Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
SAPY Energy Conference 2022
VSDS
Belimo

Aktualizované: Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu na Slovensku, bol plánovaný termín konferencie preložený na neskorší, v období máj / jún.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a  Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2021

Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie


Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


  Termín a miesto konania

  • 12. - 16. apríl 2021 (pondelok-piatok) zrušené, nový termín bude aktualizovaný
  • Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

  Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

  Odborný garant: 

  • prof. Ing. Dušan Petráš
  • dusan.petras@stuba.sk

  Dušan Petráš

  Prípravný výbor a recenzenti: 

  • RNDr. M. Dubnička CSc.
  • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
  • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU 
  • prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
  • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
  • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
  • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
  • Ing. T. Jánošková, SvF STU
  • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
  • Prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
  • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
  • Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

  Zahraničný prípravný výbor:

  • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
  • prof. Ing. A. Zsebik, PhD., JOMUTI Kft, Budapest (H)

  Diskusné fórum:

  • Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
  • Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.


  Program konferencie

  12. 4. 2021 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

  Generálni partneri: SPP – distribúcia, a.s.

  08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
  11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
  13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
  15.00 - 15.30 h prestávka s Energie-portal.sk
  15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
  17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov
  18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

  13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

  • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
  1. Energetický management na vymedzenom území v súvislostiach s transpozíciou legislatívy EU | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
  2. Nová regulačná politika URSO | Juris, URSO
  3. Pravidlá pre kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov | Šoltésová, SIEA
  4. Pripravovaná zmena legislatívy v oblasti OZE | Novak, MH SR
  5. Súčasná legislatíva a pripravované výzvy vyplývajúce z Európskej legislatívy | Petrus, M. Pitorák, MH SR
  6. V ústrety tretej plynárenskej revolúcii | Klepáč, MGBM, poradca Prezídia SPNZ
  7. Aktuálne úlohy v teplárenstve na Slovensku | Ľ. Lopatka, MH Teplárenský holding
  8. Novela zákona o tepelnej energetike v kontexte Smernice o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie | Hanulák, SZVT

  15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk

  15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

  • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Podpora obnovy budov - vyhliadky na roky 2021 - 2024 | Robl, Budovy pre budúcnosť
  2. Prehľad finančných mechanizmov v oblasti verejných budov | Korytárová, Prognostický ústav SAV
  3. Komplexný prístup k energetickej hospodárnosti budovy - kompenzácia medzi tepelnou ochranou a technickým systémom budovy | Bendžalová, J. Zirngibl, ENBEE
  4. Energeticko – ekonomická analýza rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie | Illith, SPP – distribúcia, a.s.
  5. Diagnostika U-hodnoty stavebných konštrukcií meraním na stavbe | Chmúrny, SvF STU Bratislava
  6. Analýza vplyvu dodatočného zasklenia previsnutých nosných konštrukcií na energetickú hospodárnosť bytového domu | Ingeli, P. Buday, SvF STU Bratislava
  7. Energetické hodnotenie v ČR | Kabele, ČVUT Praha (CZ)

  17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov

  • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
  • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Juris, Ľ. Lopatka, M. Pitorák

  18.30 - 19.00 h Odborné energetické poradenstvo: SIEA

  20.00 - 20.30 h Prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

  • koktail Generálnych partnerov: SPP – distribúcia, a.s.
  • koktail Hlavného partnera
  • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2020

  20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ, Degustácia vín s vinárstvom VINIDI


  13. 4. 2021 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

  Generálny partner: MH Teplárenský holding

  08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
  10.30 - 11.00 h prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP, s.r.o.
  11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
  13.00 - 14.30 h prestávka na obed
  14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
  16.30 - 17.00 h prestávka s UV Group
  17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
  18.00 - 19.30 h WELLNESS
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

