Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani po novele schválenej dňa 15. októbra 2019

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o spotrebnej dani schválené novelou 15. októbra 2019

Foto: Photodune

Návrh schválila NR SR dňa 15. októbra 2019. Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.

§ 2 Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) daňovým územím územie Slovenskej republiky,

b) územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1a), územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1b),

c) členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),

d) územím tretieho štátu územie, ktoré nie je územím Európskej únie,

e) kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa osobitných predpisov,2)

f) podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom3) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v inom členskom štáte podľa právneho predpisu tohto členského štátu,

g) konečným spotrebiteľom elektriny osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti 4) alebo odberateľom elektriny mimo domácnosti, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 115 Občianskeho zákonníka.

h) konečným spotrebiteľom uhlia osoba, ktorej bolo dodané uhlie na jej konečnú spotrebu,

i) konečným spotrebiteľom zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom zemného plynu,5)domácnostiach alebo odberateľom zemného plynu mimo domácností, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu,

j) koncovým odberateľom elektriny v domácnosti odberateľ elektriny v domácnosti podľa osobitného predpisu,6) osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,

k) koncovým odberateľom uhlia v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje uhlie pre vlastnú spotrebu v domácnosti,

l) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti odberateľ zemného plynu v domácnosti podľa osobitného predpisu,7) osoba, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,

m) metalurgickým procesom tepelné spracovanie rúd a ich koncentrátov ako výstupného produktu tejto činnosti a výroba kovov klasifikovaná v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 24 „výroba a spracovanie kovov“,8)

n) mineralogickým procesom proces klasifikovaný v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 „výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov“,8)

o) duálnym použitím použitie uhlia alebo zemného plynu ako paliva na výrobu tepla a na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla; za duálne použitie sa považuje aj použitie uhlia alebo zemného plynu na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,

p) elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a ktorý elektrinu vyrába elektrinu alebo ktorý je prevádzkovateľom prenosovej sústavy elektriny10) alebo osoba, ktorá vyrába elektrinu podľa osobitného predpisu,10a) podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektriny,10b) alebo podnikateľ, ktorý je obchodníkom s elektrinou,11) nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja, pričom elektroenergetickým podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike, a ktorý vyrába elektrinu alebo distribuuje elektrinu na vlastnú spotrebu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny v domácnosti,

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 10b znejú:

9) § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.

10) § 3 písm. b) druhý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

10a) § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

10b) § 3 písm. b) tretí bod zákona č. 251/2012 Z. z.

q) dodávateľom elektriny podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike, podľa osobitného predpisu,9) a ktorý dodáva elektrinu konečnému spotrebiteľovi elektriny,

r) plynárenským podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike, podľa osobitného predpisu,9) a ktorý zemný plyn vyrába, pričom výrobou zemného plynu sa rozumie ťažba alebo prevádzkovanie ťažobnej siete na ťažbu zemného plynu, alebo ktorý vyrába bioplyn, plyn z biomasy 15) alebo plyn z iného plynného uhľovodíka, spracovanie zemného plynu, alebo ktorý je prevádzkovateľom prepravnej siete zemného plynu,12) prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu,13alebo podnikateľ, ktorý nakupuje zemný plyn na účely ďalšieho predaja alebo ktorý je oprávnený na uskladňovanie zemného plynu v zásobníkoch zemného plynu;, pričom plynárenským podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike, a ktorý zemný plyn vyrába alebo distribuuje výlučne na vlastnú spotrebu;  plynárenský podnik nezahŕňa koncových odberateľov zemného plynu, plynárenským podnikom nie je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti.

Definícia je pre účely návrhu zákona zosúladená so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z definície vyplýva okruh osôb povinných registrovať sa ako platiteľ dane zo zemného plynu. Ako platiteľ dane zo zemného plynu teda nie sú povinné registrovať sa domácnosti a zahraničné osoby iné ako tie, ktoré na daňovom území realizujú dodávky zemného plynu koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti. Zahraničným osobám nevyplýva povinnosť preukázať sa svojmu dodávateľovi zemného plynu pred prvým odberom zemného plynu osvedčením o registrácii platiteľa dane, keďže tieto nie sú povinné registrovať sa a zákon im túto povinnosť neukladá.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

12) § 3 písm. c) štvrtý bod zákona č. 251/2012 Z. z.

