Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Cena elektriny pre domácnosti

Od roku 2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje cenu pre domácnosti rozdelenú na tri zložky: dodávku elektriny, cenu za prístup do distribučnej sústavy a cenu za distribúciu elektriny.

Cena elektriny pre domácnosti

Flickr

V zmysle § 17 zákona o energetike, dodávateľ elektriny je povinný jasne informovať na vyhotovenej faktúre (alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou) odberateľa elektriny o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny, vrátane ich jednotkovej ceny. Takáto informácia obsahuje najmä jednotkovú cenu za:

 1. nákup elektriny,

 2. distribúciu elektriny,

 3. straty pri prenose elektriny,

 4. systémové služby v elektroenergetike,

 5. prevádzkovanie systému v elektroenergetike,

 6. odvod určený osobitným predpisom (daň, odvod do jadrového fondu).

Konkurencia na trhu s elektrinou existuje iba v samotnej dodávke elektriny. V distribúcii elektriny naďalej existuje monopolné postavenie prevádzkovateľa regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy (odberateľ elektriny nemôže zmeniť odberné miesto) a teda cena za distribúciu elektriny sa pri zmene dodávateľa elektriny nemení.

Štruktúra ceny elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti

1. Dodávka elektriny

Dodávateľ elektriny má v rozhodnutí od ÚRSO určenú sadzbu, ktorá pozostáva z dvoch častí:

 1. z mesačnej platby za jedno odberné miesto,

 2. z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.

2. Distribúcia elektriny

Cena za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, schválená alebo určená úradom ako cena pevná, pozostáva z dvoch zložiek:

 1. pevná zložka tarify za distribúciu elektriny
  - Odzrkadľuje stále náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom (A).

 2. variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny
  - Závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa. Je vyjadrením miery použitia distribučnej sústavy pre distribúciu elektriny a meraná elektromerom (kWh).

3. Ďalšie zložky koncovej (integrovanej) ceny elektriny, regulované úradom

Fakturovaná koncová cena elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti obsahuje tieto ďalšie regulované zložky, schválené alebo určené úradom ako ceny pevné:

 1. tarifu za straty pri distribúcii elektriny, ktorá zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa na jednotlivých napäťových úrovniach.

 2. tarifu za prevádzkovanie systému. Touto časťou ceny sa koncoví odberatelia elektriny skladajú na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou a na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

 3. tarifu za systémové služby. Ide o náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti.

4. Ďalšie zložky koncovej (integrovanej) ceny elektriny, neregulované úradom

Vyúčtovacia faktúra dodávateľa elektriny okrem vyššie uvedených zložiek ceny obsahuje naviac zložky, ktoré úrad nereguluje. Ide o:

 1. odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi vo výške 3 €/MWh v roku 2011,

 2. daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %.

Ak odberateľ elektriny v domácnosti zvažuje zmenu dodávateľa elektriny z dôvodu nespokojnosti s výškou koncovej ceny za dodávku elektriny pre domácnosti, stačí, aby si porovnal iba cenu za samotnú dodávku elektriny, t.j. výšku mesačnej platby za odberné miesto za dodávku elektriny a cenu za samotnú elektrinu. Ostatné zložky ceny sú určené úradom ako pevné ceny a nie sú predmetom konkurencie na trhu.

Zdroj: ÚRSO, redakcia

Značky
cena elektriny

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X