  08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA

  • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
  1. Komplexné riešenia zdrojov energie | Vodhánel, Viessmann, s.r.o.
  2. Zvýšenie účinnosti malých zdrojov tepla s využitím tepelnej trubice | Malcho, L. Martvoňová, J. Jandačka, S. Gavlas, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
  3. Koncepcia kotolne s reguláciou Buderus Logamatic 5000 v kombinácii s diaľkovou správou | Fábry, Robert Bosch spol. s r.o.
  4. Príprava projektu optimalizácie rekonštrukcie zdroja tepla | Urban, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava
  5. Progresívne zdroje tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody | Kouba, Brilon, s.r.o.
  6. KVET a zdroje OZE v SCZT Košice | Fáber, Tepláreň Košice, a.s.
  7. Zvýšenie účinnosti kotla na biomasu využitím odpadového tepla spalín | Jankovský, J. Víglaský, Apertis, s.r.o.

  10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP, s.r.o.

  11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

  • vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
  1. Inštalácia turbogenerátorov napájaných z nízkoteplotného ohrevu SCZT | Jankovský, Apertis, s.r.o.
  2. Kogeneračná jednotka pre počítačovú farmu ako zdroj tepla pre CZT | Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
  3. Transformácia KVET | Žilinská teplárenská, a.s.
  4. 4. Produkcia CO2 pri monovýrobe a kombinovanej výrobe elektriny a tepla | Urban, F. Ridzoň, F. Malý, P. Mlynár, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení
  5. Vplyv zdroja tepla na prevádzku kogeneračnej jednotky so Stirlingovým motorom | Ďurčanský, M. Holubčík, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
  6. Technické zhodnotenie prevádzky kogeneračnej jednotky v systéme TUV a UK | A.Kulikov, M. Abraham, TUKE, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra procesnej techniky

  13.00 - 14.30 h Obed

  14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

  • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Systémy diaľkového vykurovania a chladenia najefektívnejšia cesta pri dekarbonizácii | Janiš, SZVT
  2. Předávací stanice – vychlazení primárního média | Herman, SYSTHERM s r.o. (CZ)
  3. ............................... | Vrátny, Bratislavská teplárenská a.s.
  4. Optimalizácia návrhu tepelných rozvodov pri rekonštrukcii siete CZT, úspora aplikáciou hybdriného riešenia | E. Švarcová, NRG flex, s.r.o.
  5. Technické riešenie účinného zdroja tepla v rámci legislatívnej požiadavky roku 2025 | Hesek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
  6. Alfa Laval GTL - Revolučné doskové výmenníky na rekuperáciu tepla zo spalín a plynov | Bokor, Decon spol. s r.o.
  7. Hodnotenie účinnosti sústav CZT z pohľadu STN EN 15316-4-5 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému | Takács, M. Mudrá, SvF STU Bratislava

  16.30 - 17.00 h Prestávka: V Group

  17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

  • vedie:
  • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, V. Červenka

  18.00 - 20.00 h Wellness

  20.00 - 20.30 h

  • koktail Generálneho partnera:
  • koktail Hlavných partnerov: NRG flex, s.r.o.Decon spol. s r.o.,SYSTHERM s r.o.,Veolia Energia Slovensko, a.s.

  20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s kapelou SILENT TRIO


  14. 4. 2021 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

  Generálny partner: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch spol. s r. o.

  08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
  10.30 - 11.00 h prestávka s GREEN MAGAZINE
  11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
  13.00 - 14.30 h prestávka na obed
  14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
  16.30 - 17.00 h prestávka s portálom TZB-info
  17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
  18.00 - 19.30 h WELLNESS
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h diskotéka

  08.30 -10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

  • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Ekonomické zhodnotenie hĺbkovej obnovy BD s využitím OZE na báze TČ | Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
  2. Tepelné čerpadlá v kombinácii s fotovoltickými systémami | Kuliaček, Viessmann s.r.o.
  3. Tepelné čerpadlá - hodnota za peniaze | Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
  4. Tepelné čerpadlá v systéme sústavy vykurovania a chladenia v kombinácii s inými zdrojmi tepla | Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
  5. Hodnotenie prevádzky tepelných čerpadiel pri obnove bytového domu | Vranay, TU Košice
  6. Príklady aplikovania tepelných čerpadiel TRANE | Široký, TRANE ČR spol. s r.o., o.z. Slovensko
  7. Príprava teplej vody a vykurovanie objektov spätne získavaním teplom z odpadovej vody a vzduchu ako reálna cesta k energeticky pasívnym objektom | Ján Šmelík, ENERGIA-REAL, s.r.o.
  8. Výmenníky tepla pre rekuperácia odpadového tepla z termálnych kúpalísk | Takács, A. Predajnianska, , SvF STU Bratislava

