INNOGY
DTE
INNOGY

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov

Kategorizáciu stacionárnych zdrojov definuje Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov

KATEGORIZÁCIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV

Číslo kategórie

Názov kategórie

Prahová kapacita
1
veľký zdroj

Prahová kapacita
2
stredný zdroj

1

PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

 

 

1.1

Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW

>= 50

>= 0,3

1.2

Triedenie a úprava uhlia, briketárne s projektovaným výkonom v t/h

>= 30

> 0

1.3

Výroba koksu

> 0

-

1.4

Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív s celkovým menovitým tepelným príkonom v MW

a) uhlia

b) iných palív okrem zariadení na výrobu bioplynu a na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi podľa bodu 5.7

 


> 0

>= 20

 


-

> 0,3

1.5

Výroba bioplynu s projektovanou výrobnou kapacitou: množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d

>= 100

>= 1

2

VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

 

 

2.1

Úprava, praženie, spekanie rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave

> 0

-

2.2

Výroba surového železa vo vysokých peciach s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h

> 2,5

> 0

2.3

Výroba ocele, napríklad konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, März-Böhlerove pece, s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h

> 2,5

> 0

2.4

Zlievarne železných kovov - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d

> 20

3 1

2.5

Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania:

a) valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h

b) kováčske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie

– > 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo

– ? 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo

c) lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t/h 
 

> 20

 > 50

-


-

 


 

> 0

 >= 1

>= 1


>= 1

2.6

Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave

> 0

-

2.7

Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom

> 0

-

2.8

Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d:

a) pre olovo a kadmium
b) pre ostatné neželezné kovy

 
 

> 4
> 20

 
 

> 0
> 0

2.9

Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania

Povrchové úpravy:

a) pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3

b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3

c) nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h

d) nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovým, elektrooblúkovým, plazmovým alebo iným spôsobom s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h

e) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so vstupom surovej ocele s projektovanou kapacitou v t/h

f) anodická oxidácia hliníkových materiálov

g) nanášanie nekovových povlakov, ako sú smalty a iné obdobné povrchové úpravy, s projektovanou kapacitou nanášania v m2 /h

Súvisiace činnosti:

h) abrazívne čistenie (otryskávanie) okrem kazetových zariadení, s projektovanou kapacitou opracovaného materiálu v m2/h

i) termické čistenie:
- s objemom vypaľovacej komory v m3 alebo
- prevádzkou v h/rok

j) elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2/h

 
 

 > 30


> 30


> 1 000
 > 20
 

> 2-

-
 

 


-
 -
-

-

 
 
>= 1


>= 3


>= 10
 >= 2
 

> 0> 0

>= 20
 

 

>= 20
 
> 1
>100

>= 20

2.10

Povrchová ťažba rúd

-

> 0

2.99

Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov, ak:

a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW

b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie:

- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom

- organické plyny a pary

- iné znečisťujúce látky

 

>= 50

 
 

> 5

> 10

> 10

 

>= 0,3

 
 

>= 0,1

>= 0,2

>= 1

3

VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

 

 

3.1

Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest

> 0

-

3.2

Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/d

> 500

> 0

3.3

Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d

> 50

> 0

3.4

Výroba oxidu horečnatého z magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d

> 50

> 0

3.5

Obaľovne bitúmenových zmesí a miešiarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t/h

>= 80

> 0

3.6

Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d

> 20

>= 0,1

3.7

Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d

> 20

>= 0,5

3.8

Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa:

- projektovanej výrobnej kapacity v t/d alebo

- objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3

 
 

> 75

> 4

 
 

>= 1

> 0,5

3.9

Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/d

> 20

> 0

3.10

Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa

-

> 0

3.11

Ťažba a spracovanie silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo s iných priemyselne využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave

-

> 0

3.12

Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h

-

> 0

3.13

Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 /h

-

>= 10

3.99

Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov

- členenie podľa bodu 2.99

 

 

 

 

4

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

 

 

4.1

Ťažba ropy a súvisiaca doprava a skladovanie

> 0

-

4.2

Ťažba a skladovanie zemného plynu naftového
Za stacionárny zdroj sa nepovažuje potrubná preprava a distribúcia zemného plynu naftového

> 0

-

4.3

Rafinérie ropy

> 0

-

4.4

Petrochemické spracovanie ropy

> 0

-

4.5

Distribučné sklady s prečerpávaním a samostatné prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s tlakom pár podľa prílohy č. 3 druhej časti bod 2.2, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového, podľa:

- nainštalovaného súhrnného objemu skladovania v m3 alebo

- projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3podľa toho, ktorý je vyšší

 
 
 

>= 1 000

>= 10 000

 
 
 

