INNOGY
INNOGY
INNOGY

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2020

Aktualizované 12.1.2020: prihláška na podujatie. Tradičná 28. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020 je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 28. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2020

Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom


Termín a miesto konania

 • 10. - 14. február 2020
 • Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU SSTP 
 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc.
 • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Piterka, SBD Komárno
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
 • Prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Diskusné fórum:

 • Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
 • Ing. P. Kosa, Národná energet. spol. a.s.
 • doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU
 • Ing. Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

Organizačný výbor:

 • Anna Predajnianska
 • Martina Mudrá

Pozrite si prvú časť fotogalérie z minulého ročníka 2019


Program konferencie


10. 2. 2020 ENERGETIKA BUDOV

Generálny partner: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru

13.00 - 15.00 h | I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Návrh zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov v súvislostiach s transpozíciou Legislatívy EU
  M. Dubnička
 2. OZE v Integrovanom národnom a klimatickom pláne na roky 2021-2030
  J. Novák, MH SR
 3. Národný integrovaný energeticky a klimatický plán (NIEKP) z pohľadu teplárenstva
  S. Janiš, SZVT
 4. Podpora financovania projektov zásobovania teplom
  K. Šoltésová, SIEA
 5. Úloha zemného plynu v prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku
  J. Klepáč, MGBM Slovenský plynárenský a naftový zväz
 6. Schéma štátnej pomoci na podporu vysoko účinnej kogenerácie
  R. Hanulák, S. Janiš, SZVT
 7. Potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách – možnosti a riziká
  K. Korytárová, Slovenská akadémia vied

15.00 - 15.30 h PRESTÁVKA s portálom Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h | II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Aktualizácia legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov
  A. Ohradzanská, MDVRR
 2. Energetická úspornost a stav vnitřního prostředí
  J. Chybík, VUT v Brne, Fakulta architektury, Ústav stavitelství
 3. Metodika hodnocení kvality vnitřního prostředí budov s téměř nulovou spotřebou energie
  K. Kabele, Z. Veverková, M. Urban, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 4. CEN-CE certifikovaný expert pôsobiaci v EU
  J. Bendžalová, ENBEE
 5. Vákuové zasklenie v energeticky hospodárnych budovách – vízia, či realita?
  I. Chmúrny, SvF STU Bratislava
 6. Energetická hospodárnosť obytných miestností pri rozličných vykurovacích systémoch
  P. Buday, R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 7. Vykurovanie rodinného domu, typ bungalov, v energetickej triede A1
  R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
 8. Aplikace adaptivního modelu tepelného komfortu v provozu budov s téměř nulovou spotřebou energie K. Kabele, Z. Veverková, M. Urban, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)

17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Ohradzanská

18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo: SIEA

20.00 - 20.30 h prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

 • koktail Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
 • koktail Hlavného partnera:
 • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2019

20.30 - 23.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ

 • DEGUSTÁCIA VÍN s vinárstvom VINIDI

Prof. Petráš


11 . 2. 2020 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

Generálny partner: SYSTHERM s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h | III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 1. Zlepšenie enviromentálnych parametrov zdroja tepla spaľujúceho HU
  J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť a.s
 2. Znižovanie radiačnej zložky tepla z krbových vložiek pomocou Loop HP
  M. Malcho, P Nemec, M. Polačiková, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Uplatnenie lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky
  F. Urban, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava
 4. Zdroj tepla a chladu pre zrekonštruovanú administratívnu budovu spoločnosti Robert Bosch, spol. s r o.
  P. Muškát, M. Fabry, Robert Bosch, spol. s r o.
 5. Ůsporné vytápění velkoprostorových objektů
  J. Hojer, Kotrbatý V.M.Z. spol. s r.o.
 6. BAT a BREF pre veľké spaľovacie zariadenia
  P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
 7. Inovatívne technológie pre výrobu tepla a teplej vody
  J. Kouba, Brilon a.s.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s GREEN MAGAZINE

