Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Energetika, definície podľa zákona o energetike (3. časť)

Definície pojmov podľa zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike.

Energetika, definície podľa zákona o energetike (3. časť)

  • Slovník |  08.01.2011 |  redakcia
Energetická efektívnosť je postup zameraný na ovplyvňovanie množstva spotreby elektriny a časového plánu spotreby elektriny (ďalej len "ovplyvňovanie") s cieľom znížiť primárnu spotrebu elektriny; ovplyvňovanie je možné dosiahnuť uprednostnením takých investícií, ktorými sa zabezpečí energetická účinnosť, pred opatreniami, ktoré zakladajú vynaloženie dodatočných investícií na zvýšenie výrobnej kapacity alebo opatreniami zameranými na prerušenie dodávok elektriny, ak sú uprednostnené investície účinnejším a ekonomicky výhodnejším riešením s prihliadnutím aj na ich pozitívny dopad na životné prostredie.

Pripojenie do sústavy alebo do siete fyzické je pripojenie elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia do sústavy alebo fyzické pripojenie plynárenského zariadenia alebo odberného plynového zariadenia do siete.

Prístup do sústavy alebo do siete je prístup na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, prepravnej siete a preprave plynu, distribučnej siete a distribúcii plynu, ťažobnej plynovodnej siete a doprave plynu, zásobníka a uskladňovaní plynu.

Dodávateľ poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Prevádzková bezpečnosť prenosovej a distribučnej sústavy je nepretržitá prevádzka prenosovej a distribučnej sústavy za podmienok, ktoré možno v prevádzke predvídať.

Malý podnik je koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh.

Koncový dodávateľ elektriny alebo plynu pre domácnosti a pre malé podniky na časti vymedzeného územia je príslušný dodávateľ elektriny alebo plynu, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku a súčasne vykonáva distribúciu elektriny alebo plynu na časti vymedzeného územia a dodávku elektriny alebo plynu pre odberateľov v domácnosti a pre malé podniky,

Chránený odberateľ je odberateľ elektriny alebo plynu, ktorého ceny sú regulované podľa osobitného predpisu.

Univerzálna služba je služba pre domácnosti a malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo plynu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny alebo distribúciu plynu a dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Nový účastník trhu je účastník trhu s elektrinou alebo s plynom, ktorý začal pôsobiť ako účastník trhu s elektrinou alebo s plynom. Spoločnosť s malým podielom na trhu je dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou s podielom na trhu s elektrinou menším ako 1 % alebo dodávateľ plynu s podielom na trhu s plynom menším ako 1 %.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X