Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Aktualizované: Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

Vzhľadom na priaznivú pandemickú situáciu na Slovensku sa konferencia uskutoční prezenčnou formou v termíne od 21. do 25. júna 2021 v Grand hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a  Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2021

Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie


Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


Termín a miesto konania

 • 21. - 25. jún 2021 (pondelok - piatok)
 • Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.


Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš
 • dusan.petras@stuba.sk

Dušan Petráš

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc.
 • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU 
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
 • Ing. T. Jánošková, SvF STU
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
 • Prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Zahraničný prípravný výbor:

 • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
 • prof. Ing. A. Zsebik, PhD., JOMUTI Kft, Budapest (H)

Diskusné fórum:

 • Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
 • Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

Program konferencie

21. 6. 2021 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

Generálni partneri: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 - 15.30 h prestávka s Energie-portal.sk
15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov
18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo
20.00 - 20.30 h koktail partnerov
20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Energetický management na vymedzenom území v súvislostiach s transpozíciou legislatívy EU | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
 2. Nová regulačná politika URSO | A.Juris, URSO
 3. Pravidlá pre kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov | K. Šoltésová, SIEA
 4. Pripravovaná zmena legislatívy v oblasti OZE | J. Novak, MH SR
 5. Súčasná legislatíva a pripravované výzvy vyplývajúce z Európskej legislatívy | M. Petrus, M. Pitorák, MH SR
 6. V ústrety tretej plynárenskej revolúcii | J. Klepáč, MGBM, poradca Prezídia SPNZ
 7. Aktuálne úlohy v teplárenstve na Slovensku | Ľ. Lopatka, MH Teplárenský holding
 8. Novela zákona o tepelnej energetike v kontexte Smernice o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie | R. Hanulák, SZVT

15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Podpora obnovy budov - vyhliadky na roky 2021 - 2024 | P. Robl, Budovy pre budúcnosť
 2. Prehľad finančných mechanizmov v oblasti verejných budov | K. Korytárová, Prognostický ústav SAV
 3. Komplexný prístup k energetickej hospodárnosti budovy - kompenzácia medzi tepelnou ochranou a technickým systémom budovy | J. Bendžalová, J. Zirngibl, ENBEE
 4. Energeticko – ekonomická analýza rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie | R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
 5. Diagnostika U-hodnoty stavebných konštrukcií meraním na stavbe | I. Chmúrny, SvF STU Bratislava
 6. Analýza vplyvu dodatočného zasklenia previsnutých nosných konštrukcií na energetickú hospodárnosť bytového domu | R. Ingeli, P. Buday, SvF STU Bratislava
 7. Energetické hodnotenie v ČR | K. Kabele, ČVUT Praha (CZ)

17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Juris, Ľ. Lopatka, M. Pitorák

18.30 - 19.00 h Odborné energetické poradenstvo: SIEA

20.00 - 20.30 h Prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

 • koktail Generálnych partnerov: SPP – distribúcia, a.s.
 • koktail Hlavného partnera
 • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2020

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ, Degustácia vín s vinárstvom VINIDI


22. 6. 2021 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

Generálny partner: MH Teplárenský holding

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 - 11.00 h prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP, s.r.o.
11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 - 14.30 h prestávka na obed
14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 - 17.00 h prestávka s UV Group
17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h koktail partnerov
20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 1. Komplexné riešenia zdrojov energie | E. Vodhánel, Viessmann, s.r.o.
 2. Zvýšenie účinnosti malých zdrojov tepla s využitím tepelnej trubice | M. Malcho, L. Martvoňová, J. Jandačka, S. Gavlas, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Koncepcia kotolne s reguláciou Buderus Logamatic 5000 v kombinácii s diaľkovou správou | M. Fábry, Robert Bosch spol. s r.o.
 4. Príprava projektu optimalizácie rekonštrukcie zdroja tepla | F. Urban, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava
 5. Progresívne zdroje tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody | J. Kouba, Brilon, s.r.o.
 6. KVET a zdroje OZE v SCZT Košice | M. Fáber, Tepláreň Košice, a.s.
 7. Zvýšenie účinnosti kotla na biomasu využitím odpadového tepla spalín | J. Jankovský, J. Víglaský, Apertis, s.r.o.

10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP, s.r.o.

11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
 1. Inštalácia turbogenerátorov napájaných z nízkoteplotného ohrevu SCZT | J. Jankovský, Apertis, s.r.o.
 2. Kogeneračná jednotka pre počítačovú farmu ako zdroj tepla pre CZT | R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 3. Transformácia KVET | Žilinská teplárenská, a.s.
 4. 4. Produkcia CO2 pri monovýrobe a kombinovanej výrobe elektriny a tepla | F. Urban, F. Ridzoň, F. Malý, P. Mlynár, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení
 5. Vplyv zdroja tepla na prevádzku kogeneračnej jednotky so Stirlingovým motorom | P. Ďurčanský, M. Holubčík, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 6. Technické zhodnotenie prevádzky kogeneračnej jednotky v systéme TUV a UK | A. Kulikov, M. Abraham, TUKE, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra procesnej techniky

