Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Ochrana odberateľa elektriny a plynu

Ako sa má chrániť odberateľ elektriny a plynu? Ako odstúpiť od zmluvy?

Ochrana odberateľa elektriny a plynu

Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti majú okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov právo pri dodávke elektriny a dodávke plynu uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu.

Zmluva musí obsahovať viacero presných podmienok, ktoré sú špecifikované v zákone o energetike.

Odberateľ elektriny a odberateľ plynu v domácnosti môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu v lehote uvedenej v zákone o energetike. Ustanovenie osobitného zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji o zachovaní lehoty na odstúpenie od zmluvy sa nepoužije.

Odberateľ môže vypovedať zmluvu

Ak odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti nesúhlasí so zmenou ceny za dodávku elektriny alebo plynu, má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne a s účinnosťou najskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny vypovedať. Týka sa to aj v prípade zmeny obchodných podmienok dodávky elektriny alebo plynu.

Ak dodávateľ elektriny alebo plynu neoznámi odberateľovi zmenu ceny za dodávku elektriny alebo plynu alebo zmenu obchodných podmienok, odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti má právo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu bezodplatne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi takej zmluvy dodávateľovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny s účinnosťou najskôr 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy dodávateľovi.

Zmluva o združenej dodávke elektriny a zmluva o združenej dodávke plynu zaniká dňom účinnosti výpovede určeným v oznámení o výpovedi takej zmluvy.

Odberateľ elektriny a odberateľ plynu majú právo zmeniť dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesmie požadovať od odberateľa elektriny alebo odberateľa plynu finančnú úhradu za vykonanie zmeny ani žiadne iné platby.

Podrobnosti o uzatváraní a vypovedaní zmlúv s dodávateľmi elektriny a plynu upravuje § 17 zákona o energetike.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X