Keď biomasa predražuje teplo | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Keď biomasa predražuje teplo

Biomasa sa často prezentuje obyvateľom miest zásobovaných z CZT ako nástroj na zníženie ceny tepla. Pri poklese cien plynu a v prípade, že teplo z biomasy je dodávané do systému CZT od externého dodávateľa, to však nemusí platiť.

Keď biomasa predražuje teplo

Foto: Dreamstime

V prezentovanom konkrétnom prípade je v roku 2015 vypočítané zvýšenie ceny tepla pre jednu domácnosť 49 eur ročne. Je to spôsobené vplyvom približne 48 % využitia tepla z biomasy nakupovaného od externého dodávateľa.

V rámci preskúmavania správnosti vyúčtovania dodávky tepla a TÚV v meste X som z dôvodu uvádzania „regulačného príkonu za vykurovanie“ na faktúrach, ktorý nezodpovedal žiadnej definícii podľa Vyhlášky ÚRSO č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bol nútený ísť v analýze hlbšie a z výkazov ziskov a strát spoločností dodávateľského reťazca, ich výročných správ a všetkých dostupných informácií z verejných zdrojov zrekonštruovať hlavné položky variabilných a fixných nákladov.

Pri tejto práci som pri porovnávaní údajov zistil (nasmerovala ma najmä zmienka vo výročnej správe materskej spoločnosti dodávateľa tepla, že cez variabilnú zložku tepla bol ovplyvnený hospodársky výsledok), že potrebujem pracovať aj s hypotézou, že pri navrhovaní cien tepla pracuje dodávateľ tepla pri zabezpečovaní svojich záujmov aj s podielom tepla z biomasy.

Takže je potrebné preskúmať aj hypotézu zabezpečenia dodávky tepla so 100 % využitím plynu. Výsledok pre rok 2015 ma veľmi neprekvapil. Viac ma prekvapilo, že ide už o dlhodobejšiu záležitosť – využitie biomasy aspoň od roku 2013 v danom meste predražuje teplo a zlacňovaním plynu a zdražovaním biomasy sa nožnice rozvárajú čoraz viac.

Z praxe som bol zvyknutý porovnávať substitúciu dosiaľ používaného nosiča energie s iným zdrojom, no nikdy som nepoužíval štandardnú tabuľku používanú pre návrh ceny tepla pre ÚRSO.

V tomto prípade som však pri prvom výpočte zistil, že nakupované teplo z biomasy, ktoré má substituovať plyn, je drahšie, čo bolo v rozpore s tvrdeniami dodávateľa, a tak som sa pri hľadaní príčin musel bližšie pozrieť na danú tabuľku.

Vysvetlenie rozdielu môjho výpočtu bolo veľmi jednoduché. Spôsob výkazníctva ceny tepla v návrhu na cenu, ako aj vo výkaze skutočných nákladov uvedený vo vyhláške 222/2013 Z.z., keď variabilné náklady na nákup tepla sú v časti variabilné náklady a fixné náklady nakupovaného tepla sú zahrnuté do celkových fixných nákladov, odporuje logike porovnávania.

Pri dodávke tepla od dodávateľa tepla sa deklarujú jeho jednotkové variabilné náklady a porovnávajú sa s pôvodnými jednotkovými variabilnými nákladmi spoločnosti.

Ak by sa takým istým spôsobom mal do výkazov nákladov na teplo premietať napríklad aj nákup plynu, tak by sa do variabilnej zložky museli premietať len náklady za odobraté množstvo plynu a náklady distribúcie by sa museli premietať do fixnej zložky. Obdobne by to bolo aj pre elektrinu.

Nie je tomu tak, preto ak máme naozaj porovnávať porovnateľné je potrebné náklady na nakupované teplo porovnávať výhradne z nákladmi na energetický nosič, ktorý je nakupovaným teplom nahradzovaný.

Mimo toho, fixné náklady spoločnosti nakupujúcej teplo je potrebné očistiť od fixných nákladov za nakupované teplo a preto dôjde i zníženiu fixnej zložky ceny tepla.

Cena plynu je závislá od viacerých faktorov a to najmä skladby výkonov a počtu zdrojov, preto pre jednoduchosť som vybral 5 miest vykurovaných výhradne plynom s približne rovnakou spotrebou ako v meste X a približne rovnakou skladbou zdrojov a ich priemernú variabilnú cenu stanovenú ÚRSO som dal ako hypotetickú variabilnú zložku v meste X v prípade výhradného využívanie plynu na výrobu tepla.

Výsledok týchto úvah je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke.

