Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021 | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
Česko-slovenské energetické fórum 2023
Belimo 2

Aktualizované: Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu na Slovensku, bol plánovaný termín konferencie preložený na neskorší, v období máj / jún.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2021

SSTP

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a  Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 29. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2021

Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie


Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.


  Termín a miesto konania

  • 12. - 16. apríl 2021 (pondelok-piatok) zrušené, nový termín bude aktualizovaný
  • Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

  Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

  Odborný garant: 

  • prof. Ing. Dušan Petráš
  • dusan.petras@stuba.sk

  Dušan Petráš

  Prípravný výbor a recenzenti: 

  • RNDr. M. Dubnička CSc.
  • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
  • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU 
  • prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
  • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
  • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
  • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
  • Ing. T. Jánošková, SvF STU
  • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
  • Prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
  • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
  • Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

  Zahraničný prípravný výbor:

  • prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
  • prof. Ing. A. Zsebik, PhD., JOMUTI Kft, Budapest (H)

  Diskusné fórum:

  • Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
  • Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.


  Program konferencie

  12. 4. 2021 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

  Generálni partneri: SPP – distribúcia, a.s.

  08.00 - 18.00 h Registrácia účastníkov
  11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
  13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
  15.00 - 15.30 h prestávka s Energie-portal.sk
  15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
  17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov
  18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

  13.00 - 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

  • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
  1. Energetický management na vymedzenom území v súvislostiach s transpozíciou legislatívy EU | M. Dubnička, Asociácia energetických managerov
  2. Nová regulačná politika URSO | Juris, URSO
  3. Pravidlá pre kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov | Šoltésová, SIEA
  4. Pripravovaná zmena legislatívy v oblasti OZE | Novak, MH SR
  5. Súčasná legislatíva a pripravované výzvy vyplývajúce z Európskej legislatívy | Petrus, M. Pitorák, MH SR
  6. V ústrety tretej plynárenskej revolúcii | Klepáč, MGBM, poradca Prezídia SPNZ
  7. Aktuálne úlohy v teplárenstve na Slovensku | Ľ. Lopatka, MH Teplárenský holding
  8. Novela zákona o tepelnej energetike v kontexte Smernice o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie | Hanulák, SZVT

  15.00 - 15.30 h Prestávka s Energie-portal.sk

  15.30 - 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

  • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Podpora obnovy budov - vyhliadky na roky 2021 - 2024 | Robl, Budovy pre budúcnosť
  2. Prehľad finančných mechanizmov v oblasti verejných budov | Korytárová, Prognostický ústav SAV
  3. Komplexný prístup k energetickej hospodárnosti budovy - kompenzácia medzi tepelnou ochranou a technickým systémom budovy | Bendžalová, J. Zirngibl, ENBEE
  4. Energeticko – ekonomická analýza rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie | Illith, SPP – distribúcia, a.s.
  5. Diagnostika U-hodnoty stavebných konštrukcií meraním na stavbe | Chmúrny, SvF STU Bratislava
  6. Analýza vplyvu dodatočného zasklenia previsnutých nosných konštrukcií na energetickú hospodárnosť bytového domu | Ingeli, P. Buday, SvF STU Bratislava
  7. Energetické hodnotenie v ČR | Kabele, ČVUT Praha (CZ)

  17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov

  • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
  • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Juris, Ľ. Lopatka, M. Pitorák

  18.30 - 19.00 h Odborné energetické poradenstvo: SIEA

  20.00 - 20.30 h Prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

  • koktail Generálnych partnerov: SPP – distribúcia, a.s.
  • koktail Hlavného partnera
  • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2020

  20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ, Degustácia vín s vinárstvom VINIDI


  13. 4. 2021 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

  Generálny partner: MH Teplárenský holding

  08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
  10.30 - 11.00 h prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP, s.r.o.
  11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
  13.00 - 14.30 h prestávka na obed
  14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
  16.30 - 17.00 h prestávka s UV Group
  17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
  18.00 - 19.30 h WELLNESS
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h spoločenský večer s hudbou