> 10

> 100

4.6

Výroba syntetického kaučuku

> 0

-

4.7

Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku

> 0

-

4.8

Výroba jednoduchých uhľovodíkov t. j. lineárnych alebo cyklických, nasýtených alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických

> 0

-

4.9

Výroba organických halogénovaných zlúčenín

> 0

-

4.10

Výroba organických zlúčenín obsahujúcich kyslík

> 0

-

4.11

Výroba organických zlúčenín obsahujúcich síru

> 0

-

4.12

Výroba organických zlúčenín obsahujúcich dusík okrem močoviny

> 0

-

4.13

Výroba organických zlúčenín obsahujúcich fosfor

> 0

-

4.14

Výroba organokovových zlúčenín

> 0

-

4.15

Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov

> 0

-

4.16

Výroba gumárenských pomocných prípravkov

> 0

-

4.17

Výroba a spracovanie viskózy

> 0

-

4.18

Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby

> 0

-

4.19

Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

> 100

>= 5

4.20

Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

> 50

>= 5

4.21

Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem amoniaku

> 0

-

4.22

Výroba anorganických kyselín

> 0

-

4.23

Výroba anorganických hydroxidov

> 0

-

4.24

Výroba anorganických solí okrem hnojív

> 0

-

4.25

Výroba nekovov, oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika

> 0

-

4.26

Výroba síry

> 0

-

4.27

Výroba amoniaku

> 0

-

4.28

Výroba močoviny

> 0

-

4.29

Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka, fosforu a draslíka - jednozložkové alebo kombinované okrem močoviny

> 0

-

4.30

Výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov

> 0

-

4.31

Výroba priemyselných výbušnín

> 0

-

4.32

Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov:

a) výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg/d

b) výroba sadzí

c) vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie

d) mechanické spracovanie uhlíkatých materiálov

 

>= 1 000

> 0

> 0

-

 

> 0

-

-

> 0

4.33

 

Výroba a spracovanie gumy:

- projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v t/rok

- výroba surových gumárenských zmesí

- projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h

 

> 15

> 0

-

 

>= 0,6

-

>= 5

4.34

Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h:

a) saponáty

b) kozmetika

 

-

-

 

>= 100

>= 10

4.35

Priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

> 10

>= 0,6

4.36

Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t/d

>= 20

>= 1

4.37

Výroba hydroizolačných materiálov a podlahových krytín s projektovaným množstvom spracovaných surovín v kg/h

-

>= 500

4.38

Priemyselné spracovanie plastov:

a) výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok

b) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h

c) spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu alebo epoxidových živíc s amínmi, napríklad výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov, s projektovanou spotrebou surovín v kg/d

d) spracovanie aminoplastov alebo fenolových živíc s projektovanou spotrebou surovín v kg/d

e) výroba polyuretanových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

f) výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok

 

-

-

-
 

-

-

-

 

>= 1 000

>= 100

>= 100
 

>= 150

>= 0,6

>= 0,6

4.39

Výroba, regenerácia a zneškodňovanie elektrických akumulátorov a monočlánkov

-

> 0

4.40

Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3/rok

-

>= 100

4.99

Ostatné neuvedené chemické výroby vrátane spracovania surovín a medziproduktov a produktov - členenie podľa bodu 2.99

 

 

5

NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ

 

 

5.1

Spaľovne odpadov

a) spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t/d

b) spaľujúce iný ako nebezpečný odpad s kapacitou v t/h

 

> 10

> 3

 

> 0

> 0

5.2

Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d:

a) spracovateľské závody na vedľajšie živočíšne produkty18)

b) zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat

> 10

> 10

> 0

> 0

5.3

Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov:19)

a) čistiarne komunálnych odpadových vôd

b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov

 

-

-

 

>= 5 000

>= 2 000

5.4

Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h

-

>= 0,75

5.5

Krematóriá

-

> 0

5.6

Zariadenia na sušenie odpadov a čistiarenských kalov

-

> 0

5.7

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, ako sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie, napr. výroba palív týmto spôsobom z odpadov

-

> 0

5.99

Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi
- členenie podľa bodu 2.99

 

 

6

OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

 

 

6.1

Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

> 15

-

6.2

Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou projektovanou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok:

a) vo výrobe automobilov v malých sériách

b) pôvodné nanášanie náterov na cestné vozidlá materiálmi určenými na následnú úpravu vozidiel, ak sa činnosť vykonáva mimo výrobnej linky, vrátane nanášania náterov na prívesy a návesy

c) autoopravárenstvo - prestriekavanie automobilov

 

-

> 15
 

-

 

< 15

> 0,5
 

> 0,5

6.3

Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok:

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera

b) na navíjané drôty

c) na navíjané pásy z kovových materiálov

 

