VSE
VSE
Belimo 2

Existujú štátom riadené karantény aj v iných krajinách?

Mnohé vlády vnútili občanom vracajúcim sa zo zahraničia povinné domáce karantény, niektoré ich svojim obyvateľom len odporúčajú. Iba veľmi málo krajín však presúva obyvateľov do štátom organizovanej a riadenej izolácie tak, ako je to na Slovensku.

karanténa

Foto: Depositphotos

  • Téma |  11.05.2020 |  Martin Rojko, Radovan Kazda

Opatrenia vlád sa snahe znížiť šírenie ochorenia COVID-19 sa neustále menia a jednotlivé vlády nemajú medzi sebou veľmi koordinovaný postup, takže každá si spravidla vytvára do veľkej miery svoje vlastné pravidlá.

Osobitne veľkým zásahom do slobôd občanov je štátom riadená karanténa v zariadeniach, ktoré určí vláda.

Cieľom tohto prieskumu aktuálneho stavu bolo poskytnúť orientačný pohľad na to, do akej miery sú rozšírené práve tie opatrenia, pre ktoré musí človek vstupujúci do krajiny absolvovať karanténu, resp. izoláciu. Čerpali sme predovšetkým z webových stránok jednotlivých vlád o COVID-19, zo stránok Európskej komisie, médií a ďalších dôveryhodných zdrojov.

Analýza neprešla odbornou oponentúrou.

Zhrnutie

  • Povinná domáca karanténa, alebo tiež „samoizolácia“, sa uplatňuje vo väčšine európskych krajín. Výnimkou sú Dánsko, Holandsko, Portugalsko, či Veľká Británia, v ktorých platí domáca izolácia len ako odporúčanie vlády. V niektorých krajinách, akými sú napríklad Švajčiarsko, Švédsko a Nórsko, nie sú uplatňované žiadne povinné izolácie, či odporúčania, alebo len vo veľmi miernej forme.
  • Povinná karanténa v štátom určených zariadeniach pre cestujúcich zo zahraničia sa podľa dohľadaných informácií uplatňuje z krajín EÚ iba vo na Cypre a Slovensku. Povinnú štátnu karanténu aplikujú napríklad aj v Austrálii, Jordánsku, aj v niektorých iných krajinách sveta, no týmito zariadeniami zvyčajne bývajú kvalitné hotely.
  • Vo väčšine krajín Európy, v ktorých je karanténa po vstupe do krajiny povinná, realizuje sa povinnosť samoizolácie buď v mieste bydliska, alebo nahláseného pobytu.

Krajiny Európy

Francúzsko

Ministerstvo zdravotníctva uvažuje o zavedení povinnej karantény pre ľudí, ktorí vstupujú do krajiny, tento návrh je však aktuálne už zamietnutý. Podľa najnovších informácií budú ľudia podrobení povinnej karanténe, avšak len prichádzajúci z tzv. „infekčných zón“ mimo schengenského priestoru, maximálne na 14 dní. Proti tomuto rozhodnutiu sa však bude dať odvolať na súd.

Malta

Osoby vstupujúce do krajiny musia podľa zákona podstúpiť povinnú 14-dňovú domácu karanténu. Porušenie povinnosti je sankcionované sumou 3000 eur v prípade každého jedného porušenia.

Za karanténu sa považuje samoizolácia v domácnosti a nevychádzanie po dobu 14 dní.

Chorvátsko

V krajine platí povinnosť domácej samoizolácie na 14 dní.

Lotyšsko

V krajine platí povinnosť domácej samoizolácie a monitorovanie zdravotného stavu po dobu 14 dní. Nevzťahuje sa na personál logistických firiem, vracajúci sa zo služobnej cesty domov, ak títo ľudia nejavia znaky akútnej infekcie a nie sú identifikovaní ako kontaktné osoby.

Dánsko

Občanom a obyvateľom vracajúcim sa do Dánska sa odporúča ostať doma po dobu 14 dní, dodržovať všeobecné zásady vhodného správania na verejných priestoroch počas prepravovania sa, vyhýbaniu sa tesného kontaktu s ľuďmi a dávať pozor na možné symptómy covid-19.

Taliansko

V krajine platí povinnosť domácej štrnásťdňovej samoizolácie pre ľudí vracajúcich sa do krajiny, a to aj v prípade, že sa neobjavujú symptómy COVID-19.

Netýka sa to tých, ktorí tu prestupujú alebo zastavujú, napr. vodičov kamiónov, a ktorí krajinu opustia do 72 hodín po vstupe.

Títo ľudia musia vyplniť vyhlásenie o vstupe za daným pracovným účelom. Špeciálne podmienky sa vzťahujú na pendlerov, zdravotníkov, dopravcov, cestujúcich zamestnancov firiem registrovaných v Taliansku.

