VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie?

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone v zákone č.. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré boli chválené na 25. schôdzi NR SR dňa 22. 10. 2013. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie?

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou je doplnený vysvetľovací komentár predkladateľa – MH SR – z osobitnej časti dôvodovej správy.

ZÁKON
z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

...

§ 2
Základné pojmy

(3) Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie

a) technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny a spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,

b) elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,

c) zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,

d) celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,

e) časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len "funkčná skúška") podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,

f) spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,

g) účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy, a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,

h) diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,

i) diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov,

j) časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu.

k) malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.

Dopĺňa sa pre ďalšie účely zákona potrebná definícia malého zdroja. Malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Pre takéto zdroje sú v návrhu zákona navrhované špecifické podmienky.

...

§ 3
Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny

(1) Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje

a) prednostným

1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do regionálnej distribučnej sústavy, 4)

2. prístupom do sústavy, 5)

3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny, 6)

b) odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty,

c) doplatkom,

d) prevzatím zodpovednosti za odchýlku8) prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy.

(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon.

(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny

a) s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW,

b) s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % 30 % alebo energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %

Navrhuje sa zmeniť podmienka, pri ktorej bude možné podporiť zariadenie s výkonom nad 125 MW. Prísnejšou podmienkou bude využitie v palive minimálne 30 % obnoviteľných zdrojov energie. Oproti súčasnému minimálnemu podielu 20 % využitiu obnoviteľného zdroja energie, sa  umožňuje podporiť aj plyny vznikajúce ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese ako druhotný energetický zdroj, ktorý je považovaný za domáci energetický zdroj. Uvedené je navrhované s cieľom podporiť domáce zdroje energie za účelom zníženia závislosti na dovoze primárnych zdrojov energie.

(4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na

a) všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW 5 MW vrátane,

b) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW 5 MW vrátane,

c) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW 5 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 10 MW 5 MW k celkovému inštalovanému výkonu,

d) celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,

e) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 15 MW, pričom pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému výkonu,

f) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW 5 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

g) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,

h) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW 5 MW, ak podiel obnoviteľných zdrojov energie v palive je vyšší ako 30 % a podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla.

i) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW, ak energetický podiel plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese v palive je vyšší ako 40 %.

poznámka autora : Ustanovenie § 3 ods. 4 písm. h) stráca účinnosť 1. januára 2015.

Hranica podpory, kedy má výrobca elektriny nárok na doplatok na celú časť vyrobenej elektriny, sa znižuje z  10 MW na 5 MW celkového inštalovaného výkonu. V zariadení využívajúcom ako zdroj veternú energiu sa hranica nemení. Ustanovenie však umožňuje po splnení podmienok aj pre zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW získanie doplatku na celú časť vyrobenej elektriny. Možným spôsobom ako pre získanie doplatku na celú časť elektriny, ktorá bola vyrobená v súlade s ďalšími ustanoveniami, je podiel tepla dodaného na technologické účely najviac 40 % alebo splniť podmienku minimálneho podielu obnoviteľných zdrojov energie alebo plynov vznikajúcich ako vedľajší produkt v metalurgickom výrobnom procese.

(5) Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 1 MW. Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW.

(6) Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov od času uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW 500 kW po celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny.

Navrhuje, aby podpora, ktorá umožňuje povinný odber elektriny a prevzatie odchýlky po celú dobu životnosti zariadenia platila pre zariadenia s inštalovaným výkonom do 500 kW.

(7) Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca preukáže znaleckým posudkom. Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia ukončená, ak kolaudácia stavby nebola potrebná.

Pozn. red.: Odsek 8 sa presúva do § 6 a nahrádza sa iným odsekom:

(8) Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny podľa odseku 6 sú nižšie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW, tak doplatok podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje nasledovne:

a) v rozsahu menej ako 50 % do 40 % vrátane, najmenej o 20 %,

b) v rozsahu menej ako 40 % do 30 % vrátane, najmenej o 40 %,

c) v rozsahu menej ako 30 % do 20 % vrátane, najmenej o 60 %,

d) v rozsahu menej ako 20 % do 10 % vrátane, najmenej o 80 %,

e) v rozsahu menej ako 10 % o 100 %.

(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje v prípade nového zariadenia len na množstvo vyrobenej elektriny z biomasy alebo produktu jej spracovania do 40 GWh vrátane. Na účely výpočtu sa podľa odseku 4 započíta množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a) a do výpočtu sa nezapočíta elektrina, ktorá je vyrobená

a) z biomasy, ktorá ako vstupná surovina pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní alebo pri spracovaní na jej produkt nespĺňa požiadavky na kvalitu a parametre podľa § 19 ods. 2 písm. h),

b) z biokvapaliny, ktorá nespĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a ).

(9) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy alebo spaľovaním alebo spoluspaľovaním biokvapaliny, sa na účely výpočtu podľa odseku 4 písm. a) až g) započíta množstvo elektriny vyrobené z biomasy alebo biokvapaliny kombinovanou výrobou určené podľa § 19 ods. 1 písm. a), ak biomasa spĺňa požiadavky a parametre kvality a biokvapalina spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije

(9) Výpočet podľa odseku 8 sa nepoužije pre bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou, plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy, ktorá neobsahuje lesnícku biomasu, v splyňovacom generátore s inštalovaným výkonom do 500 kW, skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových vôd a pre spaľovanie komunálnych odpadov s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.

