INNOGY
INNOGY
INNOGY

Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Vyhláška č. 192/2016 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) vyšla v Zbierke zákonov 9. júna pod č. 192/2016 Z. z.

Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Vo Vyhláške č. 192/2016 Z. z. o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov Ministerstvo hospodárstva SR podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti ustanovuje, že na účely monitorovania energetickej náročnosti verejných budov sa poskytujú tieto údaje:

a) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu,

b) kategória právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu:

1. ústredný orgán štátnej správy,

2. orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,

3. miestny orgán štátnej správy,

4. samosprávny kraj,

5. obec,

6. iná,

c) číslo energetického certifikátu,1) ak bol vydaný,

d) celková podlahová plocha verejnej budovy,

e) kategória budovy,2)

f) údaje o spotrebe energie v budove v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie v budove3)

1. za tri kalendárne roky pred významnou obnovou verejnej budovy,4)

2. za rok, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy,

3. počas doby životnosti opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,5)

g) údaje o potrebe energie pre budovu v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie3)

1. pred realizáciou významnej obnovy verejnej budovy,

2. po realizácii významnej obnovy verejnej budovy,

h) dátum začatia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,

i) dátum ukončenia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,

j) opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti realizované v rámci významnej obnovy verejnej budovy,

k) celkové investičné náklady plánované alebo vynaložené na realizáciu významnej obnovy verejnej budovy.

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov obsahuje zoznam verejných budov podľa § 10 ods. 8 zákona spolu s údajmi podľa § 1, prehľad údajov o energetickej náročnosti verejných budov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie budov podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona za predchádzajúci kalendárny rok, vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2020 za predchádzajúci kalendárny rok, alebo všetky prechádzajúce kalendárne roky kumulatívne až do dátumu plnenia cieľa.

Úspora energie dosiahnutá obnovou verejnej budovy sa vypočíta v prvom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, ako čiastočná úspora energie, alebo v každom ďalšom kalendárnom roku nasledujúcom po roku podľa písmena a) ako ročná úspora energie.

Spôsob výpočtu čiastočnej úspory energie a ročnej úspory energie je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky.

Ak údaj o výške úspory energie nie je dostupný, do vyhodnotenia celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľov sa započíta výška plánovanej úspory energie. Spôsob výpočtu plánovanej úspory energie je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky.

V správe z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov predloženej Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2017 sa uvedie aj vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2016.

Vyhláška nadobudla účinnosť 15. júna 2016.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.