Írsko

Každý, kto príde do krajiny z inej krajiny ako Severné Írsko, musí podstúpiť domácu samoizoláciu na 14 dní. Zároveň vyplniť formulár s osobnými informáciami, telefonickým a emailovým kontaktmi a fyzickou adresou, na ktorej bude počas tohto obdobia zastihnuteľný. Výnimky sa vzťahujú na pilotov, personál lodí, dopravných spoločností.

Island

V krajine platí povinnosť domácej samoizolácie na 14 dní.

Rakúsko

Občania prichádzajúci do krajiny musia podstúpiť štrnásťdňovú domácu karanténu, ktorú však po vykonaní testu s negatívnym výsledkom môžu ukončiť. Výnimka platí pre dopravcov, tranzit a dochádzajúcich. Ostatné osoby potrebujú na vstup negatívny test nie starší ako 4 dni.

Belgicko

V krajine platí povinnosť domácej karantény.

Bulharsko

V krajine platí povinnosť domácej samoizolácie na 14 dní, alebo v zariadení, ktoré osoba uvedie ako adresu pobytu.

Cyprus

V krajine platí povinná 14 dňová karanténa v zariadení určenom štátom. Cestujúci prichádzajúci do krajiny musia mať zdravotné potvrdenie.

Česko

V krajine platí povinná domáca karanténa alebo predloženie negatívneho testu na covid-19. Od 11. mája budú zvoľnené podmienky pre cudzincov - sezónni zamestnanci a držitelia dhodobých víz predložia pri vstupe negatívny test.

Estónsko

V krajine platí povinná domáca karanténa pre všetkých vstupujúcich do krajiny v mieste pobytu alebo trvalého bydliska. Miesto môžu opustiť iba v prípade nariadenia lekára, polície alebo núdzovej situácie ohrozujúcej život alebo zdravie. Výnimky sa vzťahujú na vodičov dopravných spoločností, diplomatov, vojakov a zdravotníkov a pendlerov bez príznakov.

Fínsko

Všetky osoby vstupujúce do krajiny sa musia podrobiť 14 dňovej domácej karanténe, teda osoba vstupujúca do krajiny musí byť doma, v hoteli alebo v inom ubytovaní 14 dní bez úzkeho kontaktu s inými ľuďmi.

Nemala by ísť do obchodu s potravinami alebo do lekárne, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nesmie používať verejnú dopravu. Ak to zdravotný stav osoby umožňuje, sú povolené aj vonkajšie aktivity, pričom sa treba vyhýbať úzkym kontaktom.

Nemecko

Platí povinnosť štrnásťdňovej karantény doma alebo v inom vhodnom ubytovaní.

Tiež povinnosť kontaktovať príslušný zdravotnícky úrad v danom regióne ihneď po príchode. Ten zároveň zodpovedá a monitoruje podmienky dodržiavania karantény. Štandardné výnimky existujú.

Grécko

V krajine platí povinnosť domácej samoizolácie na 14 dní.

Maďarsko

Štandardom je povinná domáca karanténa. Podľa posledných zmien pasažieri prichádzajúci cez znovuotvorené letisko v Budapešti musia absolvovať zdravotný test.

Na základe výsledku sú poslaní buď do karantény v zdravotníckom zariadení alebo domácej karantény na 14 dní. Pripravuje sa elektronické monitorovanie ľudí v domácej karanténe.

Litva

Osoby vracajúce sa zo zahraničia musia podstúpiť 14 dňovú domácu samoizoláciu. Výnimkou sú zamestnanci medzinárodnej dopravy v spoločnostiach registrovaných v krajine.

Holandsko

Cestujúcim z vysoko rizikových krajín (podľa zoznamu aktualizovaného Európskou leteckou agentúrou) sa vrele odporúča domáca štrnásťdňová karanténa. Pre ostatných sa odporúča ostať pokiaľ možno doma a rešpektovať platné pravidlá v krajine.

Poľsko

Cestujúci do krajiny (občania alebo rezidenti) sú povinní informovať pohraničnú políciu o adrese pobytu (spolu s telefónnym číslom), na ktorej absolvujú povinnú domácu karanténu po dobu 14 dní. Povinná karanténa sa nevzťahuje na pendlerov a dopravcov.

Portugalsko

Karanténa po príchode do krajiny (okrem autonómnych regiónov Azory a Madeira) nie je povinná, iba odporúčaná.

Cestujúci z rizikových krajín by po dobu 14 dní mali dávať pozor na horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním. Merať teplotu 2x denne a všímať si, či ľudia v spoločnej domácnosti nejavia tieto symptómy.

