VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike po novele schválenej dňa 19.10.2022

Prinášame konsolidované znenie Zákona č. 657/2004 Z  z. z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike po novele, ktorú schválila NR SR dňa 19. 10. 2022 a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 363/2022 Z. z. dňa 8. 11. 2022.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o tepelnej energetike (konsolidované znenie)

Foto: Energie-portal.sk

Ide o konsolidované znenie návrhu zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 1033). Súčasťou návrhu bola i novelizácia zákona o tepelnej energetike.

Konsolidované znenie zapracováva Zákon č. 362/2022 Z. z., nie je právne záväzným dokumentom. Slúži pre čitateľov denníka Energie-portal.sk na prehľad v prijatej zmene legislatívy. Odkaz na proces schvaľovania nájdete v závere článku.

Všetko o plyne

Právne záväzné znenie predpisov Zbierky zákonov SR poskytuje jedine listinná podoba Zbierky zákonov SR, ktorá je určená zákonom 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

VIESSMANN

Zákon č. 657/2004 Z. z. z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike (Konsolidované znenie zákona po novele č. 363/2022 Z. z., schválenej v NR SR dňa 19. 10. 2022)

Slová „teplá úžitková voda“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „teplá voda“ v príslušnom tvare.

Slová „pomerový rozdeľovač tepla“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov“ v príslušnom tvare.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky podnikania v tepelnej energetike,

b) práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom,

c) hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení,

d) obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike,

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a výkon štátneho dozoru v tepelnej energetike,

f) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom,

g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove decentralizovanom zdroji tepla.

Vzhľadom na terminologickú zmenu sa navrhuje legislatívno–technická úprava textu spočívajúca v nahradení pojmu „centrálny zdroj tepla v budove“ pojmom „decentralizovaný zdroj tepla“. Pojem „decentralizovaný zdroj tepla“ bude po novom zahŕňať nielen zdroje tepla v bytových domoch, ktoré vlastníci bytov a nebytových priestorov (§1 ods. 3 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z.) využívajú na vykurovanie, ale aj zdroje tepla v rodinných domoch (§1 ods. 3 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z.).

(2) Predmetom podnikania podľa tohto zákona je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla.

(3) Predmetom podnikania podľa tohto zákona nie je

a) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné využitie,

b) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu,1)

c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove v decentralizovanom zdroji tepla v objekte spotreby tepla, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome1a) alebo ním poverená osoba v ktorom fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca správu bytového domu1a) rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla neprenechali decentralizovaný zdroj tepla do užívania inej osobe,

Z dôvodov vyplývajúcich z praxe sa navrhuje ustanoviť, aby výroba tepla v decentralizovanom zdroji tepla v objekte spotreby tepla, ktorým je bytový dom, nespadala pod podnikanie v tepelnej energetike, pokiaľ rozpočítanie množstva takto vyrobeného tepla realizuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov osoba vykonávajúca správu bytového domu (zákon č. 182/1993 Z. z.), ktorým môže byť nielen spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj správca.

d) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre iné osoby za nákupné ceny paliva na výrobu tepla alebo za cenu nakupovaného tepla.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a) výrobou tepla fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie tepla na vykurovanie, chladenie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na iné tepelnoenergetické využitie,

Doplnením pojmu chladenia sa upresňuje definícia výroby tepla tak, že výsledkom výroby tepla je získanie tepla na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody alebo aj iné tepelnoenergetické využitie.

b) výrobcom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho predaja a ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla podľa tohto zákona,

c) zariadením na výrobu tepla zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych foriem energie na teplo alebo na zachytenie odpadového tepla alebo energie z okolia1b) okrem zariadenia na zachytenie energie z odvetrávaného vzduchu ; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie,

Vzhľadom na novo zavádzané pojmy odpadové teplo a teplo z okolia sa navrhuje aj úprava definície pojmu zariadenie na výrobu tepla. Za teplo z okolia sa pritom nepovažuje energia z odvetrávaného vzduchu.

