Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Energetický mix

Slovenská republika má vyvážený podiel jadrového paliva a fosílnych palív na hrubej domácej spotrebe.

Energetický mix

Podiel jednotlivých zdrojov na hrubej domácej spotrebe palív bol v roku 2012 nasledovný: zemný plyn 26%, jadrové palivo 24%, uhlie 21%, ropa 20%, obnoviteľné zdroje vrátane vodných elektrární 9 %.

Koncepcia rozvoja energetiky je zameraná na optimalizáciu energetického mixu z hľadiska energetickej bezpečnosti.

Energetický mix 2012
(Zdroj: MH SR)

V roku 2002 sa v štatistike energetiky zaviedol pojem hrubá domáca spotreba, ktorý nahradil dovtedy používané primárne energetické zdroje (PEZ). Hrubá domáca spotreba energie zahŕňa primárnu produkciu (hnedé uhlie, lignit, ropu, zemný plyn, teplo a elektrinu) v SR a je upravovaná o obnovené produkty, saldo dovozu a vývozu a o čerpanie zo zásob. Zahŕňa aj saldo dovozu a vývozu a o čerpanie zo zásob ďalších zdrojov, ako sú: čierne uhlie, koks, brikety, nafta, benzíny, ľahké a ťažké vykurovacie oleje, petroleje, koksárenský a vysokopecný plyn a ostatné tuhé, kvapalné a plynné palivá.

Vývoj HDP a hrubej domácej spotreby energie
(Zdroj: ŠÚ SR, MH SR)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

HDP st. ceny r. 2005 (mld. Eur)

42,0

44,0

46,2

49,3

53,4

59,0

62,4

59,4

61,9

63,9

65,2

HDS energie  (PJ)

813

816

812

803

779

754

764

702

743

716

699

Zdroj: Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky | Rokovanie Vlády SR, 5.11.2014

Stiahnite si: Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky (ZIP)


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X