13) § 3 písm. c) piaty bod zákona č. 251/2012 Z. z.

s) dodávateľom zemného plynu podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike, podľa osobitného predpisu,9) a ktorý dodáva zemný plyn konečnému spotrebiteľovi zemného plynu,

t) výrobcom uhlia podnikateľ, ktorý v rámci podnikania uhlie vyrába, pričom výrobou uhlia sa rozumie ťažba alebo spracovanie uhlia,

u) obchodníkom s uhlím podnikateľ, ktorý v rámci podnikania nakupuje uhlie len na účely ďalšieho predaja,

v) dodávateľom uhlia podnikateľ, ktorý v rámci podnikania dodáva uhlie konečnému spotrebiteľovi uhlia,

w) kódom kombinovanej nomenklatúry číselné označenie vybraných výrobkov uvedených v osobitných predpisoch.,2)

x) konečným spotrebiteľom stlačeného zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom stlačeného zemného plynu v domácnosti alebo odberateľom stlačeného zemného plynu mimo domácnosti, ktorá nakupuje stlačený zemný plyn pre vlastnú spotrebu,

y)  koncovým odberateľom stlačeného zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje stlačený zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti.

 (2) Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, 18 alebo, § 30 alebo § 39a, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.

Úpravou sa upravuje text zákona tak, aby bolo zrejmé, že pod predmetné ustanovenie spadá aj osobitné ustanovenie pre stlačený zemný plyn.

§ 3 Správa dane

Správu dane vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa osobitného predpisu. 13a). , pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak právnická osoba nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo ak fyzická osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, je miestne príslušný Colný úrad Bratislava. Ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to na výkon správy dane účelnejšie, určí ju Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“). Finančné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to na výkon správy dane účelnejšie.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

 

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z ELEKTRINY

§ 4 Predmet dane

Predmetom dane je elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716.

§ 5 Základ dane a výpočet dane

(1) Základom dane je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh).

(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

§ 6 Sadzba dane

(1) Sadzba dane na elektrinu sa ustanovuje od 1. júla 2008 do 31. decembra 2009 vo výške 0,66 eura/MWh.

(2) Sadzba dane na elektrinu sa ustanovuje od 1. januára 2010 vo výške 1,32 eura/ MWh.

Sadzba dane z elektriny sa ustanovuje vo výške 1,32 eura/MWh.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 377/2018 Z. z.

15) § 2 ods. 1 písm. a) piaty bod zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 377/2018 Z. z.

§ 7 Oslobodenie od dane

(1) Od dane je oslobodená elektrina

a) používaná predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,

b) používaná v mineralogických procesoch,

c) používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku, ktoré tvorí súčet obstarávacích cien materiálu a služieb, osobných nákladov a odpisov vzťahujúcich sa na výrobu výrobku; nákladom na elektrinu sa rozumie

1. obstarávacia cena elektriny alebo

2. vlastné náklady na výrobu elektriny, ak sa vyrába vlastnou činnosťou,

d) používaná na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo distribúcii elektriny, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty elektriny zodpovedajú charakteru činnosti elektroenergetického podniku a obvyklej výške strát iného elektroenergetického podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,

e) vyrobená z obnoviteľného zdroja,14) ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie14a) a ak ide o výrobu elektriny

1. v solárnom zariadení,

2. vo veternej elektrárni,

3. v zariadení na využitie geotermálnej energie,

4. vo vodnej elektrárni,

5. v zariadení na využitie biomasy15) alebo výrobku vyrobeného z biomasy,

f) vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, a ak je jej výroba preukázaná potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,15a) a ak zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je odpísané podľa osobitného predpisu,15b) najviac však na 12 rokov od uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla do prevádzky,

g) používaná na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

h) používaná na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou,

i) vyrobená na palube lode používanej na prepravu osôb alebo nákladov, vykonávanú v rámci podnikania,

j) používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti7) s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu.15c)