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Systémy diaľkového vykurovania a chladenia najefektívnejšia cesta pri dekarbonizácii | S. Janiš, SZVT
 2. Předávací stanice – vychlazení primárního média | Z. Herman, SYSTHERM s r.o. (CZ)
 3. Prevádzkové skúsenosti - prevádzka SCZT | M. Bartoš, Bratislavská teplárenská a.s.
 4. Desigo CC - otvorený dispečerský systém pre CZT | M. Babík, Siemens s.r.o.
 5. Optimalizácia návrhu tepelných rozvodov pri rekonštrukcii siete CZT, úspora aplikáciou hybdriného riešenia | E. Švarcová, NRG flex, s.r.o.
 6. Technické riešenie účinného zdroja tepla v rámci legislatívnej požiadavky roku 2025 | M. Hesek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
 7. Alfa Laval GTL - Revolučné doskové výmenníky na rekuperáciu tepla zo spalín a plynov | B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia
 8. Hodnotenie účinnosti sústav CZT z pohľadu STN EN 15316-4-5 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému | J. Takács, M. Mudrá, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h Prestávka: V Group

17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie:
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, V. Červenka

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • koktail Generálneho partnera:
 • koktail Hlavných partnerov: NRG flex, s.r.o.Decon spol. s r.o.,SYSTHERM s r.o.,Veolia Energia Slovensko, a.s.

20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s kapelou SILENT TRIO


23. 6. 2021 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Generálny partner: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch spol. s r. o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
10.30 - 11.00 h prestávka s GREEN MAGAZINE
11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
13.00 - 14.30 h prestávka na obed
14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
16.30 - 17.00 h prestávka s portálom TZB-info
17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h koktail partnerov
20.30 - 23.00 h diskotéka

08.30 -10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Ekonomické zhodnotenie hĺbkovej obnovy BD s využitím OZE na báze TČ | I. Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
 2. Tepelné čerpadlá v kombinácii s fotovoltickými systémami | P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 3. Tepelné čerpadlá - hodnota za peniaze | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 4. Tepelné čerpadlá v systéme sústavy vykurovania a chladenia v kombinácii s inými zdrojmi tepla | P. Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
 5. Hodnotenie prevádzky tepelných čerpadiel pri obnove bytového domu | F. Vranay, TU Košice
 6. Príklady aplikovania tepelných čerpadiel TRANE | J. Široký, TRANE ČR spol. s r.o., o.z. Slovensko
 7. Príprava teplej vody a vykurovanie objektov spätne získavaním teplom z odpadovej vody a vzduchu ako reálna cesta k energeticky pasívnym objektom | J. Šmelík, ENERGIA-REAL, s.r.o.
 8. Výmenníky tepla pre rekuperácia odpadového tepla z termálnych kúpalísk | J. Takács, A. Predajnianska, SvF STU Bratislava

10.30 - 11.00 h Prestávka: GREEN MAGAZINE

11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
 1. Slnečné energetické systémy v budovách na Slovensku po roku 2020 | L. Skalík, SvF STU Bratislava
 2. Využitie solárnej energie pri kombinovaných stavebno-energetických systémoch | D. Kalús, SvF STU Bratislava
 3. Fotovoltické systémy na strechách výrobných a priemyselných hál v praxi | D. Hrčka, Viessmann s.r.o.
 4. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach | M. Veverka, SIEA
 5. Fotovoltika dnes a v roku 2030 | J. Karaba, SAPI
 6. Building Facades with Dynamic Insulation Systems - a Review (Budovanie fasád s dynamickými izolačnými systémami – prehľad) | M. Fawaier, B. Bokor, BME Budapest

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
 1. Potenciál využitia energetického zhodnocovania odpadov na Slovensku | R. Kazda, NR SR
 2. Waste and Heat Markets – Synergistic Opportunities | K. Szymik, T. Antal, FCC Slovensko, s.r.o.
 3. Odlučovanie emisií tuhých častíc zo zdrojov tepla na biomasu elektrostatickou metódou s využitím násobiča napätia | M. Holubčík, J. Jandačka, J. Trnka, J. Drga, SjF ŽU Žilina
 4. Používania alternatívnych palív vyrobených z nerecyklovateľnej zložky odpadov v rotačných peciach | R. Mackovič, ZVC SR
 5. Automatický kotel pro spalování agropelet | M. Lisý, VUT Brno (CZ)

16.30 - 17.00 h Prestávka s internetovým portálom TZB-info

17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
 • diskutujúci: R. Kazda, B.Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth, M. Vrátny

18.00 - 20.00 h WELLNESS

20.00 - 20.30 h

 • koktail Generálneho partnera: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch spol. s r. o.
 • koktail Hlavných partnerov: TRANE ČR spol. s r.o., o.z. Slovensko, FCC Slovensko, s.r.o.

