INNOGY
INNOGY
INNOGY

Blížia sa koncoročné odpočty tepla a vody. Merače v dome je najvýhodnejšie odčítať v jeden termín

Na dvere mnohých bytov už čoskoro zaklope odpočtová služba, ktorá odčíta spotreby tepla, teplej a studenej vody. Ideálne je, ak sa odpočet meračov v bytovom dome zrealizuje počas jedného termínu. Rozpočítanie je tak spravodlivejšie.

Blížia sa koncoročné odpočty tepla a vody. Merače v dome je najvýhodnejšie odčítať v jeden termín

Foto: ista Slovakia

Nechať odpočtovú službu za dverami sa nevyplatí

V bytových domoch, ktoré nemajú merače na diaľkové odčítanie spotrieb, sú vlastníci povinní sprístupniť byt odpočtovej službe. O termíne musia byť informovaní najmenej 15 dní vopred a to oznámením v spoločných priestoroch domu.

Nechať odpočtovú službu za dverami, sa určite nevyplatí. Údaje z meračov sú podkladom pre ročné zúčtovanie nákladov na bývanie.

Ak ich správca bude musieť podľa zákona vypočítať náhradným spôsobom, vlastníka bytu to môže vyjsť draho.

Náhradná spotreba tepla môže byť až o 50 % vyššia

Náhradná spotrebná zložka sa vypočíta pre tie byty, v ktorých vlastníci neumožnili nainštalovať či odčítať pomerové rozdeľovače tepla, určené meradlá alebo vodomery, neoprávnene do nich zasahovali, poškodili ich alebo ovplyvnili či znefunkčnili.

Určuje sa z hodnôt nameraných na meračoch v dome: pri teple ako 1,5-násobok priemeru na meter štvorcový, pri teplej vode ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor.

Ak spotrebiteľ ovplyvňoval vodomer na teplú vodu, ide až o 3-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor.

Náklady na teplo sa v takýchto prípadoch môžu navýšiť až o 50 % a v prípade manipulácie s vodomerom na teplú vodu až o 300 %.

Počet reklamácií nákladov na teplo navýšili neodčítané byty

Výška nákladov vypočítaná podľa náhradných spotrieb, býva pre spotrebiteľov nepríjemným prekvapením. Prvým zúčtovacím obdobím, kedy vlastníkov neodčítaných bytov postihli nové sankcie podľa vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., bol rok 2017.

Odvtedy vzrástol aj počet reklamácií nákladov na teplo. Takéto reklamácie však bývajú neopodstatnené.

Po koncoročnom vyúčtovaní sme zaznamenali zvýšený počet reklamácií z dôvodu navýšenia nákladov za odobraté teplo. Po hlbšej analýze a porovnaní nákladov s ostatnými rokmi sme zistili, že k reklamáciám pribudli aj byty, v ktorých majitelia neumožnili realizovať odpočet údajov o spotrebe, a tak spotrebná zložka musela byť určená podľa nových pravidiel. Ide hlavne o dlhodobo neobývané alebo veľkometrážne byty, pre ktoré bol v minulosti výpočet náhradnej spotreby výhodou. Preto vlastníci nemali záujem o spracovanie vyúčtovania na základe skutočnej spotreby,“ uvádza Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia.

Naopak, ak sa odpočet meračov v dome zrealizuje počas jedného termínu, rozpočítavanie je objektívnejšie, dodáva Sylvia Martinkovičová: „Napríklad odpočet údajov vody v jednom termíne sa dá považovať za najideálnejší. Dosiahne sa tým nielen určitá solidarita medzi konečnými spotrebiteľmi, ale môže sa podstatne znížiť nesúlad súčtu údajov bytových vodomerov a údajov od dodávateľa.“

Vlastníci môžu prispieť k plynulosti a presnosti odčítania

Koncoročný odpočet spotrieb v bytoch je zásahom do súkromia a povinnosťou vlastníkov, ktorá môže obmedziť ich denný program. Vlastníci však dokážu ovplyvniť plynulosť i presnosť odčítania meračov: označením domových zvončekov, bytov a schránok alebo ak sa postarajú o bezproblémový prístup k meračom.

Sprístupniť byt môže na žiadosť vlastníka aj sused či zástupca vlastníkov bytov. Skontrolovať, či sú údaje na meračoch a v odpočtovom protokole zhodné, je nevyhnutné pre prípad neskoršej reklamácie.

Ak merače v byte nebudú odčítané ani po zvyčajne dvoch bezplatných termínoch, vlastník by mal čo najskôr požiadať o individuálny termín.

Správca bytového domu je totiž povinný nahlásiť dodávateľovi tepla súčet spotrieb nameraných na vodomeroch TÚV za predchádzajúci kalendárny rok v bytovom dome najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Odpočet údajov z elektronických pomerových rozdeľovačov tepla sa vykonáva vždy až po 31. 12. bežného roka, pretože majú v pamäti hodnoty k tomuto dátumu, najneskôr však do obdobia rozúčtovania.

Diaľkové odčítanie meračov - viac súkromia, žiadne sankcie

Odčítať merače diaľkovo zo všetkých bytov v dome k rovnakému dátumu, dokážu moderné rádiové technológie. Do bytov viac nevstupuje odpočtová služba, vlastníci nie sú viazaní termínmi. Údaje o spotrebe sú spoľahlivo prenesené cez rádiovú sieť a náklady rozpočítané podľa skutočnej spotreby.

V jednotnom systéme diaľkového odčítavania spotrieb cez zbernicu dát dokážu fungovať pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla i vodomery. Vlastníci majú aj možnosť sledovať priebežne denné spotreby i stav meračov cez internetový portál.

Tieto údaje pomôžu objektívnejšie vysvetliť prípadné nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní.Mohlo by vás zaujímať

Moderné verejné osvetlenie

Moderné verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je bezpochyby veľmi dôležitým prvkom každej obce a pre obyvateľov má mimoriadny význam. Osvetlenie ulíc, ciest, parkov a iných verejných priestranstiev zvyšuje celkovú bezpečnosť a komfort občanov a najmä preto si zaslúži náležitú pozornosť.

Vznikla Slovenská batériová aliancia. Podporovať chce výskum, výrobu aj recykláciu

Vznikla Slovenská batériová aliancia. Podporovať chce výskum, výrobu aj recykláciu

Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Chcú tým deklarovať ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu.

Tepelné čerpadlá namiesto centrálneho vykurovania v bytovke priniesli nižšie účty za teplo

Tepelné čerpadlá namiesto centrálneho vykurovania v bytovke priniesli nižšie účty za teplo

Inštalácia vlastného zdroja tepla a zateplenie v rámci komplexnej obnovy bytového domu v Gelnici výrazne znížili spotrebu tepla. Pomohli európske granty.