d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla, výrobu tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi,

e) odberateľom koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na rozvod tepla,

f) konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá teplo rozpočítané koncovým odberateľom alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) využíva výlučne na vlastnú spotrebu,

g) povolením oprávnenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla,

h) pomerovým rozdeľovačom tepla prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u konečného spotrebiteľa, na ktorých sú namontované rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo ich snímače,

i) dodávkou tepla predaj tepla na vykurovanie, predaj tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla v teplej úžitkovej vode, predaj tepla na výrobu chladu alebo predaj tepla na iné využitie,

j) distribúciou tepla preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi,

k) rozvodom tepla distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi,

l) sústavou tepelných zariadení zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla,

m) verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla určená na dodávku tepla viacerým odberateľom,

n) tepelnou prípojkou časť sústavy tepelných zariadení od verejného rozvodu tepla po odberné miesto na dodávku tepla koncovému odberateľovi,; súčasťou tepelnej prípojky nie je odovzdávacia stanica tepla, a to ani ak je umiestnená v objekte spotreby tepla,

Z aplikačnej praxe vyplýva potreba jednoznačnej špecifikácie zariadení tvoriacich hranicu zodpovednosti medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla, preto sa navrhuje jednoznačne zadefinovať, že odovzdávacia stanica tepla aj v prípade, ak je umiestnená v objekte spotreby tepla, nie je súčasťou tepelnej prípojky ani zariadení na spotrebu tepla.

o) odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo2) na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa, alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej úžitkovej vody pre jedného odberateľa,

p) objektom spotreby tepla jedna budova, prípadne viac budov alebo iná stavba so zariadením na spotrebu tepla, pričom zariadením na spotrebu tepla sa rozumie zariadenie na konečné využitie tepla,

q) vymedzeným územím územie, na ktorom sa dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla,

r) teplom v teplej úžitkovej vode spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy,

s) koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom alebo dodávateľ, ktorý dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom,

t) inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu tepla súčet menovitých výkonov technologických zariadení na výrobu tepla, z ktorých sa teplo dodáva do spoločného rozvodu tepla,

u) budovou bytová budova a nebytová budova podľa osobitného predpisu,2a) okrem rodinného domu,

Objektom spotreby tepla môže byť aj rodinný dom, preto sa navrhuje vypustiť túto výnimku z definície budovy.

v) centrálnym zdrojom tepla v budove decentralizovaným zdrojom tepla zariadenie na výrobu tepla určené na ústredné vykurovanie, chladenie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre budovu alebo viac budov bez vonkajšieho rozvodu tepla výlučne pre objekt spotreby tepla, v ktorom je umiestnené,

w) centrálnym okrskovým zdrojom tepla zariadenie na výrobu tepla s maximálnym tepelným príkonom do 20 MW určené na ústredné vykurovanie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre viac budov s vonkajším rozvodom tepla zariadením na spotrebu tepla vnútorné zariadenie objektu spotreby tepla určené na odber tepla pre jedného koncového odberateľa; zariadením na spotrebu tepla nie je odovzdávacia stanica tepla, a to ani ak je umiestnená v objekte spotreby tepla,

Navrhuje sa zaviesť definícia decentralizovaného zdroja tepla, ktorým bude zariadenie na výrobu tepla určené na vykurovanie, chladenie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie výlučne pre objekt spotreby tepla, v ktorom je umiestnený. Definícia zahŕňa aj o zariadenie určené na výrobu tepla formou chladu vrátane klimatizácie. Zákon o tepelnej energetike obsahuje definíciu zariadenia na výrobu tepla, ako aj definíciu zariadenia na rozvod tepla. V zákone však doposiaľ chýbala definícia zariadenia na spotrebu tepla, ktoré takisto tvorí súčasť sústavy tepelných zariadení. Zariadením na spotrebu tepla sa bude rozumieť vnútorné zariadenie objektu spotreby tepla určené na odber tepla pre jedného koncového odberateľa.

x) zdrojom tepla v centralizovanom zásobovaní teplom zariadenie na výrobu tepla, ktoré slúži pre centralizované zásobovanie teplom,

y) centralizovaným zásobovaním teplom dodávka rozvod tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla z jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla,

Ustanovením sa precizuje definícia pojmu „centralizované zásobovanie teplom“ tak, aby jeho pojmovým znakom bolo zabezpečovanie rozvodu tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla a nie len dodávka tepla. Dodávkou tepla sa totiž rozumie komerčný predaj tepla, zatiaľ čo rozvodom tepla dodávka tepla spoločne s distribúciou tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla.

