Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

G-komponent dostal zelenú aj na západnom Slovensku

Rozsudok potvrdil jednotnú aplikáciu zákona o energetike a zvýšil právnu istotu výrobcov vo vzťahu k platbám G-komponentu. Článok vyšiel v prílohe pre energetiku ENERGO v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2019/09.

G-komponent dostal zelenú aj na západnom Slovensku

Foto: Fotolia

Okresný súd Bratislava I svojím rozsudkom sp. zn. 34Cb/186/2014 zo dňa 23. 7. 2019 (ďalej len „Rozsudok“) rozhodol v prospech výrobcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „výrobca“), ktorému priznal právo na vrátenie G-komponentu (platby za prístup do distribučnej sústavy).

Rozsudok je v podstate prelomovým rozhodnutím, keďže na rozdiel od predošlých rozhodnutí vydaných v neprospech výrobcov1 priznáva výrobcovi voči spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), právo na vrátenie uhradenej platby za prístup do distribučnej sústavy.

Aj keď Rozsudok nie je zatiaľ právoplatný, právny názor Okresného súdu Bratislava I korešponduje s právnymi závermi vyslovenými vo viacerých rozhodnutiach vydaných okresnými aj krajskými súdmi na strednom, ako aj východnom Slovensku2.

Existencia zmluvy o prístupe v režime predošlej právnej úpravy

Okresný súd si v Rozsudku musel poradiť s otázkou, či možno vyberať G-komponent aj v prípade, ak uzatvorená zmluva o prístupe medzi výrobcom a ZSD nespĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení účinnom do 31. 12. 2018 (ďalej len „Zákon o energetike“).

Ústavný súd SR totiž v náleze sp. zn. Pl. ÚS 17/2014 (ďalej len „Nález“) konštatoval, že G-komponent je protiústavný v prípade, ak sa vypláca bez uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len „Zmluva o prístupe“). V predmetnej veci ZSD a výrobca v roku 2010 uzatvorili zmluvu o distribúcii a prístupe (ďalej len „Zmluva“).

Táto však bola uzatvorená v režime predošlej právnej úpravy (zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov) a nebola uvedená do súladu so zákonom o energetike. Zmluva teda nekorešpondovala zákonnej definícii prístupu do distribučnej sústavy ako právu využívať distribučnú sústavu v rozsahu zmluvne dohodnutej distribučnej kapacity, ani predmetu Zmluvy o prístupe3, keďže neobsahovala záväzok ZSD na prepravu dodanej elektriny.

Výrobca bol toho názoru, že prístup do sústavy nevyužíval, keďže nemal zmluvne dohodnutú možnosť distribúcie dodanej elektriny, a preto považoval Zmluvu za neplatnú. Na uvedenom základe sa výrobca domáhal vrátenia uhradených platieb G-komponentu za roky 2014 až 2016.

Argumenty ZSD

ZSD na strane druhej tvrdila, že zákon o energetike umožňuje uzatvárať aj iné zmluvy, ako sú v ňom výslovne uvedené (tzv. nepomenované zmluvy), čo malo byť podľa názoru ZSD potvrdené aj Nálezom4.

Podľa názoru ZSD pritom uzatvorená Zmluva bola Zmluvou o prístupe a bola v súlade so zákonom o energetike, keďže výrobca dodávaním elektriny do sústavy túto využíval, a teda využíval aj prístup do distribučnej sústavy. Skutočnosť, že nebola zabezpečená distribučná zložka prístupu do sústavy (preprava dodanej elektriny), nie je podľa ZSD dôvodom neplatnosti Zmluvy, keďže Zmluva o prístupe nemusí obsahovať všetky činnosti, ktoré tvoria jej predmet, ale postačí aj jedna z nich.

ZSD v tomto smere argumentovala aj stanoviskom Ministerstva hospodárstva SR. Skutočnosť, že Zmluva o prístupe nemusí obsahovať aj distribučnú zložku, mala podľa ZSD potvrdzovať aj posledná novela zákona o energetike uskutočnená zákonom č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „Novela“), ktorá s účinnosťou od 1. 1. 2019 zmenila definíciu prístupu do sústavy5, ako aj predmet Zmluvy o prístupe6.

Novela navyše považuje dovtedy uzatvorené zmluvy o prístupe za platné aj v prípade, keď neobsahujú záväzok prevádzkovateľa distribučnej sústavy prepraviť príslušné množstvo elektriny.

Záver okresného súdu

Okresný súd Rozsudkom rozhodol v prospech výrobcu a uzatvorenú Zmluvu nepovažoval za Zmluvu o prístupe.