11.00 - 13.00 h | IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
 1. Kogeneračná jednotka ako zdroj elektrickej energie pre chladiace veže
  R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 2. Transformácia KVET v Žilinskej teplárenskej, a.s.
  M. Garbier, Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie Kapušany, Žilinská teplárenská, a.s.
 3. Vplyv klimatických pomerov na termickú účinnosť kondenzačnej elektrárne s odberom tepla
  F. Urban, P. Uhliar, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice
 4. Ekonomika prevádzky Stirlingovho motora v bytovom dome
  M. Patsch, P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 5. Výroba elektrické a tepelné energie z odpadního tepla z kompresorových stanic
  J. Najser, VŠB TU Ostrava (CZ)
 6. Tepelno-energetická bilancia palivového článku pri dodávke vodíka z metal hydridových materiálov
  T. Brestovič, N. Jasminská, M. Lázár, L. Tóth, SjF, Technická univerzita v Košiciach
13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Technicko-prevádzkové možnosti uplatnenia OZE v systémoch CTZ | J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
 2. Zákaznické řešení návrhu a výroby předávacích stanic a Průmysl 4.0 | O. Chalupka, SYSTHERM s r.o. (CZ)
 3. Rekonštrukcie a výstavba v SZT - efektívne riešenní v hybridnnom prevedení s úsporou až 30% | R. Štefanec, NRG flex, s.r.o.
 4. Využitie bioplynu pri zásobovaní teplom | B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
 5. Akumulácia primárnej energie metánu do hydrátov | M. Malcho, P. Ďurčanský, D. Hečko, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 6. Štúrovo – účinné CZT využívaním GTV a KVET | M. Havrlent, Racen spol. s r.o.
 7. Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalísk? | A. Predajnianska, J. Takács, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács,

18.00 - 20.00 h | WELLNESS

20.00 - 20.30 h | koktail Generálneho partnera: SYSTHERM s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: Veolia Energia Slovensko, a.s., NRG flex, s.r.o., Decon, spol.s.r.o., Robert Bosch, spol. s r.o., Žilinská teplárenská, a.s.

20.30 - 23.00 h KOKTAIL + DISKOTÉKA


12. 2. 2020 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 -10.30 h | VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
 1. Databáze vlastností tuhých biopaliv a bioodpadů | M. Baláš, VUT Brno (CZ)
 2. Spôsoby znižovania emisií tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla na tuhé palivá | J. Jandačka, M. Holubčík, P. Ďurčanský, J. Trnka, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky 
 3. Nestandartní podmínky spalování biomasy a produkce emisí | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia | J. Gaduš, SPU v Nitre
 5. Kondenzačná technika v službách biomasy | R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.
 6. Skúsenosti z oblasti využitia tepla z bioplynových staníc | D. Jeleň, KUVOZE
 7. Technologické riešenia v odpadovom hospodárstve pre oblasť energetiky - praktické ukážky | R. Prochazka, VUMZ SK, s.r.o.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s redakciou UV Group

11.00 - 13.00 h | VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Vplyv prevádzky tepelných čerpadiel na obnovu bytového domu | I. Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
 2. I. Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
 3. Najčastejšie chyby pri návrhu systémov s tepelnými čerpadlami | P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 4. Hodnotenie realizácie a prevádzky tepelných čerpadiel pri obnove bytového domu | F. Vranay, TU Košice
 5. Hodinová metóda pri návrhu veľkých tepelných čerpadiel | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 6. Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava
 7. Rekuperácia tepla z kanalizácie v bytových domoch | Ján Šmelík

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
 1. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach | M. Veverka, SIEA
 2. Potreba návrhu OZE a slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku | L. Skalík, SvF STU Bratislava
 3. Parné Ruthsove akumulátory tepla a solárne ejektorové chladenie v budovách | M. Masaryk, P. Mlynár, F. Világi, D. Štrba, ÚESZ SjF STU Bratislava
 4. Kombinácia obnoviteľných zdrojov v rodinných domoch s energetickou triedou A1 a A0 aj s použitím slnečnej energie | P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 5. Aplikácia tepelne-aktívnych panelov v budovách s využitím OZE | D. Kalús, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s internetovým portálom TZB-info

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. SvF STU Bratislava
 • diskutujúci: B. Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth,

18.00 - 20.00 h WELLNESS

20.00 - 20.30 h | Koktail Generálneho partnera: Viessmann, s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: HERZ, spol. s r.o.

20.30 - 23.00 h KOKTAIL + DISKOTÉKA


13. 2. 2020 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

 • Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h | IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 1. Požiadavky na meranie a rozpočítanie tepla v Smernici EPaR 2018/2002 | M. Mariaš, MH SR
 2. Zákon o metrológii z pohľadu používateľov určených meradiel a registrovaných osôb | T. Švantner, Slovenská legálna metrológia, n.o.
 3. Požiadavky EED o diaľkovom odpočte a transparentnejšom prístupe k informáciám o spotrebe | D. Samek, ISTA CZ
 4. Diaľkové odpočty prostredníctvom pevnej rádiovej siete meračov tepla a vodomerov Kamstrup | R. Režo, V.I.Trade s.r.o.
 5. Rozpočítavanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica | J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 6. Ekonomické aspekty pri posudzovaní prevádzky CZT v budove | M. Verčimák, ZSVB
 7. Integrace technických systémů budov | M. Kabrhel, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s časopisom Stavebníctvo a Bývanie