  08.30 - 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA

  • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
  1. Komplexné riešenia zdrojov energie | Vodhánel, Viessmann, s.r.o.
  2. Zvýšenie účinnosti malých zdrojov tepla s využitím tepelnej trubice | Malcho, L. Martvoňová, J. Jandačka, S. Gavlas, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
  3. Koncepcia kotolne s reguláciou Buderus Logamatic 5000 v kombinácii s diaľkovou správou | Fábry, Robert Bosch spol. s r.o.
  4. Príprava projektu optimalizácie rekonštrukcie zdroja tepla | Urban, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava
  5. Progresívne zdroje tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody | Kouba, Brilon, s.r.o.
  6. KVET a zdroje OZE v SCZT Košice | Fáber, Tepláreň Košice, a.s.
  7. Zvýšenie účinnosti kotla na biomasu využitím odpadového tepla spalín | Jankovský, J. Víglaský, Apertis, s.r.o.

  10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP, s.r.o.

  11.00 - 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

  • vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
  1. Inštalácia turbogenerátorov napájaných z nízkoteplotného ohrevu SCZT | Jankovský, Apertis, s.r.o.
  2. Kogeneračná jednotka pre počítačovú farmu ako zdroj tepla pre CZT | Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
  3. Transformácia KVET | Žilinská teplárenská, a.s.
  4. 4. Produkcia CO2 pri monovýrobe a kombinovanej výrobe elektriny a tepla | Urban, F. Ridzoň, F. Malý, P. Mlynár, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení
  5. Vplyv zdroja tepla na prevádzku kogeneračnej jednotky so Stirlingovým motorom | Ďurčanský, M. Holubčík, J. Jandačka, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
  6. Technické zhodnotenie prevádzky kogeneračnej jednotky v systéme TUV a UK | A.Kulikov, M. Abraham, TUKE, Fakulta výrobných technológií v Prešove, Katedra procesnej techniky

  13.00 - 14.30 h Obed

  14.30 - 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

  • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Systémy diaľkového vykurovania a chladenia najefektívnejšia cesta pri dekarbonizácii | Janiš, SZVT
  2. Předávací stanice – vychlazení primárního média | Herman, SYSTHERM s r.o. (CZ)
  3. ............................... | Vrátny, Bratislavská teplárenská a.s.
  4. Optimalizácia návrhu tepelných rozvodov pri rekonštrukcii siete CZT, úspora aplikáciou hybdriného riešenia | E. Švarcová, NRG flex, s.r.o.
  5. Technické riešenie účinného zdroja tepla v rámci legislatívnej požiadavky roku 2025 | Hesek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
  6. Alfa Laval GTL - Revolučné doskové výmenníky na rekuperáciu tepla zo spalín a plynov | Bokor, Decon spol. s r.o.
  7. Hodnotenie účinnosti sústav CZT z pohľadu STN EN 15316-4-5 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému | Takács, M. Mudrá, SvF STU Bratislava

  16.30 - 17.00 h Prestávka: V Group

  17.00 - 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

  • vedie:
  • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács, V. Červenka

  18.00 - 20.00 h Wellness

  20.00 - 20.30 h

  • koktail Generálneho partnera:
  • koktail Hlavných partnerov: NRG flex, s.r.o.Decon spol. s r.o.,SYSTHERM s r.o.,Veolia Energia Slovensko, a.s.

  20.30 - 23.00 h Spoločenský večer s kapelou SILENT TRIO


  14. 4. 2021 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

  Generálny partner: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch spol. s r. o.

  08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
  10.30 - 11.00 h prestávka s GREEN MAGAZINE
  11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
  13.00 - 14.30 h prestávka na obed
  14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU
  16.30 - 17.00 h prestávka s portálom TZB-info
  17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
  18.00 - 19.30 h WELLNESS
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h diskotéka