Rumunsko

Povinnosť domácej karantény na 14 dní.

Slovensko

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  zo 4. apríla 2020 osoby, ktoré vstúpia na územie SR, sú povinné nastúpiť do izolácie v zariadeniach určených štátom.

Výnimku majú napríklad tehotné ženy, onkologickí pacienti, postihnuté osoby, osoby nad 75 rokov, pendleri. S cieľom plánovať voľné kapacity v karanténnych centrách čo najbližšie k miestu pobytu osoby na Slovensku je potrebné sa vopred, teda čo najskôr pred plánovaným príchodom na Slovensko, zaregistrovať v registračnom formulári.

Slovinsko

Cestujúci do Slovinska musia podstúpiť sedemdňovú domácu karanténu. Posledný deň sa realizuje test na covid-19. Ak tento test nie je možné realizovať (osoba odmietne alebo iný dôvod), karanténa sa predlžuje o ďalších 7 dní. Ukončí sa, až keď je známy výsledok testu, najneskôr však 14 dní. V prípade negatívneho testu sa karanténa končí.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v krajine realizujú povinnú karanténu doma. Ak to nie je možné, ubytovanie poskytuje štát. Osoby bez pobytu alebo ktoré nemôžu sa z nejakého dôvodu tam zdržiavať, realizujú karanténu na adrese, ktorú poskytnú. Náklady na karanténu znášajú postihnutí.

Zahraničné osoby pracujúce v krajine absolvujú karanténu na adrese, ktorú uviedol ich zamestnávateľ v potvrdení, ktorým sa preukazujú na hraniciach. Za ubytovanie aj náklady zodpovedá zamestnávateľ. Zahraničným osoby bez pobytu, ktoré nevedia poskytnúť adresu počas pobytu v karanténe, nie je umožnený vstup do krajiny. Tak isto nebudú vpustené osoby bez trvalého pobytu s pozitívnym testom na vírus alebo s prejavmi infekcie. Polícia umožní vstup občanom so symptómami, ak okamžite kontaktujú lekára alebo záchrannú službu a nasledujú ich inštrukcie.

Španielsko

Podľa viacerých zdrojov možno dedukovať, že v Španielsky platí povinnosť domácej izolácie.

Švédsko

Švédsko neuvalilo takmer žiadne podobné karanténne opatrenia pri vstupe do krajiny ako ostatné krajiny EÚ. V súčasnosti môžu občania, ktorí nemajú príznaky ochorenia, už po dvoch dňoch opustiť domácu izoláciu.

Nórsko

Cestujúci z inej ako škandinávskej krajiny by mal podstúpiť 14-dňovú karanténu, bez ohľadu na to, či existujú symptómy alebo nie.

Švajčiarsko

V prípade tejto krajiny sa nepodarilo nájsť informáciu o povinnej karanténe pri príchode do krajiny. Vstup platí iba pre občanov a rezidentov.

Veľká Británia

Vláda odporúča osobám vracajúcim sa do krajiny ísť z letiska rovno domov, vyhýbať sa verejnej doprave pokiaľ sa dá. Zostať doma a ísť von iba na nákup, zdravotných dôvodov, práce. Pritom rešpektovať zásady dodržovania odstupu. Pri symptómoch vírusu ísť rovno domov a samoizolovať sa na 7 dní. Ak sa prejavy zhoršujú, volať zdravotné centrum.

Koncom apríla sa ešte len zvažovala povinná domáca karanténa v trvaní 14 dní (info z 25.4.).

Vybrané krajiny mimo Európy

Vietnam

Krajina zaviedla povinnú štátnu karanténu prevažne vo vojenských zariadeniach (zadarmo) pre vracajúcich sa už v januári. Najskôr pre navrátilcov z Číny, neskôr Kórei, USA, EÚ. Včasnosť opatrení, skúsenosti so SARS a disciplína ľudí sa považujú za dôležité faktory v minimalizovaní počtu obetí.

Jordánsko

Repatrianti musia podstúpiť štátnu karanténu 14 dní v špeciálne určených hoteloch.

Austrália

Ľudia prichádzajúci do krajiny musia podstúpiť štátnu karanténu v najkvalitnejších hoteloch.

 


Mohlo by vás zaujímať

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč?

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho závisí cena tepelných čerpadiel a za akých podmienok bude tepelné čerpadlo pre vás výhodné riešenie. Ceny tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy sa podľa nášho prieskumu pohybujú od 7000 eur.

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Uvažujete, či budú slnečné kolektory výhodné riešenie aj pre vašu domácnosť či firmu? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena slnečných kolektorov závisí a za akých podmienok sa investícia oplatí.