z) účinným centralizovaným zásobovaním teplom systém centralizovaného zásobovania teplom centralizované zásobovanie teplom, ktorým sa dodáva zabezpečuje rozvod aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 50 % odpadového tepla, 75 % využiteľného tepla vyrobeného kombinovanou výrobou elektriny a tepla alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou,

aa) teplom z priemyselných procesov teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výrobných alebo technologických procesov, okrem procesov výroby elektriny a tepla, účinným centralizovaným zásobovaním teplom z obnoviteľných zdrojov centralizované zásobovanie teplom, ktorým sa zabezpečuje rozvod aspoň 75 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie,

V intenciách legislatívnej zmeny navrhovanej v bode 10 sa rovnako precizuje aj definícia účinného centralizovaného zásobovania teplom, a to v súlade so smernicou o energetickej efektívnosti Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Navrhuje sa zaviesť pojem „účinné centralizované zásobovanie teplom z obnoviteľných zdrojov“, ktorým bude centralizované zásobovanie teplom, ktorým sa zabezpečuje rozvod aspoň 75 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie.

ab) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy2b) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií,

ac) zariadením na rozvod tepla súbor zariadení určený na rozvod tepla, ktorý tvorí potrubie s príslušenstvom pozostávajúcim najmä z meracích, ochranných, riadiacich a informačných zariadení, a pokiaľ sú vybudované, aj odovzdávacie stanice tepla,

ad) primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla, ktorá nie je umiestnená v objekte spotreby tepla alebo je určená pre viacero objektov spotreby tepla, do odovzdávacej stanice tepla,

ae) sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorá slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla, ktorá nie je umiestnená v objekte spotreby tepla alebo je určená pre viacero objektov spotreby tepla, do zariadenia na spotrebu tepla.

V praxi sa čoraz viac vyskytujú prípady inštalácie tzv. kompaktných odovzdávacích staníc, ktoré sú umiestňované priamo v objekte spotreby tepla prípadne slúžia na zásobovanie viacerých objektov spotreby tepla. Preto je potrebné zohľadniť v definíciách pojmov aj tieto moderné prvky centralizovaného zásobovania teplom.

af) odpadovým teplom teplo, ktoré nevyhnutne vzniká ako vedľajší produkt v priemyselných zariadeniach, energetických zariadeniach alebo v terciárnom sektore, a ktoré by sa bez prístupu k centralizovanému zásobovaniu teplom nevyužité rozptýlilo do ovzdušia alebo do vody, ak sa používa alebo bude používať proces kombinovanej výroby elektriny a tepla, alebo ak použitie tohto procesu nie je možné,

ag) bytovou odovzdávacou stanicou tepla časť zariadení na spotrebu tepla v objekte spotreby tepla, ktorá slúži na úpravu parametrov teplonosnej látky odovzdanej z centralizovaného zásobovania teplom alebo decentralizovaného zdroja tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa.

1b) § 2 ods. 1 písm. m) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2022 Z. z.

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov sa navrhuje nová definícia pojmu „odpadové teplo“. Vychádzajúc z aplikačnej praxe je potrebné doplniť definíciu základnej a spotrebnej zložky pre náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa. Zároveň je potrebné zohľadniť aj existenciu bytových odovzdávacích staníc umožňujúcich priamo konečnému spotrebiteľovi úpravu parametrov teplonosnej látky odovzdanej z centralizovaného zásobovania teplom alebo decentralizovaného zdroja tepla.

§ 3
Zodpovedný zástupca

(1) Zodpovedným zástupcom podľa tohto zákona je fyzická osoba ustanovená žiadateľom o povolenie alebo držiteľom povolenia, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolených činností podľa tohto zákona, najmä za kvalitné, včasné a správne plnenie povinností výrobcu a dodávateľa tepla uvedených v § 15, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, a ktorá s určením do funkcie zodpovedného zástupcu vyslovila písomný súhlas, ak zodpovedným zástupcom nie je sám žiadateľ o povolenie. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu so žiadateľom o povolenie alebo s držiteľom povolenia, v ktorom je upravená jeho osobná zodpovednosť za odborné vykonávanie povolenej činnosti voči žiadateľovi o povolenie alebo držiteľovi povolenia.