> 5

> 5

> 25

 

>= 0,6

>= 0,6

>= 0,6

6.4

Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok:

a) organické rozpúšťadlá podľa § 26 ods. 1

b) iné organické rozpúšťadlá

 

> 1

> 2

 

>= 0,1

>= 0,6

6.5

Chemické čistenie textílii, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty podľa:

a) projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok

b) projektovaného množstva bielených alebo farbených textílií alebo vlákien v t/d

 
 

-

> 20

 
 

> 0

>= 1

6.6

Nanášanie lepidiel - lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

> 5

>= 0,6

6.7

Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok:

a) publikačná rotačná hĺbkotlač

b) ostatná rotačná hĺbkotlač

c) tepelný rotačný ofset

d) flexografia

e) lakovacie a laminovacie techniky

f) rotačná sieťotlač na textil, lepenku

g) ostatné polygrafické techniky, napríklad studený ofset, hárkové techniky a iné

 

> 25

> 15

> 15

> 15

> 15

> 30

> 15

 

>= 0,6

>= 0,6

>= 0,6

>= 0,6

>= 0,6

>= 0,6

>= 0,6

6.8

Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok

>= 200

>= 1

6.9

Priemyselné spracovanie dreva:

a) mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d

b) mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d

c) výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel v sušine v t/rok

Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel vrátane pridružených činností, napríklad začisťovania, podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok:

d) nanášanie lepidiel

e) laminovanie dreva a plastov

f) nanášanie náterov

g) impregnácia

 

-

-
 

>= 1 000
 

 
 

> 5

> 5

> 15

> 25

>= 50
>= 100
>= 10
>= 0,6
>= 0,6
>= 0,6
>= 0,6

6.10

Priemyselná výroba a spracovanie kože:
a) výroba kože s projektovaným množstvom výrobkov v t/d
b) spracovanie kože okrem výroby obuvi, lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

> 12
> 10

> 0
>= 0,6

6.11

Výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok

> 5

>= 0,6

6.12

Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:

a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg

b) prasnice

c) hydina, zajacovité

d) hovädzí dobytok – dojnice

e) hovädzí dobytok - ostatný

f) ovce

g) kozy

h) kone

i) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá

 

> 2 000

> 750

> 40 000

>500

>750

-

-

-

-

 

>= 500

>= 100

>= 5 000

>= 200
>= 200

>= 2 000

>= 100

>= 300

>= 1 500

6.13

Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere

a) hydina, zajacovité

b) domáce kopytníky

c) ostatné (napr. ryby)

 

> 50

> 50

> 50

 

> 1

> 1

> 1

6.14

Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t /h

-

>= 1

6.15

Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d:

a) mäsových výrobkov

b) rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok)

 

> 75

> 300

 

>= 2,5

>= 10

6.16

Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu v t/rok

-

>= 100

6.17

Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok

-

>= 5 000

6.18

Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h

-

>= 5

6.19

Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h

-

>= 1

6.20

Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h

-

>= 1

6.21

Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h:

a) kávy, kávovín

b) kakaových bôbov alebo orieškov

 

-

-

 

>= 75

>= 150

6.22

Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia v kg/týždeň

-

>= 1 000

6.23

Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t/d

-

>= 1

6.99

Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5 - členenie podľa bodu 2.99

 

 


1. Technológia sa začleňuje ako veľký zdroj, ak jej kapacita zodpovedá prahovej kapacite ustanovenej pre veľké zdroje. Technológia sa začleňuje ako stredný zdroj, ak jej kapacita zodpovedá ustanovenej prahovej kapacite pre stredné zdroje a súčasne je nižšia ako prahová kapacita pre veľké zdroje. Technológia s kapacitou menšou, ako je prahová kapacita pre stredné zdroje, sa začleňuje ako malý zdroj.

2. Technológia, ktorá je začlenená ako veľký zdroj, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a číslo 1. Technológia, ktorá je začlenená ako stredný zdroj, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a číslo 2.

3. Technológia, ktorá nie je v kategorizácii uvedená, sa začleňuje ako veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý zdroj podľa prahových kapacít, ktoré sú uvedené v bode 2.99; označuje sa príslušným číslom skupiny kategórie s doplnením čísla 1 alebo 2 za číslom 99. Ak zaradenie do kategórie 2.99 až 5.99 podľa technického princípu alebo účelu technológie nie je zrejmé, zaraďuje sa medzi ostatné technológie a výroby a označí sa číslom 6.99.1 alebo 6.99.2.

4. Ak je spoluspaľovanie odpadov súčasťou technológie, ktorej kapacita zodpovedá prahovej kapacite ustanovenej pre malé zdroje, technológia sa začleňuje ako stredný zdroj.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.