Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Európsky parlament zverejnil rokovací poriadok v 8. volebnom období. Dokument bol zapísaný do do registra 19.12.2014, prijatý 7. januára 2015.

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Fotolia

  • Slovník |  11.01.2015 |  redakcia

Stiahnite si: Rokovací poriadok EP, alebo TU, alebo v .doc TU.

8. volebné obdobie - január 2015

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY

KAPITOLA 1 : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 1 : Európsky parlament

Článok 2 : Nezávislosť mandátu

Článok 3 : Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Článok 4 : Trvanie poslaneckého mandátu

Článok 5 : Výsady a imunity

Článok 6 : Zbavenie imunity

Článok 7 : Ochrana výsad a imunity

Článok 8 : Naliehavé opatrenie predsedu v záujme potvrdenia imunity

Článok 9 : Imunitné konanie

Článok 10 : Vykonávanie štatútu poslancov

Článok 11 : Finančné záujmy poslancov, pravidlá správania, povinný register transparentnosti a prístup do Parlamentu

Článok 12 : Vnútorné vyšetrovania vedené Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)

Článok 13 : Pozorovatelia

KAPITOLA 2 : FUNKCIONÁRI PARLAMENTU

Článok 14 : Dočasný predseda

Článok 15 : Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

Článok 16 : Voľba predsedu – otvárací prejav

Článok 17 : Voľba podpredsedov

Článok 18 : Voľba kvestorov

Článok 19 : Funkčné obdobie funkcionárov Parlamentu

Článok 20 : Uvoľnené funkcie

Článok 21 : Predčasné ukončenie výkonu funkcie

KAPITOLA 3 : ORGÁNY PARLAMENTU A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 22 : Pôsobnosť predsedu

Článok 23 : Pôsobnosť podpredsedov

Článok 24 : Zloženie Predsedníctva

Článok 25 : Pôsobnosť Predsedníctva

Článok 26 : Zloženie Konferencie predsedov

Článok 27 : Pôsobnosť Konferencie predsedov

Článok 28 : Pôsobnosť kvestorov

Článok 29 : Konferencia predsedov výborov

Článok 30 : Konferencia predsedov delegácií

Článok 31 : Informačná povinnosť Predsedníctva a Konferencie predsedov

KAPITOLA 4 : POLITICKÉ SKUPINY

Článok 32 : Utváranie politických skupín

Článok 33 : Činnosť a právne postavenie politických skupín

Článok 34 : Medziskupiny

Článok 35 : Nezaradení poslanci

Článok 36 : Zasadací poriadok

HLAVA II : LEGISLATÍVNE, ROZPOČTOVÉ A INÉ POSTUPY

KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 37 : Pracovný program Komisie

Článok 38 : Dodržiavanie Charty základných práv Európskej únie

Článok 39 : Overovanie právneho základu

Článok 40 : Delegovanie legislatívnej právomoci

Článok 41 : Overovanie zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom

Článok 42 : Posudzovanie dodržiavania zásady subsidiarity

Článok 43 : Prístup k dokumentom a poskytovanie informácií Parlamentu

Článok 44 : Zastúpenie Parlamentu na zasadaniach Rady

Článok 45 : Právo iniciatívy udelené Parlamentu zmluvami

Článok 46 : Iniciatíva podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 47 : Posudzovanie legislatívnych dokumentov

Článok 48 : Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív členských štátov

KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 49 : Legislatívne správy

Článok 50 : Zjednodušený postup

Článok 51 : Nelegislatívne správy

Článok 52 : Iniciatívne správy

Článok 53 : Stanoviská výborov

Článok 54 : Postup pridružených výborov

Článok 55 : Postup spoločných schôdzí výborov

Článok 56 : Vypracovanie správ

KAPITOLA 3 : PRVÉ ČÍTANIE

Výbory

Článok 57 : Zmena návrhu legislatívneho aktu

Článok 58 : Stanoviská Komisie a Rady k pozmeňujúcim návrhom

Plénum

Článok 59 : Záver prvého čítania

Článok 60 : Zamietnutie návrhu Komisie

Článok 61 : Prijatie pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie

Ďalší postup

Článok 62 : Postup po prijatí pozície Parlamentu

Článok 63 : Opätovné predloženie veci Parlamentu

KAPITOLA 4 : DRUHÉ ČÍTANIE

Výbory

Článok 64 : Oznámenie pozície Rady

Článok 65 : Predĺženie lehôt

Článok 66 : Pridelenie veci gestorskému výboru a postup v tomto výbore

Plénum

Článok 67 : Záver druhého čítania

Článok 68 : Zamietnutie pozície Rady

Článok 69 : Pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady

KAPITOLA 5 : TRETIE ČÍTANIE

Zmierovací postup

Článok 70 : Zvolanie Zmierovacieho výboru

Článok 71 : Delegácia v Zmierovacom výbore

Plénum

Článok 72 : Spoločný návrh

KAPITOLA 6 : SKONČENIE LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 73 : Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch

Článok 74 : Schválenie rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní pred prijatím správy vo výbore

Článok 75 : Dohoda v prvom čítaní

Článok 76 : Dohoda v druhom čítaní

Článok 77 : Požiadavky na vypracúvanie návrhov legislatívnych aktov

Článok 78 : Podpis prijatých aktov

KAPITOLA 7 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 79 : Riadna revízia zmluvy

Článok 80 : Zjednodušená revízia zmluvy

Článok 81 : Zmluvy o pristúpení

Článok 82 : Vystúpenie z Únie

Článok 83 : Porušenie základných zásad členským štátom

Článok 84 : Zloženie Parlamentu

Článok 85 : Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi

KAPITOLA 8 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 86 : Viacročný finančný rámec

Článok 87 : Pracovné dokumenty

Článok 88 : Prerokovanie návrhu rozpočtu – prvé štádium

Článok 89 : Finančný trialóg

Článok 90 : Rozpočtový zmierovací postup

Článok 91 : Prijatie rozpočtu s konečnou platnosťou

Článok 92 : Systém predbežných dvanástin

Článok 93 : Absolutórium Komisii za plnenie rozpočtu

Článok 94 : Ďalšie postupy udelenia absolutória

Článok 95 : Parlamentná kontrola plnenia rozpočtu

KAPITOLA 9 : VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 96 : Odhad rozpočtu Parlamentu

Článok 97 : Postup pri zostavovaní odhadu rozpočtu Parlamentu

Článok 98 : Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania

KAPITOLA 10 : POSTUP SÚHLASU

Článok 99 : Postup súhlasu

KAPITOLA 11 : INÉ POSTUPY

Článok 100 : Postup pri vydávaní stanovísk podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 101 : Postupy týkajúce sa sociálneho dialógu

Článok 102 : Postup pri preskúmaní dobrovoľných dohôd

Článok 103 : Kodifikácia

Článok 104 : Prepracovanie

Článok 105 : Delegované akty

Článok 106 : Vykonávacie akty a opatrenia

Článok 107 : Preskúmanie v prípade postupu pridružených výborov alebo postupu spoločných schôdzí výborov

HLAVA III : VONKAJŠIE VZŤAHY

KAPITOLA 1 : MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Článok 108 : Medzinárodné dohody

Článok 109 : Postup podľa článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v prípadoch predbežného uplatňovania alebo pozastavenia uplatňovania medzinárodných dohôd alebo zaujatia postoja Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody

KAPITOLA 2 : ZASTÚPENIE ÚNIE NAVONOK A SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Článok 110 : Osobitní zástupcovia

Článok 111 : Medzinárodné zastúpenie

Článok 112 : Konzultácie s Parlamentom a poskytovanie informácií Parlamentu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 113 : Odporúčania v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Článok 114 : Porušovanie ľudských práv

HLAVA IV : TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI

Článok 115 : Transparentnosť činnosti Parlamentu

Článok 116 : Prístup verejnosti k dokumentom

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI ORGÁNMI A INŠTITÚCIAMI

KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 117 : Voľba predsedu Komisie

Článok 118 : Voľba Komisie

Článok 119 : Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Článok 120 : Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Článok 121 : Vymenovanie členov Dvora audítorov

Článok 122 : Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

KAPITOLA 2 : VYHLÁSENIA

Článok 123 : Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

Článok 124 : Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Článok 125 : Vyhlásenia Dvora audítorov

Článok 126 : Vyhlásenia Európskej centrálnej banky

Článok 127 : Odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík

KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 128 : Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

