Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Energetický re-audit vo veľkých podnikoch

Veľké podniky s viac ako 250 zamestnancami patria k najväčším spotrebiteľom energie a tak majú, prirodzene, aj obrovský potenciál energetických úspor. Práve preto im Zákon č. 321 o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť uskutočniť energetický audit.

Energetický re-audit vo veľkých podnikoch

Foto: Fotolia

Ten je základným východiskom pre identifikáciu, návrh a následnú realizáciu opatrení na úsporu energie.

Keďže veľké podniky na Slovensku si túto legislatívnu povinnosť museli po prvý raz splniť do 5. decembra 2015 a platí, že audit musí byť vykonaný minimálne raz za štyri roky, aktuálne prechádza množstvo z nich opätovným auditovaním svojich prevádzok.

O tom, ako k energetickým auditom pristupovať a čo treba brať do úvahy pri „re-audite“, hovoríme s Michalom Jaloviarom, riaditeľom predaja B2C zákazníkom zo spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE).

Odkedy sa SSE ako tradičný dodávateľ elektrickej energie venuje aj problematike energetických auditov a koho sa vlastne aktuálne týkajú?

Stredoslovenská energetika má vlastný profesionálny tím, ktorý sa problematikou energetických auditov a energetických certifikátov pre rôzne skupiny zákazníkov zaoberá dlhodobo, rovnako dlhodobo spolupracujeme aj s našimi partnermi, ktorí majú autorizáciu na vykonávanie týchto energetických služieb.

Konkrétne, energetické audity pre veľké podniky riešime v SSE od roku 2014, kedy vstúpil do platnosti Zákon č. 321 o energetickej efektívnosti.

Zmenu národnej legislatívy si vtedy vyžiadala implementácia európskej smernice do nášho práva, pričom hlavným dôvodom bola snaha Európskej únie jednoznačne vyčísliť potenciál úspor energie a využiť ho na plnenie cieľov v oblasti úspor energie. Od roku 2015 tak majú veľké podniky povinnosť realizovať energetický audit.

Podľa zákona pritom nejde len o veľkých priemyselných výrobcov, ale o akékoľvek subjekty zaradené v tejto kategórii s počtom zamestnancov nad 250, napríklad aj o obchodné reťazce či banky. Takýchto podnikov máme na Slovensku viac ako 1700, ich počet mierne kolíše, niekto sa do kategórie dostane, niekto z nej vypadne.

Michal JaloviarMichal Jaloviar | Foto: SSE

Hlavným cieľom energetického auditu je poukázať na potenciál energetických úspor. Ako podniky k auditom pristupujú? Nepovažujú ich len za ďalšiu administratívnu záťaž, s ktorou sa musia vyrovnať?

Drvivá väčšina firiem si veľmi prísne sleduje nákladovú časť svojho podnikania, kam patrí aj spotreba energií. Mať ju kontrolou a zaoberať sa jej úsporami, je pre nich preto kľúčové.

Iste, ide tu aj o splnenie legislatívnej povinnosti, pretože ak podnik audit nemá, môže mu Slovenská obchodná inšpekcia za nedodržanie zákona uložiť pokutu od 5 000 do 30 000 eur a následne si ho musí aj tak spracovať.

Na vlastných skúsenostiach však vidíme, ako sa vnímanie auditu postupne mení aj u tých zákazníkov, ktorý si ho pred časom naozaj spájali len s prehnaným množstvom povinnej administratívy.

Dnes už nie je považovaný za dokument, s ktorého vypracovaním sa spája množstvo problémov, papierov a ešte ho treba aj zaplatiť, ale za nástroj a plán, ktorý môže firmu pripraviť na budúcnosť.

Zvlášť po skúsenostiach, keď bol výsledok auditu pre podnik veľmi zaujímavý, hoci sa spočiatku zdalo, že nie je čo ušetriť. SSE ponúka klientom profesionálny audit, ktorého priebeh je pre firmu bezstarostný, všetkými krokmi klienta sprevádzame, s potrebnou administratívou pomáhame. Zároveň po identifikácii opatrení, s ktorými klient dosiahne úspory – pretože to je zmysel energetického auditu – dokážeme zabezpečiť aj realizáciu navrhovaných opatrení.