Navrhuje sa, aby ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobcu elektriny preukazoval výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia ukončená, ak kolaudácia stavby nebola potrebná. Pri využívaní biomasy a produktov jej spracovania bude doplatkom podporené množstvo elektriny do 40 GWh vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Uvedené podmienky zabezpečia efektívne využívanie biomasy progresívnymi technológiami a podporia jej vyššie využitie pri výrobe tepla. Pôvodné ustanovenie týkajúce sa znižovanie doplatku pri rekonštruovaných zariadeniach sa v upravenej forme presúva do § 6, kde z formálneho hľadiska je vhodnejšie jeho umiestnenie.

(10) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)

(11) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a elektrinu z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy, a ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Navrhuje sa, aby si zariadenia na bioplyn s nižším výkonom a s menším podielom účelovo pestovanej biomasy mohli započítať spotrebu tepla použitého na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu pre naplnenie 50 % hranice dodávky využiteľného tepla. Týmto sa podporí výstavba menších poľnohospodárskych bioplynových staníc.

(12) Pri zariadení výrobcu elektriny, ktorý vyrába elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, má výrobca elektriny právo na uplatnenie doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu. Výška doplatku sa vypočíta z ceny elektriny zvýšenej o 15 % k cene elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. a) pre výrobcu bioplynu v zariadení s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW.

Navrhuje sa vypustiť ustanovenie určujúce výšku doplatku pre elektrinu z biometánu v závislosti od výšky ceny za elektrinu z bioplynu. Výšku doplatku bude určovať ÚRSO na základe pravidiel rovnakých pri akých určuje ceny pre ostatné podporované zdroje.

(13) Pri výrobe elektriny, ktorá sa nepovažuje za podnikanie v energetike, sa na výrobcu nevzťahujú povinnosti podľa § 4 ods. 2.

(14) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s celkovým inštalovaným výkonom nad 5 MW.

§ 3a
Spôsob podpory a podmienky podpory biometánu

...

§ 3b

..

(3) Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny počas 15 ročnej doby podpory pri výrobe elektriny na tomto zariadení dvakrát právoplatne uložená pokuta za závažné porušenie povinnosti, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute.

(4) Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov, 9c) za ktoré bola výrobcovi elektriny uložená pokuta minimálne vo výške 80 000 eur.

(5) Právo na podporu doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas 15 ročnej doby podpory doplatkom podľa § 3 ods. 1 písm. c):

a) výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty, ani v lehote určenej v daňovej exekučnej výzve správcu dane podľa osobitného predpisu 9d), alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní výrobcu elektriny proti daňovej exekučnej výzve, ak podal výrobca elektriny odvolanie proti daňovej exekučnej výzve a v rozhodnutí o odvolaní bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť, alebo ani v lehote určenej v upovedomení o začatí exekúcie podľa osobitného predpisu 9e), alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach proti exekúcii alebo právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, ak podal výrobca elektriny námietky proti exekúcii alebo odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, a v rozhodnutí o námietkach alebo v rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, bola potvrdená povinnosť výrobcu elektriny nedoplatok uhradiť,

b) výrobca elektriny neuhradil nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia právoplatného výkazu nedoplatkov na zdravotné poistenie alebo ani v lehote pätnástich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak výrobca elektriny podal námietky proti výkazu nedoplatkov; alebo

c) výrobca elektriny neuhradil dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ani v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia predpisu sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu.9f)

(6) Dňom zániku podpory je deň márneho uplynutia lehoty na úhradu nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5.

(7) Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo.

(8) Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa vzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktorého zariadenie obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.“.

Z dôvodu potreby sprísnenia podmienok podpory výroby elektriny sa navrhuje doplnenie ustanovenia o trvalej strate práva na podporu pre zariadenie výrobcu elektriny, ak boli výrobcovi elektriny počas doby podpory dvakrát právoplatne uložené pokuty za porušenie povinností výrobcu vyplývajúce zo zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe, zákona o energetike a zákona o regulácii sieťových odvetví, presahujúce sumu 80 000 eur. V prípade, ak rozhodnutie o uložení pokuty bolo zrušené alebo prišlo k zníženiu pokuty pod sumu 80 000 eur na základe mimoriadnych opravných prostriedkov správneho konania alebo ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, tak sa porušenie povinnosti nepovažuje za závažné. Právo na podporu stráca aj ten výrobca elektriny, ak sa zistia daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie alebo nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Dňom trvalého zániku podpory je deň druhého zistenia nedoplatku.

Zároveň sa navrhuje, aby ÚRSO na svojom webovom sídle zverejňoval a aktualizoval zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo.

§ 4
Práva a povinnosti výrobcu elektriny

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Produkty z plechu pochádzajúce z Poľska si v posledných rokoch získali významné postavenie na medzinárodnom trhu.

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.