  10.30 - 11.00 h Prestávka: GREEN MAGAZINE

  11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

  • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
  1. Slnečné energetické systémy v budovách na Slovensku po roku 2020 | Skalík, SvF STU Bratislava
  2. Využitie solárnej energie pri kombinovaných stavebno-energetických systémoch | Kalús, SvF STU Bratislava
  3. Fotovoltické systémy na strechách výrobných a priemyselných hál v praxi | Hrčka, Viessmann s.r.o.
  4. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach | Veverka, SIEA
  5. Fotovoltika dnes a v roku 2030 | Karaba, SAPI
  6. Building Facades with Dynamic Insulation Systems - a Review (Budovanie fasád s dynamickými izolačnými systémami – prehľad) | Fawaier, B. Bokor, BME Budapest

  13.00 - 14.30 h Obed

  14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

  • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
  1. Waste and Heat Markets – Synergistic Opportunities | Szymik, T. Antal, FCC Slovensko, s.r.o.
  2. Odlučovanie emisií tuhých častíc zo zdrojov tepla na biomasu elektrostatickou metódou s využitím násobiča napätia | Holubčík, J. Jandačka, J. Trnka, J. Drga, SjF ŽU Žilina
  3. Používania alternatívnych palív vyrobených z nerecyklovateľnej zložky odpadov v rotačných peciach | Mackovič, ZVC SR
  4. Automatický kotel pro spalování agropelet | Lisý, VUT Brno (CZ)

  16.30 - 17.00 h Prestávka s internetovým portálom TZB-info

  17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

  • vedie: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
  • diskutujúci: R. Kazda, B.Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth, M. Vrátny

  18.00 - 20.00 h WELLNESS

  20.00 - 20.30 h

  • koktail Generálneho partnera: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch spol. s r. o.
  • koktail Hlavných partnerov: TRANE ČR spol. s r.o., o.z. Slovensko, FCC Slovensko, s.r.o.

  20.30 - 23.00 h Koktail + Diskotéka


  15. 4. 2021 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

  Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

  08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
  10.30 - 11.00 h prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie
  11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
  13.00 - 14.30 h prestávka na obed
  14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
  16.30 - 17.00 h prestávka s vydavateľstvom Eurostav
  17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
  18.00 - 19.30 h WELLNESS
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h rozlúčkový spoločenský večer

  08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

  • vedie: Ing. Tatjana Jánošková, SvF STU Bratislava
  1. Je možné dosiahnuť spravodlivosť pri rozpočítavaní nákladov na teplo a teplú vodu? | Slobodník, ARTAV
  2. Sú náklady určené náhradným výpočtom postihom pre konečného spotrebiteľa tepla? | Buzaši, SBD Banská Bystrica
  3. Precízne meranie spotreby tepla – predstavenie noviniek | Jančula, ista Slovakia, s. r. o.
  4. Trh s teplom alebo legislatívna fikcia? | Piterka, SBD Komárno
  5. Produktové portfólio meračov tepla a meračov chladu Kamstrup | Durdiak, V.I.Trade s.r.o.
  6. Problémy s rozpočítavaním v bytoch s BOST | Šmelík, Thermo-Eco-Engeneering 
  7. Spotřeby a průtoky teplé vody ve věžovém bytovém domě | Moštěk, FAST VUT Brno

