EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške o kvalite dodávky tepla (konsolidované znenie) | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške o kvalite dodávky tepla od 1. decembra 2022 (konsolidované znenie)

Prinášame konsolidované znenie Vyhlášky č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa po zapracovaní novely Vyhlášky č. 379/2022 Z.z.

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške o kvalite dodávky tepla od 1. decembra 2022 (konsolidované znenie)

Energie-portal.sk

Prinášame konsolidované znenie Vyhlášky č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa po zapracovaní novely Vyhlášky č. 379/2022 Z.z.

Zároveň uvádzame aj konsolidované znenie Vyhlášky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Konsolidované znenia nie sú právne záväzným dokumentom. Slúžia pre čitateľov denníka Energie-portal.sk na prehľad v prijatej zmene legislatívy. Odkaz na proces schvaľovania nájdete v závere článku.

Právne záväzné znenie predpisov Zbierky zákonov SR poskytuje listinná podoba Zbierky zákonov SR, ktorá je určená zákonom 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou sú vyznačené vybrané vysvetlivky predkladateľa z dôvodovej správy k zákonu.

Konsolidované znenie Vyhlášky č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa po zapracovaní Vyhlášky č. 379/2022 Z.z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:

§ 1
Určený čas dodávky tepla

(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ1) tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak

a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a

b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.

(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.

(4) Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla2) dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

(5) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú3) inak.

(6) Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)

(7) Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)

§ 2
Určená kvalita dodávky tepla

(1) Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota ti vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou (ti - 1) oC až (ti + 3) oC. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom povinne kalibrovaným meradlom.4)

(2) V čase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa dodávateľ môže po dohode2) s odberateľom obmedziť vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti.

(3) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 oC a najviac 55 oC.

(4) Ak sústava tepelných zariadení5) v objekte spotreby6) nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste7) sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.

4) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 3
Spoločné ustanovenie

Ak regulačné stupne, ktoré určujú rozsah a spôsob obmedzení dodávky tepla, ktoré sú vyhlásené dodávateľom podľa osobitného predpisu,8) obmedzujú kvalitu dodávky tepla, teplo dodávateľ dodáva podľa obmedzení uvedených v jednotlivých regulačných stupňoch.

§ 3a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2022

Teplo na vykurovanie musí byť v období od 1. decembra 2022 do 31. mája 2023 dodávané tak, že je vo vykurovaných priestoroch kancelárií, čakární, zasadacích siení a jedální v administratívnych budovách v správe subjektu verejnej správy podľa osobitného predpisu9) dosiahnutá výsledná teplota ti zodpovedajúca teplote podľa osobitného predpisu,10) ak je to technicky možné. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná podľa § 2 ods. 1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) § 9a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.

Zdôvodnenie: Aktuálne vysoké ceny energií a závislosť na dovoze energetických surovín a zdrojov predstavujú problém aj pre verejnú správu. Spotové ceny elektriny sú v súčasnosti päťnásobne vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka a spotové ceny plynu takmer štvornásobne vyššie.

 
 

Zostáva vám 52% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2023

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Pozvánka na konferenciu: Summit tepelných čerpadiel VVVZT 2023

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá pozýva odbornú verejnosť na medzinárodnú servisnú konferenciu a summit vedy - výskumu - výroby a vzdelávania.

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Pozvánka: Európsky energetický summit 2023

Odborné podujatie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa uskutoční v druhej polovici októbra v Bratislave.