(2) Zodpovedný zástupca musí spĺňať predpoklad odbornej spôsobilosti a predpoklad bezúhonnosti.

(3) Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia.

(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.

(5) Ak zodpovedný zástupca skončil výkon svojej funkcie alebo prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2 až 4, držiteľ povolenia je povinný do 30 60 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne to oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“).3)

Navrhuje sa predĺžiť lehota na ustanovenie nového zodpovedného zástupcu v prípade skončenia výkonu alebo strate spôsobilosti vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu na 60 dní. Rovnako dlhá lehota sa vzťahuje aj na podnikateľov v elektroenergetike a plynárenstve.

(6) Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa všeobecných predpisov o podnikaní4) ustanovením zodpovedného zástupcu nie sú dotknuté.

§ 4
Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.

(2) Vzdelanie a prax sa preukazujú kópiou dokladov

a) o ukončení stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

b) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania technického alebo ekonomického zamerania alebo úplného stredného všeobecného vzdelania so zameraním na prírodné vedy a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

c) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

d) o ukončení vysokoškolského vzdelania5) prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo

e) o ukončení vysokoškolského vzdelania5) druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla.

(3) Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(4) Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ministerstvo po preukázaní kópiou dokladov podľa odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 3.

(5) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastňovať sa každých päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo právnicka osoba určená ministerstvom. Držiteľ osvedčania o odbornej spôsobilosti sa prvýkrát zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti. O účasti na aktualizačnej odbornej príprave vydá ministerstvo potvrdenie. Po uplynutí piatich rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti povinný preukazovať spolu s osvedčením o odbornej spôsobilosti aj potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave.

(5) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr v piatom kalendárnom roku odo dňa

a) vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

b) absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

Ide o spresnenie právnej úpravy v nadväznosti na aplikačné nejasnosti.

(6) Aktualizačnú odbornú prípravu vykonáva ministerstvo alebo právnická osoba určená ministerstvom. O účasti na aktualizačnej odbornej príprave vydá ministerstvo alebo právnická osoba určená ministerstvom potvrdenie. Po uplynutí piatich rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti povinný preukazovať spolu s osvedčením o odbornej spôsobilosti aj potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave.

Ide o spresnenie právnej úpravy v nadväznosti na aplikačné nejasnosti.

(67) Rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o aktualizačnej odbornej príprave, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY PODNIKANIA V TEPELNEJ ENERGETIKE
PODNIKANIE V TEPELNEJ ENERGETIKE A VÝSTAVBA SÚSTAVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ

Ide o legislatívno-technickú úpravu textu vzhľadom na to, že druhá časť zákona č. 657/2004 Z. z. obsahuje nielen úpravu práv podnikania, ale aj úpravu procesu výstavby sústav tepelných zariadení, ktorá sa vzťahuje aj na subjekty nepodnikajúce v oblasti tepelnej energetiky.

Povolenie

§ 5

(1) Podnikať v tepelnej energetike možno len na základe povolenia a v súlade s povolením.

(2) Fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydá rozhodnutie o povolení úrad na základe písomnej žiadosti a po splnení podmienok uvedených v § 6 ods. 1. Úrad po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.5a)

(3) Fyzická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie

a) meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu6) na území Slovenskej republiky alebo miesto pobytu7) na území Slovenskej republiky a miesto trvalého prevádzkovania činnosti v tepelnej energetike, o povolenie ktorej žiada; ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,

c) technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,

d) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,

e) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa písmena a), ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom,

f) návrh na vymedzené územie s jeho vyznačením na katastrálnej mape.

Spresňuje sa povinnosť predložiť k žiadosti o vydanie povolenia návrh na vymedzené územie s vyznačením sústavy tepelných zariadení na katastrálnej mape.

(4) K žiadosti o vydanie povolenia fyzická osoba dokladá

a) doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom,

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu.

(5) Právnická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby, a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, sídlo jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,

b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,

c) technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, a ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná právnická osoba, musí mať sídlo alebo organizačnú jednotku, na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

e) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,

f) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa odseku 3 písm. a),

g) návrh na vymedzené územie.

