VSE
VSE
Belimo

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Aká je cena za pripojenie elektriny do distribučnej sústavy, čo všetko je nutné vybaviť a aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč?

Koľko stojí nová elektrická prípojka pre rodinný dom alebo firmu?

Foto: Fotolia

  • Téma |  10.10.2019 |  Martin Rojko

Elektrická prípojka patrí medzi najdôležitejšie inžinierske siete, ktoré sa realizujú ešte pred samotnou výstavbou rodinného domu, chaty, garáže alebo iného objektu na pozemku.

Stavebné práce vyžadujú pripojenie na elektrinu a v prípade, že stavebník si so sebou neprinesie rovno celý zdroj elektrickej energie, zriadenie elektrickej prípojky už v tejto fáze je nevyhnutnosťou.

Realizácia elektrickej prípojky pozostáva z viacerých krokov, s ktorými vás oboznámime v tomto článku. Okrem toho sa tiež dozviete:

  • koľko stojí nová elektrická prípojka
  • presný postup pri realizovaní elektrickej prípojky
  • ako vybrať vhodný elektromer
  • aký je aktuálny poplatok za pripojenie v jednotlivých distribučných spoločnostiach
  • aké sú výhody elektrickej prípojky na kľúč a koľko vás to bude stáť
  • či sa nejako líši elektrická prípojka na záhradu, chatu

Postup pri realizovaní elektrickej prípojky svojpomocne

1. Poslanie žiadosti aj s projektom distribučnej spoločnosti.

Žiadosť o pripojenie elektriny sa nachádza na internetovej stránke distribútora (ZSD, SSD, VSD). Ku žiadosti sa prikladajú ďalšie dokumenty, najmä list vlastníctva, či katastrálna mapa.

Distribučná spoločnosť by sa mala k žiadosti vyjadriť do 30 dní a stanovisko zahŕňať miesto ako aj podmienky pripojenia. V žiadosti sa zároveň špecifikuje potreba väčšieho výkonu napríklad v prípade elektrického vykurovania.

V žiadosti je tiež dobré označiť, že máte záujem uzatvoriť zmluvu o pripojení, urýchli sa tým celý proces vybavovania.

2. Podpis zmluvy o pripojení

Po uzatvorení zmluvy o pripojení elektriny a zaplatení poplatku umiestni distribučná spoločnosť na prípojné miesto rozvodnicu s poistkami, kde sa bude pripájať novoinštalovaný elektromer. Cena poplatku za pripojenie závisí od veľkosti hlavného ističa a počtu fáz. Pozrite si aktuálnu výšku poplatkov v prehľadnej tabuľke nižšie.

Veľkosť ističa sa zase odvodzuje od potrebného výkonu a spotrebičov, teda na čo všetko budete elektrinu v danom mieste potrebovať. Pri výbere konkrétneho riešenia, ktoré je definované v projekte, pomôže projektant, dodávateľ energií, distribučná spoločnosť alebo iný odborník.

3. Vznik odberného miesta s elektrickou prípojkou

Na základe parametrov v schválenom projekte sa postaví odberné miesto s elektromerovým rozvádzačom, príslušným ističom, káblom a uzemnením. Výstavba elektrickej prípojky začína až po uhradení poplatku za pripojenie. Doba od podania žiadosti po vybudovanie prípojky k domu môže trvať dva až tri mesiace.

Majiteľ domu, resp. firma realizujúca elektrické práce musí vybudovať elektrický prívod, zapojiť rozvádzač a zaslať revíznu správu (prípadne iba čestné prehlásenie) o pripravenosti odberného miesta.

Distribučná spoločnosť zrealizuje pripojenie na jej strane a pripojí odberné miesto do distribučnej sústavy. 

VSE

4. Uzavretie zmluvy o dodávke elektriny s dodávateľom

Keďže distribučná spoločnosť zabezpečuje iba pripojenie k elektrickej sieti, odberateľ si musí zvoliť spoločnosť, ktorá bude elektrickú energiu dodávať. Výber je vhodné realizovať na základe referencií, dostupnosti, ceny, či dôvery k danému dodávateľovi.

Dodávateľskej spoločnosti sa okrem zmluvy o dodávke elektriny posiela aj zmluva o pripojení s distribučnou spoločnosťou a revízna správa, resp. čestné prehlásenie potvrdené distribučnou spoločnosťou.