  08.30 -10.30 h VI. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

  • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Ekonomické zhodnotenie hĺbkovej obnovy BD s využitím OZE na báze TČ | Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
  2. Tepelné čerpadlá v kombinácii s fotovoltickými systémami | Kuliaček, Viessmann s.r.o.
  3. Tepelné čerpadlá - hodnota za peniaze | Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
  4. Tepelné čerpadlá v systéme sústavy vykurovania a chladenia v kombinácii s inými zdrojmi tepla | Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
  5. Hodnotenie prevádzky tepelných čerpadiel pri obnove bytového domu | Vranay, TU Košice
  6. Príklady aplikovania tepelných čerpadiel TRANE | Široký, TRANE ČR spol. s r.o., o.z. Slovensko
  7. Príprava teplej vody a vykurovanie objektov spätne získavaním teplom z odpadovej vody a vzduchu ako reálna cesta k energeticky pasívnym objektom | Ján Šmelík, ENERGIA-REAL, s.r.o.
  8. Výmenníky tepla pre rekuperácia odpadového tepla z termálnych kúpalísk | Takács, A. Predajnianska, , SvF STU Bratislava

  10.30 - 11.00 h Prestávka: GREEN MAGAZINE

  11.00 - 13.00 h VII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

  • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
  1. Slnečné energetické systémy v budovách na Slovensku po roku 2020 | Skalík, SvF STU Bratislava
  2. Využitie solárnej energie pri kombinovaných stavebno-energetických systémoch | Kalús, SvF STU Bratislava
  3. Fotovoltické systémy na strechách výrobných a priemyselných hál v praxi | Hrčka, Viessmann s.r.o.
  4. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach | Veverka, SIEA
  5. Fotovoltika dnes a v roku 2030 | Karaba, SAPI
  6. Building Facades with Dynamic Insulation Systems - a Review (Budovanie fasád s dynamickými izolačnými systémami – prehľad) | Fawaier, B. Bokor, BME Budapest

  13.00 - 14.30 h Obed

  14.30 - 16.30 h VIII. sekcia: ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE ODPADU

  • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
  1. Waste and Heat Markets – Synergistic Opportunities | Szymik, T. Antal, FCC Slovensko, s.r.o.
  2. Odlučovanie emisií tuhých častíc zo zdrojov tepla na biomasu elektrostatickou metódou s využitím násobiča napätia | Holubčík, J. Jandačka, J. Trnka, J. Drga, SjF ŽU Žilina
  3. Používania alternatívnych palív vyrobených z nerecyklovateľnej zložky odpadov v rotačných peciach | Mackovič, ZVC SR
  4. Automatický kotel pro spalování agropelet | Lisý, VUT Brno (CZ)

  16.30 - 17.00 h Prestávka s internetovým portálom TZB-info

  17.00 - 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

  • vedie: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU Bratislava
  • diskutujúci: R. Kazda, B.Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth, M. Vrátny

  18.00 - 20.00 h WELLNESS

  20.00 - 20.30 h

  • koktail Generálneho partnera: Viessmann, s.r.o., Robert Bosch spol. s r. o.
  • koktail Hlavných partnerov: TRANE ČR spol. s r.o., o.z. Slovensko, FCC Slovensko, s.r.o.

  20.30 - 23.00 h Koktail + Diskotéka


  15. 4. 2021 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

  Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

  08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
  10.30 - 11.00 h prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie
  11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
  13.00 - 14.30 h prestávka na obed
  14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
  16.30 - 17.00 h prestávka s vydavateľstvom Eurostav
  17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
  18.00 - 19.30 h WELLNESS
  20.00 - 20.30 h koktail partnerov
  20.30 - 23.00 h rozlúčkový spoločenský večer

  08.30 - 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

  • vedie: Ing. Tatjana Jánošková, SvF STU Bratislava
  1. Je možné dosiahnuť spravodlivosť pri rozpočítavaní nákladov na teplo a teplú vodu? | Slobodník, ARTAV
  2. Sú náklady určené náhradným výpočtom postihom pre konečného spotrebiteľa tepla? | Buzaši, SBD Banská Bystrica
  3. Precízne meranie spotreby tepla – predstavenie noviniek | Jančula, ista Slovakia, s. r. o.
  4. Trh s teplom alebo legislatívna fikcia? | Piterka, SBD Komárno
  5. Produktové portfólio meračov tepla a meračov chladu Kamstrup | Durdiak, V.I.Trade s.r.o.
  6. Problémy s rozpočítavaním v bytoch s BOST | Šmelík, Thermo-Eco-Engeneering 
  7. Spotřeby a průtoky teplé vody ve věžovém bytovém domě | Moštěk, FAST VUT Brno