Predovšetkým však treba vziať do úvahy, že audit má charakter odporúčania, audítor neprikazuje, len ponúka alternatívy, zákazník sa rozhoduje a vyberá, ktoré z opatrení na úspore energie chce a dokáže zrealizovať. Je len na jeho rozhodnutí, ako s informáciami z auditu bude narábať.

Ako dlho trvá proces energetického auditovania veľkého podniku a aký je jeho priebeh?

Všetko závisí od konkrétnych podmienok a rozsahu, čo všetko sa audituje. Aj pre naozaj veľký podnik, ktorý má vyše 250 zamestnancov, ale má ich v rámci jedného či dvoch objektov v spoločnom areáli v jednom meste, má štandardné vykurovanie a osvetlenie a nepotrebuje riešiť novú technológiu, možno audit spracovať aj do 30 dní.

Sú však podniky, kde sa audit realizoval aj pol či trištvrte roka. Ak do toho vstupuje napríklad výmena strojného zariadenia, kde sa posudzuje energetická efektívnosť jednotlivých alternatív strojov, trvá to dlhšie.

Záleží to aj od pripravenosti podniku, či má k dispozíciu projektovú dokumentáciu k stavbám, technológii, či robí monitoring spotreby... Po získaní údajov sa dáta analyzujú, sumarizujú, pripravia sa návrhy opatrení na úsporu energie.

Často je to množstvo analýz pri hľadaní najefektívnejšieho riešenia, keď posudzujeme a navrhujeme viaceré varianty. Energetické úspory sa vyčísľujú jednotlivo na každé konkrétne opatrenie, takisto aj návratnosť investície do každého konkrétneho opatrenia.

Dá sa na základe vašich doterajších skúseností zgeneralizovane povedať, ktoré opatrenia sú v rámci auditov najčastejšie odporúčané a aká úspora energie sa nimi dá dosiahnuť?

Pri prvých povinných auditoch veľkých podnikov pred štyrmi rokmi sa ukázalo, že firmy majú svoje prevádzky často ešte v starých objektoch. Preto najčastejšie odporúčané opatrenia na úsporu energie smerovali do vykonania stavebno-technických úprav – výmeny okien a dverí a zateplenia budov. Tieto opatrenia tvorili asi 80 až 85 percent všetkých navrhovaných opatrení, zvyšok predstavovali opatrenia na úsporu energie súvisiace napríklad s konkrétnou technológiou výroby.

A čo sa týka dosahovaných úspor, zo skúsenosti vieme, že zvyčajne možno dosiahnuť opatreniami navrhovanými v audite úsporu 25 až 35 percent energie.

Medzi jednotlivými podnikmi a prevádzkami však môžu byť veľmi veľké až priepastné rozdiely, vo vybavenosti, technológiách... Naozaj záleží od konkrétnych podmienok konkrétneho subjektu.

Môžete uviesť príklad podniku, ktorý vyniká nad priemer, kde sa podarilo vďaka navrhovaným opatreniam dosiahnuť mimoriadne úspory energie?

Napríklad spoločnosť z východného Slovenska, ktorá sa zaoberá vývojom a výskumom automatizovaných systémov riadenia priemysle. Po vykonaní opatrení z energetického auditu dosiahla úsporu až 50 % nákladov na energie.

Zrealizovali sa tu najmä opatrenia na úsporu elektrickej energie, konkrétne inštalácia fotovoltických panelov s veľkokapacitnou batériou a osadenie kogeneračnej jednotky.

Vďaka tomu sa spoločnosť stala aj takmer energeticky sebestačnou a predchádza aj výpadkom elektrickej energie, ktoré bývajú v areáli, kde sídli, pravidelne a spôsobovali jej zastavenie výroby.

Na čo treba brať pri realizácii energetického auditu osobitný zreteľ, na čo by si mali dať podniky zvlášť pozor?

Určite na spomínanú zmysluplnosť celého procesu, naozaj ho netreba vnímať len ako povinnosť, ale skôr ako príležitosť.