Variabilná zložka ceny tepla výrobcov využívajúcich ako palivo výhradne zemný plyn s výrobou zodpovedajúcou lokalite X

Výrobca

Merná jednotka

2013

2014

2015

Bytový podnik Námestovo s.r.o.

EUR/kWh

0,0569

0,0569

0,0558

Teplo Modra s.r.o.

EUR/kWh

0,0624

0,0625

0,0588

KLF - Energetika, a.s.

EUR/kWh

0,0550

0,0552

0,0554

ENERGO - BYTOS s.r.o.

EUR/kWh

0,0588

0,0558

0,0512

Dalkia Senec a.s.

EUR/kWh

0,0626

0,0629

0,0571

PRIEMERNÁ CENA VARIABILNEJ ZLOŽKY - výhradne zemný plyn

EUR/kWh

0,0591

0,0587

0,0557

Príklad – Mesto X

Položka

Merná jednotka

2013

2014

2015

Predaj tepla DODÁVATEĽA TEPLA do CZT v meste X

kWh

26 666 000

22 535 000

24 003 000

Tržby za teplo EXTERNÉHO DODÁVATEĽA tepla z biomasy v meste X

EUR

659 878

620 395

660 981

Dodávka tepla EXTERNÉHO DODÁVATEĽA v meste X

kWh

11 765 740

9 532 130

11 550 795

Podiel dodávaného tepla z biomasy na celkovej dodávke tepla v meste X

%

44,12 %

42,30 %

48,12 %

Variabilná zložka ceny tepla EXTERNÉHO DODÁVATEĽA fakturovaná DODÁVATEĽOVI TEPLA v meste X bez DPH

EUR/kWh

0,0316

0,0406

0,0328

Fixná zložka ceny tepla EXTERNÉHO DODÁVATEĽA fakturovaná DODÁVATEĽOVI TEPLA v meste X bez DPH

EUR/kW

129,7691

129,7687

129,4462

Tržby za variabilnú zložku ceny tepla EXTERNÉHO DODÁVATEĽA za dodávky DODÁVATEĽOVI TEPLA v meste X

EUR

371 797

387 004

378 866

Tržby za fixnú zložku ceny tepla EXTERNÉHO DODÁVATEĽA fakturovaná DODÁVATEĽOVI TEPLA v meste X

EUR

288 081

233 391

282 114

Celková tržba za dodávku tepla z biomasy  EXTERNÉHO DODÁVATEĽA fakturovaná DODÁVATEĽOVI TEPLA v meste X

EUR

659 878

620 395

660 981

Priemerná cena nákupu 1 kWh energie z biomasy od EXTERNÉHO DODÁVATEĽA

EUR/kWh

0,0561

0,0651

0,0572

Maximálna cena variabilnej zložky schválená rozhodnutím URSO pre príslušný rok  pre mesto X pre DODÁVATEĽA TEPLA ako mix plynu a biomasy

EUR/kWh

0,0518

0,0492

0,0514

Maximálna cena fixnej zložky schválená rozhodnutím URSO pre príslušný rok  pre mesto X pre DODÁVATEĽA TEPLA  ako mix plynu a biomasy

EUR/kW

202,1986

213,8667

235,9828

Fakturovaný príkon od DODÁVATEĽA TEPLA pre mesto X

kW

5 325

5 293

5 029

Skutočne fakturovaná variabilná zložka DODÁVATEĽA TEPLA v meste X bez DPH

EUR/kWh

0,0494

0,0492

0,0482

Skutočne fakturovaná fixná zložka DODÁVATEĽA TEPLA v meste X bez DPH

EUR/kW

192,3421

207,4595

232,1148

Skutočná cena časti variabilnej zložky DODÁVATEĽA TEPLA v meste X pre časť tepla vyrobeného spaľovaním zemného plynu

EUR/kWh

0,0635

0,0555

0,0625

Skutočne fakturovaná variabilná zložka DODÁVATEĽA TEPLA v meste X s DPH

EUR/kWh

0,0593

0,0590

0,0579

Skutočne fakturovaná fixná zložka DODÁVATEĽA TEPLA v meste X s DPH

EUR/kW

230,8105

248,9514

278,5378

Celková skutočná fakturácia nákladov na teplo od DODÁVATEĽA TEPLA v meste X bez DPH

EUR

2 342 600

2 206 836

2 324 524

Priemerná skutočná cena 1 kWh dodaného tepla od DODÁVATEĽA TEPLA v meste X bez DPH

EUR

0,0878

0,0979

0,0968

Variabilné náklady pri hypotéze využitia výhradne plynu v meste X bez DPH (skutočná dodávka tepla vynásobená predpokladanou priemernou cenou plynu zistená ako priemer obdobných dodávateľov tepla)