(2) Od dane je oslobodená aj elektrina vyrobená a spotrebovaná osobou, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia neprevyšuje 5 MW a ak je elektrina vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu. Oslobodenie od dane sa neuplatní na elektrinu vyrobenú z uhlia oslobodeného od dane podľa § 19 písm. d) a e), elektrinu vyrobenú zo zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. d) a e) a elektrinu vyrobenú z minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa osobitného predpisu.15ca)

Úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby sa predišlo prípadom, kedy si subjekt uplatní dvojité oslobodenie od dane.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15ca znie:
15ca) § 10 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.

§ 8 Oprávnený spotrebiteľ elektriny

(1) Oprávneným spotrebiteľom elektriny na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať elektrinu oslobodenú od dane. Osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h), je povinná požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny.

(2) Osoba, ktorá chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h), musí mať samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane a je povinná požiadať colný úrad aj o vydanie povolenia na odber elektriny oslobodenej od dane (ďalej len „povolenie na oslobodenú elektrinu“), ak tento zákon neustanovuje inak.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) § 2 písm. b) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.

(3) Osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) a ktorá nemá samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, môže uplatniť podľa § 13 vrátenie dane z množstva preukázateľne zdanenej elektriny skutočne použitej na účely oslobodené od dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(4) Elektroenergetický podnik, ktorý je zaregistrovaný na colnom úrade ako platiteľ dane z elektriny, nie je povinný priložiť k žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu prílohu podľa odseku 6 písm. a).

(5) Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu musí obsahovať okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa)

a) účel použitia elektriny oslobodenej od dane a jej predpokladané množstvo ročnej spotreby v megawatthodinách,

b) číslo samostatného odberného miesta16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, ak ide o žiadateľa podľa odseku 2,

c) identifikačné údaje dodávateľa elektriny. obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak nie je totožné s adresou trvalého pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) dodávateľa elektriny.

(6) Prílohami k žiadosti sú:

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) opis účelu použitia a spôsobu použitia elektriny oslobodenej od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,

c) čestné prehlásenie vyhlásenie o tom, že je technicky vylúčené, aby elektrina oslobodená od dane bola použitá na iné účely, ako je uvedené v § 7, ak ide o osobu podľa odseku 2.

(7) Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny a vydaním osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, vydá aj povolenie na oslobodenú elektrinu, a to do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny sa žiadateľ stáva oprávneným spotrebiteľom elektriny. Oprávnenému spotrebiteľovi elektriny podľa odseku 2 vzniká nárok na oslobodenú elektrinu dňom predloženia povolenia na oslobodenú elektrinu dodávateľovi elektriny.

(8) V povolení na oslobodenú elektrinu colný úrad uvedie údaje podľa odseku 5. Povolenie na oslobodenú elektrinu vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia odovzdá doručí oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, ktorý jedno vyhotovenie odovzdá doručí svojmu dodávateľovi elektriny; ak má oprávnený spotrebiteľ elektriny viacerých dodávateľov elektriny, vydá colný úrad povolenie na oslobodenú elektrinu pre každého dodávateľa elektriny osobitne.

(9) Oprávnený spotrebiteľ elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 a odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vznikulehote podľa osobitného predpisu18aa). Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien

a) doplní pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu,

b) pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu zruší a vydá nové osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo nové povolenie na oslobodenú elektrinu; odsek 7 týmto nie je dotknutý.

Úpravou sa zosúlaďuje lehota na nahlasovanie zmien oprávnenými spotrebiteľmi s lehotou na nahlasovanie zmien platiteľmi dane.

(10) Oprávnený spotrebiteľ elektriny podľa odseku 2 okrem koncového odberateľa elektriny v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi elektriny povolenie na oslobodenú elektrinu vydané pre tohto dodávateľa elektriny najneskôr pri prvom odbere elektriny oslobodenej od dane. Dodávateľ elektriny nesmie dodať elektrinu oslobodenú od dane osobe bez predloženia povolenia na oslobodenú elektrinu.

