Slovak Emission Trading
DTE
SPP - Distribúcia

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2020

Aktualizované 12.1.2020: prihláška na podujatie. Tradičná 28. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020 je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Pozvánka na konferenciu: VYKUROVANIE 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 28. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu

VYKUROVANIE 2020

Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom


Termín a miesto konania

 • 10. - 14. február 2020
 • Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

Odborný garant: 

 • prof. Ing. Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU SSTP 
 • dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor a recenzenti: 

 • RNDr. M. Dubnička CSc.
 • doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
 • prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
 • doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
 • doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
 • Ing. M. Piterka, SBD Komárno
 • Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
 • Prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
 • prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
 • Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice

Diskusné fórum:

 • Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
 • Ing. P. Kosa, Národná energet. spol. a.s.
 • doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU
 • Ing. Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

Organizačný výbor:

 • Anna Predajnianska
 • Martina Mudrá

Pozrite si prvú časť fotogalérie z minulého ročníka 2019


Program konferencie


10. 2. 2020 ENERGETIKA BUDOV

Generálny partner: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

11.00 - 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru

13.00 - 15.00 h | I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA

 • vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Návrh zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov v súvislostiach s transpozíciou Legislatívy EU
  M. Dubnička
 2. OZE v Integrovanom národnom a klimatickom pláne na roky 2021-2030
  J. Novák, MH SR
 3. Národný integrovaný energeticky a klimatický plán (NIEKP) z pohľadu teplárenstva
  S. Janiš, SZVT
 4. Podpora financovania projektov zásobovania teplom
  K. Šoltésová, SIEA
 5. Úloha zemného plynu v prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku
  J. Klepáč, MGBM Slovenský plynárenský a naftový zväz
 6. Schéma štátnej pomoci na podporu vysoko účinnej kogenerácie
  R. Hanulák, S. Janiš, SZVT
 7. Potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách – možnosti a riziká
  K. Korytárová, Slovenská akadémia vied

15.00 - 15.30 h PRESTÁVKA s portálom Energie-portal.sk

15.30 - 17.30 h | II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

 • vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Aktualizácia legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov
  A. Ohradzanská, MDVRR
 2. Energetická úspornost a stav vnitřního prostředí
  J. Chybík, VUT v Brne, Fakulta architektury, Ústav stavitelství
 3. Metodika hodnocení kvality vnitřního prostředí budov s téměř nulovou spotřebou energie
  K. Kabele, Z. Veverková, M. Urban, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 4. CEN-CE certifikovaný expert pôsobiaci v EU
  J. Bendžalová, ENBEE
 5. Vákuové zasklenie v energeticky hospodárnych budovách – vízia, či realita?
  I. Chmúrny, SvF STU Bratislava
 6. Energetická hospodárnosť obytných miestností pri rozličných vykurovacích systémoch
  P. Buday, R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 7. Vykurovanie rodinného domu, typ bungalov, v energetickej triede A1
  R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
 8. Aplikace adaptivního modelu tepelného komfortu v provozu budov s téměř nulovou spotřebou energie K. Kabele, Z. Veverková, M. Urban, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)

17.30 - 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov

 • vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
 • diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Ohradzanská

18.30 - 19.00 h odborné energetické poradenstvo: SIEA

20.00 - 20.30 h prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

 • koktail Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
 • koktail Hlavného partnera:
 • Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2019

20.30 - 23.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ

 • DEGUSTÁCIA VÍN s vinárstvom VINIDI

Prof. Petráš


11 . 2. 2020 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

Generálny partner: SYSTHERM s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h | III. sekcia: ZDROJE TEPLA

 • vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 1. Zlepšenie enviromentálnych parametrov zdroja tepla spaľujúceho HU
  J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť a.s
 2. Znižovanie radiačnej zložky tepla z krbových vložiek pomocou Loop HP
  M. Malcho, P Nemec, M. Polačiková, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Uplatnenie lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky
  F. Urban, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava
 4. Zdroj tepla a chladu pre zrekonštruovanú administratívnu budovu spoločnosti Robert Bosch, spol. s r o.
  P. Muškát, M. Fabry, Robert Bosch, spol. s r o.
 5. Ůsporné vytápění velkoprostorových objektů
  J. Hojer, Kotrbatý V.M.Z. spol. s r.o.
 6. BAT a BREF pre veľké spaľovacie zariadenia
  P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
 7. Inovatívne technológie pre výrobu tepla a teplej vody
  J. Kouba, Brilon a.s.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s GREEN MAGAZINE

11.00 - 13.00 h | IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE

 • vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
 1. Kogeneračná jednotka ako zdroj elektrickej energie pre chladiace veže
  R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 2. Transformácia KVET v Žilinskej teplárenskej, a.s.
  M. Garbier, Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie Kapušany, Žilinská teplárenská, a.s.
 3. Vplyv klimatických pomerov na termickú účinnosť kondenzačnej elektrárne s odberom tepla
  F. Urban, P. Uhliar, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice
 4. Ekonomika prevádzky Stirlingovho motora v bytovom dome
  M. Patsch, P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 5. Výroba elektrické a tepelné energie z odpadního tepla z kompresorových stanic
  J. Najser, VŠB TU Ostrava (CZ)
 6. Tepelno-energetická bilancia palivového článku pri dodávke vodíka z metal hydridových materiálov
  T. Brestovič, N. Jasminská, M. Lázár, L. Tóth, SjF, Technická univerzita v Košiciach
13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST

 • vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Technicko-prevádzkové možnosti uplatnenia OZE v systémoch CTZ | J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
 2. Zákaznické řešení návrhu a výroby předávacích stanic a Průmysl 4.0 | O. Chalupka, SYSTHERM s r.o. (CZ)
 3. Rekonštrukcie a výstavba v SZT - efektívne riešenní v hybridnnom prevedení s úsporou až 30% | R. Štefanec, NRG flex, s.r.o.
 4. Využitie bioplynu pri zásobovaní teplom | B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
 5. Akumulácia primárnej energie metánu do hydrátov | M. Malcho, P. Ďurčanský, D. Hečko, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 6. Štúrovo – účinné CZT využívaním GTV a KVET | M. Havrlent, Racen spol. s r.o.
 7. Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalísk? | A. Predajnianska, J. Takács, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

 • vedie: Ing. P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
 • diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács,

18.00 - 20.00 h | WELLNESS

20.00 - 20.30 h | koktail Generálneho partnera: SYSTHERM s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: Veolia Energia Slovensko, a.s., NRG flex, s.r.o., Decon, spol.s.r.o., Robert Bosch, spol. s r.o., Žilinská teplárenská, a.s.

20.30 - 23.00 h KOKTAIL + DISKOTÉKA


12. 2. 2020 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

 • Generálny partner: Viessmann, s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 -10.30 h | VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY

 • vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
 1. Databáze vlastností tuhých biopaliv a bioodpadů | M. Baláš, VUT Brno (CZ)
 2. Spôsoby znižovania emisií tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla na tuhé palivá | J. Jandačka, M. Holubčík, P. Ďurčanský, J. Trnka, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky 
 3. Nestandartní podmínky spalování biomasy a produkce emisí | M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia | J. Gaduš, SPU v Nitre
 5. Kondenzačná technika v službách biomasy | R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.
 6. Skúsenosti z oblasti využitia tepla z bioplynových staníc | D. Jeleň, KUVOZE
 7. Technologické riešenia v odpadovom hospodárstve pre oblasť energetiky - praktické ukážky | R. Prochazka, VUMZ SK, s.r.o.