  10.30 - 11.00 h Prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie

  11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

  • vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
  1. Zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia inteligentným riadením energetických systémov | Koudelková, SvF STU Bratislava
  2. On-line vyhodnocovanie účinnosti spaľovania v riadení výroby tepla | Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, FVT TU Prešov
  3. ........................................... | Slodičák, Siprin s.r.o.
  4. Priemyselné armatúry LDM | Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
  5. Riadenie zdroja tepla s alternatívnym zdrojom energie | Graus, REGULATERM spol. s r.o.
  6. Správanie sa trojcestných ventilov pri ekvitermickej regulácii | Kurčová, SvF STU Bratislava

  13.00 - 14.30 h Obed

  14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

  • vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
  1. Rozbor sposobov hydraulickeho vyregulovania | Vranay SvF TU v Košiciach
  2. Regulácia diferenčného tlaku | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
  3. Energeticky efektívna prevádzka sústavy CZT a jej hydraulická stabilita | Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
  4. Nové spôsoby a trendy v projektovaní TZB | Š. Petkanič, Klima - Teplo designing, s.r.o.
  5. Nové spôsoby a trendy v projektovaní TZB | ................, TEHO spol s r.o.
  6. Bytové odovzdávacie stanice tepla a problémy s napojením na tepelnú sieť | Takács, SvF STU Bratislava
  7. Způsoby hydronického vyvážení a řešení regulace tlakové diference v bytových domech | Jachim, IMI Hydronic Engineering (CZ)
  8. Eliminácia hluku vykurovacích sústav | Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.
  16.30 - 17.00 h Prestávka s vydavateľstvom EUROSTAV

  17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

  • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
  • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, J. Jánošková

  18.00 - 20.00 h Wellness

  20.00 - 20.30 h

  • koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
  • koktail Hlavných partnerov: V.I.Trade, s.r.o.,ista Slovakia, s.r.o., Fenix Slovensko, s.r.o.
  • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2019
  20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer s kapelou AMY’S

  16. 4. 2021 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

  Odborné energetické poradenstvo: SIEA

  08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
  10.30 - 11.00 h prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP
  11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
  13.00 -14.00 h záver konferencie

  08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

  • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Vzdelávací balíček pre navrhovanie inteligentných budov s takmer nulovou potrebou energie | Rabenseifer, SvF STU Bratislava
  2. Parametre vnútorného prostredia na zabezpečenie tepelnej pohody pri prevádzke budov | Junasová, SvF STU, Bratislava
  3. Význam energetického manažmentu pre úspešné projekty s garantovanými úsporami | Lauko, Energetické centrum Bratislava, s.r.o.
  4. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera | Bohuš, Immocap Group, a.s.
  5. Simulaci kancelářské budovy s variantním zdroji energií | Šikula, VUT Brno (CZ)
  6. Výpočet energetického auditu podľa technických noriem vs odborný odhad audítora - prípadová štúdia | Gombošová, SvF STU, Bratislava

  10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP

  11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

  • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Energetický koncept FENIX | Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
  2. Odporúčania na vykurovanie a vetranie v súvislosti s ochorením COVID-19 v bytovom dome | Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
  3. Experimentálne meranie stenového vykurovania | Šimko, SvF STU, Bratislava
  4. Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie | Petráš, SvF STU, Bratislava

  13.00 - 14.00 h Záver konferencie


  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

  Organizačný garant:

  Editor zborníka:

  • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP | Koceľova 15, Bratislava
  • sstp@sstp.sk


  Prihláška a program

  • Stiahnite si podrobný program a prihlášku na konferenciu tu.  Mohlo by vás zaujímať

  Zadotujeme energie z nevyčerpaných eurofondov, tvrdí Matovič. Isté to nie je

  Zadotujeme energie z nevyčerpaných eurofondov, tvrdí Matovič. Isté to nie je

  Realizácia zámeru by si vyžadovala zmenu pravidiel.

  Galéria SPP uvádza výstavu fotografií talentovaného slovenského fotografa

  Galéria SPP uvádza výstavu fotografií talentovaného slovenského fotografa

  Víťaz súťaže Wildlife Photographer of the Year Martin Greguš vystavuje v Galérii SPP.

  Monitoring energetiky | 28. 9. - 3. 10. 2022

  Monitoring energetiky | 28. 9. - 3. 10. 2022

  Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.