(11) Oprávnený spotrebiteľ elektriny vrátane koncového odberateľa elektriny v domácnosti môže použiť elektrinu oslobodenú od dane iba na účel oslobodený od dane podľa tohto zákona.

(12) Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny

a) opakovane použil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm g) a h) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,

b) prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia elektriny od dane,

c) požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,

d) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

e) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

f) vstúpil do likvidácie.

(13) Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak bolo vydané, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny, ak o to oprávnený spotrebiteľ elektriny požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak o to oprávnený spotrebiteľ elektriny požiada. Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny nepoužil povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie. Ak má oprávnený spotrebiteľ elektriny colným úradom vydaných viac povolení na oslobodenú elektrinu a oprávnený spotrebiteľ elektriny nepoužil ani jedno povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenia na oslobodenú elektrinu.

Úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby bola osobe, ktorá vstúpila do reštrukturalizácie umožnená registrácia a aby mohla vykonávať aj naďalej podnikateľskú činnosť spojenú výhradne s registráciou platiteľa dane, keďže účelom reštrukturalizácie je ekonomické ozdravenie a zlepšenie hospodárskych výsledkov podnikateľa.

(14) Oprávnený spotrebiteľ elektriny, ktorému bolo doplnené pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu, vydané nové povolenie na oslobodenú elektrinu alebo ktorému bolo odňaté povolenie na oslobodenú elektrinu, je povinný doručiť písomnú informáciu o týchto skutočnostiach dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutočností. Za doručenie písomnej informácie sa považuje aj jej doručenie faxom alebo elektronicky.

(15) Dodávateľ elektriny je povinný zmenu v zdaňovaní alebo v oslobodení od dane uskutočniť po obdržaní písomnej informácie podľa odseku 14. Zmenu vykoná do 15. dňa odo dňa doručenia oznámenia po vykonaní merania odberu.

(16) V odôvodnených prípadoch, ak osoba oprávnený spotrebiteľ elektriny preukáže, že spotreba elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovanej elektriny dodanej na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe žiadosti tejto osoby oprávneného spotrebiteľa elektriny vydať povolenie na oslobodenú elektrinu. Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom elektriny. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie podľa prvej vety v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

§ 9 Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom

a) dodania elektriny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,

b) spotreby elektriny na daňovom území elektroenergetickým podnikom.

(2) Daňová povinnosť vzniká aj dňom

a) zistenia neoprávneného odberu elektriny,17)

b) spotreby elektriny oslobodenej od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7.

(3) Dňom dodania elektriny pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo elektriny vzťahuje. Dňom dodania elektriny je aj deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie; na rozdiel vzniknutý zúčtovaním celkového množstva elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie sa použije sadzba dane platná v čase realizácie dodávky elektriny.

(4) Dňom spotreby elektriny je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie; tento deň spotreby elektriny je rozhodujúci na určenie zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý rozdiel v spotrebe elektriny týka. Dňom spotreby elektriny v elektroenergetickom podniku môže byť aj najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe elektriny.

(5) Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní elektriny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.

§ 10 Osoba povinná platiť daň z elektriny

(1) Osobou povinnou platiť daň z elektriny (ďalej len „platiteľ dane z elektriny“) je na účely tohto zákona osoba, ktorá

a) dodala elektrinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,

b) spotrebovala elektrinu na daňovom území a ktorá je elektroenergetickým podnikom,

c) vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu.11a)

Úpravou sa vypúšťa písmeno c), ktoré je obsolentné v nadväznosti na sprecizovanie definície elektroenergetického podniku. Z tejto definície vyplýva, že platiteľom dane je aj taká osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu.