Článok 129 : Hodina otázok

Článok 130 : Otázky na písomné zodpovedanie

Článok 131 : Otázky na písomné zodpovedanie pre Európsku centrálnu banku

KAPITOLA 4 : SPRÁVY OSTATNÝCH INŠTITÚCIÍ

Článok 132 : Výročné správy a iné správy ostatných inštitúcií

KAPITOLA 5 : UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 133 : Návrhy uznesení

Článok 134 : Odporúčania Rade

Článok 135 : Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu

Článok 136 : Písomné vyhlásenia

Článok 137 : Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

Článok 138 : Konzultácia s Výborom regiónov

Článok 139 : Žiadosti adresované európskym agentúram

KAPITOLA 6 : MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Článok 140 : Medziinštitucionálne dohody

KAPITOLA 7 : ŽALOBY NA SÚDNOM DVORE EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 141 : Konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie

HLAVA VI : VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

Článok 142 : Výmena informácií, kontakty a vzájomné poskytovanie vybavenia

Článok 143 : Konferencia výborov pre európske záležitosti (COSAC)

Článok 144 : Konferencia parlamentov

HLAVA VII : ZASADANIA

KAPITOLA 1 : ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 145 : Volebné obdobie, zasadania, schôdze, rokovania

Článok 146 : Zvolanie Parlamentu

Článok 147 : Miesto rokovaní Parlamentu a schôdzí výborov

Článok 148 : Účasť poslancov na rokovaniach

KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 149 : Návrh programu

Článok 150 : Rokovanie v pléne bez pozmeňujúcich návrhov a bez rozpravy

Článok 151 : Stručná prezentácia

Článok 152 : Schválenie a zmeny programu

Článok 153 : Mimoriadna rozprava

Článok 154 : Naliehavý postup

Článok 155 : Spoločná rozprava

Článok 156 : Lehoty

KAPITOLA 3 : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 157 : Prístup do rokovacej sály

Článok 158 : Jazyky

Článok 159 : Prechodné opatrenia

Článok 160 : Doručovanie dokumentov

Článok 161 : Elektronické spracúvanie dokumentov

Článok 162 : Pridelenie rečníckeho času a zoznam rečníkov

Článok 163 : Jednominútové vystúpenia

Článok 164 : Osobné vyhlásenia

KAPITOLA 4 : OPATRENIA V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 165 : Okamžité opatrenia

Článok 166 : Sankcie

Článok 167 : Vnútorné odvolacie postupy

KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 168 : Uznášaniaschopnosť Parlamentu

Článok 169 : Predkladanie a prednes pozmeňujúcich návrhov

Článok 170 : Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov

Článok 171 : Postup pri hlasovaní

Článok 172 : Rovnosť hlasov

Článok 173 : Zásady pri hlasovaní

Článok 174 : Poradie hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Článok 175 : Posudzovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore

Článok 176 : Hlasovanie po častiach

Článok 177 : Hlasovacie právo

Článok 178 : Hlasovanie

Článok 179 : Záverečné hlasovanie

Článok 180 : Hlasovanie podľa mien

Článok 181 : Elektronické hlasovanie

Článok 182 : Tajné hlasovanie

Článok 183 : Vysvetlenia hlasovania

Článok 184 : Spory o hlasovaní

KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁVRHY A NÁMIETKY

Článok 185 : Procedurálne návrhy

Článok 186 : Procedurálne námietky

Článok 187 : Námietka neprípustnosti veci

Článok 188 : Vrátenie veci výboru

Článok 189 : Uzavretie rozpravy

Článok 190 : Odloženie rozpravy a hlasovania

Článok 191 : Prerušenie alebo skončenie rokovania

KAPITOLA 7 : VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 192 : Zápisnica

Článok 193 : Prijaté texty

Článok 194 : Doslovný zápis

Článok 195 : Audiovizuálny záznam rokovania

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE

KAPITOLA 1 : VÝBORY - ZLOŽENIE A PÔSOBNOSŤ

Článok 196 : Zriaďovanie stálych výborov

Článok 197 : Zriaďovanie osobitných výborov

Článok 198 : Vyšetrovacie výbory

Článok 199 : Zloženie výborov

Článok 200 : Náhradníci

Článok 201 : Pôsobnosť výborov

Článok 202 : Výbor s pôsobnosťou pre preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Článok 203 : Podvýbory

