Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o obchodovaní s emisnými kvótami schválené 11. septembra 2019

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone č. 424/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o obchodovaní s emisnými kvótami schválené 11. septembra 2019

Foto: Fotolia

Návrh schválila NR SR dňa 11.9.2019. Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Zákon č. 414/2012 z 28. novembra 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a) obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy (ďalej len „Kjótsky protokol“), ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „schéma systém obchodovania“),

Upresňuje sa názov Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a zavádza sa legislatívna skratka.

b) práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkovateľov lietadiel a ostatných účastníkov schémy systému obchodovania,

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy.

§ 2 Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),

b) prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,

c) emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,

d) skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie,

e) prevádzkou

1. stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,

2. každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy systému obchodovania,

f) tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,

g) priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,

h) projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,

i) jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,

j) jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,

Boli vypustené definície pre jednotku zníženia emisií (ERU) a pre jednotku certifikovaného zníženia emisií (CER) z dôvodu, že sa ruší možnosť pre účastníkov systému obchodovania využívať spomenuté medzinárodné kredity na plnenie svojich povinností v systéme obchodovania, t. j. na pokrytie svojich emisií skleníkových plynov (viď. novelizačný bod č. 11)

i) k) započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,

Doplňuje sa, že budú započítané emisie z leteckej dopravy aj z letov, ktoré prilietajú na letisko nachádzajúce sa na území členského štátu aj zo štátov v Európe, ktoré nie sú členskými štátmi, t. j. zo zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.

j) l) historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,

k) m) kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby,

l) n) spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy,

m) o) ročnými pridelenými emisnými kvótami (AEA) maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom.1)

n) povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3,

o) dobrovoľným účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov na základe podanej žiadosti,

p) novým účastníkom systému obchodovania prevádzkovateľ prevádzky, ktorá vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá získala povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov po prvýkrát po 30. júni 2019 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2021 a po 30. júni 2024 pre obdobie piatich rokov začínajúce 1. januárom 2026,

q) výrobcom elektrickej energie prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív,

r) modernizačným fondom fond zriadený Európskou úniou v rámci systému obchodovania,  ktorý je určený na podporu investícií, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti.“

Úprava základných pojmov povinný a dobrovoľný účastník systému obchodovania a výrobca elektrickej energie. Spolu s novelizačnými bodmi 6 a 9 ide o presun definícií z rôznych častí zákona pod § 2, kde sú definované všetky základné pojmy použité v návrhu zákona. Definícia nového účastníka systému obchodovania a modernizačného fondu je transpozícia smernice 2018/410.

§ 3 Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov

(1) Na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov vydané okresným úradom podľa § 5 na základe žiadosti podanej podľa odseku 2.

(2) Žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom

1. právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo,

2. fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) názov a adresu prevádzky,

c) opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,

d) opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,

e) opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,

f) monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva vypúšťaných emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1a) a prílohy č. 3a,

g) netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až f),

h) právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby,2)

i) emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách upravených o relevantný faktor využitia kapacity, ak ide o nového účastníka schémy systému obchodovania.

(3) Prevádzkovateľ, ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom schémy systému obchodovania, podáva žiadosť o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov najneskôr tri mesiace pred požadovaným zaradením do schémy systému obchodovania.

(4) Žiadosť podľa odsekov 2 a 3 sa podáva okresnému úradu.

§ 5 Podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov

(1) Okresný úrad na základe žiadosti podľa § 3 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak prevádzkovateľ spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov a na podávanie správ podľa osobitného predpisu.1a)

(2) Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo na viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom.

(3) Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) obsahuje

a) opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,

b) monitorovací plán, ktorý obsahuje požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov určujúce metodiku a frekvenciu monitorovania, postup zisťovania množstva emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1a) a prílohy č. 3a,

c) požiadavky na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa osobitného predpisu,1a)

d) povinnosti prevádzkovateľov podľa § 21,

e) záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15 v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám prevádzky v každom kalendárnom roku do štyroch mesiacov po skončení daného roku s výnimkou leteckej prevádzky, ak ide o účastníka schémy systému obchodovania.

(4) Lehota na vydanie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov je 60 dní odo dňa začatia konania.

(5) Okresný úrad do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov zašle kópiu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(6) Povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, na ktorú bolo vydané integrované povolenie,7) musí zohľadňovať podmienky a postupy určené v integrovanom povolení. Pri zmene, ktorá je dôvodom aj na zmenu povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov alebo pri vydaní nového integrovaného povolenia sa zmení aj povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov tak, aby toto v celom rozsahu zohľadňovalo podmienky a postupy určené v integrovanom povolení.

§ 6 Zmena a zrušenie povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov

(1) Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť okresnému úradu každú plánovanú zmenu činnosti prevádzky a každú významnú zmenu kapacity prevádzky,8) ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo na vyradenie zo schémy systému obchodovania. Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo schémy systému obchodovania, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania. Na konanie o zmene povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov sa primerane vzťahujú § 3 ods. 4 a § 5.

(2) Okresný úrad zruší vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov,

a) ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)

b) ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné,8)

c) ak zistí, že došlo k zmene podmienok na zaradenie do schémy systému obchodovania,

d) a vyradí prevádzku zo schémy systému obchodovania, ak dôjde k splneniu podmienok podľa písmen a) až c).

(3) Okresný úrad zmení povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov.

(4) Okresný úrad preskúma povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov každých päť rokov a následne vykoná jeho zmeny a doplnenia.