(2) Platiteľom dane z elektriny je aj

a) konečný spotrebiteľ elektriny, ktorému právnická osoba, ktorá nemá na daňovom území sídlo alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území, alebo ktorému fyzická osoba, ktorá nemá na daňovom území trvalý pobyt a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území (ďalej len „zahraničná osoba“), dodá elektrinu na daňovom území okrem konečného spotrebiteľa elektriny, ktorý je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti,

b) zahraničná osoba, ktorá dodala elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,

c) osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie,14) ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1,

d) osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),

e) osoba, ktorá nakupuje elektrinu len na účely ďalšieho predaja,má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a),

Úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby boli povinné registrovať sa ako platiteľ dane z elektriny všetky osoby, ktoré nakupujú elektrinu na účely ďalšieho predaja. Abstrahuje sa od doterajšej podmienky povolenia podnikať v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

f) osoba, ktorá dodáva elektrinu oslobodenú od dane, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a),

g) osoba, ktorá neoprávnene odobrala elektrinu,17)

h) osoba, ktorá spotrebovala elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7.

i) osoba, ktorá dodáva elektrinu na nabíjaciu stanicu, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).

Úpravou sa do definície platiteľa dane z elektriny dopĺňa aj dodávateľ elektriny na nabíjaciu stanicu na nabíjanie elektrických automobilov. Zodpovedný za výpočet a správne odvedenie dane je v tomto prípade dodávateľ elektriny na nabíjaciu stanicu.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) § 46 zákona č. 251/2012 Z. z.

 § 11 Registrácia platiteľa dane z elektriny

(1) Osoba podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f), ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f), je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny. Zahraničná osoba podľa § 10 ods. 2 písm. b), ktorá chce dodávať elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane z elektriny.

(2) Žiadosť o registráciu platiteľa dane z elektriny musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu16aa).

(3) Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.

(4) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny a v prílohe k nej.

(5) Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z elektriny a vydaním osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny sa osoba podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f) a zahraničná osoba podľa § 10 ods. 2 písm. b) stávajú platiteľom dane z elektriny.

(6) Platiteľ dane z elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 oznámiť colnému úradu podľa osobitného predpisu18aa). Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien vydá nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny, pričom odsek 5 týmto nie je dotknutý, alebo doplní pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny.

(7) Platiteľ dane z elektriny je povinný predložiť dodávateľovi elektriny osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny vydané colným úradom podľa odseku 5 pred prvým odberom elektriny. Dodávateľ elektriny nesmie dodať elektrinu bez dane osobe bez predloženia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny.

(8) Platiteľ dane z elektriny, ktorému bolo podľa odseku 6 doplnené pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny, vydané nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny alebo ktorému bolo odňaté osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušená registrácia platiteľa dane z elektriny, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.

(9) Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zruší registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny

a) požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,

b) bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

c) bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,

d) vstúpil do likvidácie,

e) opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,

f) požiadal o odňatie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušenie registrácie platiteľa dane z elektriny.

(10) Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušiť registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny nevykonával činnosť ako platiteľ dane z elektriny, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa uvedeného v osvedčení o registrácii platiteľa dane z elektriny, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.

(11) Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zruší registráciu platiteľa dane z elektriny dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia.

§ 12 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Platiteľ dane z elektriny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(3) Platiteľ dane z elektriny je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť alebo z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane.

(4) Pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo elektriny považuje predpokladané množstvo spotrebovanej elektriny, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje.

(5) Platiteľ dane z elektriny je povinný vypočítať daň sám. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.

(6) Platiteľ dane z elektriny, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

§ 13

Vrátenie dane

(1) Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdanenej elektriny na daňovom území

a) oprávnenému spotrebiteľovi elektriny uvedenému v § 8 ods. 3, ak takú elektrinu preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane,

b) platiteľovi dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) a ktorý sa preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,14a)

c) platiteľovi dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. d), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) a ktorý sa preukáže potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. .15a)

d)  platiteľovi dane z elektriny podľa § 11 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanenú elektrinu.

Úpravou sa text ustanovenia upravuje tak, aby daň bolo možné vrátiť osobe, ktorá napriek vydanému osvedčeniu o registrácii platiteľa dane z elektriny sa týmto osvedčením nepreukázala svojmu dodávateľovi pred prvým dodaním elektriny, resp. sa ním preukázala neskoro.

(2) Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.