Článok 204 : Predsedníctvo výboru

Článok 205 : Koordinátori výborov a tieňoví spravodajcovia

KAPITOLA 2 : VÝBORY - PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 206 : Schôdze výborov

Článok 207 : Zápisnice zo schôdzí výborov

Článok 208 : Hlasovanie vo výbore

Článok 209 : Ustanovenia o rokovaní v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory

Článok 210 : Hodina otázok vo výbore

Článok 211 : Verejné vypočutia o iniciatívach občanov

KAPITOLA 3 : MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 212 : Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť

Článok 213 : Spolupráca s Parlamentným zhromaždením Rady Európy

Článok 214 : Spoločné parlamentné výbory

HLAVA IX : PETÍCIE

Článok 215 : Petičné právo

Článok 216 : Preskúmanie petícií

Článok 217 : Oznámenie o petíciách

Článok 218 : Iniciatíva občanov

HLAVA X : OMBUDSMAN

Článok 219 : Voľba ombudsmana

Článok 220 : Činnosť ombudsmana

Článok 221 : Odvolanie ombudsmana z funkcie

HLAVA XI : SEKRETARIÁT PARLAMENTU

Článok 222 : Sekretariát

HLAVA XII : PRÁVOMOCI SÚVISIACE S POLITICKÝMI STRANAMI NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

Článok 223 : Právomoc predsedu

Článok 224 : Právomoc Predsedníctva

Článok 225 : Právomoc gestorského výboru a pléna

HLAVA XIII : UPLATŇOVANIE ROKOVACIEHO PORIADKU A POSTUP PRI JEHO NOVELIZÁCII

Článok 226 : Uplatňovanie rokovacieho poriadku

Článok 227 : Zmeny rokovacieho poriadku

HLAVA XIV : RÔZNE

Článok 228 : Symboly Únie

Článok 229 : Neukončené záležitosti

Článok 230 : Usporiadanie príloh

Článok 231 : Korigendá

PRÍLOHA I

Kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov

PRÍLOHA II

Priebeh hodiny otázok s Komisiou

PRÍLOHA III

Kritériá pre otázky na písomné zodpovedanie podľa článkov 130 a 131

PRÍLOHA IV

Usmernenia a všeobecné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere záležitostí do programu rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu podľa článku 135

PRÍLOHA V

Postup posudzovania a prijímania rozhodnutí o udelení absolutória

PRÍLOHA VI

Pôsobnosť stálych výborov

I. : Výbor pre zahraničné veci

II. : Výbor pre rozvoj

III. : Výbor pre medzinárodný obchod

IV. : Výbor pre rozpočet

V. : Výbor pre kontrolu rozpočtu

VI. : Výbor pre hospodárske a menové veci

VII. : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

VIII. : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

IX. : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

X. : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

XI. : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

XII. : Výbor pre regionálny rozvoj

XIII. : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

XIV. : Výbor pre rybárstvo

XV. : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

XVI. : Výbor pre právne veci

XVII. : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

XVIII. : Výbor pre ústavné veci

XIX. : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

XX. : Výbor pre petície

PRÍLOHA VII

Dôverné a citlivé dokumenty a informácie

PRÍLOHA VIII

Podrobné ustanovenia o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu

PRÍLOHA IX

Register transparentnosti

PRÍLOHA X

Výkon funkcie ombudsmana

PRÍLOHA XI

Predchádzanie podvodom, korupcii a ďalšej protiprávnej činnosti poškodzujúcej záujmy spoločenstiev

PRÍLOHA XII

Dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného rozhodnutím 2006/512/ES

PRÍLOHA XIII

Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

PRÍLOHA XIV

Nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom

PRÍLOHA XV

Usmernenia týkajúce sa výkladu pravidiel správania poslancov

PRÍLOHA XVI

Usmernenia pre schválenie Komisie

PRÍLOHA XVII

Schvaľovací postup pre vypracovanie iniciatívnych správ

PRÍLOHA XVIII

Komunikovanie o Európe v partnerstve

PRÍLOHA XIX

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 13. júna 2007 o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (článok 251 Zmluvy o ES)

PRÍLOHA XX

Kódex správania pri rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu

PRÍLOHA XXI

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X