daňového subjektu, že právna úprava zavádzajúca spornú daň z CO2 kvót bola v rozpore so smernicou 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami, t. j. v rozpore s európskym právom.

Krajský súd Bratislava vo svojom rozhodnutí konštatoval, že rozhodujúcim argumentom pre posúdenie nezákonnosti zavedenej dane z CO2 kvót v roku 2011 je rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ vo veci C-302/17 zo dňa 12. 4. 2018. Súdny dvor EÚ v tomto rozhodnutí vyslovil, že vnútroštátne predpisy, ktoré zaviedli 80 % daň z CO2 kvót, boli v rozpore s európskym právom.

Takéto rozhodnutie Súdneho dvoru EÚ je záväzné, preto Krajský súd Bratislava nemal priestor rozhodnúť inak.

Krajský súd Bratislava ďalej uviedol, že nie len súdy, ale aj orgány verejnej správy, t. j. aj daňové úrady, sú povinné prednostne aplikovať právo EÚ v prípade, ak nastane situácia, že sú vnútroštátne predpisy v rozpore s európskym právom.

Napriek tomu, že toto tvrdenie daňový subjekt uvádzal niekoľkokrát vo svojich podaniach v prvostupňovom konaní pred Daňovým úradom Bratislava, ako aj v odvolacom konaní pred Finančným riaditeľstvom SR, tento argument našiel porozumenie až na Krajskom súde Bratislava, ktorý uviedol, že tvrdenia Daňového úradu Bratislava a Finančného riaditeľstva SR, podľa ktorých nie sú oprávnení skúmať súlad vnútroštátneho práva s právom EÚ, neobstoja.

Krajský súd Bratislava na jednej strane uznáva, že daňové úrady nie sú legitimované na podanie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru EÚ, napriek tomu majú povinnosť rozpor vnútroštátneho práva s právom EÚ riešiť bezprostrednou aplikáciou európskeho práva.

Odvedená daň z CO2 kvót ako preplatok

Krajský súd Bratislava vo svojom rozhodnutí uviedol, že v dôsledku rozporu vnútroštátnej právnej úpravy o 80 % dani z CO2 kvót s európskym právom, nemohla byť táto daň nikdy splatná, preto suma, ktorú daňový subjekt v tejto súvislosti odviedol, sa v zmysle § 63 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) považuje za daňový preplatok, ktorý je daňový úrad povinný daňovému subjektu vrátiť.

Pretože rozhodnutie Krajského súdu Bratislava je pre Daňový úrad Bratislava, ako aj pre Finančné riaditeľstvo SR záväzné, ďalším krokom v tomto konaní by malo byť rozhodnutie Daňového úradu Bratislava, ktorým vyhovie žiadosti daňového subjektu o vrátenie zaplatenej dane z CO2. Ak tak neurobí, je súd oprávnený uložiť mu pokutu.

Nie len istina, ale aj úrok z omeškania

Pretože Krajský súd Bratislava zadefinoval sumu uhradenú v súvislosti s daňou z CO2 kvót ako daňový preplatok, vzniká daňovému subjektu popri istine aj nárok na úroky z omeškania vo výške 10 %.

Je zrejmé, že zavedená 80 % sadzba dane z CO2 vystrelila povinnosti daňových subjektov do vysokých čísel, preto je uplatnenie si nároku na vrátenie odvedenej sumy v tejto súvislosti zaujímavé nie len z pohľadu istiny, ale aj z pohľadu úrokov z omeškania.

Je nárok premlčaný?

Daňové subjekty, ktoré žiadosť o vrátenie dane z CO2 kvót odvedených v roku 2011 ešte nepodali, majú možnosť domáhať sa vrátenia zaplatenej sumy, a to aj napriek tomu, že jeho uplatnenie nebude úplne jednoduché.

JUDr. Natália Jánošková
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2018/11


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zákon o podpore OZE poškodil niektorých výrobcov. Treba to napraviť

Zákon o podpore OZE poškodil niektorých výrobcov. Treba to napraviť

Akokoľvek boli niektoré dotácie prehnané, tak sa netýkali všetkých výrobcov. Prísnou sankciou zániku podpory o ne môžu prísť.

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Anketa. Ako hodnotíte programové vyhlásenie vlády v oblasti energetiky?

Nezávislé fungovanie ÚRSO, postupná deregulácia cien energií, dokončenie Mochoviec či ukončenie uhoľných dotácií. Čo hovoria na priority novej vlády odborníci z oblasti energetiky?

Tepelné čerpadlá a rekuperácia znížia spotrebu energie na vykurovanie až o 70 %

Tepelné čerpadlá a rekuperácia znížia spotrebu energie na vykurovanie až o 70 %

Od roku 2021 začne aj na Slovensku platiť legislatíva, ktorá bude od nových budov vyžadovať energetickú triedu A0. Tá sa podľa expertov nedá dosiahnuť bez vlastnej výroby energie.