EUR

1 577 027

1 321 903

1 336 007

Fixné náklady pri využití výhradne plynu v meste X bez DPH (odpočítané fixné náklady nakupovaného tepla z biomasy)

EUR

736 152

864 723

885 225

Celkové náklady pri využití výhradne plynu v meste X bez DPH

EUR

2 313 179

2 186 626

2 221 232

Priemerná cena nákupu 1 kWh energie v meste X pri využití výhradne plynu bez DPH

EUR/kWh

0,0867

0,0970

0,0925

Rozdiel medzi cenou 1 kWh  tepla vyrobeného výhradne z plynu tepla vyrobeného z mixu biomasy a plynu a v meste X bez DPH (záporná hodnota znamená, že teplo výhradne z plynu je o danú hodnotu lacnejšie)

EUR/kWh

-0,0011

-0,0009

-0,0043

Platba navyše za teplo s využitím biomasy pre celé mesto X s DPH

EUR

35 305

24 252

123 951

Platba navyše za biomasy pre 1 byt so spotrebou 9 500 kWh tepla  /34,2 GJ s DPH

EUR

12,58

10,22

49,06

Záver je jednoznačný, využitie tepla z biomasy predražuje v danej lokalite teplo a s klesajúcimi cenami plynu bude tento rozdiel narastať. Pretože zmluva s externým dodávateľom je uzavretá na 15 rokov na dobu splácania jeho investície, prinajmenšom do roku 2024 nemôžu obyvatelia tejto lokality rátať s prípadným profitom z nízkych cien plynu v podobe zníženia cien tepla.

V roku 2015 si domácnosť so spotrebou 9500 kWh tepla ročne priplatila za zelené teplo cca 49 eur.

Kľúčovým problémom v tejto lokalite je nastavenie vzťahov medzi výrobcami tepla v lokalite. Ich nastavenie riešilo predovšetkým záujem externého dodávateľa na splatení investície.

Jednoduchým porovnávaním iba variabilných cien tepla pri obhajovaní investície sa síce správne konštatovalo, že tá z biomasy je nižšia, ale zrejme nebola aj zo strany mesta spravená dostatočná a dlhodobá analýza pri povoľovaní tohto projektu.

Opakoval sa klasický príbeh z tých rokov, keď mesto nechalo svoj podiel v spoločnosti klesnúť zo 49 % na 0,13 % a potom spoločnosť prenechalo 100 % pod kontrolou privátneho subjektu, teda v čase schvaľovania projektu nemalo informácie z vnútra spoločnosti.

Tento príklad poukazuje na potrebu ponechania si dostatočného podielu v spoločnostiach dodávajúcich teplo orgánmi samosprávy príslušnej obce resp. mesta, lebo len tak sa dá zabezpečiť aspoň teoretická šanca informovanosti o všetkých súvislostiach investičných akcií príslušného dodávateľa tepla.

Heslo „Dôveruj ale preveruj“ je v prípade všetkých druhov monopolov prikázaním číslo jedna. Zlé investičné rozhodnutia totiž môžu dlhodobo zaťažiť hospodárenie dodávateľov tepla a spôsobiť dlhodobé zvýšenie cien tepla pre obyvateľov. To často spôsobuje vlnu odpájania sa od CZT a môže ohroziť samotnú existenciu sústavy CZT.

Regulácia a ekológia

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Skúmajú, ako môžu komunikovať elektromobily a inteligentné siete. Má to zabrániť výpadkom

Skúmajú, ako môžu komunikovať elektromobily a inteligentné siete. Má to zabrániť výpadkom

Riadenie sietí komplikujú elektromobily, ale aj tepelné čerpadlá a čoraz decentralizovanejšia výroba energie. Pomôcť môžu nové technológie.

Nový dizajn trhu prináša aj väčšie právomoci nadnárodného regulátora a likvidačné pokuty

Nový dizajn trhu prináša aj väčšie právomoci nadnárodného regulátora a likvidačné pokuty

Pripravované pravidlá európskeho trhu s elektrinou majú priniesť aj vyššie sankcie, či centralizovať niektoré úlohy národných regulátorov do európskej agentúry ACER.

Cenový strop pre nás nič nerieši, elektrina je drahšia než hliník, hovorí šéf odstaveného podniku

Cenový strop pre nás nič nerieši, elektrina je drahšia než hliník, hovorí šéf odstaveného podniku

Podľa generálneho riaditeľa hlinikárne je možné uvažovať o reštarte výroby pri výške kompenzácií ako navrhujú v Nemecku.