(4) (5) Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení na vypúšťanie emisií skleníkových plynov prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť okresnému úradu, ministerstvu a organizácii poverenej ministerstvom správou registra zmenu prevádzkovateľa a svoje identifikačné údaje podľa § 3 do desiatich dní odo dňa, keď došlo k prechodu práv a povinností. Organizácia poverená ministerstvom správou registra pre kvóty skleníkových plynov je vnútroštátny správca.

DRUHÁ ČASŤ | OBCHODOVANIE S KVÓTAMI

§ 7 Účastníci schémy systému obchodovania

(1) Účastníkom schémy systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov schémy systému obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy systému obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra Únie (ďalej len „register“) podľa osobitného predpisu.9)

(2) Povinným účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3. Dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov na základe podanej žiadosti.

(2) (3) Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník schémy systému obchodovania.

(3) (4) Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom schémy systému obchodovania a nie je povinným účastníkom schémy systému obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy systému obchodovania, podáva vnútroštátnemu správcovi žiadosť o otvorenie účtu v registri, ktorá obsahuje

a) identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené,

b) meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

c) údaje podľa osobitného predpisu.10)

(4) (5) Vnútroštátny správca zriadi účet kvót žiadateľovi do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 4 3. V konaní o žiadosti o účasť v schémy systému obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)

(5) (6) Povinný účastník schémy systému obchodovania a dobrovoľný účastník schémy systému obchodovania sú povinní do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie emisií skleníkových plynov alebo schválenia monitorovacieho plánu prevádzkovateľa lietadla poskytnúť vnútroštátnemu správcovi informácie podľa osobitného predpisu10a) a predložiť žiadosť o zriadení účtu kvót v registri.

(6) (7) Vnútroštátny správca zriadi účet kvót v registri povinnému účastníkovi schémy systému obchodovania a dobrovoľnému účastníkovi schémy systému obchodovania do 20 pracovných dní odo dňa prijatia informácií a žiadosti o zriadenie účtu kvót v registri podľa odseku 6 5. V konaní o zriadení účtu kvót v registri sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)

(7) (8) Náklady za operácie nad účtami kvót a za správu kvót v registri znáša účastník schémy systému obchodovania a platí vnútroštátnemu správcovi poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného vnútroštátnym správcom a schváleného ministerstvom.

§ 9 Predloženie zoznamu prevádzok

(1) Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie Ministerstvo predloží ministerstvo Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) zoznam prevádzok, v ktorých sa počas obdobia piatich rokov začínajúceho od 1. januára 2021 vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, vrátane výrobcov elektrickej energie, ako aj každé predbežné individuálne ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót, s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8)

Výrobcom elektrickej energie je prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.

Tento zoznam obsahuje informácie o výrobnej činnosti, prenose tepla a plynov, výrobe elektrickej energie a emisiách na úrovni častí prevádzky za päť kalendárnych rokov pred jeho predložením. Tento zoznam ministerstvo predkladá Komisii aj pre každé nasledujúce päťročné obchodovateľné obdobie.

Pozn. pod čiaroku: 8) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 59, 27. 2. 2019)

(2) Ak Komisia nezamietne zápis prevádzky do zoznamu prevádzok vrátane zodpovedajúcich predbežných individuálnych ročných množstiev bezodplatne pridelených kvót pre túto prevádzku, ministerstvo určí celkové konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót na každý rok počas obchodovateľného obdobia podľa odseku 1 a predloží ich Komisii.

§ 10 Pridelenie kvót skleníkových plynov

(1) Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie vnútroštátny správca zapíše povinným účastníkom schémy systému obchodovania bezodplatné kvóty v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu.8) Vnútroštátny správca nezapíše bezodplatné kvóty prevádzkovateľovi na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.

(2) Pri významnej zmene kapacity prevádzky, znížení úrovne činnosti prevádzky, znížení a nasledujúcom zvýšení úrovne činnosti prevádzky a ukončení činnosti prevádzky sa množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa odseku 1 upraví podľa osobitného predpisu.8)

(3) Pri prideľovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie pre nové zdroje novým účastníkom schémy systému obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje sa nepridelia novým účastníkom schémy systému obchodovania na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého. Novým účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ akejkoľvek prevádzky, ktorá vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá prvýkrát získala povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov po 30. júni 2011 alebo ktorej kapacita bola významne rozšírená po 30. júni 2011, a to výlučne v súvislosti s týmto rozšírením.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Energetická trieda A0 je od roku 2021 povinná, stavať sa môžu už len takmer nulové domy

Energetická trieda A0 je od roku 2021 povinná, stavať sa môžu už len takmer nulové domy

Takmer nulové domy musia využívať obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelné čerpadlá. Zatepľovanie budov si však energetická trieda A0 nevyhnutne nevyžaduje.

Aktuálne možnosti vymáhania nárokov z neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót

Aktuálne možnosti vymáhania nárokov z neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót

Na základe novely zákona o dani z príjmov bola v roku 2011 zavedená daň z emisných kvót1. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/01.

Michal Cehlár: Nerecyklovateľný odpad nemá inú užitočnú alternatívu ako energetické využitie

Michal Cehlár: Nerecyklovateľný odpad nemá inú užitočnú alternatívu ako energetické využitie

Vodík je budúcnosťou energetickej transformácie, nahradí štandardné zdroje a vodíkové autá budú samozrejmosťou, hovorí dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.