VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Čo prináša novela zákona o energetike

Dňa 15. mája 2018 bola Národnou radou SR schválená novela zákona o energetike. Aké zmeny prináša?

Čo prináša novela zákona o energetike

Foto: Fotolia

  • Publicistika |  05.06.2018 |  Mag. Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Novela reflektuje predovšetkým dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zabezpečenia súladu so smernicami o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou1 a zemným plynom2. Novela taktiež zohľadňuje požiadavky aplikačnej praxe a komplexne upravuje stav núdze v elektroenergetike. Niektoré body novely bližšie priblížime nižšie.

Elektromobilita

Novela prináša nové definície súvisiace v oblasti elektromobility a nabíjacích staníc. Novela zároveň jednoznačne upravuje, že prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel nie je podnikaním v energetike, a teda na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebné oprávnenie na podnikanie v energetike.

Napriek tomu majú subjekty, ktoré prevádzkujú verejne prístupné nabíjacie stanice, povinnosť v lehote do 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok výkonu svojej činnosti, jej ukončenie a zmenu.3

Výrobca elektriny v malom zdroji

Podľa novely naďalej platí, že podnikaním v energetike nie je výroba elektriny v malom zdroji výrobcom, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti.4

Novela odstraňuje povinnosť výrobcov elektriny v malých zdrojoch oznamovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok činnosti, resp. jej zmeny a ukončenie.

Zmena zodpovedného zástupcu

Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti podľa zákona o energetike. Táto osoba musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti, ako aj bezúhonnosti, pričom túto funkciu môže vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia.

Vzhľadom na problémy v praxi novela výrazne predlžuje lehotu na vymenovanie nového zodpovedného zástupcu, ak ten pôvodný prestane svoju funkciu vykonávať z doterajších 15 na 60 dní.5

Úprava podmienok pre vydanie povolenia

Novela prináša zmenou ustanovení § 7, 10 a 12 zákona o energetike jednoznačnejšiu úpravu podmienok pre vydávanie povolenia na distribúciu plynu, ako aj pre rozhodovanie o zmene povolenia na prevádzku distribučnej siete, ktorá určuje pri budovaní energetických zariadení povinnosť získania osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa ustanovenia § 12 zákona o energetike.

Vzorový prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný vypracovať prevádzkový poriadok podľa vzorového prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo distribučnej siete vydaného Úradom pre reguláziu sieťových odvetví, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo distribučnej siete zohľadní osobitné podmienky prevádzkovania svojej sústavy alebo siete.

Stav núdze v elektroenergetike

Novela úplne nahrádza doterajšie znenie § 20 novým, komplexným znením, ktoré zavádza nové definície, skúšku stavu núdze, definuje opatrenia, ktoré sa považujú za obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike, teda opatrenia realizované v sústave pri stave núdze, pri predchádzaní stavu núdze alebo pri skúške stavu núdze.

Upravujú sa okolnosti vyhlásenia, resp. odvolania stavu núdze, ako aj kompetencie prevádzkovateľa prenosovej sústavy vyhlasovať a odvolávať obmedzujúce opatrenia.

Účastníci trhu s elektrinou sa musia týmto opatreniam podrobiť a v prípade spôsobenia škody prevádzkovateľovi distribučnej sústavy má tento právo požadovať náhradu škody. Naopak je náhrada škody alebo ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze vyhlásený alebo pre ktorý hrozil, alebo z dôvodu realizácie obmedzujúcich opatrení vylúčené.

Štandard bezpečnosti dodávok plynu

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, sú povinní na účel riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok plynu pre chránených odberateľov.

Tieto osoby predkladajú každoročne do 28. februára návrh spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a do 31. augusta informácie o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu na nasledujúce obdobie od 1. novembra do 31. marca.

Dodávateľ plynu a chránený odberateľ uvedení vyššie môžu na základe zmluvy preniesť zodpovednosť za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu na iného účastníka trhu s plynom.6

V zmysle novely už budú tieto osoby povinné už v čase predkladania návrhu spôsobu zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, teda do 28. februára, informovať ministerstvo o už uzavretých zmluvách o prenesení zodpovednosti na iného účastníka trhu s plynom alebo o zámere splniť povinnosť zabezpečenia uzatvorením zmluvy o prenesení zodpovednosti na iného účastníka trhu s plynom.

Nové oprávnenia a nové sankcie

V nadväznosti na novú úpravu budú mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako aj Ministerstvo hospodárstva SR nové oprávnenia. V prípade ministerstva ide o právomoci vyplývajúce z nariadení Európskej komisie, ktorými sa stanovujú sieťové predpisy a usmernenia. ÚRSO bude zverejňovať vyššie spomínané vzorové prevádzkové poriadky.

Novela výrazne upravuje aj sankcie a ich výšku. Okrem iného sa tiež zavádza možnosť udeliť pokutu v súlade so smernicami o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou7 a zemným plynom a to až do výšky 10 % z obratu v prípade porušenia konkrétnych povinností zo strany jednotlivých prevádzkovateľov.

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa ruší smernica 2003/54/ES
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 2003/55/ES
3 § 4 ods. 7 zákona o energetike (nové znenie)
4 § 4 ods. 4 zákona o energetike
5 § 9 ods. 5 zákona o energetike
6 § 22 zákona o energetike
7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa ruší smernica 2003/54/ES

Mag. Annamária Tóthová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

Článok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2018/06.

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.