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s redakciou UV Group

11.00 - 13.00 h | VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ

 • vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Vplyv prevádzky tepelných čerpadiel na obnovu bytového domu | I. Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
 2. I. Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
 3. Najčastejšie chyby pri návrhu systémov s tepelnými čerpadlami | P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 4. Hodnotenie realizácie a prevádzky tepelných čerpadiel pri obnove bytového domu | F. Vranay, TU Košice
 5. Hodinová metóda pri návrhu veľkých tepelných čerpadiel | P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 6. Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel | M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava
 7. Rekuperácia tepla z kanalizácie v bytových domoch | Ján Šmelík

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA

 • vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
 1. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach | M. Veverka, SIEA
 2. Potreba návrhu OZE a slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku | L. Skalík, SvF STU Bratislava
 3. Parné Ruthsove akumulátory tepla a solárne ejektorové chladenie v budovách | M. Masaryk, P. Mlynár, F. Világi, D. Štrba, ÚESZ SjF STU Bratislava
 4. Kombinácia obnoviteľných zdrojov v rodinných domoch s energetickou triedou A1 a A0 aj s použitím slnečnej energie | P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 5. Aplikácia tepelne-aktívnych panelov v budovách s využitím OZE | D. Kalús, SvF STU Bratislava

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s internetovým portálom TZB-info

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

 • vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. SvF STU Bratislava
 • diskutujúci: B. Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth,

18.00 - 20.00 h WELLNESS

20.00 - 20.30 h | Koktail Generálneho partnera: Viessmann, s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: HERZ, spol. s r.o.

20.30 - 23.00 h KOKTAIL + DISKOTÉKA


13. 2. 2020 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

 • Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 - 18.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h | IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA

 • vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 1. Požiadavky na meranie a rozpočítanie tepla v Smernici EPaR 2018/2002 | M. Mariaš, MH SR
 2. Zákon o metrológii z pohľadu používateľov určených meradiel a registrovaných osôb | T. Švantner, Slovenská legálna metrológia, n.o.
 3. Požiadavky EED o diaľkovom odpočte a transparentnejšom prístupe k informáciám o spotrebe | D. Samek, ISTA CZ
 4. Diaľkové odpočty prostredníctvom pevnej rádiovej siete meračov tepla a vodomerov Kamstrup | R. Režo, V.I.Trade s.r.o.
 5. Rozpočítavanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica | J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 6. Ekonomické aspekty pri posudzovaní prevádzky CZT v budove | M. Verčimák, ZSVB
 7. Integrace technických systémů budov | M. Kabrhel, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s časopisom Stavebníctvo a Bývanie

11.00 - 13.00 h | X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
 1. Riadenie výkonu výmenníkov tepla pre prípravu teplej vody | D. Koudelková, SvF STU Bratislava
 2. Vplyv regulačných metód vykurovania na tepelnú pohodu | B. Slodičák, Siprin s.r.o.
 3. Priemyselné armatúry LDM | M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 4. Navrhovaní teplovodních otopných soustav s ohledem na provozní stavy soustavy | J. Spurný, M. Kabrhel, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 5. Odolnosť web orientovaných riadiacich systémov TZB voči útokom hackerov | J. Graus, REGULATERM spol. s r.o.
 6. Citlivostní analýza indexu připravenosti budovy na chytrá řešení | O. Horák, K. Kabele, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 7. Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie | M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 - 14.30 h OBED

14.30 - 16.30 h | XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV

 • vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
 1. Porovnanie spôsobov hydraulického vyregulovania vykurovacích sústav v objektoch po ich zateplení | Ján Šmelík
 2. Využitie tepelných ziskov a vplyv na hydrauliku v zateplenom bytovom dome | J. Habánek, energetický audítor
 3. Rozdiel medzi "nastavovaním podľa projektu" a "hydraulickým vyregulovaním" | Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 4. Hydraulické vyregulovanie, legislatíva – prax | D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 5. Vyregulovanie cirkulácie teplej vody | M. Gerboc, VYREGULOVANIE spol s r.o.
 6. Dopady meniaceho sa prietou vykurovacej vody na hydrauliku | F. Vranay SvF TU v Košiciach

16.30 - 17.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom EUROSTAV

17.00 - 18.00 h | Diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

 • vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 • diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, M. Piterka

18.00 - 20.00 h WELLNES

20.00 - 20.30 h koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.

