VSDS
VSDS
INNOGY

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27 , 82799 Bratislava 27
IČO : 00002801

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Bajkalská 27, 82799 Bratislava 27
Poštová adresa : Bajkalská 27, 82799 Bratislava 27
Kontaktná osoba : 


POPIS

Agentúru ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných rozhodnutí č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe.