VSE
VSE
Belimo 2

Environmentálny fond dotačne podporuje ochranu klímy

Environmentálny fond vyhlásil dve špecifikácie podpory formou dotácie pre oblasti ochrany ovzdušia a obehové hospodárstvo.

Environmentálny fond dotačne podporuje ochranu klímy

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

 • Aktuality |  14.02.2023 |  TS Environmentálny fond | (ave)

Environmentálny fond (EF) zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre oblasť ochrany ovzdušia v súlade s cieľmi Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Oprávnení žiadatelia sa môžu uchádzať o dotáciu do 17. apríla 2023. EF si kladie za cieľ je podporiť aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií a tuhých častíc znečisťujúcich látok. Podpora je rozdelená do dvoch okruhov činností. Žiadateľ môže žiadať o dotáciu iba z jednej z nich.

1. Podpora výroby tepla, elektrickej energie a ohrevu vody prostredníctvom využívania obnoviteľných nízkoenergetických zdrojov

 • Zníženie emisií zmenou paliva, alebo technológiou spaľovania.
 • Budovanie zariadení na výrobu tepla pre vlastnú spotrebu, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje ako napríklad fotovoltaické panely, či tepelné čerpadlá. 
 • Podpora je poskytovaná vo vzťahu na skolaudovanú budovu žiadateľa, ktorá slúži verejnému záujmu. 
 • Maximálna výška dotácie je 200 000 eur pri dodržaní podmienky 5% spolufinancovania poberateľom dotácie.

2. Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine 

 • Rozširovanie zelene na nevyužívaných plochách kvôli znižovaniu prašnosti, spôsobenej napríklad dopravou. 
 • Výsadba zelene.
 • Zatrávňovacie dlažby a infiltračné pásy pre zrážkovú vodu popri cestnej komunikácii.
 • Dažďové záhrady. 
 • Podmienkou získania dotácie je verejnoprospešný účel projektov, na plochách vo vlastníctve, alebo v správe žiadateľa s prístupom verejnosti. 
 • EF odporúča na rozširovanie zelene použiť pôvodné druhy rastlín a drevín. 
 • Maximálna výška dotácie je 50 000 eur pri dodržaní podmienky 5% spolufinancovania poberateľom dotácie.

EF poskytuje poberateľom dotácie možnosť finančnej podpory 5% spoluúčasti formou výhodného úveru s iba 0,1 % úrokom fixovaným počas celej doby splácania.

Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávy obcí miest a krajov, združenia obcí a záujmové združenia, príspevkové a rozpočtové organizácie verejnej správy.

Viac informácii poskytuje EF na svojom webovom sídle:

 • Špecifikácia podpory formou dotácie pre oblasť ochrany ovzdušia tu.
 • Úvery EF tu.


Mohlo by vás zaujímať

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

Najnovšie stanice pribudli v Košiciach.

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pod rast sa podpísala najmä elektromobilita.