Ak sú všetky dokumenty v poriadku, nasleduje inštalácia elektromera a zaplombovanie rozvádzača a hlavného ističa. Odber elektriny začína. Celý proces od podania prvej žiadosti po spustenie prvého spotrebiča alebo zasvietenie svetla trvá spravidla tri až štyri mesiace.

Obrázok: Schéma inštalovania elektrickej prípojky

Zdroj: SSE

Ako vybrať správny elektromer

Nové odberné miesto si vyžaduje nový elektromer. Konkrétny výber tohto zariadenia zostáva na odborníkoch, odoberateľ elektriny si môže zvoliť, či chce elektromer s jednofázovým alebo trojfázovým pripojením.

Jednofázový elektromer je vhodný pre štandardné pripojenie bytov a poplatok za pripojenie odberného miesta je nižší ako pri trojfázovom elektromeri. Pozor, pri jednofázovom pripojení nie je možné zapájať do siete spotrebiče vyžadujúce trojfázové pripojenie. Takým spotrebičom je aj elektrický sporák.

Koľko stojí nová elektrická prípojka

Cena za elektrickú prípojku sa štandardne pohybuje v stovkách eur, pričom môže presiahnuť aj tisíc eur. Závisí od konkrétnych zvolených riešení a najmä podmienok v danom mieste.

Najpodstatnejšími nákladovými položkami sú:

  • projekt, ktorého cena sa môže pohybovať od zhruba pár desiatok eur po 150 eur. Projekt musí navrhovať odborne spôsobilá osoba. Svoj zoznam zmluvných elektrikárov majú distribučné spoločnosti, peniaze ušetríte v prípade, ak máte známeho elektrikára. Existujú aj firmy špecializujúce sa na elektrické prípojky. Medzi celkové náklady na elektrickú prípojku treba započítať aj revíznu správu v cene do 50 eur.
  • poplatok za pripojenie vo výške zhruba 200 eur (štandardný rodinný dom s trojfázovým ističom veľkosti 25 A)
  • samotná elektrická prípojka s materiálom (skriňa s ističom od 100 eur, elektromer, kábel…) a prácou, vrátane výkopu. Tu veľmi závisí od vzdialenosti najbližšieho miesta pripojenia, ktoré určuje distribučná spoločnosť. Tomu sa prispôsobuje dĺžka kábla, ktorá môže dosahovať pár metrov, no v mnohých prípadoch aj niekoľko desiatok metrov. Ak výkopové práce nerealizujete svojpomocne, treba tu tiež počítať s nákladmi.

Cena elektrickej prípojky závisí najmä od dĺžky kábla

Náklady na relizovanie samotnej elektrickej prípojky (vrátane kábla) môžu dosiahnuť vyše 500 eur. Záleží tiež od trasy, kadiaľ sa kábel/káble ťahá/ťahajú. Ak musí ísť z protiľahlej strany ulice alebo cesty, náklady rastú. Samotné zriadenie elektrickej prípojky môže stáť do 800 eur, ak sa elektrický stĺp nachádza na strane daného objektu.

Ak je bod pripojenia do distribučnej siete na opačnej strane cesty, náklady môžu dosiahnuť do 1000 eur, prípadne viac. 

Ak dosahuje dĺžka kábla 100 metrov, náklady sa môžu vyšplhať aj na viac ako 1000 eur. No skúsenosti ľudí realizujúcich elektrickú prípojku hovoria aj o ponukových cenách firiem presahujúcich 25 eur za meter. Cena kábla sa pohybuje okolo10 eur za meter.

Cenu prípojky môže výrazne zvýšiť vecné bremeno

Výška nákladov tiež závisí od toho, či si potenciálny odberateľ musí pýtať súhlas okolitých vlastníkov nehnuteľností a prípadne zriaďovať vecné bremeno na cudzom pozemku, čo tiež stojí peniaze.

Ak sa bod napojenia na distribučnú sieť nachádza na prístupovej ceste patriacej napríklad železniciam, tieto môžu vyžadovať zriadenie vecného bremena na ich pozemku a pýtať za to adekvátne odškodnenie vo výške vyše 100 eur za štvorcový meter. V prípade nutnosti ťahania kábla o dĺžke niekoľko desiatok metrov cez tento pozemok môžu náklady dosiahnuť niekoľko tisíc eur.

