Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Palivová drevná biomasa a jej využitie

Drevná biomasa je produkt, pozostávajúci zo zdrevnatenej hmoty alebo časti zdrevnatenej rastlinnej hmoty, pochádzajúcej z pôdohospodárstva, drevospracujúceho priemyslu alebo z iných zdrojov, napr. komunálna sféra, ktorú možno využiť na výrobu energie.

Palivová drevná biomasa a jej využitie

Dreamstime, Fotolia

  • Slovník |  14.07.2015 |  redakcia

Producenti palivovej drevnej biomasy

Najvýznamnejšími producentmi palivovej drevnej biomasy sú lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel a poľnohospodárstvo.

V lesnom hospodárstve ide najmä o priemyselne nezužitkovateľné alebo obtiažne zužitkovateľné časti stromovej biomasy vo forme štiepok a palivového dreva. V drevospracujúcom priemysle ide predovšetkým o technologicky obtiažne zužitkovateľné odpady po mechanickom opracovaní dreva vo forme kusových odpadkov, štiepok, pilín, brikiet a peliet, hoblín a brúsneho prachu a po chemickom spracovaní dreva – čierne lúhy.

Poľnohospodárstvo produkuje drevnú biomasu, rastúcu na nevyužívaných trvalých trávnych porastoch, radových výsadbách, tiež orezy z ovocných sadov.

K ostatným zdrojom treba pripočítať drevnú biomasu z brehových porastov, vetrolamov, radové výsadby v okolí cestných komunikácií, komunálnej zelene, komunálny drevný odpad, drevný odpad z ostatných odvetví.

Súvisiace odkazy

-> Pelety aj drevné štiepky možno využiť na vykurovanie každého objektu
Využitiu biomasy v podmienkach Slovenska sa venoval odborný príspevok na konferencii VYKUROVANIE 2015, ktorého autorom je Ing. Ján Gardian, senior projekt manažér pre stredný a západný región, kotly na biomasu, spoločnosti HERZ spol. s r. o.

-> Pelety majú na svetovom trhu čoraz väčšie využitie
V roku 2000 bola celosvetová ročná produkcia peliet okolo 1,8 milióna ton, s podielom približne 50 % štátov EÚ-27 a 50 % štátov Severnej Amerike. Do konca roka 2012, bolo vo svete zrealizovaných 760 veľkých výrobných závodov na pelety s celkovou výrobnou kapacitou 42 milióna ton a reálne vyrobenou produkciou v rozmedzí od 22,4 - 24,5 milióna ton.

Energetické využitie palivovej drevnej biomasy

Palivová drevná biomasa má množstvo možností energetického využitia:

  1. Výroba tepla primárnym spaľovaním. Napríklad blokové a centrálne kotolne v komunálnej sfére, pôdohospodárstve, drevospracujúcom priemysle a v ostatných odvetviach hospodárstva (0,1 až 100 MWt) za účelom vykurovania objektov a výrobu technologického tepla.

  2. Výroba tepla čiastočným splynovaním a priamym spaľovaním na vykurovanie rodinných domov a malých objektov (0,01 až 100 Mwt).

  3. Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie v energetike, drevospracujúcom priemysle a veľkých centrálnych kotolniach (1 až 500 Mwe).

  4. Výroba kvapalných palív.

  5. Využitie tepla pri aeróbnom rozklade drevnej biomasy.

Energetické vlastnosti palivovej drevnej biomasy

Výhodou palivovej drevnej biomasy je vysoký podiel prchavej horľaviny, až 80 %, oproti napríklad uhliu, ktoré má podiel približne 45 %. Drevná biomasa má tiež nízky podiel nespáliteľných tuhých častí (pod 1 %), pričom uhlie má až približne 15 %. Ďalším bonusom je zanedbateľný obsah síry a ťažkých kovov.

Výhrevnosť bežne používaných druhov drevnej biomasy s líši od paliva. Štiepky z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva majú výhrevnosť 9 až 12 GJ.t-1, štiepky, piliny a hobliny z porezu dreva v drevospracujúcom priemysle 10 až 13 GJ.t-1 , palivové drevo a kusový drevný odpad po dvanásťmesačnom skladovaní 13 až 15,5 GJ.t-1 , brikety a pelety 17 až 18,5 GJ.t-1 .

Najviac drevnej biomasy na spotrebe energetických zdrojov využívajú Fíni

V podieli drevnej biomasy na spotrebe energetických zdrojov vo vybraných krajinách EÚ vedie Fínsko (16 %), ďalej Švédsko (14 %), Rakúsko (12 %), Švajčiarsko (6 %), Nemecko (4 %), Taliansko (sever) (6 %), Česko (3 %) a Maďarsko (3,2 %).

Spracované s využitím prezentácie „Možnosti využitia lesných a nelesných pôd na produkciu palivovej drevnej biomasy“, autori: Ing. Ladislav Varga, CSc. a Ing. Martin Lieskovský, PhD.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X