(6) K žiadosti o vydanie povolenia právnická osoba dokladá

a) údaje tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace,

b) doklad podľa osobitného predpisu,9) ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná osoba,

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu.

(7) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba doloží k žiadosti podľa odseku 2 okrem dokladov uvedených v odsekoch 4 a 6 aj

a) u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,

b) u pripravovaných plánovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 7 1.

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu z navrhovaných zmien v oblasti povoľovania výstavby sústavy tepelných zariadení (§ 12 zákona č. 657/2004 Z. z.).

(8) Vzor žiadosti o vydanie povolenia a návrhu na vymedzené územie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Z dôvodu potreby jednotného prístupu pri určovaní rozsahu vymedzeného územia sa navrhuje rozšíriť právomoc Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ustanoviť vykonávacím predpisom vzor návrhu na vymedzené územie.

(9) Žiadosť podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta9a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Úrad bez zbytočného odkladu informuje jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.

Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu zo zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 6

(1) Úrad vydá povolenie do 30 dní od doručenia žiadosti o povolenie, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa § 5 a žiadateľ, štatutárny zástupca žiadateľa a jeho zodpovedný zástupca spĺňajú tieto podmienky:

a) majú plnú spôsobilosť na právne úkony,

b) sú bezúhonní.

(2) Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodárskej povahy, trestný čin proti majetku alebo za iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa tohto zákona, alebo ak sa naňho hľadí, akoby nebol odsúdený.10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne osoba údaje podľa § 5 ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. a). Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

§ 7

(1) V povolení vydanom fyzickej osobe sa uvedie

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a miesto trvalej prevádzky sústavy tepelných zariadení alebo jej časti a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predmet podnikania zodpovedného zástupcu,

b) obchodné meno a miesto podnikania,

c) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

d) rozsah a miesto predmetu podnikania, na ktorý sa vydáva povolenie,

e) doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,

f) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak fyzická osoba, ktorej sa povolenie vydáva, sama nie je odborne spôsobilá,

g) stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty,

h) vymedzené územie na podnikanie.

(2) V povolení vydanom právnickej osobe sa uvedie

a) obchodné meno,

b) identifikačné číslo,

c) sídlo,

d) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

e) sídlo organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky, ak sa povolenie vydáva takejto osobe,

f) rozsah predmetu podnikania, na ktoré sa vydáva povolenie,

g) doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,

h) miesto výkonu predmetu podnikania,

i) stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty,

j) vymedzené územie.

§ 8
Zmeny v povolení

(1) Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie (ďalej len „držiteľ povolenia“), pri zmene údajov uvedených v povolení je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny do 30 dní od vzniku zmeny.

(2) Držiteľ povolenia k písomnej žiadosti podľa odseku 1 je povinný priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú.

(3) Úrad vykoná zmeny v povolení do 30 dní od doručenia žiadosti.

(4) Úrad môže vykonať zmeny v povolení aj z vlastného podnetu, ak sa zmenili podmienky alebo skutočnosti, na základe ktorých bolo povolenie vydané.

S cieľom znížiť administratívnu náročnosť sa vypúšťa povinnosť držiteľa povolenia podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 90 dní od právoplatnosti povolenia.

§ 9

Zánik a zrušenie povolenia

(1) Povolenie zanikne

a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,

b) smrťou fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom povolenia alebo vyhlásením tejto osoby za mŕtvu,11) c) výmazom z obchodného registra alebo výmazom z iného príslušného registra.

(2) Úrad rozhodne o zrušení povolenia, ak držiteľ povolenia

a) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia podľa § 6,

b) porušil závažným spôsobom alebo opakovane povinnosti ustanovené v § 10 ods. 2 písm. a), b) a d), v § 10 ods. 16, § 15 ods. 1 písm. a) a c), § 19 ods. 3 alebo § 26 ods. 1,c) písomne požiada o zrušenie povolenia najmenej dvanásť mesiacov pred požadovaným termínom zrušenia,

 
 

Zostáva vám 79% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Pozvánka na konferenciu: Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

Ďalšie z podujatí efocus.sk o riešeniach pre domácnosti a energetické spoločenstvá a výzvach, ktoré je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách.

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.