  10.30 - 11.00 h Prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie

  11.00 - 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

  • vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
  1. Zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia inteligentným riadením energetických systémov | Koudelková, SvF STU Bratislava
  2. On-line vyhodnocovanie účinnosti spaľovania v riadení výroby tepla | Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, FVT TU Prešov
  3. ........................................... | Slodičák, Siprin s.r.o.
  4. Priemyselné armatúry LDM | Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
  5. Riadenie zdroja tepla s alternatívnym zdrojom energie | Graus, REGULATERM spol. s r.o.
  6. Správanie sa trojcestných ventilov pri ekvitermickej regulácii | Kurčová, SvF STU Bratislava

  13.00 - 14.30 h Obed

  14.30 - 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

  • vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
  1. Rozbor sposobov hydraulickeho vyregulovania | Vranay SvF TU v Košiciach
  2. Regulácia diferenčného tlaku | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
  3. Energeticky efektívna prevádzka sústavy CZT a jej hydraulická stabilita | Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
  4. Nové spôsoby a trendy v projektovaní TZB | Š. Petkanič, Klima - Teplo designing, s.r.o.
  5. Nové spôsoby a trendy v projektovaní TZB | ................, TEHO spol s r.o.
  6. Bytové odovzdávacie stanice tepla a problémy s napojením na tepelnú sieť | Takács, SvF STU Bratislava
  7. Způsoby hydronického vyvážení a řešení regulace tlakové diference v bytových domech | Jachim, IMI Hydronic Engineering (CZ)
  8. Eliminácia hluku vykurovacích sústav | Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.
  16.30 - 17.00 h Prestávka s vydavateľstvom EUROSTAV

  17.00 - 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

  • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
  • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, J. Jánošková

  18.00 - 20.00 h Wellness

  20.00 - 20.30 h

  • koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
  • koktail Hlavných partnerov: V.I.Trade, s.r.o.,ista Slovakia, s.r.o., Fenix Slovensko, s.r.o.
  • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2019
  20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer s kapelou AMY’S

  16. 4. 2021 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

  Odborné energetické poradenstvo: SIEA

  08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov
  08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
  10.30 - 11.00 h prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP
  11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
  13.00 -14.00 h záver konferencie

  08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

  • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Vzdelávací balíček pre navrhovanie inteligentných budov s takmer nulovou potrebou energie | Rabenseifer, SvF STU Bratislava
  2. Parametre vnútorného prostredia na zabezpečenie tepelnej pohody pri prevádzke budov | Junasová, SvF STU, Bratislava
  3. Význam energetického manažmentu pre úspešné projekty s garantovanými úsporami | Lauko, Energetické centrum Bratislava, s.r.o.
  4. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera | Bohuš, Immocap Group, a.s.
  5. Simulaci kancelářské budovy s variantním zdroji energií | Šikula, VUT Brno (CZ)
  6. Výpočet energetického auditu podľa technických noriem vs odborný odhad audítora - prípadová štúdia | Gombošová, SvF STU, Bratislava

  10.30 - 11.00 h Prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP

  11.00 - 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

  • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
  1. Energetický koncept FENIX | Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
  2. Odporúčania na vykurovanie a vetranie v súvislosti s ochorením COVID-19 v bytovom dome | Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
  3. Experimentálne meranie stenového vykurovania | Šimko, SvF STU, Bratislava
  4. Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie | Petráš, SvF STU, Bratislava

  13.00 - 14.00 h Záver konferencie


  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

  Organizačný garant:

  Editor zborníka:

  • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP | Koceľova 15, Bratislava
  • sstp@sstp.sk


  Prihláška a program

  • Stiahnite si podrobný program a prihlášku na konferenciu tu.  Mohlo by vás zaujímať

  Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

  Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

  Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

  Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

  Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

  Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

  Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

  Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

  Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.