11.00 - 13.00 h | X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
 1. Riadenie výkonu výmenníkov tepla pre prípravu teplej vody | D. Koudelková, SvF STU Bratislava
 2. Vplyv regulačných metód vykurovania na tepelnú pohodu | B. Slodičák, Siprin s.r.o.
 3. Priemyselné armatúry LDM | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 4. Navrhovaní teplovodních otopných soustav s ohledem na provozní stavy soustavy | J. Spurný, M. Kabrhel, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 5. Odolnosť web orientovaných riadiacich systémov TZB voči útokom hackerov | J. Graus, REGULATERM spol. s r.o.
 6. Citlivostní analýza indexu připravenosti budovy na chytrá řešení | O. Horák, K. Kabele, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 7. Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie | M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
 1. Porovnanie spôsobov hydraulického vyregulovania vykurovacích sústav v objektoch po ich zateplení | Ján Šmelík
 2. Využitie tepelných ziskov a vplyv na hydrauliku v zateplenom bytovom dome | J. Habánek, energetický audítor
 3. Rozdiel medzi "nastavovaním podľa projektu" a "hydraulickým vyregulovaním" | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 4. Hydraulické vyregulovanie, legislatíva – prax | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 5. Vyregulovanie cirkulácie teplej vody | M. Gerboc, VYREGULOVANIE spol s r.o.
 6. Dopady meniaceho sa prietou vykurovacej vody na hydrauliku | F. Vranay SvF TU v Košiciach

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom EUROSTAV

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, M. Piterka

18.00 - 20.00 h WELLNES

20.00 - 20.30 h koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: V.I.Trade, s.r.o., ista Slovakia, s.r.o, Kotrbatý V.M.Z. spol. s r.o, Fenix Slovensko, s.r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2019

20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer


14. 2. 2020 ENERGETICKÉ SLUŽBY

Generálny partner:

08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia ako hlavná úloha energetického manažmentu | B. Junasová, SvF STU, Bratislava
 2. Garantované energetické služby – trendy na trhu | M. Rothová, Energy Centre Bratislava
 3. Získaj kontrolu nad energiou! Staň sa inteligentnejším užívateľom energie | S. Bartoňová, Meridian, s.r.o.
 4. Vliv řízení kombinovaných zdrojů energie na energetickou náročnost budov | O. Šikula, VUT Brno (CZ)
 5. Aktuality zo slovenskej pobočky AEE | M. Rutšek, Asociácia energetických inžinierov – AEE
 6. Hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích systémov | M. Krajčík, SvF STU, Bratislava
 7. Výpočet energetickej náročnosti budovy s podporou BIM | L. Kudiváni, SvF STU, Bratislava

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom JAGA GROUP

11.00 - 13.00 h | XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Meranie teplotných profilov v interiéri pri rôznych spôsoboch vykurovania | A. Kapjor, P. Mičko, Marián Pafčuga, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 2. Vytváranie zónovej tepelnej pohody pomocou veľkoplošnej výustky s laminárnym stropom | A. Kapjor, P. Mičko, Marián Pafčuga, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Projekt veľkokapacitného batériového úložiska - SAS | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 4. CFD simulácia prenosu tepla pomocou chladiacich panelov | M. Malcho, R. Lenhard, K. Kaduchová, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 5. CFD simulácia prenosu tepla pomocou chladiacich panelov | M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 6. Vplyv kontaketného zatepľovacieho systému ATO na tepelný výkon sálavej steny | M. Šimko, SvF STU, Bratislava
 7. Stropné chladenie v praxi | J. Pajdlhauser, B. Štosel, HERZ, spol. s r.o.

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP | Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Pozrite si druhú časť fotogalérie z minulého ročníka 2019

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Ako pád ceny ropy ovplyvňuje výhodnosť investícií do OZE, ropy a plynu?

Ako pád ceny ropy ovplyvňuje výhodnosť investícií do OZE, ropy a plynu?

Investície do obnoviteľných zdrojov energie dhodobo rastú nezávisle od ceny ropy.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2020 - aktualizovaná

Šiesty ročník konferencie s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ by sa mal uskutočniť v dňoch 13. - 15. mája 2020 v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

Nové rozvody teplej vody v bytovom dome dokážu ušetriť aj 40 % nákladov za teplo

Nové rozvody teplej vody v bytovom dome dokážu ušetriť aj 40 % nákladov za teplo

Obyvatelia staršieho bytového domu mali teplú vodu k dispozícii v požadovanej teplote iba výnimočne. Výmenou rozvodov výrazne znížili náklady a teplú vodu majú nepretržite.