(3) Preukázateľne zdanenou elektrinou na účely tohto zákona je elektrina, ktorej zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene elektriny, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu. pri ktorej platba dane z tejto elektriny bola vykonaná podľa osobitného predpisu,18b) a jej zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene elektriny.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
18b) § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.

(4) Preukázateľne spotrebovaným množstvom elektriny na účely oslobodené od dane na účely tohto zákona je množstvo elektriny odmerané určeným meradlom,19) ktoré sa nachádza na mieste odsúhlasenom colným úradom a ktoré je opatrené na daňové účely uzáverou colného úradu. V odôvodnených prípadoch môže colný úrad povoliť, na základe žiadosti osoby, spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane aj iným spôsobom.

(5) Ak žiadateľom o vrátenie dane je oprávnený spotrebiteľ elektriny, ktorý platí za dodané množstvo elektriny formou preddavkovej platby, vrátenie dane si uplatní v lehote štyroch rokov od skončenia zúčtovacieho obdobia. Daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie musí byť doložené dokladmi preukazujúcimi použitie elektriny na účely oslobodené od dane.

(6) Ak je žiadateľom o vrátenie dane platiteľ dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) a ktorý je držiteľom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, je povinný k daňovému priznaniu podľa odseku 2 priložiť záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.14a)

(7) Ak je žiadateľom o vrátenie dane platiteľ dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. d), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f), je povinný k daňovému priznaniu podľa odseku 2 priložiť

a) potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,15a)

b) doklady preukazujúce dátum uvedenia zariadenia do prevádzky a spôsob odpisovania tohto zariadenia podľa osobitného predpisu.15b)

(8) Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z elektriny, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal

a) platiteľ dane z elektriny v neprospech odberateľa elektriny, ktorému vyhotovil dobropis,; daň nemožno vrátiť za obdobie, počas ktorého bola elektrina dodaná oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, ktorý nepostupoval podľa § 8 ods. 10 alebo platiteľovi dane z elektriny, ktorý nepostupoval podľa § 11 ods. 7,

b) platiteľ dane z elektriny vo svoj neprospech,

c) colný úrad v neprospech platiteľa dane z elektriny, o čom informuje platiteľa dane z elektriny.

(9) Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu19a) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.

Vedenie evidencií

§ 14

(1) Platiteľ dane z elektriny je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v megawatthodinách

a) vyrobeného,

b) odobratého,

c) dodaného, z toho na

1. účely ďalšieho predaja,

2. účely oslobodené od dane okrem dodania elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,

3. účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,

4. spotrebu konečnému spotrebiteľovi elektriny,

d) použitého na vlastnú spotrebu,

e) použitého na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny a z toho straty v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo pri distribúcii elektriny.

(2) Podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu podľa § 10 ods. 2 písm. e), vedie evidenciu primerane podľa odseku 1.

§ 15

(1) Oprávnený spotrebiteľ elektriny uvedený v § 8 ods. 2 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v megawatthodinách

a) odobratého na účely oslobodené od dane,

b) použitého na účely oslobodené od dane,

c) použitého na iný účel, ako je uvedený v § 7.

(2) Oprávnený spotrebiteľ elektriny uvedený v § 8 ods. 3 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v megawatthodinách

a) odobratého,

b) použitého na účely oslobodené od dane.

§ 15a Malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja

(1) Na osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, sa nevzťahuje § 9 až 14 a 41.

(2) Elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW osobou podľa odseku 1 sa považuje za elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e).

§ 15b Osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice

(1) Nabíjacou stanicou je na účely tohto zákona jeden alebo viacero nabíjacích bodov. Jeden alebo viacero nabíjacích bodov v domácnosti sa na účely tohto zákona nepovažuje za nabíjaciu stanicu.

(2) Nabíjacím bodom je na účely tohto zákona rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla.

(3) Elektrickým vozidlom je na účely tohto zákona motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať.

(4) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania elektriny na nabíjaciu stanicu alebo dňom spotreby elektriny na nabíjacej stanici platiteľom dane podľa § 10 ods. 1 písm. b).