 • koktail Hlavných partnerov: V.I.Trade, s.r.o., ista Slovakia, s.r.o, Kotrbatý V.M.Z. spol. s r.o, Fenix Slovensko, s.r.o.
 • Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2019

20.30 - 23.00 h Rozlúčkový spoločenský večer


14. 2. 2020 ENERGETICKÉ SLUŽBY

Generálny partner:

08.00 - 11.00 h registrácia účastníkov

08.30 - 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia ako hlavná úloha energetického manažmentu | B. Junasová, SvF STU, Bratislava
 2. Garantované energetické služby – trendy na trhu | M. Rothová, Energy Centre Bratislava
 3. Získaj kontrolu nad energiou! Staň sa inteligentnejším užívateľom energie | S. Bartoňová, Meridian, s.r.o.
 4. Vliv řízení kombinovaných zdrojů energie na energetickou náročnost budov | O. Šikula, VUT Brno (CZ)
 5. Aktuality zo slovenskej pobočky AEE | M. Rutšek, Asociácia energetických inžinierov – AEE
 6. Hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích systémov | M. Krajčík, SvF STU, Bratislava
 7. Výpočet energetickej náročnosti budovy s podporou BIM | L. Kudiváni, SvF STU, Bratislava

10.30 - 11.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom JAGA GROUP

11.00 - 13.00 h | XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

 • vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Meranie teplotných profilov v interiéri pri rôznych spôsoboch vykurovania | A. Kapjor, P. Mičko, Marián Pafčuga, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 2. Vytváranie zónovej tepelnej pohody pomocou veľkoplošnej výustky s laminárnym stropom | A. Kapjor, P. Mičko, Marián Pafčuga, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Projekt veľkokapacitného batériového úložiska - SAS | P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 4. CFD simulácia prenosu tepla pomocou chladiacich panelov | M. Malcho, R. Lenhard, K. Kaduchová, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 5. CFD simulácia prenosu tepla pomocou chladiacich panelov | M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 6. Vplyv kontaketného zatepľovacieho systému ATO na tepelný výkon sálavej steny | M. Šimko, SvF STU, Bratislava
 7. Stropné chladenie v praxi | J. Pajdlhauser, B. Štosel, HERZ, spol. s r.o.

13.00 - 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.


Organizačný garant:

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová | SSTP | Koceľova 15, Bratislava
 • sstp@sstp.sk

Prihláška a program


Pozrite si druhú časť fotogalérie z minulého ročníka 2019

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Ploché alebo trubicové slnečné kolektory? Porovnanie ukazuje ich výhody a nevýhody

Ploché alebo trubicové slnečné kolektory? Porovnanie ukazuje ich výhody a nevýhody

Ploché slnečné kolektory využívajú na zachytenie lúčov až 90 % svojej celkovej plochy, trubicové kolektory len okolo 50 %. Trubicový slnečný kolektor však bude výhodnejšie riešenie počas zimy vďaka menším tepelným stratám.

Ako funguje palivový článok na vodík a z čoho sa vodík vyrába?

Ako funguje palivový článok na vodík a z čoho sa vodík vyrába?

Na akom princípe je založený vodíkový pohon, aká je cena vodíka a aké typy vodíkových palivových článkov existujú?

Mikrokogeneračná jednotka pre rodinný dom využíva vodík, vypomáha jej plynový kotol

Mikrokogeneračná jednotka pre rodinný dom využíva vodík, vypomáha jej plynový kotol

Kogenerácia môže byť výhodné riešenie aj pre rodinné domy. Domácnosti stále odrádza najmä vyššia obstarávacia cena.