Ak je nové odberné miesto pripravené, kábel natiahnutý z poistkovej skrine na stĺpe k rozvodnej skrini domu, revízna správa doručená distribučnej spoločnosti (možné už aj elektronicky) a uzatvorená zmluva s dodávateľom elektriny, do pár dní by distribučná spoločnosť mala prísť zapojiť odberné miesto.

Foto: Fotolia

Elektrická prípojka na kľúč šetrí čas

Zriaďovanie elektrickej prípojky svojpomocne nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje dostatok voľného času, znalostí, známostí, osobného vybavovania a aj peňazí. Odbremenenie záujemcov o pripojenie elektriny v domoch od väčšiny nutných krokov ponúka možnosť zriadenia elektrickej prípojky na kľúč, s ktorou prišla spoločnosť Východoslovenská distribučná.

Produkt Pripoj svoj dom umožňuje všetky kroky, ktoré žiadateľ o elektrickú prípojku musí realizovať, prenechať na pleciach distribučnej spoločnosti.

Tá zabezpečí riešenie na kľúč od úvodnej fázy naprojektovania prípojky až po realizáciu kompletného elektrického odberného zariadenia. A to už do siedmych dní. 

VIESSMANN

Kompletný balík služieb VSD obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie, realizačnú časť vrátane zemných, stavebných a elektromontážnych prác, ako aj revíznej správy. Distribučná spoločnosť tiež hradí náklady na potrebný materiál do vzdialenosti 10 metrov. Kapacita pripojenia je od 13 A do 50 A pre trojfázový hlavný istič. 

SEPS

„Produkt momentálEnergie-portal.sk porovnal aktuálne ceny za pripojenie elektriny v roku 2019, ktoré závisia od ampérovej hodnoty hlavného ističa a druhu odberu (jednofázový, trojfázový).

Z porovnania cenníkov prevádzkovateľov distribučných sietí vyplýva, že najnižšie poplatky za pripojenie zaplatia zákazníci Východoslovenskej distribučnej, najvyššie klienti Stredoslovenskej distribučnej.

Pri jednofázovom odbere s veľkosťou ističa 25 A je cenový rozdiel až tretinový, pri trojfázovom odbere s ističom 25 A je cena prípojky vo VSD 194 eur s DPH, v SSD 217 eur s DPH. Trojfázová prípojka s 25 A ističom stojí odberateľa SSD o 12 % viac ako zákazníka VSD. Ceny za pripojenie elektriny podľa veľkosti ističa v jednotlivých distribučných spoločnostiach si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke.

Prípojka elektriny na záhradu, chatu

Vybudovanie elektrickej prípojky na záhrade, v chate, rekreačnom bývaní, či chalupe sa v princípe riadi rovnakým postupom ako pri iných objektoch.

Projekt sa môže líšiť veľkosťou ističa a počtom potrebných fáz. Odborníci doporučujú, aby odoberatelia realizovali aspoň prípravu pre trojfázové pripojenie, hoci pre súčasný odber elektrickej energie postačuje jednofázová elektrická prípojka na záhrade, či chate.

V prípade potreby trojfázovej elektrickej prípojky v budúcnosti bude stačiť zaslať žiadosť o zmenu ističa a zriadenie trojfázového pripojenia.


Mohlo by vás zaujímať

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho závisí cena tepelných čerpadiel a za akých podmienok bude tepelné čerpadlo pre vás výhodné riešenie. Ceny tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy sa podľa nášho prieskumu pohybujú od 7000 eur.

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Uvažujete, či budú slnečné kolektory výhodné riešenie aj pre vašu domácnosť či firmu? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena slnečných kolektorov závisí a za akých podmienok sa investícia oplatí.

Koľko stoja solárne panely? Cena fotovoltiky závisí od viacerých faktorov

Koľko stoja solárne panely? Cena fotovoltiky závisí od viacerých faktorov

Zaujíma vás cena solárnych panelov? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena solárnych panelov závisí a kedy sa investícia oplatí. Fotovoltika môže byť výhodné riešenie pre mnohé domácnosti.

X
X
X
X