Okresný súd sa Rozsudkom odklonil od dovtedajšej rozhodovacej línie súdov na západnom Slovensku, ktorá znela v neprospech výrobcov a s poukazom na existujúce súdne rozhodnutia iných súdov7 a Nález sa priklonil k názoru, že platba G-komponentu bez platne uzatvorenej Zmluvy o prístupe je neoprávnená.

Súd zastáva názor, že zákon o energetike nevylučuje, aby si strany uzatvorili aj iný typ zmluvy, ako je uvedený v zákone o energetike (tzv. nepomenovanú zmluvu), avšak inkasovanie platieb G-komponentu zo strany ZSD je možné len vtedy, pokiaľ uzatvorená Zmluva obsahuje aj záväzok k distribúcii dodanej elektriny.

V tomto smere konajúci súd uplatnil definíciu prístupu do sústavy v zmysle zákona o energetike (nie v zmysle Novely) a Nálezu ako „právo ‚vpúšťať? výrobcom vyrobenú elektrinu do distribučnej sústavy, a to na účely prenosu jeho odberateľom alebo iným účastníkom trhu s elektrinou“. Bez tejto distribučnej zložky nemožno hovoriť o prístupe do sústavy, ani o Zmluve o prístupe v zmysle Zákona o energetike.

Keďže súd nepovažoval uzatvorenú Zmluvu za Zmluvu o prístupe a keďže nebolo žiadnym iným spôsobom preukázané, že výrobca využíval prístup do distribučnej sústavy (teda okrem toho, že dodával ním vyrobenú elektrinu), považoval súd uhradené platby G-komponentu za bezdôvodné obohatenie, ktoré v plnom rozsahu priznal výrobcovi.

Súd rovnako odmietol retroaktívne aplikovať ustanovenia Novely v znení jej dôvodovej správy na vzťahy existujúce pred jej prijatím, keďže Novela sa uplatňuje až na vzťahy vzniknuté po 1. 1. 2019, pričom nové zákonné definície prístupu do sústavy a Zmluvy o prístupe sa môžu uplatňovať len do budúcna.

Aj keď predmetný Rozsudok bude zrejme preskúmavaný odvolacím súdom, jeho prínos spočíva v jednotnej aplikácii Zákona o energetike na celom území Slovenskej republiky a v zvýšení právnej istoty výrobcov vo vzťahu k platbám G-komponentu s prihliadnutím na Nález.

1 Napr. rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I sp. zn 28Cb/185/2014.

2 Ide o vybrané rozhodnutia Okresného súdu Žilina, Okresného súdu Košice I, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Košiciach.

3zmysle § 26 ods. 5 zákona o energetike sa Zmluvou o prístupe zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervovať dohodnutú distribučnú kapacitu, umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou množstvo elektriny výkonovo obmedzené výškou rezervovanej kapacity, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy, a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutie distribučných a súvisiacich služieb.

4 Ústavný súd SR totiž v Náleze formálne vždy nepoužíva pojem zmluva o prístupe a distribúcii elektriny, ale len skrátenú formu zmluva o prístupe, ktorú Zákon o energetike formálne nepozná. Z celkového znenia Nálezu je však zrejmé, že ide o zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

5 Prístupom do sústavy sa, pokiaľ ide o výrobcu, rozumie právo dodávať vyrobenú elektrinu.

6 Povinnosť prepraviť elektrinu v prospech výrobcu už nie je podstatná náležitosť Zmluvy o prístupe.

7 Napr. rozhodnutie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13Cob/38/2018, 14Cob/5/2018, Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2Cob/190/2018.

 Mgr. Ján Macej, Ph.D.
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2019/09.

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Veľkí dodávatelia elektriny prepad SPP nekopírujú, na trhu s elektrinou stále dominujú

Veľkí dodávatelia elektriny prepad SPP nekopírujú, na trhu s elektrinou stále dominujú

Alternatívni dodávatelia elektriny na regulovaných trhoch neprerazili ani v minulom roku.

Trhový podiel SPP padol k 50 %, alternatívni dodávatelia plynu ďalej rastú

Trhový podiel SPP padol k 50 %, alternatívni dodávatelia plynu ďalej rastú

Najväčší alternatívny dodávateľ plynu, innogy Slovensko, svoj trhový podiel medziročne takmer zdvojnásobil.

Z podpory pre fotovoltické elektrárne najviac ťažia veľkí. Pozreli sme sa, ktoré firmy to sú

Z podpory pre fotovoltické elektrárne najviac ťažia veľkí. Pozreli sme sa, ktoré firmy to sú

Najväčšiu podporu na výrobu solárnej energie vlani zinkasovala skupina firiem, ktoré pred 10 rokmi spoluzakladal Antonino Vadala.