20.30 - 23.00 h Koktail + Diskotéka


24. 6. 2021 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
10.30 - 11.00 h prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie
11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13.00 - 14.30 h prestávka na obed
14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16.30 - 17.00 h prestávka s vydavateľstvom Eurostav
17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
18.00 - 19.30 h WELLNESS
20.00 - 20.30 h koktail partnerov
20.30 - 23.00 h rozlúčkový spoločenský večer

08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Tatjana Jánošková, SvF STU Bratislava
 1. Je možné dosiahnuť spravodlivosť pri rozpočítavaní nákladov na teplo a teplú vodu? | D. Slobodník, ARTAV
 2. Sú náklady určené náhradným výpočtom postihom pre konečného spotrebiteľa tepla? | J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 3. Precízne meranie spotreby tepla – predstavenie noviniek | P. Jančula, ista Slovakia, s. r. o.
 4. Trh s teplom alebo legislatívna fikcia? | M. Piterka, SBD Komárno
 5. Produktové portfólio meračov tepla a meračov chladu Kamstrup | P. Durdiak, V.I.Trade s.r.o.
 6. Problémy s rozpočítavaním v bytoch s BOST | J. Šmelík, Thermo-Eco-Engeneering 
 7. Spotřeby a průtoky teplé vody ve věžovém bytovém domě | J. Moštěk, FAST VUT Brno

10.30 - 11.00 h Prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie

11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
 1. Voľba stratégie regulácie v závislosti od koncepcie energetického systému | D. Koudelková, SvF STU Bratislava
 2. On-line vyhodnocovanie účinnosti spaľovania v riadení výroby tepla | J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, FVT TU Prešov
 3. Centralizovaný systém pre zber energetických údajov v reálnom čase | B. Slodičák, M. Rényi, Siprin s.r.o.
 4. Priemyselné armatúry LDM | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 5. Riadenie zdroja tepla s alternatívnym zdrojom energie | J. Graus, REGULATERM spol. s r.o.
 6. Správanie sa trojcestných ventilov pri ekvitermickej regulácii | M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h Obed

14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
 1. Rozbor sposobov hydraulickeho vyregulovania | F. Vranay SvF TU v Košiciach
 2. Regulácia diferenčného tlaku | J. Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 3. Energeticky efektívna prevádzka sústavy CZT a jej hydraulická stabilita | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 4. Nové spôsoby a trendy v projektovaní TZB | Š. Petkanič, Klima - Teplo designing, s.r.o.
 5. Nové spôsoby a trendy v projektovaní TZB | TEHO spol s r.o.
 6. Bytové odovzdávacie stanice tepla a problémy s napojením na tepelnú sieť | J. Takács, SvF STU Bratislava
 7. Způsoby hydronického vyvážení a řešení regulace tlakové diference v bytových domech | J. Jachim, IMI Hydronic Engineering (CZ)
 8. Eliminácia hluku vykurovacích sústav | M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.
16.30 - 17.00 h Prestávka s vydavateľstvom EUROSTAV

17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, J. Jánošková

18.00 - 20.00 h Wellness

20.00 - 20.30 h

 • koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
 • koktail Hlavných partnerov: V.I.Trade, s.r.o.,ista Slovakia, s.r.o., Fenix Slovensko, s.r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2019
20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer s kapelou AMY’S

25. 6. 2021 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

Odborné energetické poradenstvo: SIEA

08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov
08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
10.30 - 11.00 h prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP
11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
13.00 -14.00 h záver konferencie

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Vzdelávací balíček pre navrhovanie inteligentných budov s takmer nulovou potrebou energie | R. Rabenseifer, SvF STU Bratislava
 2. Parametre vnútorného prostredia na zabezpečenie tepelnej pohody pri prevádzke budov | B. Junasová, SvF STU, Bratislava
 3. Význam energetického manažmentu pre úspešné projekty s garantovanými úsporami | M. Lauko, Energetické centrum Bratislava, s.r.o.
 4. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera | P. Bohuš, Immocap Group, a.s.
 5. Simulaci kancelářské budovy s variantním zdroji energií | O. Šikula, VUT Brno (CZ)
 6. Výpočet energetického auditu podľa technických noriem vs odborný odhad audítora - prípadová štúdia | V. Gombošová, SvF STU, Bratislava

10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP

11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Odporúčania na vykurovanie a vetranie v súvislosti s ochorením COVID-19 v bytovom dome | M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 2. Energetický koncept FENIX | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o
 3. Aktivované stavebné konštrukcie TABS / BKT, moderný trend pre teplo a chlad v budovách | I. Krajčovoč, Rehau, s.r.o.
 4. Experimentálne meranie stenového vykurovania | M. Šimko, SvF STU, Bratislava
 5. Technika prostredia pre budovy s takmer nulovou potrebou energie - VELUX RANOACTIVE | A. Predajnianska, I. Sánka, D. Petráš, SvF STU Bratislava
 6. Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie | Petráš, SvF STU, Bratislava
13.00 - 14.00 h Záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP | Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk


Prihláška a program

 • Stiahnite si podrobný program konferencie tu.
 • Stiahnite si prihlášku na podujatie tu.
 

Mohlo by vás zaujímať

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

X
X
X
X