Hovoríme o firmách, ktoré míňajú megawatty či gigawatty elektrickej energie, plynu a tepla, a ak ušetria hoci len niekoľko percent, úspory sa pohybujú v stotisícoch eur a vysoko prevýšia náklady na audit.

Súčasťou auditu sú pritom aj nízko- nákladové opatrenia, ktoré súvisia so správaním zamestnancov. Ak si ich podnik implementuje do svojich vnútorných predpisov a dbá na zaškolenie personálu, firma môže ušetriť 3 až 5 percent energie, prakticky bez akýchkoľvek investícií.

Takisto netreba odmietať pohľad externej energetickej spoločnosti, aj keď má firma vlastného energetika. Práve preto, že ten sa každodenne zaoberá tou istou problematikou, tým čo má vo svojej kompetencii, pohybuje len po svojich vychodených chodníčkoch.

Chýba mu potom nadhľad externého audítora, ktorý rieši desiatky či stovky iných obdobných prípadov.

V súčasnosti už väčšina veľkých firiem prechádza v rámci štvorročného cyklu prvým re-auditom. Čo ich pri ňom čaká?

Platí, že re-audit opäť zhodnotí aktuálny stav. Za štyri roky sa toho vo veľkom podniku veľa zmení.

Mnohé firmy sa rozrastajú, z niekdajších skladov sa stanú výrobné priestory, prikúpia nové budovy, realizujú sa prístavby, nadstavby, opravuje a modernizuje sa vykurovanie, osvetlenie, mení sa samotná technológia výroby. Z tohto pohľadu je štvorročné obdobie optimálne.

Okrem toho, pri prvom audite sa často musí vychádzať len z výpočtových – laboratórne určených – hodnôt o spotrebe konkrétneho zariadenia, ktoré nie vždy zodpovedajú realite.

Pri re-audite už má klient k dispozícii vlastné reálne údaje, ktoré získal monitorovaním spotreby zariadenia v prevádzke. To je takisto veľmi dôležitý fakt, ktorý re-audit berie do úvahy.

Takisto sa do opakovaných auditov celkom prirodzene premieta aj všeobecný technologický progres. Niektoré technológie, ako sú napríklad fotovoltika, tepelné čerpadlá, kogeneračné jednotky, sa stávajú čoraz dostupnejšie a úlohou audítorskej spoločnosti je ponúkať aj takéto alternatívy, ak majú potenciál využitia a úspor.

Samozrejme, možno povedať, že opätovný audit je pre firmy o niečo jednoduchší. Je to prirodzené, pretože energetická spoločnosť, ktorá audit vykonáva, už podnik lepšie pozná, klient zasa vie, ako pracujeme a čo môže od SSE očakávať.

Veľa vecí sa uľahčuje aj tým, že SSE počas štyroch rokov podniku pomáha s realizáciou opatrení navrhnutých v audite, to všetko sa v procese re-auditovania potom pozitívne zúročí.


Mohlo by vás zaujímať

LED žiarovky nešetria iba peniaze. Tu je päť dôvodov, prečo sa LED osvetlenie oplatí

LED žiarovky nešetria iba peniaze. Tu je päť dôvodov, prečo sa LED osvetlenie oplatí

Kým tradičné žiarovky premieňajú viac než 90 % všetkej dodanej energie na teplo, úsporné LED žiarovky nevydávajú do okolia takmer žiadne teplo.

Pri nabíjaní elektromobilu hrozia aj pokuty. Ako nabíjať výhodne a na čo si dať pozor?

Pri nabíjaní elektromobilu hrozia aj pokuty. Ako nabíjať výhodne a na čo si dať pozor?

Distribučné spoločnosti môžu za prekročenie rezervovanej kapacity účtovať pokuty. Riešením je inteligentný riadiaci systém pre nabíjanie elektromobilov, ale aj batériové zásobníky.

Fotoreport: Dni teplárenstva a energetiky 2020

Fotoreport: Dni teplárenstva a energetiky 2020

V poradí 26. ročník konferencie Dni teplárenstva a energetiky 2020 priniesol 47 odborných prednášok z rôznych oblastí. Boli sme pri tom.