(5) Platiteľom dane z elektriny, ktorá sa použije na nabíjanie elektrického vozidla, je osoba podľa § 10 ods. 1 písm. b), ktorá spotrebuje elektrinu na nabíjacej stanici, alebo osoba podľa § 10 ods. 2 písm. i).

(6)

Ustanovenia § 11 až 13 sa na platiteľa dane podľa odseku 5 použijú primerane.

(7) Platiteľ dane z elektriny podľa odseku 5 je povinný priebežne viesť evidenciu nabíjacích staníc a evidenciu množstva elektriny dodanej na nabíjaciu stanicu v MWh za kalendárny mesiac a množstva elektriny spotrebovanej na nabíjacej stanici v MWh za kalendárny mesiac.

Úpravou sa zavádza osobitné ustanovenie týkajúce sa nabíjacích staníc na nabíjanie elektrických vozidiel, ktorého cieľom je upraviť podmienky zdaňovania a jednoznačne určiť, kto je pri dodávkach elektriny určenej na nabíjanie elektrických vozidiel platiteľom dane z elektriny. Zároveň sa jednoznačne určuje základ dane a podmienky registrácie platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla.

TRETIA ČASŤ
DAŇ Z UHLIA

§ 16 Predmet dane

Predmetom dane je uhlie, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie

a) čierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701,

b) hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702,

c) koks a polokoks z čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704,

d) ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715. ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla, okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00, ktorý je predmetom dane podľa osobitného predpisu27) bez ohľadu na účel jeho použitia.

Legislatívno-technická úprava spresňujúca predmet dane z uhlia. Podľa úpravy pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 sú predmetom spotrebnej dane z uhlia, ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla s výnimkou uhľovodíka kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00 (ropný bitúmen), ktorý je predmetom spotrebnej dane z minerálneho oleja bez ohľadu na účel jeho použitia.

§ 17 Základ dane a výpočet dane

(1) Základom dane je množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t).

(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

§ 18 Sadzba dane

Sadzba dane na uhlie sa ustanovuje vo výške 10,62 eura/t.

§ 19 Oslobodenie od dane

(1) Od dane je oslobodené uhlie, ak je používané

a) na duálne použitie,

b) v mineralogických procesoch,

c) na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,

d) na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

e) na výrobu elektriny,

f) na výrobu koksu a polokoksu,

g) na prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú v rámci podnikania v železničnej doprave alebo v riečnej doprave,

h) koncovým odberateľom uhlia v domácnosti7) s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,15c)

i) na prevádzkové účely a technologické účely v podniku na ťažbu uhlia a spracovanie uhlia.

(2) Od dane je oslobodené aj uhlie maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát pri skladovaní a preprave, ak sú tieto straty uznané colným úradom ako oprávnené a zodpovedajú charakteru činnosti a obvyklej výške strát pri rovnakej alebo obdobnej činnosti.

Úpravou sa do zákona dopĺňa možnosť oslobodenia od spotrebnej dane z uhlia v prípade, ak dôjde k jeho zničeniu. Uhlie je oslobodené od dane maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát, pričom tieto musia byť uznané správcom dane.

§ 20 Oprávnený spotrebiteľ uhlia

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

PPA zmluvy na dodávku zelenej elektriny. Aké typy existujú a ako sa určuje cena

Zmluvy o dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov prinášajú výrobcom aj odberateľom viacero výhod. Na Slovensku sa zatiaľ veľmi nerozvíjajú.

Veľké tepelné čerpadlo v centre mesta. V Prahe vzniká unikátna sieť diaľkového vykurovania

Veľké tepelné čerpadlo v centre mesta. V Prahe vzniká unikátna sieť diaľkového vykurovania

Potenciál riek pri dodávkach tepla a chladu sa zatiaľ využíva najmä v individuálnych budovách. V hlavnom meste Česka pripravujú komunitný systém CZT s tepelným čerpadlom.

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Koľko slnečných kolektorov je treba na pokrytie úplnej potreby teplej vody v dome v Bratislave počas šiestich mesiacov roka?